Aktuálně: Postihly zákazy tvou profesi? Poptávka po ajťácích prudce roste, využij slevové akce 30% výuky zdarma!
Hledáme fulltime PHP programátora do ITnetwork týmu - 100% homeoffice, 100% časově flexibilní #bezdeadlinu Mám zájem!
Python týden

Pravidla serveru ITnetwork

Provozní podmínky pro uživatele

1. Úvodní ustanovení

 • 1.1 - Internetovou sociální síť ITnetwork.cz (dále jen Síť) provozuje David Čápka, IČ: 87342766, DIČ: CZ8901120096, se sídlem Praha 9, Mochovská 524/37, 19800, tel: 733 640 605, email: redakce [zavináč] itnetwork [tečka] cz a prodává digitální obsah (dále jen Poskytovatel). Prezenční školení a zprostředkování zaměstnání zajišťuje ITnetwork s.r.o., IČ: 05861381, se sídlem Praha 9, Mochovská 524/37, 19800, tel: 733 640 605 (dále jen Poskytovatel prezenčních kurzů).
 • 1.2 - Následující provozní podmínky s koncovým uživatelem (dále jen „Podmínky“) upravují vztahy mezi Poskytovatelem, Poskytovatelem prezenčních kurzů a uživatelem Sítě. Součástí těchto podmínek mohou být další podmínky. Tyto podmínky a další podmínky jsou zveřejněny na internetu na adrese www.itnetwork.cz/…idla-serveru. Síť zahrnuje počítačový software, nebo jeho jednotlivé části, a může obsahovat příslušnou databázi, dokumentaci v elektronické podobě a webové služby. Licenční podmínky pro užití jakéhokoli software včetně částí zdrojových kódů jsou uvedeny v samostatných Licenčních podmínkách.
 • 1.3 - Síť je provozována prostřednictvím webového rozhraní www.itnetwork.cz a www.itnetwork.sk. Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit adresu webového rozhraní Sítě, případně doménu.
 • 1.4 - Veškerá práva ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, k Síti a jeho jednotlivým částem, jakož i jiná práva duševního a/nebo průmyslového vlastnictví, náleží Poskytovateli nebo jiným oprávněným držitelům práv duševního vlastnictví. Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn poskytovat oprávnění k výkonu práva užít Síť třetím osobám, a to ve stanoveném rozsahu uvedených v těchto podmínkách, licenčních podmínkách a dalších podmínkách. Tím nejsou dotčena autorská práva držitelů ochranných známek či jiných průmyslových práv užitých v rámci Sítě.
 • 1.5 - Uživatel se zavazuje při výkonu práva užít Síť k dodržování a ochraně práv ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, jakož i jiných práv duševního vlastnictví vztahujících se k Síti nebo souvisejících s jejím užíváním a k ochraně obchodního tajemství Poskytovatele (zejm. myšlenek a principů, na základě kterých funguje Síť a jednotlivé části Sítě). Registrovaný uživatel může být v dalších textech na síti označován termínem Člen.
 • 1.6 - O změnách způsobu užívání Sítě bude Poskytovatel Uživatele vhodným způsobem informovat, zejména zveřejněním na webových stránkách Sítě.

