Ostrava? A chceš nakopnout v celodenním kurzu programování od 1999 Kč? Vypsali jsme pro vás první termín.

3. díl - CMS v Nette a Doctrine 2 - Modely a Layout

PHP Nette Framework Doctrine CMS v Nette a Doctrine 2 - Modely a Layout

V minulém tutoriálu o programování CMS v Nette a Doctrine 2 jsme si založili projekt se všemi potřebnými knihovnami a úpravami. V tomto tutoriálu začneme tvořit modelovou vrstvu a přidáme layout s úvodní stránkou.

Úvodní strána v Nette Doctrine CMS

Model

Klíčem k práci s Doctrine jsou anotace. Pomocí nich si uloží do cache informace o entitách, jako jsou názvy sloupců, jejich datové typy, vazby mezi entitami atd. Pokud tedy například pomocí anotace určíme, že proměnná bude typu boolean, při výběru dat z databáze se hodnota automaticky přetypuje na TRUE nebo FALSE (v databázi hodnota bude uložena jako 1 / 0). Informace lze zapisovat i pomocí formátu XML nebo YAML, ale anotace jsou nejpoužívanější.

Entity

app/model/enti­ties/User.php

Vytvoříme si naši první jednoduchou entitu, která bude reprezentovat uživatele. Nezapomínejte na to, že Nette obsahuje třídu Nette\Security\User, jejíž objekt je ve všech presenterech a šablonách v proměnné $user. Neměli bychom tuto proměnnou přepsat, proto se proměnná naší entity bude v šablonách jmenovat $userEntity.

Pro začátek bude naše entita velmi jednoduchá. Obsahuje definici atributů, které odpovídají sloupcům v databázové tabulce user. Název je odvozen od názvu entity, proto pokud bychom měli jiný název tabulky, přidáme anotaci @ORM\Table(name="nazev_tabulky").

Stejně to platí i u názvů sloupců, tam přidáme do závorky parametr name (@ORM\Column(name="nazev_sloupce")).

<?php

namespace App\Model\Entities;

use Doctrine\ORM\Mapping as ORM;
use Kdyby\Doctrine\Entities\BaseEntity;

/**
 * Doctrine entita pro tabulku user.
 * @package App\Model\Entities
 * @ORM\Entity
 */
class User extends BaseEntity
{
    // Pomocné konstanty pro náš model.

    /** Konstanty pro uživatelské role. */
    const ROLE_USER = 1,
        ROLE_ADMIN = 2;

    /** Konstanty pro uživatelské jméno. */
    const MAX_NAME_LENGTH = 15,
        NAME_FORMAT = "^[a-zA-Z0-9]*$";

    // Proměné reprezentující jednotlivé sloupce tabulky.

    /**
     * Sloupec pro ID uživatele.
     * @ORM\Id
     * @ORM\Column(type="integer")
     * @ORM\GeneratedValue
     */
    protected $id;

    /**
     * Sloupec pro jméno.
     * @ORM\Column(type="string")
     */
    protected $name;

    /**
     * Sloupec pro heslo.
     * @ORM\Column(type="string")
     */
    protected $password;

    /**
     * Sloupec pro email.
     * @ORM\Column(type="string")
     */
    protected $email;

    /**
     * Sloupec pro IP adresu.
     * @ORM\Column(type="string")
     */
    protected $ip;

    /**
     * Sloupec pro datum registrace.
     * @ORM\Column(name="`registration_date`", type="datetime")
     */
    protected $registrationDate;

    /**
     * Sloupec role uživatele. Význam hodnot viz. konstanty pro uživatelské role.
     * @ORM\Column(type="integer")
     */
    protected $role;

    /**
     * Ověřuje, zda je uživatel v roli administrátora.
     * @return bool vrací true, pokud je uživatel administrátor; jinak vrací false
     */
    public function isAdmin()
    {
        return $this->role === self::ROLE_ADMIN;
    }
}

Pro ID je potřeba zapsat anotací více, Doctrine ho poté automaticky použije jako primární klíč.

