Vydělávej až 160.000 Kč měsíčně! Akreditované rekvalifikační kurzy s garancí práce od 0 Kč. Více informací.
Hledáme nové posily do ITnetwork týmu. Podívej se na volné pozice a přidej se do nejagilnější firmy na trhu - Více informací.

Diskuze: Nefunkční makro - "error time 445" na Excel 2016

V předchozím kvízu, Test znalostí C# .NET online, jsme si ověřili nabyté zkušenosti z kurzu.

Aktivity
Avatar
Milan Janoušek:7.6.2018 11:31

@hoj.
Spouštím makro v Excel 2016 a hlásí to "error time 445". V Excel 2003 funguje. Může mi kód někdo opravit abych bylo makro spustitelné v Ex2016.
Dík za pomoc.

Zkusil jsem: Kód:

Private Sub CommandButton1_Clic­k()
posun = 5
Load BankaOffLine
BankaOffLine.Show
End Sub

Private Sub CommandButton5_Clic­k()
' založení nového listu
ActiveSheet.Ran­ge("a6").Select
ActiveSheet.Un­protect
posun = 5
vet = ActiveSheet.Ran­ge("a1").Curren­tRegion.Rows.Cou­nt - posun
ActiveSheet.Protect
rozsah = "a6:m" & vet + 30
poclist = Sheets.Count
Sheets(1).Copy Before:=Sheet­s(poclist)
ActiveSheet.Ran­ge("a6").Select
ActiveSheet.Un­protect
' ActiveSheet.Name = "Ucet" & poclist
ActiveSheet.Ran­ge(rozsah).Se­lect
Selection.Enti­reRow.Delete
Selection.Locked = True
ActiveSheet.Ran­ge("L3:l5").Se­lect
Selection.Cle­arContents
ActiveSheet.Protect DrawingObjects:=Tru­e, Contents:=True, Scenarios:=True
ActiveSheet.Ran­ge("a6").Select
End Sub

Private Sub CommandButton4_Clic­k()
' odemknutí / zamknutí vyplněných řádků a 5 prázdných k tomu
ActiveSheet.Ran­ge("a6").Select
ActiveSheet.Un­protect
vet = ActiveSheet.Ran­ge("a1").Curren­tRegion.Rows.Cou­nt
If CommandButton4­.Caption = "Zamknout list" Then
rozsah = "a6:z" & vet + 5 + volrad
ActiveSheet.Ran­ge(rozsah).Se­lect
Selection.Locked = True
CommandButton4­.Caption = "Odemknout list"
Else
rozsah = "a6:z" & vet + 5
ActiveSheet.Ran­ge(rozsah).Se­lect
Selection.Locked = False
' Selection.For­mulaHidden = False
CommandButton4­.Caption = "Zamknout list"
End If
ActiveSheet.Ran­ge("a6").Select
ActiveSheet.Protect
End Sub

Private Sub CommandButton3_Clic­k()
' Vymazat formulář
volrad = 10
posun = 5
co = MsgBox("Vymazat vše?", vbYesNo + vbDefaultButton2)
ActiveSheet.Ran­ge("a6").Select
ActiveSheet.Un­protect
vet = ActiveSheet.Ran­ge("a1").Curren­tRegion.Rows.Cou­nt - posun
If co = vbYes Then
rozsah = "a6:m" & vet + 30
ActiveSheet.Ran­ge(rozsah).Se­lect
Selection.Enti­reRow.Delete
' ElseIf co = vbNo Then
' For i = vet To 1 Step -1
' If UCase(ActiveCell(i, 1)) = "P" Then
' rozsah = "a" & i + posun
' ActiveSheet.Ran­ge(rozsah).Se­lect
' Selection.Enti­reRow.Delete
' vet = vet - 1
' End If
' ActiveSheet.Ran­ge("a6").Select
' Next i
' If vet > 0 Then
' VV = vet + volrad
' VP = VV + posun
' rozsah = "e" & VP
' Range(rozsah)­.Select
' vzorec = "=COUNT(e6:e" & VP - 1 & " )"
' Range(rozsah).Value = vzorec
' rozsah = "e" & VP + 1
' Range(rozsah)­.Select
' vzorec = "=SUM(e6:e" & VP - 1 & " )"
' Range(rozsah).Value = vzorec
' End If
End If
ActiveSheet.Protect
ActiveSheet.Ran­ge("a6").Select
End Sub