2. Uživatel

 • 2.1 - Každá fyzická osoba je oprávněna se registrovat k užívání Sítě prostřednictvím webového rozhraní, u osob mladších 16 let je nutný souhlas rodičů. K použití funkcí spojených s placeným obsahem je u osob mladších 18 let nutný souhlas jejího zákonného zástupce. Právnické osoby využijí registraci firemního účtu.
 • 2.2 - Registrací vyjadřuje Uživatel svůj souhlas s těmito Podmínkami v jejich aktuálně platném znění a zavazuje se tyto dodržovat. Totéž platí v případě užití článku nebo software bez registrace.
 • 2.3 - Registrace Uživatele se provede pomocí webového formuláře, je bezplatná a bez časového omezení.
 • 2.4 - Uživatel je oprávněn kdykoliv i bez udání důvodu svou registraci zrušit a to formou deaktivace účtu. Proces deaktivace se po zahájení provede v ochranné lhůtě několika dní, kdy je stále možné deaktivaci zastavit. Deaktivovaný účet je poté zbaven osobních údajů a nelze ho nadále používat. Z důvodu zachování datové integrity např. u diskuzí, nebude účet fyzicky odstraněn, aby tak zůstaly zachovány komentáře, na které ostatní reagují, případně články napsané pod tímto účtem, které mohou být předmětem diskuzí a další obsah, který uživatel na Síť vložil. Tento obsah na Síti zůstane nadále přítomen, ale již nebude vázán na jméno uživatele, ale na anonymní účet "Neaktivní uživatel". Email uživatele zůstane uložen jako pseudonymizovaný údaj, aby se na něj nebylo možné znovu zaregistrovat.
 • 2.5 - Registrace může být Poskytovatelem zrušena zejména v případě, že Uživatel porušil tyto Podmínky nebo jiným způsobem nedodržuje jejich ustanovení, Uživatel porušuje svou činností právní předpisy, autorská práva, práva průmyslového vlastnictví či jinak neoprávněně zasahuje do těchto práv.
 • 2.6 - Uživatel je povinen při registraci sdělit pravdivé údaje.
 • 2.7 - Uživatel se zavazuje využívat pouze jeden účet. V případě zjištění, že zde působí jeden uživatel pod více účty, je Poskytovatel oprávněn všechny tyto účty zablokovat nebo deaktivovat.

