Jarní BF Python týden
100% homeoffice, 100% časově flexibilní fulltime programátor pro ITnetwork.cz. #bezdeadlinu Mám zájem!
Využij Jarní akci a získej od nás 50 % bodů navíc zdarma! Zároveň také probíhá Python týden se slevou na e-learning až 80 %

PWM.vhd

Modul pulzní modulace (PWM)

----------------------------------------------------------------------------------
-- Company: 
-- Engineer: 
-- 
-- Create Date:  13:02:40 05/02/2019 
-- Design Name: 
-- Module Name:  PWM - Behavioral 
-- Project Name: 
-- Target Devices: 
-- Tool versions: 
-- Description: 
--
-- Dependencies: 
--
-- Revision: 
-- Revision 0.01 - File Created
-- Additional Comments: 
--
----------------------------------------------------------------------------------
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

-- Uncomment the following library declaration if using
-- arithmetic functions with Signed or Unsigned values
--use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

-- Uncomment the following library declaration if instantiating
-- any Xilinx primitives in this code.
--library UNISIM;
--use UNISIM.VComponents.all;

entity PWM is
  Port ( clk : in STD_LOGIC;
      PWM_in : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := "10000000"; -- intenzita svícení
      PWM_out : out STD_LOGIC);		-- jedna LED, které měníme intenzitu
end PWM;

architecture PWM_arch of PWM is
	signal PWM_Accumulator : std_logic_vector(8 downto 0);

begin

 process(clk, PWM_in)
 begin
  if rising_edge(clk) then   
   PWM_Accumulator <= ('0' & PWM_Accumulator(7 downto 0)) + ('0' & PWM_in);
  end if;
 end process;

 PWM_out <= PWM_Accumulator(8);
end PWM_arch;

Neformátovaný

Přidáno: 4.5.2019
Expirace: Neuvedeno

Avatar
Autor: Lolindir
Aktivity (1)