Private Sub CommandButton2_Clic­k()
' výstup do BEST
' Sheets("Opis")­.Visible = False
Dim ud, ucdb, stucdb As String
volrad = 10
posun = 5
dtspl = Date
for3 = "yyyymmdd"
mes = Month(Date)
rok = Right(Year(Date), 2)
den = Day(Date)
prvlist = ActiveSheet.Name
li = ActiveSheet.Index
ActiveSheet.Ran­ge("a6").Select
ActiveSheet.Un­protect
' výběry
' Load vyberform
' vyberform.Show
co = MsgBox("Jen tento list?", vbYesNo + vbDefaultButton2, "Tento list")
If co = vbYes Then
vet = ActiveSheet.Ran­ge("a1").Curren­tRegion.Rows.Cou­nt - posun
If vet = 0 Then
xx = MsgBox("Na tomto listu nejsou žádné přikazy", vbOK)
Exit Sub
End If
jmli = prvlist
Else
jmli = ""
End If
' co = MsgBox("Omezit datum splatnosti?", vbYesNo + vbDefaultButton2)
' If co = vbYes Then
' dtspl = Format(InputBox("Do jakého data zaplatit vše?", "Omezení data splatnosti", dtspl), for3)
' dt = Format(dtspl, "dd.mm.yyyy")
' End If
' umístění souborů
cesta = ActiveSheet.Ran­ge("L3").Value
If Trim(cesta) = "" Then
cesta = CurDir
Else
Set fs = Application.Fi­leSearch
With fs
.LookIn = cesta
.Filename = ".IKM"
If .Execute > 0 Then
ChDir cesta
Else
cesta = CurDir
End If
End With
End If
' určení jména a cesty
soub = "prikaz_KB_" & rok & " " & Right(" " & mes, 2) & " " & Right(" " & den, 2) & "_faktury" & ".IKM"
macesta = Application.Get­SaveAsFilename(sou­b, fileFilter:="Formát BEST (
.ikm), *.ikm")
ActiveSheet.Ran­ge("L3").Value = CurDir
If macesta <> False Then
' kontrola zda již neexistuje
co = vbYes
cesta = Left(macesta, InStrRev1((ma­cesta), "\"))
' Set fs = Application.Fi­leSearch
' With fs
' .LookIn = cesta
' .Filename = soub
' If .Execute > 0 Then
' co = MsgBox("Dnes jste již jeden soubor vytvořil. Přepsat?", vbYesNo)
' End If
' End With
' přepsat ANO
If co = vbYes Then
koso = 0 ' kontrolní součet
co = 0 ' počet chyb
povet = 0 ' počet vět do výstupního souboru
pcd = ActiveSheet.Ran­ge("L1").Value
Open macesta For Output As #1 ' Otevře soubor pro zápis.
Call HlaPa(1, 0, 0)
dt = Format(Year(Date)) & Right("0" & Format(Month(Da­te)), 2) & Right("0" & Format(Day(Date)), 2)
Dim mySheet As Worksheet
For Each mySheet In Worksheets
If mySheet.Name = "Opis" Then
Exit For
End If
If jmli = "" Then
mySheet.Select
End If
ActiveSheet.Ran­ge("a6").Select
ActiveSheet.Un­protect
vet = ActiveSheet.Ran­ge("a1").Curren­tRegion.Rows.Cou­nt - posun
If vet = 0 Then Exit For
rud = "L4"
If Not KontUct(ActiveShe­et.Range(rud)­.Value) Then
ActiveSheet.Ran­ge(rud).Select
co = co + 1
End If
UctDbt = Uctc
ucdb = UctDbt
KBD = "0100"
For i = 1 To vet
j = 2
UI = ActiveCell(i, j)
If Not KontUI(UI) Then
ActiveCell.Offset(i - 1, j - 1).Range("a1")­.Select
Exit For
End If
UI = IIf(UI = "UHR", "0", "1")
j = j + 1
If Not KontUct(Active­Cell(i, j)) Then
ActiveCell.Offset(i - 1, j - 1).Range("a1")­.Select
co = co + 1
Exit For
End If
UctKredit = Uctc
uckr = UctKredit
j = j + 1
KBK = Right("0000" & Format(Active­Cell(i, j)), 4)
If Not KontKB(KBK) Then
ActiveCell.Offset(i - 1, j - 1).Range("a1")­.Select
co = co + 1
Exit For
End If
If UctDbt = UctKredit And KBD = KBK Then
xx = MsgBox("Nesmí být stejné účty debet a kredit", vbExclamation, "VAROVÁNÍ")
ActiveCell.Offset(i - 1, j - 3).Range("a1")­.Select
co = co + 1
Exit For
End If
j = j + 1
Castka = Int(ActiveCell(i, j) * 100)
koso = koso + Castka
If Not KontCastka(Castka) Then
ActiveCell.Offset(i - 1, j - 1).Range("a1")­.Select
co = co + 1
Exit For
End If
Castka = Right(String(15, "0") & Format(Castka), 15)
j = j + 1
Splatnost = ActiveCell(i, j)
dd = ""
mm = ""
rr = ""
k = 1
zn = Mid(Splatnost, k, 1)
Do Until zn < "0" Or zn > "9"
dd = dd + zn
k = k + 1
zn = Mid(Splatnost, k, 1)
Loop
k = k + 1
zn = Mid(Splatnost, k, 1)
Do Until zn < "0" Or zn > "9"
mm = mm + zn
k = k + 1
zn = Mid(Splatnost, k, 1)
Loop
k = k + 1
zn = Mid(Splatnost, k, 1)
Do Until zn < "0" Or zn > "9"
rr = rr + zn
k = k + 1
zn = Mid(Splatnost, k, 1)
Loop
r = Val(rr)
If r < 1000 Then
r = r + 2000
End If
m = Val(mm)
d = Val(dd)
If m = 2 Then
If r Mod 4 = 0 Then
kd = 29
Else
kd = 28
End If
Else
If m > 7 Then
kd = 31 - m Mod 2
Else
kd = 30 + m Mod 2
End If
End If
spl = Right("0000" & r, 4) + Right("0" & mm, 2) + Right("0" & dd, 2)
spl1 = Right("0" & dd, 2) + "." + Right("0" & mm, 2) + "." + Right("0000" & r, 4)
If d < 1 Or d > kd Or m > 12 Or m < 1 Then
xx = MsgBox("Nesprávný datum", vbExclamation, "VAROVÁNÍ")
ActiveCell.Offset(i - 1, j - 1).Range("a1")­.Select
co = co + 1
Exit For
Else
If Not KontSplat(spl1) Then
ActiveCell.Offset(i - 1, j - 1).Range("a1")­.Select
co = co + 1
Exit For
End If
End If
j = j + 1
VS = Right(String(10, "0") & Trim(ActiveCell(i, j)), 10)
If Not KontVS(VS) Then
ActiveCell.Offset(i - 1, j - 1).Range("a1")­.Select
co = co + 1
Exit For
End If
j = j + 1
KS = Right(String(10, "0") & Trim(ActiveCell(i, j)), 10)
If Not KontKS(KS) Then
ActiveCell.Offset(i - 1, j - 1).Range("a1")­.Select
co = co + 1
Exit For
End If
j = j + 1
SS = Right(String(10, "0") & Trim(ActiveCell(i, j)), 10)
If Not KontSS(SS) Then
ActiveCell.Offset(i - 1, j - 1).Range("a1")­.Select
co = co + 1
Exit For
End If
j = j + 1
Zpravapr = Left(ActiveCell(i, j) & Space(30), 30)
j = j + 1
zpravapa = Left(ActiveCell(i, j) & Space(30), 30)
' If spl <= dtspl Or dtspl = "" Then
If pcd < 999 Then
pcd = pcd + 1
Else
pcd = 0
End If
Print #1, "01"; Right("00000" & Format(li * 1000 + pcd), 5); dt; spl; "CZK"; Castka; UI; "0000"; KS; Space(143); KBD; ucdb; VS; SS; Zpravapr; " "; KBK; uckr; VS; SS; zpravapa; Space(9)
