Psst. EU dotace 85 % pro OSVČ a firmy lze nyní čerpat i na e-learning. Více informací
Aktuálně: Postihly zákazy tvou profesi? Poptávka po ajťácích prudce roste, využij halloweenské akce 80% výuky zdarma!
Halloween BF

Abecední rejstřík - Český PHP manuál

NázevPopis

Textové řetězce

hash PHP funkce hash vypočítá otisk (hash) textového řetězce, např. hesla. Popis a ukázkový zdrojový kód.
htmlspecialchars PHP funkce htmlspecialchars převede speciální znaky v textu na HTML HTML entity pro zabezpečení vypsání textu do stránky. Popis a ukázkový zdrojový kód.
htmlspecialchars_decode PHP funkce htmlspecialchars_decode převede HTML entity v textu zpět na speciální znaky. Popis a ukázkový zdrojový kód.
mb_internal_encoding PHP funkce mb_internal_encoding nastavuje kódování (nejčastěji pro UTF8) pro další funkce pro práci s textovými řetězci. Popis a ukázkový zdrojový kód.
mb_strlen PHP funkce mb_strlen zjistí délku textového řetězce v UTF8, tedy jeho počet znaků. Popis a ukázkový zdrojový kód.
mb_strpos PHP funkce mb_strpos najde pozici prvního výskytu podřetězce (části textu) v řetězci. Popis a ukázkový zdrojový kód.
mb_strtolower PHP funkce mb_strtolower převede všechna písmena v textovém rětězci (textu) na malá. Popis a ukázkový zdrojový kód.
mb_strtoupper PHP funkce mb_strtoupper převede všechna písmena v textovém rětězci (textu) na velká. Popis a ukázkový zdrojový kód.
mb_substr PHP funkce mb_substr vrátí podřetězec (část textu) od startovní pozice s určitým počtem znaků. Popis a ukázkový zdrojový kód.
nl2br PHP funkce nl2br nahradí konce řádků v textovém řetězci (textu) tagem br. Popis a ukázkový zdrojový kód.
parse_str PHP funkce parse_str rozbalí proměnné z textového řetězce (textu) ve tvaru QUERY stringu (např cookies). Popis a ukázkový zdrojový kód.
strip_tags PHP funkce strip_tags odstraní z daného textového řětězce (textu) HTML tagy, PHP direktivy a komentáře. Popis a ukázkový zdrojový kód.
Textové řetězce V tutoriálu si ukážeme, jak se v PHP pracuje s textovými řetězci, tedy se stringy. Probereme uvozovkovou i apostrofovou variantu, escapování a konkatenaci.
trim PHP funkce trim odstraní bílé místo na okolo textového řetězce (např. mezery okolo textu). Popis a ukázkový zdrojový kód.
Výpis (funkce) V tutoriálu si ukážeme PHP funkce pro výpis, budeme se zabývat formátováním textu a nakonec si ukážeme funkce pro diagnostické výpisy struktur jako pole.

