Facebook RSS feed

3. díl - Proměnné, typový systém a parsování

Zpět do sekce Základní konstrukce jazyka Java

Z minulého tutoriálu o Javě již umíme pracovat s NetBeans a vytvořit konzolovou aplikaci. Dnes se podíváme na tzv. typový systém, ukážeme si základní datové typy a práci s proměnnými. Výsledkem budou 4 jednoduché programy včetně kalkulačky.

Proměnné

Než začneme řešit datové typy, pojďme se shodnout na tom, co je to proměnná (programátoři mi teď jistě odpustí zbytečné vysvětlování). Určitě znáte z matematiky proměnnou (např. x), do které jsme si mohli uložit nějakou hodnotu, nejčastěji číslo. Proměnná je v informatice naprosto to samé, je to místo v paměti počítače, kam si můžeme uložit nějaká data (jméno uživatele, aktuální čas nebo databázi článků). Toto místo má podle typu proměnné také vyhrazenou určitou velikost, kterou proměnná nesmí přesahnout (např. číslo nesmí být větší než 32.000).

Proměnná má vždy nějaký datový typ, může to být číslo, znak, text a podobně, záleží na tom, k čemu ji chceme používat. Většinou musíme před prací s proměnnou tuto proměnnou nejdříve tzv. deklarovat, čili říci jazyku jak se bude jmenovat a jakého datového typu bude (jaký v ní bude obsah). Jazyk ji v paměti založí a teprve potom s ní můžeme pracovat. Podle datového typu proměnné si ji jazyk dokáže z paměti načíst, modifikovat, případně ji v paměti založit. O každém datovém typu jazyk ví, kolik v paměti zabírá místa a jak s tímto kusem paměti pracovat.

Typový systém

Existují dva základní typové systémy: statický a dynamický.

Dynamický typový systém nás plně odstiňuje od toho, že proměnná má vůbec nějaký datový typ. Ona ho samozřejmě vnitřně má, ale jazyk to nedává nejevo. Dynamické typování jde mnohdy tak daleko, že proměnné nemusíme ani deklarovat, jakmile do nějaké proměnné něco uložíme a jazyk zjistí, že nebyla nikdy deklarována, sám ji založí. Do té samé proměnné můžeme ukládat text, potom objekt uživatele a potom desetinné číslo. Jazyk se s tím sám popere a vnitřně automaticky mění datový typ. V těchto jazycích jde vývoj rychleji díky menšímu množství kódu, zástupci jsou např. PHP nebo Ruby.

Statický typový systém naopak striktně vyžaduje definovat typ proměnné a tento typ je dále neměnný. Jakmile proměnnou jednou deklarujeme, není možné její datový typ změnit. Jakmile se do textového řetězce pokusíme uložit objekt uživatel, dostaneme vynadáno.

Java je staticky typovaný jazyk, všechny proměnné musíme nejprve deklarovat s jejich datovým typem. Nevýhodou je, že díky deklaracím je zdrojový kód poněkud objemnější a vývoj pomalejší. Obrovskou výhodou však je, že nám kompiler před spuštěním zkontroluje, zda všechny datové typy sedí. Dynamické typování sice vypadá jako výhodné, ale zdrojový kód není možné automaticky kontrolovat a když někde očekáváme objekt uživatel a přijde nám tam místo toho desetinné číslo, odhalí se chyba až za běhu a interpret program shodí. Naopak Java nám nedovolí program ani zkompilovat a na chybu nás upozorní (to je další výhoda kompilace).

Pojďme si nyní něco naprogramovat, ať si nabyté znalosti trochu osvojíme, s teorií budeme pokračovat až příště. Řekněme si nyní tři základní datové typy:

 • Celá čísla: int
 • Desetinná čísla: float
 • Textový řetězec: String

String píšeme s velkým písmenem na začátku, časem se dozvíme proč.

Program vypisující proměnnou

Zkusíme si nadeklarovat celočíselnou proměnnou a, dosadit do ní číslo 56 a její obsah vypsat do konzole. Založte si nový projekt, pojmenujte ho Vypis (i ke všem dalším příkladům si vždy založte nový projekt). Kód samozřejmě píšeme do těla metody main (jako minule), čili ji zde již nebudu opisovat.

int a;
a = 56;
System.out.println(a);

První příkaz nám nadeklaruje novou proměnnou a datového typu int, proměnná tedy bude sloužit pro ukládání celých čísel. Druhý příkaz provádí přiřazení do proměnné, slouží k tomu operátor "rovná se". Poslední příkaz je nám známý, vypíše do konzole obsah proměnné a. Konzole je chytrá a umí vypsat i číselné proměnné.