povet = povet + 1
' ActiveCell(i, 1) = "P"
' Else
' ActiveCell(i, 1) = ""
' End If
Next i
ActiveSheet.Ran­ge("L1").Value = pcd
If co = 0 Then
VV = vet + volrad
VP = VV + posun
' With ActiveSheet
' rozsah = "e" & VP
' vzorec = "=COUNTIF(a6:a" & VP - 1 & ", ""P"" )"
' .Range(rozsah)­.Value = vzorec
' rozsah = "e" & VP + 1
' vzorec = "=SUMIF(a6:a" & VP - 1 & ", ""P"" , e6:e" & VP - 1 & " )"
' .Range(rozsah)­.Value = vzorec
' End With
' CommandButton4­.Caption = "Zamknout list"
' CommandButton4_Click
Else
Exit For
End If
If jmli <> "" Then
Exit For
End If
Next mySheet
Call HlaPa(2, povet, koso)
Close #1 ' Uzavře soubor.
' Kontrola počtu vět
If co = 0 Then
If povet > 0 Then
' Sheets("Opis")­.Visible = True
Sheets("Opis")­.Activate
ActiveSheet.Un­protect
ActiveSheet.Ran­ge("a6").Select
vet = ActiveSheet.Ran­ge("a1").Curren­tRegion.Rows.Cou­nt + posun + volrad
rozsah = "a6:m" & vet + 30
ActiveSheet.Ran­ge(rozsah).Se­lect
Selection.Enti­reRow.Delete
ActiveSheet.Ran­ge("a6").Select
i = 0
stucdb = "99999"
zavet = 0
Open macesta For Input As #1 ' Otevře soubor pro čtení
Do While Not EOF(1) ' Loop until end of file.
Line Input #1, textline ' Read line into variable.
kd = Left(textline, 2)
If kd = "01" Then
i = i + 1
j = 2
kd = Mid(textline, 200, 4)
ucdb = Mid(textline, 204, 16)
If stucdb <> ucdb Then
ActiveCell(i, j) = " "
i = i + 1
ActiveCell(i, j + 1) = "Na vrub uctu: " & ucdb & " / " & kd
i = i + 1
ActiveCell(i, j) = " "
stucdb = ucdb
i = i + 1
End If
uh = IIf(Mid(textline, 42, 1) = "0", "UHR", "INK")
ActiveCell(i, j) = uh
j = j + 1
ud = Mid(textline, 277, 16) ' ucet příjemce
ActiveCell(i, j) = ud
j = j + 1
ud = Mid(textline, 273, 4) ' kod banky příjemce
ActiveCell(i, j) = ud
j = j + 1
ud = Mid(textline, 27, 15) ' částka
ActiveCell(i, j) = Val(ud) / 100
j = j + 1
rr = Mid(textline, 16, 4) ' splatnost rok
mm = Mid(textline, 20, 2) ' splatnost mes
dd = Mid(textline, 22, 2) ' splatnost den
ActiveCell(i, j) = dd & "." & mm & "." & rr
j = j + 1
ud = Mid(textline, 293, 10) ' variabilní symb
ActiveCell(i, j) = ud
j = j + 1
ud = Mid(textline, 47, 10) ' konstantní symb
ActiveCell(i, j) = ud
j = j + 1
ud = Mid(textline, 303, 10) ' specifický symb
ActiveCell(i, j) = ud
j = j + 1
ud = Mid(textline, 240, 30) ' Zpráva pro příkazce
ActiveCell(i, j) = ud
j = j + 1
ud = Mid(textline, 313, 30) ' zpráva pro příjemce
ActiveCell(i, j) = ud
End If
zavet = zavet + 1
Loop
Close #1 ' Uzavře soubor.
VV = i + volrad
VP = VV + posun
rozsah = "b" & VP & ":e" & VP + 1
rrozsah = " " & VP & ":" & VP + 1
ActiveSheet.Ran­ge(rozsah).Se­lect
Selection.Font.Bold = True
Selection.Font.Size = 11
Selection.Hori­zontalAlignment = xlLeft
ActiveSheet.Row­s(rrozsah).Row­Height = 20
ActiveCell(1, 2) = "Počet příkazů:"
ActiveCell(2, 2) = "Celkem Kč:"
rozsah = "e" & VP
ActiveSheet.Ran­ge(rozsah).Se­lect
Selection.Num­berFormat = "0"
Selection.Hori­zontalAlignment = xlRight
vzorec = "=COUNT(e6:e" & VP - 1 & " )"
ActiveSheet.Ran­ge(rozsah).Va­lue = vzorec
rozsah = "e" & VP + 1
ActiveSheet.Ran­ge(rozsah).Se­lect
Selection.Num­berFormat = "#,##0.00"
Selection.Num­berFormat = for1
Selection.Hori­zontalAlignment = xlRight
vzorec = "=SUM(e6:e" & VP - 1 & " )"
ActiveSheet.Ran­ge(rozsah).Va­lue = vzorec
ActiveSheet.Protect
If zavet = povet + 2 Then
xx = MsgBox("Soubor " & macesta & " byl úspěšně vytvořen." + Chr(13) + Chr(13) _
+ " přečteno příkazů " & povet & Chr(13) _
+ " zapsáno příkazů " & zavet - 2 & Chr(13) + Chr(13) _
+ "Soubor dávky nyní zašlete pomocí služby mojebanka do KB." + Chr(13) _
+ "Funkci pro načtení dávky najdete v aplikaci mojebanka pod položkou" + Chr(13) _
+ "menu ""Dávkové příkazy"", pod odkazem ""Odeslání dávky do banky"". ", vbOKOnly)
xx = MsgBox("Přejete si opis na tiskárnu?", vbYesNo)
If xx = vbYes Then
' OpisBtn_Click
pocstran = Int(i - 5 / 45) + 1
rozsah = "b6:k" & i + posun + volrad + 2
ActiveSheet.Pa­geSetup.PrintA­rea = rozsah
With ActiveSheet.Pa­geSetup
.PrintTitleRows = "$3:$5"
.PrintTitleColumns = ""
.LeftHeader = "Dne &D"
.CenterHeader = "&""Arial CE,tučné""&16Opis platebních příkazů do mojebanka&""Arial CE,obyčejné""" & Chr(10) & ""
.RightHeader = "Strana &P"
.LeftMargin = Application.In­chesToPoints(0­.78740157480315)
.RightMargin = Application.In­chesToPoints(0­.78740157480315)
.TopMargin = Application.In­chesToPoints(0­.984251968503937)
.BottomMargin = Application.In­chesToPoints(0­.984251968503937)
.HeaderMargin = Application.In­chesToPoints(0­.511811023622047)
.FooterMargin = Application.In­chesToPoints(0­.511811023622047)
.PrintHeadings = False
.PrintGridlines = False
.PrintComments = xlPrintNoComments
.CenterHorizontally = False
.CenterVertically = False
' .Orientation = xlPortrait
.Orientation = xlLandscape
.Draft = False
.PaperSize = xlPaperA4
.FirstPageNumber = xlAutomatic
.Order = xlDownThenOver
.BlackAndWhite = False
.Zoom = False
.FitToPagesWide = 1
.FitToPagesTall = pocstran
End With
' ActiveWindow.Se­lectedSheets.Prin­tOut Copies:=1
ActiveWindow.Se­lectedSheets.Prin­tPreview
' Sheets("Opis")­.Select
' ActiveWindow.Se­lectedSheets.Vi­sible = False
Sheets(prvlis­t).Activate
End If
Else
xx = MsgBox("Nesouhlasí počet vět ve výstupním souboru " & macesta & ". Bude smazán", vbOKOnly)
Kill (macesta)
End If
Else
xx = MsgBox("Soubor " & macesta & " se nevytvořil", vbOKOnly)
Kill (macesta)
End If
Else
xx = MsgBox("Byly nalezeny chyby v zadání příkazů", vbOKOnly)
Kill (macesta)
End If
End If
End If
End Sub