Pole

array_fill PHP funkce array_fill naplní pole hodnotami. Popis a ukázkový zdrojový kód.
array_flip PHP funkce array_flip otočí klíče a hodnoty v poli. Popis a ukázkový zdrojový kód.
array_intersect PHP funkce array_intersect vrátí pole, které je průnikem hodnot zadaných polí. Popis a ukázkový zdrojový kód.
array_intersect_key PHP funkce array_intersect_key vrátí pole, jehož klíče jsou průnikem klíčů dvou polí. Popis a ukázkový zdrojový kód.
array_keys PHP funkce array_keys vrátí pole klíču ze zadaného pole. Popis a ukázkový zdrojový kód.
array_map PHP funkce array_map aplikuje callback (funkci) na všechny prvky v poli. Popis a ukázkový zdrojový kód.
array_merge PHP funkce array_merge spojí několik polí do jednoho. Popis a ukázkový zdrojový kód.
array_pop PHP funkce array_pop umožňuje používat pole jako zásobník, odebere poslední prvek. Popis a ukázkový zdrojový kód.
array_push PHP funkce array_push umožňuje používat pole jako zásobník, vloží prvek za poslední prvek. Popis a ukázkový zdrojový kód.
array_reverse PHP funkce array_reverse převrátí hodnoty v poli. Popis a ukázkový zdrojový kód.
array_search PHP funkce array_search vyhledá v poli daný prvek. Popis a ukázkový zdrojový kód.
array_shift PHP funkce array_shift umožňuje používat pole jako frontu, odebere první prvek. Popis a ukázkový zdrojový kód.
array_sum PHP funkce array_sum vrátí součet hodnot v poli. Popis a ukázkový zdrojový kód.
array_unique PHP funkce array_unique odstraní duplicitní hodnoty v poli. Popis a ukázkový zdrojový kód.
array_unshift PHP funkce array_unshift umožňuje pole používat jako frontu, přidá první prvek. Popis a ukázkový zdrojový kód.
array_values PHP funkce array_values vrátí pole všech hodnot z daného pole. Popis a ukázkový zdrojový kód.
Asociativní a vícerozměrná pole V tutoriálu si ukážeme práci s polem v PHP jako se slovníkem, polem asociativním s prvky klíč-hodnota. Odstraníme prvek a vytvoříme pole vícerozměré pole.
count PHP funkce count spočítá prvky v poli (tedy jeho délku), případně prvky v objektu. Popis a ukázkový zdrojový kód.
explode PHP funkce explode (známá z jiných jazyků jako split) převede textový řetězec (text) na pole podřetězců. Popis a ukázkový zdrojový kód.
extract PHP funkce extract rozbalí proměnné z pole do současného scope. Popis a ukázkový zdrojový kód.
implode PHP funkce implode (známá z jiných jazyků jako join) zabalí pole do textového řetězce. Popis a ukázkový zdrojový kód.
ksort PHP funkce sksort seřadí/setřídí pole podle klíčů. Popis a ukázkový zdrojový kód.
Pole V tutoriálu si ukážeme práci s polem v PHP, jak pole založit, naplnit daty, proiterovat cyklem, vypsat, přidávat prvky a předávat pole referencí.
Předávání dat mezi skripty Článek popisuje následující způsoby předávání dat mezi skripty: GET, POST, Cookies, Sessions, soubory a databáze. Řeší výhody, nevýhody a vhodná použití.
sort PHP funkce sort seřadí/setřídí hodnoty v poli od nejmenších po největší. Popis a ukázkový zdrojový kód.
str_replace PHP funkce str_replace nahradí všechny výskyty podřetězce (části textu) v řetězci daným podřetězcem. Popis a ukázkový zdrojový kód.
strtr PHP funkce strtr přeloží výskuty podřetězců (částí textu) v textovém řetězci podle slovníku. Popis a ukázkový zdrojový kód.