Výpis čísla z konzole

Pro desetinnou proměnnou by kód vypadal takto:

float a;
a = 56.6F;
System.out.println(a);

Je to téměř stejné jako s celočíselným. Jako desetinný oddělovač používáme tečku a na konci desetinného čísla je nutné zadat tzv. suffix F, tím říkáme, že se jedná o float.

Program Papoušek

Minulý program byl poněkud nudný, zkusme nějak reagovat na vstup od uživatele. Napíšeme program papoušek, který bude dvakrát opakovat to, co uživatel napsal. Ještě jsme nezkoušeli z konzole nic načítat. Slouží k tomu metoda nextLine(), která uživateli umožní zadat do konzole řádku textu a nám vrátí zadaný textový řetězec. Abychom mohli z konzole načítat, založíme si nový projekt s názvem Papousek a jeho kód upravíme tak, aby vypadal takto:

package papousek;

import java.util.Scanner;

public class Papousek {

  public static void main(String[] args)
  {
     Scanner sc = new Scanner(System.in, "Windows-1250");

  }
}

Pro názornost jsem vymazal šedou dokumentaci, ale klidně si ji tam nechte. Změna spočívá v importování java.util.Scanner, což nám umožňuje přístup k metodám pro vstup z konzole. Konečně ten dlouhý řádek na začátku metody nedělá nic jiného, než že nám vytvoří proměnnou sc, na které můžeme volat onu metodu nextLine(), která načte z konzole další řetězec. Vysvětlit si ho by bylo nyní příliš komplikované, berte ho jako že tam je, časem ho pochopíme.

Pokud budete potřebovat v kterémkoli ze svých programů načíst text z konzole, je nutné program takto upravit a přidat proměnnou sc!

Nyní se přesuňme k samotnému kódu programu a za řádek se Scanner píšeme:

System.out.println("Ahoj, jsem virtuální papoušek Lóra, rád opakuji!");
System.out.println("Napiš něco: ");
String vstup;
vstup = sc.nextLine();
String vystup;
vystup = vstup + ", " + vstup + "!";
System.out.println(vystup);

To už je trochu zábavnější :) První dva řádky jsou jasné (vypisují text), dále deklarujeme textový řetězec vstup. Do vstup se přiřadí hodnota z metody nextLine() na konzoli, tedy to, co uživatel zadal. Pro výstup si pro názornost zakládáme další proměnnou typu textový řetězec. Zajímavé je, jak do vystup přiřadíme, tam využíváme tzv. konkatenace (spojování) řetězců. Pomocí operátoru "plus" totiž můžeme spojit několik textových řetězců do jednoho a je jedno, jestli je řetězec v proměnné nebo je explicitně zadán v uvozovkách ve zdrojovém kódu. Do proměnné tedy přiřadíme vstup, dále čárku, znovu vstup a poté vykřičník. Proměnnou vypíšeme a skončíme.

Program papoušek opakování textu z konzole v Javě

Do proměnné můžeme přiřazovat již v její deklaraci, můžeme tedy nahradit:

String vstup;
vstup = sc.nextLine();

za

String vstup = sc.nextLine();

Program by šel zkrátit ještě více v mnoha ohledech, ale obecně je lepší používat více proměnných a dodržovat přehlednost, než psát co nejkratší kód a po měsíci zapomenout, jak vůbec funguje.

Program zdvojnásobovač

Zdvojnásobovač si vyžádá na vstupu číslo a to poté zvojnásobí a vypíše. Asi bychom s dosavadními znalostmi napsali něco takového:

System.out.println("Zadejte číslo k zdvojnásobení:");
int a = sc.nextLine();
a = a * 2;
System.out.println(a);

Všimněte si zdvojnásobení čísla a, které jsme provedli pomocí přiřazení. Java nám nyní vyhubuje a podtrhne řádek, ve kterém se snažíme hodnotu z konzole dostat do proměnné typu int. Narážíme na typovou kontrolu, konkrétně nám nextLine() vrací String a my se ho snažíme uložit do intu. Budeme ho potřebovat tzv. naparsovat.

Parsování

Parsováním se myslí převod z textové podoby na nějakou specifickou hodnotu, např. číslo. Mnoho datových typů má v Javě již připraveny metody k parsování, pokud budeme chtít naparsovat např. int ze Stringu, budeme postupovat takto:

String s = "56";
int a = Integer.parseInt(s);

Metoda parseInt() se volá na třídě Integer, bere jako parametr textový řetězec a vrátí číslo. Využijeme této znalosti v našem programu:

System.out.println("Zadejte číslo k zdvojnásobení:");
String s = sc.nextLine();
int a = Integer.parseInt(s);
a = a * 2;
System.out.println(a);

Nejprve si text z konzole uložíme do textového řetězce s. Do celočíselné proměnné a poté uložíme číselnou hodnotu řetězce s. Dále hodnotu v a zdvojnásobíme a vypíšeme do konzole.