Function InStrRev1(ret As String, zn As String) As Integer
InStrRev1 = 0
l = Len(ret)
For i = l To 1 Step -1
ch = Mid(ret, i, 1)
If ch = zn Then
InStrRev1 = i
Exit For
End If
Next i
End Function

Function InStrRevL(ret As String, zn As String) As Integer
InStrRevL = 0
l = Len(ret)
For i = 1 To l
ch = Mid(ret, i, 1)
If ch = zn Then
InStrRevL = i
Exit For
End If
Next i
End Function

Function KontModulo(ucet As String) As Boolean
vah6 = "10 5 8 4 2 1"
vah10 = " 6 3 7 910 5 8 4 2 1"
delka = Len(ucet)
If delka = 6 Then
vahy = vah6
ElseIf delka = 10 Then
vahy = vah10
Else
vahy = vah6 + vah10
End If
cis = 0
For i = 1 To delka
zn = Mid(ucet, i, 1)
If zn < "0" Or zn > "9" Then
xx = MsgBox("Obsahuje nepovolený znak", vbExclamation, "VAROVÁNÍ")
cis = 9
Exit For
End If
cis = cis + Val(zn) * Val(Mid(vahy, 2 * i - 1, 2))
Next i
If cis Mod 11 = 0 Then
KontModulo = True
Else
xx = MsgBox("Není modulo 11.", vbExclamation, "VAROVÁNÍ")
KontModulo = False
End If
End Function

Private Sub HlaPa(co, poza, koso)
dt = Right(Format(Y­ear(Date)), 2) & Right("0" & Format(Month(Da­te)), 2) & Right("0" & Format(Day(Date)), 2)
If co = 1 Then
Print #1, "HI"; String(9, "0"); dt; Space(334)
Else
Print #1, "TI"; String(9, "0"); dt; Right("000000" & Format(poza), 6); Right(String(18, "0") & Format(koso), 18); Space(310)
End If
End Sub

Function KontUct(ucet As String) As Boolean
delka = Len(ucet)
i = InStrRevL(ucet, "-")
If i > 0 Then
pruct = Left(ucet, i - 1)
Uct = Mid(ucet, i + 1)
i = InStrRevL Then
Uct = Left(Uct, i - 1) & Mid(Uct, i + 1)
End If
End If
Else
If delka > 10 Then
pruct = Left(ucet, delka - 10)
Uct = Right(ucet, 10)
Else
Uct = ucet
End If
End If
pruct = Right("000000" & pruct, 6)
Uct = Right("0000000000" & Uct, 10)
Uctc = pruct & Uct
If delka > 17 Or delka < 2 Then
KontUct = False
xx = MsgBox("Moc dlouhé číslo účtu", vbExclamation, "VAROVÁNÍ")
ElseIf Not KontModulo Then
KontUct = False
ElseIf Not KontModulo Then
KontUct = False
ElseIf Not KontModulo Then
KontUct = False
ElseIf Val(ucet) = 0 Then
xx = MsgBox("Bankovní spojení je povinný údaj", vbExclamation, "VAROVÁNÍ")
KontUct = False
Else
KontUct = True
End If
End Function

Function KontKB(kodba) As Boolean
delka = Len(kodba)
hlaska = "Kod banky je povinný údaj"
If delka > 4 Then
KontKB = False
xx = MsgBox("Moc dlouhý kod banky", vbExclamation, "VAROVÁNÍ")
ElseIf Val(kodba) = 0 Then
xx = MsgBox(hlaska, vbExclamation, "VAROVÁNÍ")
KontKB = False
Else
KontKB = povzn(kodba, hlaska)
End If
End Function

Function KontCastka(Castka) As Boolean
delka = Len(Castka)
If delka > 15 Then
KontCastka = False
xx = MsgBox("Moc dlouhá částka", vbExclamation, "VAROVÁNÍ")
ElseIf Val(Castka) <= 0 Then
xx = MsgBox("Částka musí být větší než 0", vbExclamation, "VAROVÁNÍ")
KontCastka = False
Else
KontCastka = True
End If
End Function

Function KontSplat(splat) As Boolean
If splat = "" Then
xx = MsgBox("Nezadáno žádné datum", vbExclamation, "VAROVÁNÍ")
KontSplat = False
ElseIf dtpor(splat) < Format(Date, for3) Then
xx = MsgBox("Zadané datum již nastalo", vbExclamation, "VAROVÁNÍ")
KontSplat = False
ElseIf dtpor(splat) > Format(Date + 364, for3) Then
xx = MsgBox("Zadané datum nesmí být více než rok dopředu", vbExclamation, "VAROVÁNÍ")
KontSplat = False
Else
KontSplat = True
End If
End Function