3. Obsah Sítě

 • 3.1 - Síť je zaměřena na problematiku z oblasti IT technologií, software, hardware a související oblasti.
 • 3.2 - Uživatelé jsou oprávněni vkládat do Sítě příspěvky související se zaměřením Sítě. Uložené příspěvky, soubory nebo jejich části (pasáže) nesmí být v rozporu s právním řádem České republiky či v rozporu s dobrými mravy. Výslovně je zde zakázáno zejména umisťovat a šířit soubory a jiné informace, které:
 1. porušují práva duševního vlastnictví (autorská práva, práva související s právem autorským nebo průmyslová práva) jiných osob;
 2. vedou k nekalosoutěžnímu jednání, které je v rozporu s předpisy upravujícími soutěž v hospodářském styku nebo se zvyklostmi soutěže, zejména pokud poškodí dobrou pověst nebo ohrozí chod nebo rozvoj podniku soutěžitele nebo je způsobilé tak učinit;
 3. obsahují neoprávněně užité ochranné známky, obchodní jména a chráněná označení původu, k nimž přísluší výhradní právo jinému, nebo jakékoliv označení s nimi zaměnitelné;
 4. obsahují pasáže, jež podněcují k trestnému činu nebo k hromadnému neplnění důležité povinnosti uložené podle zákona, nebo schvalují trestný čin nebo veřejně vychvalují pro trestný čin jeho pachatele;
 5. obsahují pasáže, jež svádí jiné ke zneužívání alkoholu nebo jiné návykové látky než alkoholu nebo je v tom podporují anebo zneužívání takové látky jinak podněcují;
 6. obsahují pasáže, jež vyhrožují jiným osobám nebo skupině obyvatel usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody velkého rozsahu;
 7. obsahují pasáže, jež hanobí některý národ, jeho jazyk, některou etnickou skupinu nebo rasu, nebo skupinu obyvatelů republiky pro jejich politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou bez vyznání;
 8. obsahují pasáže, jež podněcují k nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků;
 9. obsahují poplašnou zprávu, která je nepravdivá;
 10. obsahují pornografická díla a sexuální tématiku;
 11. obsahují nepravdivý údaj o jiném, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu;
 12. podporují nebo propagují hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, rasovou, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, nebo veřejně projevují sympatie k těmto hnutím;
 13. popírají, zpochybňují, schvalují nebo se snaží ospravedlnit nacistické nebo komunistické genocidium nebo jiné zločiny nacistů nebo komunistů proti lidskosti.
 14. obecně útočného charakteru, vulgární, nekonstruktivní, mimo téma, zaslané za účelem vyvolání hádky, nevhodné z hlediska návrhu softwaru, bezpečnosti webových aplikací, opakující se nebo nevyžádaná sdělení (spam);
 15. obsahují nekorektní postupy a znesnadňují tak kvalitní výuku ostatním členům
 • 3.3 - Uživatelé nesmějí do svých souborů a jiných informací vkládat jakoukoliv reklamu, zejména placenou reklamu, a nesmějí prostřednictvím Sítě šířit ani jiná obchodní sdělení. Placenou reklamou se rozumí také reklama, za niž uživatel získá jakékoliv jiné plnění nebo protislužbu. Poskytovatel je oprávněn smazat článek či uživatelský obsah i bez udání důvodů. Jako reklama je vnímán i nábor zaměstnanců nebo externistů a jakýchkoli spolupracovníků.
 • 3.4 - Uveřejňování reklamy je vyhrazeno pouze Poskytovateli.
 • 3.5 - Vložením článku poskytuje Uživatel majetková práva k článku Poskytovateli. Osobnostní práva autora zůstávají nedotčena. Pokud je předmětem článku tvorba díla (např. softwaru), poskytuje majetková práva i na toto dílo, osobnostní práva autora opět zůstávají nedotčena. Takováto licence je bezúplatně poskytnuta jako výhradní, časově a místně neomezená, úplná co do způsobu a rozsahu využití.
 • 3.6 - Poskytovatel odpovídá podle ust. § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů za obsah informací uložených na žádost uživatele, jen:
 1. mohl-li vzhledem k předmětu své činnosti a okolnostem a povaze případu vědět, že obsah ukládaných informací nebo jednání uživatele jsou protiprávní, nebo
 2. dozvěděl-li se prokazatelně o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací nebo o protiprávním jednání uživatele a neprodleně neučinil veškeré kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací.
 • 3.7 - Podle ust. § 6 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, Poskytovatel není povinen dohlížet na obsah uživateli přenášených nebo ukládaných informací, ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah informace.
 • 3.8 - Poskytovatel neposkytuje uživatelům žádnou záruku za nepřetržitý provoz Sítě, dostupnost dat, jakož i šířku pásma (rychlost připojení k serveru).
 • 3.9 - Ačkoli jsou data fyzicky zálohována, Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za jakoukoliv přímo či nepřímo způsobenou škodu nebo jinou újmu, způsobenou jejich zničením nebo smazáním.
 • 3.10 - Člen není oprávněn ukládat obsah článku do dokumentů a to ani pro osobní účely či ho používat jinak, než jako navštívení webu Poskytovatele. Také není oprávněn šířit přílohu článku, pokud to její licence nepovoluje (licence Free). Pokud Člen tyto podmínky poruší, může po něm Poskytovatel vymáhat uhrazení škody a to ve výši, kterou Poskytovatel stanoví.
 • 3.11 - Člen není oprávněn zpracovávat kód webové stránky za pomoci automatických nástrojů nebo z něj dokonce takto shromažďovat data.