Zdvojnásobení čísla z konzole

Parsování se samozřejmě nemusí povést, když bude v textu místo čísla např. slovo, ale tento případ zatím nebudeme ošetřovat.

Jednoduchá kalkulačka

Ještě jsme nepracovali s desetinnými čísly, zkusme si napsat slibovanou kalkulačku. Bude velmi jednoduchá, na vstup přijdou dvě čísla, program poté vypíše výsledky pro sčítání, odčítání, násobení a dělení.

System.out.println("Vítejte v kalkulačce");
System.out.println("Zadejte první číslo:");
float a = Float.parseFloat(sc.nextLine());
System.out.println("Zadejte druhé číslo:");
float b = Float.parseFloat(sc.nextLine());
float soucet = a + b;
float rozdil = a - b;
float soucin = a * b;
float podil = a / b;
System.out.println("Součet: " + soucet);
System.out.println("Rozdíl: " + rozdil);
System.out.println("Součin: " + soucin);
System.out.println("Podíl: " + podil);
System.out.println("Děkuji za použití kalkulačky, aplikaci ukončíte libovolnou klávesou.");
Jednoduchá konzolová kalkulačka v Javě

Všimněte si dvou věcí. Zaprvé jsme zjednodušili parsování z konzole tak, abychom nepotřebovali Stringovou proměnnou, protože bychom ji stejně již poté nepoužili. Zadruhé na konci programu spojujeme řetězec s číslem pomocí znaménka plus. Java překvapivě nezahlásí chybu, ale provede tzv. implicitní konverzi a zavolá na čísle metodu Integer.toString() nebo přímo na Stringu String.valueOf(). Kdyby tomu tak nebylo nebo jsme se dostali do situace, kdy potřebujeme převést cokoli na String, zavoláme metodu String.valueOf() a jako parametr ji dáme naši proměnnou. Java to v tomto případě udělala za nás, v podstatě vykoná:

System.out.println("Součet: " + String.valueOf(soucet));

Právě jsme se tedy naučili opak k parsování - převést cokoli do textové podoby. Příště si řekneme více o typovém systému v Javě a představíme si další datové typy.

Všechny programy máte samozřejmě opět v příloze, zkoušejte si vytvářet nějaké podobné, znalosti již k tomu máte :)


 

Stáhnout

3. díl - Proměnné, typový systém a parsování 1464x (67.69 kB)

Aplikace je včetně zdrojových kódů v jazyce java

 

Článek pro vás napsal David Čápka
Avatar
Autor je C# a PHP programátor, dále se věnuje webovým technologiím a redaktorské činnosti na ITnetwork. Rád své znalosti sdílí s komunitou a tak je rozšiřuje, věří, že smysl života je v poznání.
Unicorn College Autor se informační technologie naučil na Unicorn College - prestižní soukromé vysoké škole IT a ekonomie.

Jak se vám líbí článek?
Celkem (27 hlasů):
4.740744.740744.740744.740744.74074


 


Předchozí článek
NetBeans IDE a první konzolová aplikace
V tutoriálu si ukážeme instalaci NetBeans a základy práce s ním. Vytvoříme si jednoduchou konzolovou aplikaci v Javě - Hello world.
Všechny články v sekci
Základní konstrukce jazyka Java
Tutoriály v sekci se věnují vysvětlení základních konstrukcí jazyka Java pro úplné začátečníky. Naučíte se jednoduché konzolové aplikace.
Další článek
Cvičení k 3. lekci Javy
Řešené programátorské úlohy v Javě na téma proměnné, typový systém a parsování. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.


 

 

Komentáře
Zobrazit starší komentáře (73)

Avatar
didoonly1999
Člen
Avatar
didoonly1999:

Neviete prečo keĎ napišem : sc.nextLine(); tak mi vypíše :
cannot find symbol
symbol : variable sc
location : class JavaApplication7

 
Odpovědět 23.12.2014
Avatar
juraj.kacir
Člen
Avatar
juraj.kacir:

som úplný nováčik čo sa týka programovania preto by som žiadal o ohľaduplnosť.Takže Papagaj-nedostal som taký out ako je v postupe,potom som vyskúšal zdrojový kód z postupu-ani tak som nedostal taký out;Zdvojnasobovac a Kalkulačka-vypísalo mi to chybu týkajúcu sa sc-pozeral som komentáre,doložil som riadok Scanner sc = new Scanner(System.in, "Windows-1250"); a k nemu mi vyhodilo chybu.Potom som skúšal zdrojový kód a vyhodilo rovnakú chybu.Zatiaľ však musím uznať že mám z toho značný chaos dúfam že sa to neskôr zmení.