Function KontKS(KS) As Boolean
delka = Len(KS)
hlaska = "Chyba zadání konstantního symbolu, konstantní symbol je povinný znak"
If Val(KS) = 0 Then
KontKS = False
xx = MsgBox(hlaska, vbExclamation, "VAROVÁNÍ")
ElseIf delka > 10 Then
KontKS = False
xx = MsgBox("Moc dlouhý konstantní symbol", vbExclamation, "VAROVÁNÍ")
Else
KontKS = povzn(KS, hlaska)
zn = Right(KS, 1)
If zn = "0" Or zn = "1" Or zn = "3" Or zn = "5" Or zn = "9" Then
KontKS = False
xx = MsgBox(hlaska, vbExclamation, "VAROVÁNÍ")
ElseIf KS = "0178" Or KS = "1178" Or KS = "2178" Or KS = "3178" Then
KontKS = False
xx = MsgBox(hlaska, vbExclamation, "VAROVÁNÍ")
End If
End If
End Function

Function KontVS(VS) As Boolean
delka = Len(VS)
If delka > 10 Then
KontVS = False
xx = MsgBox("Moc dlouhý variabilní symbol", vbExclamation, "VAROVÁNÍ")
Else
hlaska = "Chyba zadání variabilního symbolu"
KontVS = povzn(VS, hlaska)
End If
End Function

Function KontSS(SS) As Boolean
hlaska = "Chyba zadání specifického symbolu"
KontSS = povzn(SS, hlaska)
End Function

Function KontUI(UI) As Boolean
If Not (UI = "UHR" Or UI = "INK") Then
KontUI = False
xx = MsgBox("Druh platby je jen UHR - Úhrada" + Chr(13) _
+ " INK - Inkaso", vbExclamation, "VAROVÁNÍ")
Else
KontUI = True
End If
End Function

Function dtpor(dt) As String
dtpor = Right(dt, 4) & Mid(dt, 4, 2) & Left(dt, 2)
End Function

Function povzn(cis, udaj) As Boolean
povzn = True
dl = Len(cis)
For i = 1 To dl
zn = Mid(cis, i, 1)
If zn < "0" Or zn > "9" Then
xx = MsgBox(udaj, vbExclamation, "VAROVÁNÍ")
povzn = False
Exit For
End If
Next i
End Function

Private Sub CommandButton6_Clic­k()
arch = ActiveSheet.Ran­ge("L5").Value
If Trim(arch) = "" Then
arch = CurDir
Else
Set fs = Application.Fi­leSearch
With fs
.LookIn = arch
.Filename = NUL
If .Execute > 0 Then
ChDir arch
Else
arch = CurDir
End If
End With
End If
' určení jména a cesty
mes = Month(Date)
rok = Year(Date)
den = Day(Date)
soub = "AR" & Right(rok, 2) & Right("0" & mes, 2) & Right("0" & den, 2) & ".XLS"
macesta = Application.Get­SaveAsFilename(sou­b, fileFilter:="Archiv (*.xls), *.xls")
ActiveSheet.Ran­ge("L5").Select
ActiveSheet.Un­protect
ActiveSheet.Ran­ge("L5").Value = CurDir
If macesta <> False Then
' kontrola zda již neexistuje
co = vbYes
ActiveSheet.Protect
ActiveSheet.Ran­ge("a6").Select
cesta = Left(macesta, InStrRev1((ma­cesta), "\"))
soub = Mid(macesta, InStrRev1((ma­cesta), "\") + 1)
Set fs = Application.Fi­leSearch
With fs
.LookIn = cesta
.Filename = soub
If .Execute > 0 Then
co = MsgBox("Dnes jste již jeden soubor vytvořil. Přepsat?", vbYesNo)
If co = vbYes Then
Kill (macesta)
End If
End If
End With
If co = vbYes Then
ActiveWorkbook­.SaveAs Filename:=macesta, _
FileFormat:=xlNor­mal, Password:="", WriteResPasswor­d:="", _
ReadOnlyRecom­mended:=False, CreateBackup:=False
Application.Quit
End If
End If
End Sub

Chci docílit: Chci generovat dávkový příkaz do banky . IKM

 
Odpovědět
7.6.2018 11:31
Avatar
Roman
Člen
Avatar
Odpovídá na Milan Janoušek
Roman:7.6.2018 13:02

Vloz kod znovu a pouzij code!

 
Nahoru Odpovědět
7.6.2018 13:02
Avatar
Tarantula222
Člen
Avatar
Tarantula222:9.6.2018 0:08

V makre používaš metódu "FileSearch" ktorá už v novších verziách exclu neexistuje.
Upravil som ti to na funkciu Dir, asi to bude ešte chcieť doladiť. Vyskúšaj a daj vedieť.

Private Sub CommandButton6_Click()
  arch = ActiveSheet.Range("L5").Value
  If Trim(arch) = "" Then
    arch = CurDir
  Else
    If Not Len(Dir(arch & "\" & NUL)) = 0 Then 'tato časť bude chcieť pravdepodobne upraviť. Neviem čo je v premennej NUL
      ChDir arch
    Else
      arch = CurDir
    End If
  End If

  ' určení jména a cesty
  mes = Month(Date)
  rok = Year(Date)
  Den = Day(Date)
  soub = "AR" & Right(rok, 2) & Right("0" & mes, 2) & Right("0" & Den, 2) & ".XLS"
  macesta = Application.GetSaveAsFilename(soub, fileFilter:="Archiv (*.xls), *.xls")
  ActiveSheet.Range("L5").Select
  ActiveSheet.Unprotect
  ActiveSheet.Range("L5").Value = CurDir

  If macesta <> False Then
    ' kontrola zda již neexistuje
    co = vbYes
    ActiveSheet.Protect
    ActiveSheet.Range("a6").Select

    If Not Len(Dir(macesta)) = 0 Then
      co = MsgBox("Dnes jste již jeden soubor vytvořil. Přepsat?", vbYesNo)
      If co = vbYes Then
        Kill (macesta)
      End If
    End If

    If co = vbYes Then
      ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=macesta, _
      FileFormat:=xlNormal, Password:="", WriteResPassword:="", _
      ReadOnlyRecommended:=False, CreateBackup:=False
      Application.Quit
    End If
  End If
End Sub
Nahoru Odpovědět
9.6.2018 0:08
Chceš realizovat své sny? Probuď se!
Avatar
Odpovídá na Tarantula222
Milan Janoušek:9.6.2018 19:20

Funguje, jsi machr. Můžu Tě ještě poprosit o úpravu všech zbývajících kódů od 1 - 5. Ta 6estka je super šlape.
Dík moooc a C@uki.