4. Bodový systém

 • 4.1 - Uživatel na svém uživatelském účtu shromažďuje body, které může užít pro přístup k prémiovému obsahu Sítě. Hodnotu prémiového obsahu stanovenou v bodech určuje dle aktuální nabídky a poptávky Poskytovatel.
 • 4.2 - Body může Uživatel získat některým z následujících způsobů:
 1. zveřejněním autorského článku na Sítě;
 2. zakoupením prostřednictvím platebního systému GOPAY, s.r.o.;
 3. poskytnutím rady na diskuzním fóru Sítě;
 4. na základě smlouvy uzavřené s Poskytovatelem;
 • 4.3 - Cena bodů je stanovena v ceníku, který je v aktuálním znění zveřejněn na webových stránkách Sítě. Poskytovatel si vyhrazuje právo tuto cenu změnit.
 • 4.4 - Technické řešení převodu finančních prostředků zajišťuje společnost GOPAY s.r.o. pomocí zabezpečené platební brány. Body jsou automaticky přičteny na účet Uživatele, jakmile je platba uhrazena.
 • 4.5 - V případě zániku členství Uživatele ať již z jakéhokoli důvodu, zanikají bez náhrady veškeré body, které má na svém uživatelském účtu. Uživatel nemá právo požadovat proplacení bodů nebo jejich výměnu.
 • 4.6 - Člen není oprávněn z jakéhokoliv důvodu požadovat náhradu nebo jakoukoli jinou kompenzaci za zakoupené body, či požadovat proplacení nevyčerpaných bodů.
 • 4.7 - Člen bere na vědomí, že s ohledem na ust. § 1837 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nemůže v případě útraty bodů odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem bylo dodání digitálního obsahu od Poskytovatele David Čápka.
 • 4.7.1 - V případě, že digitální obsah ještě nebyl ze strany Poskytovatele zpřístupněn, je možné od smlouvy odstoupit do 14ti dnů.
 • 4.7.2 - Odstoupení od smlouvy je realizováno prostřednictvím funkcionality "Refundace", která je k dispozici na daňovém dokladu za příslušný nákup. V případě pomoci s tímto úkonem se může člen na Poskytovatele obrátit na adrese redakce [zavináč] itnetwork [tečka] cz.
 • 4.7.3 - V případě odstoupení od smlouvy vrátí Poskytovatel peněžní prostředky (případně poměrnou část) přijaté od členů do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy ze strany člena, a to stejným způsobem, jakým je Poskytovatel od člena přijal. Poskytovatel je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté členům i jiným způsobem, pokud s tím člen bude souhlasit a nevzniknou mu tím další náklady.

5. Prezenční kurzy

 • 5.1 Přihlášení na prezenční kurzy probíhá prostřednictvím platebního systému GOPAY, s.r.o.
 • 5.2 Poskytovatel prezenčních kurzů si v případě stornování účasti ze strany účastníka vyhrazuje právo uplatnit tyto stornovací podmínky:
Doba stornování přihlášky před zahájením kurzu Stornovací poplatek
30 - 15 dnů 25 % z ceny kurzu
14 - 7 dnů 50 % z ceny kurzu
6 - 1 den 75 % z ceny kurzu
méně než 24 hodin 100 % z ceny kurzu

Účastník si může zvolit místo stornovacích podmínek výše vrácení částky ve formě bodů v hodnotě plné výše ceny kurzu.

 • 5.3 Pro navrácení poměrové části z ceny kurzu účastník kontaktuje Poskytovatele prezenčních kurzů na adrese: redakce [zavináč] itnetwork [tečka] cz.
 • 5.4 Poskytovatel prezenčních kurzů se zavazuje vrátit prostředky zpět na účet účastníka do 14 dnů od přijetí požadavku.
 • 5.5 V případě, že bude prezenční kurz v příslušném termínu ze strany Poskytovatele prezenčních kurzů zrušen, má účastník právo na náhradu ve formě 100 % ceny kurzu nebo bezplatné účasti na dalším, nejbližším termínu.
 • 5.6 - Dle § 1834 občanského zákoníku odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování školení (nikoli digitálního obsahu) a Poskytovatel prezenčních kurzů ITnetwork s.r.o. s plněním na základě výslovné žádosti spotřebitele začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí Poskytovatel prezenčních kurzů poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a být zasláno na adresu Mochovská 524/37, Praha 9, 198 00 nebo emailovou adresu redakce [zavináč] itnetwork [tečka] cz.
 • 5.7 V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je Poskytovatel prezenčních kurzů také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí školení (nastoupení na školení) kupujícím. V takovém případě vrátí Poskytovatel prezenčních kurzů kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