Dále si všimněte metody isAdmin() - entita není jen přepravkou na data, ale může umět i jednoduché operace.

Všechny naše entity budou dědit od základní entity, vytvořené rozšířením Kdyby. Získá díky tomu některé příjemné funkce, např. nebudeme muset psát settery a gettery a místo toho budeme moci používat přímo $user->name.

Poznámka: Pokud atributu určíme datový typ date nebo datetime, Doctrine automaticky při tahání data z databáze vytvoří objekt třídy DateTime.

Fasády

Fasády budou služby (tzn. že v celé aplikaci bude jen jedna instance dané třídy), které budou zprostředkovávat veškeré operace.

app/model/faca­des/UserFacade­.php

Pro začátek bude opět naše třída velmi jednoduchá. Konstruktorem automaticky dostane objekt třídy Kdyby\Doctrine\EntityManager (opět malé vylepšení EntityManager od Doctrine) a přidáme metodu na vyhledání uživatele podle ID.

<?php

namespace App\Model\Facades;

use App\Model\Entities\User;
use Kdyby\Doctrine\EntityManager;
use Nette\Object;

/**
 * Fasáda pro manipulaci s uživateli.
 * @package App\Model\Facades
 */
class UserFacade extends Object
{
    /** @var EntityManager Manager pro práci s entitami. */
    private $em;

    /**
     * Konstruktor s injektovanou třídou pro práci s entitami.
     * @param EntityManager $em automaticky injektovaná třída pro práci s entitami
     */
    public function __construct(EntityManager $em)
    {
        $this->em = $em;
    }

    /**
     * Najde a vrátí uživatele podle jeho ID.
     * @param int|NULL $id ID uživatele
     * @return User|NULL vrátí entitu uživatele nebo NULL pokud uživatel nebyl nalezen
     */
    public function getUser($id)
    {
        return isset($id) ? $this->em->find(User::class, $id) : NULL;
    }
}

Metoda EntityManager::find() vyhledá entitu User podle daného ID. Normálně bychom jako první parametr měli napsat celý název třídy App\Model\Entities\User, ale magická konstanta class (zabudovaná přímo v PHP) tento název včetně jmenného prostoru obsahuje, je proto náš zápis o něco kratší.

V našem případě se buď vrátí načtená entita User (jako načtená chápejte objekt naplněný daty z databáze) nebo NULL (což vrací metoda EntityManager::find(), pokud takovou entitu nenajde).

app/config/con­fig.neon

Jelikož je UserFacade automaticky injectovaná služba, musíme ji zaregistrovat v našem konfiguračním souboru:

...
services:
    - App\Model\Facades\UserFacade
    router: App\RouterFactory::createRouter
...

Presentery

app/presenter­s/BasePresenter­.php

Entitu User i UserFacade budeme využívat v podstatě všech presenterech, proto je uložíme do našeho BasePresenteru:

<?php

namespace App\Presenters;

use App\Model\Entities\User as UserEntity;
use App\Model\Facades\UserFacade;
use Kdyby\Translation\Translator;
use Nette\Application\UI\Presenter;
use Nette\Bridges\ApplicationLatte\Template;

/**
 * Základní presenter pro všechny ostatní presentery aplikace.
 * @package App\Presenters
 */
abstract class BasePresenter extends Presenter
{
    /** @persistent null|string Určuje jazykovou verzi webu. */
    public $locale;

    /**
     * @var Translator Obstarává jazykový překlad na úrovni presenteru.
     * @inject
     */
    public $translator;

    /**
     * @var UserFacade Fasáda pro manipulaci s uživateli.
     * @inject
     */
    public $userFacade;

    /** @var UserEntity Entita pro aktuálního uživatele. */
    protected $userEntity;
…

Dále si zde přetížíme metodu startup(), kde si vytvoříme entitu User. Pokud je uživatel přihlášen, najdeme informace z databáze a uložíme je do entity. Pokud není, pak vytvoříme entitu s jedinou informací, a to že uživatel není v roli administrátora (abychom nemuseli všude připisovat podmínku $user->isLoggedIn(), ale stačilo jen $userEntity->isAdmin()).