 
Nahoru Odpovědět
9.6.2018 19:20
Avatar
Tarantula222
Člen
Avatar
Tarantula222:9.6.2018 22:48

Chyba bola ešte v dvojke, to som si včera nevšimol. Máš ju opravenú, vyskúšaj.

Private Sub CommandButton2_Click()
    ' výstup do BEST
    ' Sheets("Opis").Visible = False
    Dim ud, ucdb, stucdb As String
    volrad = 10
    posun = 5
    dtspl = Date
    for3 = "yyyymmdd"
    mes = Month(Date)
    rok = Right(Year(Date), 2)
    den = Day(Date)
    prvlist = ActiveSheet.Name
    li = ActiveSheet.Index
    ActiveSheet.Range("a6").Select
    ActiveSheet.Unprotect
        ' výběry
        ' Load vyberform
        ' vyberform.Show

        co = MsgBox("Jen tento list?", vbYesNo + vbDefaultButton2, "Tento list")
        If co = vbYes Then
            vet = ActiveSheet.Range("a1").CurrentRegion.Rows.Count - posun
            If vet = 0 Then
                xx = MsgBox("Na tomto listu nejsou žádné přikazy", vbOK)
                Exit Sub
            End If
            jmli = prvlist
        Else
            jmli = ""
        End If

        ' co = MsgBox("Omezit datum splatnosti?", vbYesNo + vbDefaultButton2)
        ' If co = vbYes Then
        ' dtspl = Format(InputBox("Do jakého data zaplatit vše?", "Omezení data splatnosti", dtspl), for3)
        ' dt = Format(dtspl, "dd.mm.yyyy")
        ' End If

        ' umístění souborů
        cesta = ActiveSheet.Range("L3").Value
        If Trim(cesta) = "" Then
            cesta = CurDir
        Else
            If Not Len(Dir(cesta & "\*.IKM")) = 0 Then
                ChDir cesta
            Else
                cesta = CurDir
            End If
        End If

        ' určení jména a cesty
        soub = "prikaz_KB_" & rok & " " & Right(" " & mes, 2) & " " & Right(" " & den, 2) & "_faktury" & ".IKM"
        macesta = Application.GetSaveAsFilename(soub, fileFilter:="Formát BEST (.ikm), *.ikm")
        ActiveSheet.Range("L3").Value = CurDir

        If macesta <> False Then
            ' kontrola zda již neexistuje
            co = vbYes
            cesta = Left(macesta, InStrRev1((macesta), "\"))

            'If Not Len(Dir(macesta)) = 0 Then
            '    co = MsgBox("Dnes jste již jeden soubor vytvořil. Přepsat?", vbYesNo)
            'End If

            ' přepsat ANO
            If co = vbYes Then
            koso = 0 ' kontrolní součet
            co = 0 ' počet chyb
            povet = 0 ' počet vět do výstupního souboru
            pcd = ActiveSheet.Range("L1").Value
            Open macesta For Output As #1 ' Otevře soubor pro zápis.
            Call HlaPa(1, 0, 0)
            dt = Format(Year(Date)) & Right("0" & Format(Month(Date)), 2) & Right("0" & Format(Day(Date)), 2)

            Dim mySheet As Worksheet

            For Each mySheet In Worksheets
                If mySheet.Name = "Opis" Then
                    Exit For
                End If

                If jmli = "" Then
                    mySheet.Select
                End If

                ActiveSheet.Range("a6").Select
                ActiveSheet.Unprotect
                vet = ActiveSheet.Range("a1").CurrentRegion.Rows.Count - posun

                If vet = 0 Then Exit For
                rud = "L4"
                If Not KontUct(ActiveSheet.Range(rud).Value) Then
                    ActiveSheet.Range(rud).Select
                    co = co + 1
                End If