6. Práva z vadného plnění

Prezenční kurzy

 • 6.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 • 6.2 Poskytovatel prezenčních kurzů odpovídá kupujícímu, že kurz při převzetí nemá vady. Zejména Poskytovatel prezenčních kurzů odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující kurz převzal:- má kurz vlastnosti, které si strany ujednaly- je kurz v odpovídající míře - kurz vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 • 6.3 Práva z vadného plnění uplatňuje kupující na emailové adrese redakce [zavináč] itnetwork [tečka] cz spolu se podrobným soupisem vad a referencemi na zdroj korektní informace, pokud je předmětem vady domnělá nekorektní informace.
 • 6.4 O průběhu reklamace bude kupující kontaktován na svou emailovou adresu do 14 dnů.

Digitální obsah

 • 6.5 Poskytovatel prohlašuje, že Službu bude poskytovat v kvalitě, kterou lze rozumně očekávat s přihlédnutím k její povaze, účelu, odměně za její poskytování a podmínek jejího používání.
 • 6.6 Uživatel je oprávněn reklamovat vady Služby u Poskytovatele ve lhůtě do 14 dnů ode dne výskytu příslušné vady, a to prostřednictvím e-mailu na adrese redakce [zavináč] itnetwork [tečka] cz. V reklamaci je Uživatel povinen přesně specifikovat v čem spočívá reklamovaná vada a zároveň uvést časové období, během kterého se vada vyskytla a referencemi na zdroj korektní informace, pokud je předmětem vady domnělá nekorektní informace.
 • 6.7 Poskytovatel doručí uživateli potvrzení o uplatnění reklamace, a to do 14 dnů po jejím uplatnění, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace.
 • 6.8 V případě, že je reklamace Uživatele opodstatněná, Poskytovatel mu poskytne navrácení bodů v plné výši na jeho účet. O vyřízení reklamace informuje Poskytovatel Uživatele.

7. Licenční podmínky

 • 7.1 - Užití obsahu Sítě je možné pouze v souladu s poskytnutou licencí.
 • 7.2 - Obsah Sítě je rozdělen do následujících licenčních kategorií:
 1. free licence – obsah je přístupný všem registrovaným Uživatelům;
 2. premium licence – obsah je přístupný pouze na základě zakoupení přístupu prostřednictvím bodů;
 • 7.3 - Licenční podmínky jsou stanoveny v samostatných všeobecných licenčních podmínkách umístěných na webových stránkách www.itnetwork.cz/licence. Užitím Sítě se Uživatel zavazuje tyto licenční podmínky dodržovat.

8. Obecná ujednání

 • 8.1 - Poskytovatel se zavazuje zajistit provoz Sítě a jeho technické zajištění. Náklady na tento provoz nese Poskytovatel. Provoz je možný na obvyklých webových prohlížečích.
 • 8.2 - Pokud má Poskytovatel podezření na aktivitu Uživatele, kterou považuje za poškozující vůči Síti, je Poskytovatel oprávněn jednostranně i bez udání důvodu ukončit vůči Uživateli oprávnění užívání Sítě a to bez nároku na náhradu či jakékoliv plnění. Toto ukončení může být uděleno i na IP adresu/y. V případě ukončení provozu Sítě nemají Uživatelé nárok na vrácení či proplacení bodů.
 • 8.3 - Poskytovatel je oprávněn kdykoliv i bez udání důvodu přerušit či ukončit provozování Sítě a Uživateli z tohoto neplyne žádné právo na náhradu nákladů, škody, ušlého zisku nebo jakéhokoliv jiného plnění či proplacení bodů.
 • 8.4 - Uživatel je povinen bez zbytečného odkladu informovat Poskytovatele, jestliže má podezření na jakoukoliv programovou či jinou chybu v technickém řešení Sítě nebo zneužití Sítě třetí osobou.
 • 8.5 - Uživatel se zavazuje, že neohrozí dobré jméno Poskytovatele používáním Sítě v souvislosti s poskytováním a nabízením zboží či služeb, které jsou v rozporu s platnými právními předpisy a dobrými mravy.