 
Odpovědět 31.ledna
Avatar
jan.rybar3
Člen
Avatar
jan.rybar3:

Ahoj lidi, mě tam prostě nejde napsat řádka import java.util.Scanner;. Pořád to hlásí červenou chybu. Nějaký tip?

 
Odpovědět 10.února
Avatar
Odpovídá na jan.rybar3
Jan Vargovský (pako):

Chyby obvykle červené bývají, co ta chyba říká?

 
Odpovědět 10.února
Avatar
Libor Šimo (libcosenior):

Ahoj, pri všetkých ostatných jazykoch sa uprednostňuje UTF-8 ako univerzálna sada a tu je Windows-1250.
Je to tým, že je článok starý, alebo tým, že to tak má byť?

Odpovědět 16.února
Aj tisícmíľová cesta musí začať jednoduchým krokom.
Avatar
tomasmanhal
Člen
Avatar
Odpovídá na Libor Šimo (libcosenior)
tomasmanhal:

Používej UTF-8 ;-) Je univerzální, obsahuje všechny znaky ;-) . Windows-1250 všechny neobsahuje a tak se může stát, že v budoucnu nastane problém.

V článku je sice uveden windows-1250, ale je to konkrétní řešení, kde může fungovat bez problému. Holt nejde použít všude. UTF-8 je taková jistota ;-)

Editováno 16. února
Odpovědět 16.února
Kdyby nám dodali k životu zdrojový kód, vše by bylo jednodušší...
Avatar
Odpovědět 16.února
Aj tisícmíľová cesta musí začať jednoduchým krokom.
Avatar
jan.rybar3
Člen
Avatar
jan.rybar3:

Lidi, prosím, kam mám napsat v programu papoušek "nazdar ptáku, nazdar ptáku"? Fakt vůbec netuším, jak se přes to dostat.

Scanner sc = new Scanner(System.in, "Windows-1250");
System.out.prin­tln("Ahoj, jsem virtuální papošek Lóra");
System.out.prin­tln("Já jsem Jéňa");
String vstup;
vstup = sc.nextLine();
String vystup;
vystup = vstup + "Lora,Lora " + vstup + "Lora!";
System.out.prin­tln(vystup);

prostě mě tenhle program nefunguje. Bohužel z článku to nelze vydedukovat.

 
Odpovědět 18.února
Avatar
stevkopr
Člen
Avatar
Odpovídá na jan.rybar3
stevkopr:
Scanner sc = new Scanner(System.in, "Windows-1250");
System.out.println("Ahoj, jsem virtuální papošek Lóra, zadaj niečo: ");
String vstup;
vstup = sc.nextLine();
String vystup;
vystup = vstup + ", " + vstup;
System.out.println(vystup);

Neviem presne čo myslíš, pravdepodobne si si nevšimol konzolu a nevieš ako do nej zadávať vstupy. Spustíš program, dole do konzoly napíšeš "nazdar ptáku", stlačíš enter, a program vypíše "nazdar ptáku, nazdar ptáku". Nech sa darí...:)

Editováno 18. února
 
Odpovědět 18.února
Avatar
brevnovak
Člen
Avatar
brevnovak:

ahoj, nevite, proc mi nefungu utf-8 ve scanneru:

package radek.pkg3.pkg1.bk;
import java.util.Scanner;

/**
*
* @author Ostatni
*/
public class Radek31Bk {

/**
* @param args the command line arguments
*/
public static void main(String[] args) {
Scanner sc = new Scanner(System­.in,"UTF-8");
System.out.prin­tln("ahoj, kdo jsi?");
String vstup = sc.nextLine();
System.out.prin­tln("Jsi "+vstup);

vypise mi to:

run:
ahoj, kdo jsi?
ř

Jsi �
BUILD SUCCESSFUL (total time: 4 seconds)

- dalsi vec je, ze musim nekolikrat odenterovat, nez mi to napise vystup. tusite? dik :)

Editováno 28. února
 
Odpovědět 28.února

 

Zobrazeno 10 z 83 zpráv

Zobrazit všechny komentáře k článku

Přidat novou zprávu

Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlaš. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.