                UctDbt = Uctc
                ucdb = UctDbt
                KBD = "0100"
                For i = 1 To vet
                    j = 2
                    UI = ActiveCell(i, j)
                    If Not KontUI(UI) Then
                        ActiveCell.Offset(i - 1, j - 1).Range("a1").Select
                        Exit For
                    End If
                    UI = IIf(UI = "UHR", "0", "1")
                    j = j + 1
                    If Not KontUct(ActiveCell(i, j)) Then
                        ActiveCell.Offset(i - 1, j - 1).Range("a1").Select
                        co = co + 1
                        Exit For
                    End If
                    UctKredit = Uctc
                    uckr = UctKredit
                    j = j + 1
                    KBK = Right("0000" & Format(ActiveCell(i, j)), 4)
                    If Not KontKB(KBK) Then
                        ActiveCell.Offset(i - 1, j - 1).Range("a1").Select
                        co = co + 1
                        Exit For
                    End If
                    If UctDbt = UctKredit And KBD = KBK Then
                        xx = MsgBox("Nesmí být stejné účty debet a kredit", vbExclamation, "VAROVÁNÍ")
                        ActiveCell.Offset(i - 1, j - 3).Range("a1").Select
                        co = co + 1
                        Exit For
                    End If
                    j = j + 1
                    Castka = Int(ActiveCell(i, j) * 100)
                    koso = koso + Castka
                    If Not KontCastka(Castka) Then
                        ActiveCell.Offset(i - 1, j - 1).Range("a1").Select
                        co = co + 1
                        Exit For
                    End If
                    Castka = Right(String(15, "0") & Format(Castka), 15)
                    j = j + 1
                    Splatnost = ActiveCell(i, j)
                    dd = ""
                    mm = ""
                    rr = ""
                    k = 1
                    zn = Mid(Splatnost, k, 1)
                    Do Until zn < "0" Or zn > "9"
                        dd = dd + zn
                        k = k + 1
                        zn = Mid(Splatnost, k, 1)
                    Loop
                    k = k + 1
                    zn = Mid(Splatnost, k, 1)
                    Do Until zn < "0" Or zn > "9"
                        mm = mm + zn
                        k = k + 1
                        zn = Mid(Splatnost, k, 1)
                    Loop
                    k = k + 1
                    zn = Mid(Splatnost, k, 1)
                    Do Until zn < "0" Or zn > "9"
                        rr = rr + zn
                        k = k + 1
                        zn = Mid(Splatnost, k, 1)
                    Loop
                    r = Val(rr)
                    If r < 1000 Then
                        r = r + 2000
                    End If
                    m = Val(mm)
                    d = Val(dd)
                    If m = 2 Then
                        If r Mod 4 = 0 Then
                            kd = 29
                        Else
                            kd = 28
                        End If
                    Else
                        If m > 7 Then
                            kd = 31 - m Mod 2
                        Else
                            kd = 30 + m Mod 2
                        End If
                    End If
                    spl = Right("0000" & r, 4) + Right("0" & mm, 2) + Right("0" & dd, 2)
                    spl1 = Right("0" & dd, 2) + "." + Right("0" & mm, 2) + "." + Right("0000" & r, 4)
                    If d < 1 Or d > kd Or m > 12 Or m < 1 Then
                        xx = MsgBox("Nesprávný datum", vbExclamation, "VAROVÁNÍ")
                        ActiveCell.Offset(i - 1, j - 1).Range("a1").Select
                        co = co + 1
                        Exit For
                    Else
                        If Not KontSplat(spl1) Then
                            ActiveCell.Offset(i - 1, j - 1).Range("a1").Select
                            co = co + 1
                            Exit For
                        End If
                    End If
                    j = j + 1
                    VS = Right(String(10, "0") & Trim(ActiveCell(i, j)), 10)
                    If Not KontVS(VS) Then
                        ActiveCell.Offset(i - 1, j - 1).Range("a1").Select
                        co = co + 1
                        Exit For
                    End If
                    j = j + 1
                    KS = Right(String(10, "0") & Trim(ActiveCell(i, j)), 10)
                    If Not KontKS(KS) Then
                        ActiveCell.Offset(i - 1, j - 1).Range("a1").Select
                        co = co + 1
                        Exit For
                    End If
                    j = j + 1
                    SS = Right(String(10, "0") & Trim(ActiveCell(i, j)), 10)
                    If Not KontSS(SS) Then
                        ActiveCell.Offset(i - 1, j - 1).Range("a1").Select
                        co = co + 1
                        Exit For
                    End If
                    j = j + 1
                    Zpravapr = Left(ActiveCell(i, j) & Space(30), 30)
                    j = j + 1
                    zpravapa = Left(ActiveCell(i, j) & Space(30), 30)
                    ' If spl <= dtspl Or dtspl = "" Then
                    If pcd < 999 Then
                        pcd = pcd + 1
                    Else
                        pcd = 0
                    End If
                    Print #1, "01"; Right("00000" & Format(li * 1000 + pcd), 5); dt; spl; "CZK"; Castka; UI; "0000"; KS; Space(143); KBD; ucdb; VS; SS; Zpravapr; " "; KBK; uckr; VS; SS; zpravapa; Space(9)
                    povet = povet + 1
                    ' ActiveCell(i, 1) = "P"
                    ' Else
                    ' ActiveCell(i, 1) = ""
                    ' End If
                Next i

                ActiveSheet.Range("L1").Value = pcd
                If co = 0 Then
                    VV = vet + volrad
                    VP = VV + posun
                    ' With ActiveSheet
                    ' rozsah = "e" & VP
                    ' vzorec = "=COUNTIF(a6:a" & VP - 1 & ", ""P"" )"
                    ' .Range(rozsah).Value = vzorec
                    ' rozsah = "e" & VP + 1
                    ' vzorec = "=SUMIF(a6:a" & VP - 1 & ", ""P"" , e6:e" & VP - 1 & " )"
                    ' .Range(rozsah).Value = vzorec
                    ' End With
                    ' CommandButton4.Caption = "Zamknout list"
                    ' CommandButton4_Click
                Else
                    Exit For
                End If

                If jmli <> "" Then
                    Exit For
                End If
            Next mySheet

            Call HlaPa(2, povet, koso)
            Close #1 ' Uzavře soubor.
            ' Kontrola počtu vět

            If co = 0 Then
                If povet > 0 Then
                    ' Sheets("Opis").Visible = True
                    Sheets("Opis").Activate
                    ActiveSheet.Unprotect
                    ActiveSheet.Range("a6").Select
                    vet = ActiveSheet.Range("a1").CurrentRegion.Rows.Count + posun + volrad
                    rozsah = "a6:m" & vet + 30
                    ActiveSheet.Range(rozsah).Select
                    Selection.EntireRow.Delete
                    ActiveSheet.Range("a6").Select
                    i = 0
                    stucdb = "99999"
                    zavet = 0
                    Open macesta For Input As #1 ' Otevře soubor pro čtení

                    Do While Not EOF(1) ' Loop until end of file.
                        Line Input #1, textline ' Read line into variable.
                        kd = Left(textline, 2)
                        If kd = "01" Then
                            i = i + 1
                            j = 2
                            kd = Mid(textline, 200, 4)
                            ucdb = Mid(textline, 204, 16)

                            If stucdb <> ucdb Then
                                ActiveCell(i, j) = " "
                                i = i + 1
                                ActiveCell(i, j + 1) = "Na vrub uctu: " & ucdb & " / " & kd
                                i = i + 1
                                ActiveCell(i, j) = " "
                                stucdb = ucdb
                                i = i + 1
                            End If