9. Povinnost mlčenlivosti, obchodní tajemství

 • 9.1 - Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského rozhraní a bere na vědomí, že Poskytovatel nemůže nést odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Uživatele nebo třetích osob.
 • 9.2 - Obě strany se zavazují, že při plnění předmětu Smlouvy, zajistí, aby nedošlo k porušení obchodního nebo bankovního tajemství, ochrany osobních údajů ve smyslu ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“)

10. Komunikace a helpdesk

 • 10.1 - V případě jakéhokoliv problému v souvislosti s využíváním Sítě může Uživatel kontaktovat Poskytovatele na emailové adrese redakce (zavináč) itnetwork (tečka) cz
 • 10.2 - Poskytovatel bude dle závažnosti dotazu reagovat v přiměřené době. Uživatel však bere na vědomí, že nevzniká nárok na reakci Poskytovatele ani na jeho odpověď.
 • 10.3 - Poskytovatel má oprávněný zájem jednorázově se zeptat Člena, který nemá vložené životopisné údaje, zda má zájem o zprostředkování vhodného zaměstnání v jeho oboru.

11. Odpovědnost za vady, odpovědnost za škodu

 • 11.1 - Poskytovatel neodpovídá za škodu způsobenou užitím Sítě či jednotlivých licencí. Poskytovatel není odpovědný za funkčnost a bezchybnost Sítě. Je však povinen dle svých možností zajistit jeho funkcionalitu. Ačkoli se Poskytovatel snaží udržovat Síť aktuální, není odpovědný za vady způsobení zastaráním.
 • 11.2 - Vylučuje se odpovědnost Poskytovatele za poskytnutou radu dle ust. § 2950 NOZ v souvislosti s provozováním Sítě či jakoukoliv komunikací Poskytovatele na Síti.
 • 11.3 - Poskytovatel neodpovídá za ztrátu dat či jiných údajů uložených na serverech Sítě.
 • 11.4 - Uživatel využívá Síť na svou vlastní odpovědnost.
 • 11.5 - Uživatel není oprávněn vůči Poskytovateli či jakémukoliv subjektu spojenému se Sítí uplatňovat náhradu škody, ušlého zisku nebo jakéhokoliv jiného plnění.
 • 11.6 - K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

12. Data uživatelů a zásady ochrany osobních údajů

Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

Naše zásady zpracování osobních údajů jsme pro přehlednost shrnuli do samostatného dokumentu Zásady zpracování osobních údajů, který je součástí těchto podmínek.

Uživatelský účet je možné spárovat s účtem na síti Facebook, aby se nahrané fotografie a statusy zasílaly také na tuto síť.

13. Závěrečná ustanovení

 • 13.1 - Právní vztah založený těmito Podmínkami se řídí právním řádem České republiky, bez ohledu na to, zda je Uživatel český nebo zahraniční subjekt.
 • 13.2 - Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, pododstavce nebo ustanovení těchto Podmínek neovlivní vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení těchto Podmínek. V případě, že jakýkoli takovýto článek, odstavec, pododstavec nebo ustanovení by mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami) bude nahrazeno právně přijatelným způsobem obdobného obsahu.
 • 13.3 - Poskytovatel je oprávněn tyto Podmínky průběžně novelizovat a měnit. Tato změna bude neprodleně zveřejněna na webových stránkách Sítě. V případě, že Uživatel nebude se zněním Podmínek souhlasit, je oprávněn kdykoli svůj účet deaktivovat a tím registraci ukončit.
 • 13.4 - Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv i bez udání důvodu ukončit bez náhrady provozování Sítě.
 • 13.5 - Podmínky jsou účinné od 18.5.2020

 

Aktivity (22)