Matematické funkce

abs Funkce abs v PHP vrací absolutní hodnotu čísla. Krátký popis, vysvětlení parametrů, návratové hodnoty a ukázka použití.
acos Funkce acos v PHP vrací hodnotu goniometrické funkce arkus kosinus. Krátký popis, vysvětlení parametrů, návratové hodnoty a ukázka použití.
acosh Funkce acosh v PHP vrací hodnotu goniometrické funkce hyperbolický arkus kosinus. Krátký popis, vysvětlení parametrů, návratové hodnoty a ukázka použití.
asin Funkce asin v PHP vrací hodnotu goniometrické funkce arkus sinus. Krátký popis, vysvětlení parametrů, návratové hodnoty a ukázka použití.
asinh Funkce asinh v PHP vrací hodnotu goniometrické funkce hyperbolický arkus sinus. Krátký popis, vysvětlení parametrů, návratové hodnoty a ukázka použití.
atan Funkce atan v PHP vrací hodnotu goniometrické funkce arkus tangens. Krátký popis, vysvětlení parametrů, návratové hodnoty a ukázka použití.
atan2 Funkce atan2 v PHP vrací hodnotu goniometrické funkce arkus tangens y/x. Krátký popis, vysvětlení parametrů, návratové hodnoty a ukázka použití.
atanh Funkce atanh v PHP vrací hodnotu goniometrické funkce hyperbolický arkus tangens. Krátký popis, vysvětlení parametrů, návratové hodnoty a ukázka použití.
base_convert Funkce base_convert v PHP převádí číslo mezi různými číselnými soustavami. Krátký popis, vysvětlení parametrů, návratové hodnoty a ukázka použití.
bin2hex Funkce bin2hex v PHP převádí číslo z dvojkové do šestnáctkové soustavy. Krátký popis, vysvětlení parametrů, návratové hodnoty a ukázka použití.
bindec Funkce bindec v PHP převádí číslo z dvojkové do desítkové soustavy. Krátký popis, vysvětlení parametrů, návratové hodnoty a ukázka použití.
ceil Funkce ceil v PHP vrací zaokrouhlené číslo nahoru. Krátký popis, vysvětlení parametrů, návratové hodnoty a ukázka použití.
cos Funkce cos v PHP vrací hodnotu goniometrické funkce cosinus. Krátký popis, vysvětlení parametrů, návratové hodnoty a ukázka použití.
cosh Funkce cosh v PHP vrací hodnotu goniometrické funkce hyperbolický kosinus. Krátký popis, vysvětlení parametrů, návratové hodnoty a ukázka použití.
decbin Funkce decbin v PHP převádí číslo z desítkové do dvojkové soustavy. Krátký popis, vysvětlení parametrů, návratové hodnoty a ukázka použití.
decoct Funkce decoct v PHP převádí číslo z desítkové do osmičkové soustavy. Krátký popis, vysvětlení parametrů, návratové hodnoty a ukázka použití.
deg2rad Funkce deg2rad v PHP převádí stupně na radiány. Krátký popis, vysvětlení parametrů, návratové hodnoty a ukázka použití.
dechex Funkce dechex v PHP vrací převod z desítkové do šestnáctkové soustavy. Krátký popis, vysvětlení parametrů, návratové hodnoty a ukázka použití.
exp Funkce exp v PHP vrací hodnotu dané mocniny Eulerova čísla. Krátký popis, vysvětlení parametrů, návratové hodnoty a ukázka použití.
expm1 Funkce expm1 v PHP vrací hodnotu mocnění Eulerova čísla -1. Krátký popis, vysvětlení parametrů, návratové hodnoty a ukázka použití.
floor Funkce floor v PHP vrací zaokrouhlené číslo dolů. Krátký popis, vysvětlení parametrů, návratové hodnoty a ukázka použití.
fmod Funkce fmod v PHP vrací desetinné modulo (zbytek po celočíselném dělení). Krátký popis, vysvětlení parametrů, návratové hodnoty a ukázka použití.
hexdec Funkce hexdec v PHP vrací převod z šestnáctkové do desítkové soustavy. Krátký popis, vysvětlení parametrů, návratové hodnoty a ukázka použití.
hypot Funkce hypot v PHP vrací přeponu v pravoúhlém trojúhelníku. Krátký popis, vysvětlení parametrů, návratové hodnoty a ukázka použití.
log Funkce log v PHP vrací hodnotu logaritmu. Krátký popis, vysvětlení parametrů, návratové hodnoty a ukázka použití.
log10 Funkce log v PHP vrací hodnotu logaritmu o základu 10. Krátký popis, vysvětlení parametrů, návratové hodnoty a ukázka použití.
log1p Funkce log1p v PHP vrací logaritmus hodnoty 1 + x. Krátký popis, vysvětlení parametrů, návratové hodnoty a ukázka použití.
max Funkce max v PHP vrací nejvyšší hodnotu (maximum). Krátký popis, vysvětlení parametrů, návratové hodnoty a ukázka použití.
min Funkce min v PHP vrací nejnižší hodnotu (minimum). Krátký popis, vysvětlení parametrů, návratové hodnoty a ukázka použití.
octdec Funkce octdec v PHP vrací převod z osmičkové do desítkové soustavy. Krátký popis, vysvětlení parametrů, návratové hodnoty a ukázka použití.
pow Funkce pow v PHP vrací libovolnou mocninu. Krátký popis, vysvětlení parametrů, návratové hodnoty a ukázka použití.
rad2deg Funkce rad2deg v PHP převádí radiány na stupně. Krátký popis, vysvětlení parametrů, návratové hodnoty a ukázka použití.
rand Funkce rand v PHP vrací pseudo-náhodné číslo. Krátký popis, vysvětlení parametrů, návratové hodnoty a ukázka použití.
round Funkce round v PHP vrací zaokrouhlené číslo. Krátký popis, vysvětlení parametrů, návratové hodnoty a ukázka použití.
sin Funkce sin v PHP vrací hodnotu goniometrické funkce sinus. Krátký popis, vysvětlení vstupů a výstupů, ukázka použití.
sinh Funkce sinh v PHP vrací hodnotu goniometrické funkce hyperbolický sinus. Krátký popis, vysvětlení parametrů, návratové hodnoty a ukázka použití.
sqrt Funkce sqrt v PHP vrací druhou odmocninu. Krátký popis, vysvětlení parametrů, návratové hodnoty a ukázka použití.
tan Funkce tan v PHP vrací hodnotu goniometrické funkce tangens. Krátký popis, vysvětlení parametrů, návratové hodnoty a ukázka použití.
tanh Funkce tanh v PHP vrací hodnotu goniometrické funkce hyperbolický tangens. Krátký popis, vysvětlení parametrů, návratové hodnoty a ukázka použití.
Aktivity (1)