                            uh = IIf(Mid(textline, 42, 1) = "0", "UHR", "INK")
                            ActiveCell(i, j) = uh
                            j = j + 1
                            ud = Mid(textline, 277, 16) ' ucet příjemce
                            ActiveCell(i, j) = ud
                            j = j + 1
                            ud = Mid(textline, 273, 4) ' kod banky příjemce
                            ActiveCell(i, j) = ud
                            j = j + 1
                            ud = Mid(textline, 27, 15) ' částka
                            ActiveCell(i, j) = Val(ud) / 100
                            j = j + 1
                            rr = Mid(textline, 16, 4) ' splatnost rok
                            mm = Mid(textline, 20, 2) ' splatnost mes
                            dd = Mid(textline, 22, 2) ' splatnost den
                            ActiveCell(i, j) = dd & "." & mm & "." & rr
                            j = j + 1
                            ud = Mid(textline, 293, 10) ' variabilní symb
                            ActiveCell(i, j) = ud
                            j = j + 1
                            ud = Mid(textline, 47, 10) ' konstantní symb
                            ActiveCell(i, j) = ud
                            j = j + 1
                            ud = Mid(textline, 303, 10) ' specifický symb
                            ActiveCell(i, j) = ud
                            j = j + 1
                            ud = Mid(textline, 240, 30) ' Zpráva pro příkazce
                            ActiveCell(i, j) = ud
                            j = j + 1
                            ud = Mid(textline, 313, 30) ' zpráva pro příjemce
                            ActiveCell(i, j) = ud
                        End If
                        zavet = zavet + 1
                    Loop

                    Close #1 ' Uzavře soubor.
                    VV = i + volrad
                    VP = VV + posun
                    rozsah = "b" & VP & ":e" & VP + 1
                    rrozsah = " " & VP & ":" & VP + 1
                    ActiveSheet.Range(rozsah).Select
                    Selection.Font.Bold = True
                    Selection.Font.Size = 11
                    Selection.HorizontalAlignment = xlLeft
                    ActiveSheet.Rows(rrozsah).RowHeight = 20
                    ActiveCell(1, 2) = "Počet příkazů:"
                    ActiveCell(2, 2) = "Celkem Kč:"
                    rozsah = "e" & VP
                    ActiveSheet.Range(rozsah).Select
                    Selection.NumberFormat = "0"
                    Selection.HorizontalAlignment = xlRight
                    vzorec = "=COUNT(e6:e" & VP - 1 & " )"
                    ActiveSheet.Range(rozsah).Value = vzorec
                    rozsah = "e" & VP + 1
                    ActiveSheet.Range(rozsah).Select
                    Selection.NumberFormat = "#,##0.00"
                    Selection.NumberFormat = for1
                    Selection.HorizontalAlignment = xlRight
                    vzorec = "=SUM(e6:e" & VP - 1 & " )"
                    ActiveSheet.Range(rozsah).Value = vzorec
                    ActiveSheet.Protect

                        If zavet = povet + 2 Then
                            xx = MsgBox("Soubor " & macesta & " byl úspěšně vytvořen." + Chr(13) + Chr(13) _
                            + " přečteno příkazů " & povet & Chr(13) _
                            + " zapsáno příkazů " & zavet - 2 & Chr(13) + Chr(13) _
                            + "Soubor dávky nyní zašlete pomocí služby mojebanka do KB." + Chr(13) _
                            + "Funkci pro načtení dávky najdete v aplikaci mojebanka pod položkou" + Chr(13) _
                            + "menu ""Dávkové příkazy"", pod odkazem ""Odeslání dávky do banky"". ", vbOKOnly)
                            xx = MsgBox("Přejete si opis na tiskárnu?", vbYesNo)
                            If xx = vbYes Then
                                ' OpisBtn_Click
                                pocstran = Int(i - 5 / 45) + 1
                                rozsah = "b6:k" & i + posun + volrad + 2
                                ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = rozsah
                                With ActiveSheet.PageSetup
                                    .PrintTitleRows = "$3:$5"
                                    .PrintTitleColumns = ""
                                    .LeftHeader = "Dne &D"
                                    .CenterHeader = "&""Arial CE,tučné""&16Opis platebních příkazů do mojebanka&""Arial CE,obyčejné""" & Chr(10) & ""
                                    .RightHeader = "Strana &P"
                                    .LeftMargin = Application.InchesToPoints(0.78740157480315)
                                    .RightMargin = Application.InchesToPoints(0.78740157480315)
                                    .TopMargin = Application.InchesToPoints(0.984251968503937)
                                    .BottomMargin = Application.InchesToPoints(0.984251968503937)
                                    .HeaderMargin = Application.InchesToPoints(0.511811023622047)
                                    .FooterMargin = Application.InchesToPoints(0.511811023622047)
                                    .PrintHeadings = False
                                    .PrintGridlines = False
                                    .PrintComments = xlPrintNoComments
                                    .CenterHorizontally = False
                                    .CenterVertically = False
                                    ' .Orientation = xlPortrait
                                    .Orientation = xlLandscape
                                    .Draft = False
                                    .PaperSize = xlPaperA4
                                    .FirstPageNumber = xlAutomatic
                                    .Order = xlDownThenOver
                                    .BlackAndWhite = False
                                    .Zoom = False
                                    .FitToPagesWide = 1
                                    .FitToPagesTall = pocstran
                                End With
                                ' ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1
                                ActiveWindow.SelectedSheets.PrintPreview
                                ' Sheets("Opis").Select
                                ' ActiveWindow.SelectedSheets.Visible = False
                                Sheets(prvlist).Activate
                            End If
                        Else
                            xx = MsgBox("Nesouhlasí počet vět ve výstupním souboru " & macesta & ". Bude smazán", vbOKOnly)
                            Kill (macesta)
                        End If

                    Else
                        xx = MsgBox("Soubor " & macesta & " se nevytvořil", vbOKOnly)
                        Kill (macesta)
                    End If
                Else
                    xx = MsgBox("Byly nalezeny chyby v zadání příkazů", vbOKOnly)
                    Kill (macesta)
                End If
            End If
        End If
End Sub
Akceptované řešení
+20 Zkušeností
+2,50 Kč
Řešení problému
Nahoru Odpovědět
9.6.2018 22:48
Chceš realizovat své sny? Probuď se!
Avatar
Odpovídá na Tarantula222
Milan Janoušek:14.6.2018 15:24

Díky ještě jednou. Funguje na 102 %.
@hojki.
M.

 
Nahoru Odpovědět
14.6.2018 15:24
Avatar
Tarantula222
Člen
Avatar
Tarantula222:14.6.2018 15:34

Za málo, ešte prosím označ odpoveď nech mám body k plusu. ;-)

Nahoru Odpovědět
14.6.2018 15:34
Chceš realizovat své sny? Probuď se!
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 8 zpráv z 8.