/**
 * Volá se na začátku každé akce, každého presenteru a zajišťuje inicializaci entity uživatele.
 */
public function startup()
{
    parent::startup();
    if ($this->getUser()->isLoggedIn()) {
        $this->userEntity = $this->userFacade->getUser($this->getUser()->getId());
    } else {
        // Abychom mohli použít "$userEntity->isAdmin()", když uživatel není přihlášen.
        $entity = new UserEntity();
        $entity->role = UserEntity::ROLE_USER;
        $this->userEntity = $entity;
    }
}

Nezapomeňte do use uvést

use App\Model\Entities\User as UserEntity

Další metoda beforeRender() předává proměnné šabloně ještě před jejím vykreslením - je jedno, o kterou šablonu se jedná - předá je tedy každé šabloně, která se bude vykreslovat. Jelikož se naše entita hodí ve všech šablonách, předáme ji opět v BasePresenter.

/**
 * Volá se před vykreslením každého presenteru a předává společné proměnné do celkového layoutu webu.
 */
public function beforeRender()
{
    parent::beforeRender();
    $this->template->userEntity = $this->userEntity;
}

Šablony

app/presenter­s/templates/@la­yout.latte

Layout je hlavní šablona, která se vykresluje vždy. Šablony pro jednotlivé stránky se poté vloží makrem {include} do obsahu.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">

    <title>Nette Doctrine 2 blog</title>

    <link rel="stylesheet" href="{$basePath}/css/style.css">
    <link rel="shortcut icon" href="{$basePath}/favicon.ico">
    <meta name="viewport" content="width=device-width">
    {block head}{/block}
</head>
<body>
    <div id="container">

        {if count($flashes) > 0}
            <div id="flashes">
                <div class="text">
                    <div n:foreach="$flashes as $flash" n:class="flash, $flash->type">
                        {$flash->message}
                    </div>
                </div>
            </div>
        {/if}

        <div id="header">
            <div id="logo">
                <h1>Blog system</h1>
            </div>
            <div id="userInfo">
                {if $user->isLoggedIn()}
                    {_common.loggedAs}: {$userEntity->name}
                {/if}
            </div>
            <div id="menu">
                <a n:href="Homepage:default">{_menu.homepage}</a>
            </div>
        </div>
        <div id="content">
            {include content}
        </div>
        <div id="footer">
            <div class="text">
                &copy; Konesoft Corporation
            </div>
        </div>
    </div>

    {block scripts}
    <script src="//code.jquery.com/jquery-1.11.2.min.js"></script>
    <script src="//nette.github.io/resources/js/netteForms.min.js"></script>
    <script src="{$basePath}/js/main.js"></script>
    {/block}
</body>
</html>

Nette kromě proměnné $user předává šablonám automaticky i proměnné $flashes, která obsahuje pole flash zpráv (ty se vytvoří metodou Nette\Application\UI\Control::flashMessage($message, $type)), a $basePath - ta obsahuje název kořenové složky projektu.

Všimněte si, že texty v naší šabloně jsou připravené pro překlad. K tomuto článku přiložím všechny soubory pro překlad, ať to nemusíme v každém článku dopisovat. Je zde podpora pro český a anglický jazyk.

Také bude přiložen CSS soubor. Přijde mi bezdůvodné ho tu ukazovat a vysvětlovat (je ke stažení v projektu), design není cílem této série. Stejně si ho upravíte dle vlastního vkusu.

Poznámka: U překladu znamená první slovo název souboru, ostatní jsou názvy klíčů. Proto makro {_menu.homepage} použije klíč homepage ze souboru menu (přesný soubor se ještě určí podle jazyka). Soubory jsou ve formátu NEON.

app/presenter­s/templates/Ho­mepage/default­.latte

Na úvodní stránce bude zobrazeno několik nejnovějších článků. To si vytvoříme až později, nyní přidáme jen stránku s nadpisem, aby Nette nevyhazovalo chybu 404.

{block content}
<h2>{_homepage.header}</h2>

To je ze třetího článku vše. Příště přidáme možnost registrace uživatele.


 

Stáhnout

Staženo 65x (3.43 MB)
Aplikace je včetně zdrojových kódů v jazyce PHP

 

  Aktivity (2)

Článek pro vás napsal Martin Konečný (pavelco1998)
Avatar
Autor se o IT moc nezajímá, raději by se věnoval speciálním jednotkám jako jsou SEALs nebo SAS. Když už to ale musí být něco z IT, tak tvorba web. aplikací v PHP.

Jak se ti líbí článek?
Ještě nikdo nehodnotil, buď první!


  

 

Komentáře

Avatar
Libi
Člen
Avatar
Libi:

Ahoj,
snazim se podle tutorialu seznamit s doctrine. Mam potiz s ladenkou:

Class or interface 'App\Presenter­s\UserEntity;' used in @var annotation at App\Presenter­s\BasePresenter::$u­serEntity not found. Check annotation and 'use' statements.

Base presenter:

use Nette;
use App\Model\Entities\User as UserEntity;
use App\Model\Facades\UserFacade;

/**
 * Base presenter for all application presenters.
 */
abstract class BasePresenter extends Nette\Application\UI\Presenter
{

  /** @persistent null|string */
  public $locale;

  /**
   * @var \Kdyby\Translation\Translator
   * @inject
   */
  public $translator;

  /**
   *
   * @var UserFacade
   * @inject
   */
  public $userFacade;

  /**
   *
   * @var UserEntity;
   * @inject
   */
  public $userEntity;


  /**
   * Translation macro
   * @inheritdoc
   */
  protected function createTemplate()
  {
    /** @var Template $template */
    $template = parent::createTemplate();
    $this->translator->createTemplateHelpers()
        ->register($template->getLatte());
    return $template;
  }

}

I netbeans mi tvrdi ze use statement s UserEntity neni v kodu pouzita.
Jedu na PHP 5.4.3.

User.php mam

namespace App\Model\Entities;

use Doctrine\ORM\Mapping as ORM;

/**
 * Doctrine entity for user table
 * @package App\Model\Entities
 * @ORM\Entity
 */
class User extends ORM\Mapping\MappedSuperclass
{
..
}

Kdyby\...\base­Entity je deprecated.

Nejak nevidim, v cem mam chybu, dik za nakopnuti (a vyborne napsany tutorial) :)

 
Odpovědět 23.11.2015 16:52
Avatar
Odpovídá na Libi
Martin Konečný (pavelco1998):

Ahoj,

po asi 5 minutovém koukání na ten kód jsem si všiml, že u anotace @var UserEntity; v BasePresenteru máš středník, který tam být nemá :D
Ono ti to hlásí i v té chybě společně s tím středníkem, ale těžko se toho dá všimnout.
Jinak by to snad mělo fungovat bez problému.

 
Odpovědět  +1 23.11.2015 17:11
Avatar
Libi
Člen
Avatar
Libi:

Diky, to je presne chvile, kdy je lepsi od toho jit pryc a dat si pauzu, protoze i kdyby ten strednik byl pres pul obrazovky, nevsiml bych si ho :)

 
Odpovědět 23.11.2015 21:59
Avatar
Odpovídá na Libi
Martin Konečný (pavelco1998):

Taky jsem měl co dělat, abych si ho všiml :D

 
Odpovědět 23.11.2015 22:37
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 4 zpráv z 4.