Body zdarma Body zdarma
Využij podzimních slev a získej od nás až 40 % bodů zdarma! Více zde

Lekce 8 - Pole v C++

Unicorn College Tento obsah je dostupný zdarma v rámci projektu IT lidem.
Vydávání, hosting a aktualizace umožňují jeho sponzoři.

V minulé lekci, Cykly v C++ (while, do while), jsme si ukázali další typy cyklů a naučili se používat příkazy break a continue. Dnes si v C++ tutoriálu představíme datovou strukturu pole a vyzkoušíme si, co všechno umí.

Pole

Představte si, že si chcete uložit nějaké údaje o více prvcích. Např. chcete v paměti uchovávat 10 čísel, políčka šachovnice nebo jména 50ti uživatelů. Asi vám dojde, že v programování bude nějaká lepší cesta, než začít "bušit" proměnné s názvy uzivatel1, uzivatel2... až uzivatel50. Nehledě na to, že jich může být třeba 1000. A jak by se v tom potom hledalo? Brrr, takle ne :)

Pokud potřebujeme uchovávat větší množství proměnných stejného typu, můžeme použít pole. Můžeme si ho představit jako řadu přihrádek, kde v každé máme uložený jeden prvek. Přihrádky jsou očíslované tzv. indexy, první má index 0.

Struktura pole

(Na obrázku je vidět pole osmi čísel)

Programovací jazyky se velmi liší v tom, jak s polem pracují. V některých jazycích (zejména kompilovaných) není možné za běhu programu vytvořit pole s dynamickou velikostí (např. mu dát velikost dle nějaké proměnné). Pole se zde musí deklarovat s konstantní velikostí přímo ve zdrojovém kódu. Lze to obejít pointery a vlastními datovými strukturami. Naopak některé modernější interpretované jazyky nebo jazyky s virtuálním strojem umožňují nejen deklarovat pole s libovolnou velikostí, ale dokonce tuto velikost na již existujícím poli měnit (např. PHP). C++ je jazyk čistě kompilovaný, u pole tedy budeme vždy velikostně omezeni.

Možná vás napadá, proč se tu zabýváme s polem, když má evidentně mnoho omezení a existují lepší datové struktury. Odpověď je prostá: pole je totiž jednoduché. Nemyslím pro nás na pochopení (to také), ale zejména pro počítač. Rychle se s ním pracuje, protože prvky jsou v paměti jednoduše uloženy za sebou, zabírají všechny stejně místa a rychle se k nim přistupuje. Je to klíčová struktura. Pro hromadnou manipulaci s prvky pole se poté používají cykly.

Pole deklarujeme pomocí hranatých závorek, ve kterých uvedeme jeho velikost. Před název proměnné nezapomene uvést datový typ jeho prvků, zde celá čísla:

int pole[16];

pole je samozřejmě název naší proměnné.

Velikost pole je pevně zadaná číslem ve zdrojovém kódu. Schválně si zkuste místo čísla použít proměnnou. Visual Studio to označí za chybu.

Pokud nám pevná velikost pole stačí, ale chceme jeho velikost zadat proměnnou (např. abychom ji pak použili v podmínce v cyklu), musíme použít tzv. konstantu. To je proměnná, jejíž hodnotu nelze měnit. Vytváří se téměř stejně jako běžné proměnné, jen před datový typ napíšeme klíčové slovo const:

const int delkaPole = 24;
int pole[delkaPole];

Ohledně změny délky jsme si sice za běhu programu nepomohli, nicméně, když si jako programátoři rozmyslíme, že chceme zadat napevno jiný počet prvků, změní se konstanta na všech místech v programu. Bez konstant, kdybychom pole poté vypisovali cykly, mohli bychom např. zapomenou změnit počet prvků i tam a z pole vyjet nebo jej nevypsat celé.

Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

Často potřebujeme délku pole zadat pomocí obyčejné proměnné. Takové pole musíme založit tzv. dynamicky, což se naučíme v navazujícím C++ kurzu. Probírat tuto problematiku hned v úvodním kurzu by určitě nebyl dobrý nápad.

K prvkům pole přistupujeme přes hranatou závorku. Pojďme na první index (tedy index 0) uložit číslo 1.

const int delkaPole = 24;
int pole[delkaPole];
pole[0] = 1;

Plnit pole takto ručně by bylo příliš pracné, použijeme cyklus a naplníme si pole čísly od 1 do 10. K naplnění použijeme for cyklus:

const int delkaPole = 10;
int pole[delkaPole];
for (int i = 0; i < delkaPole; i++)
  pole[i] = i + 1;

Všimněte si, že délku pole máme opět uloženou v konstantě.

Pozn.: Nikdy se nesnažte přistupovat k prvkům za koncem pole (např k 20. prvku v poli o 10 prvcích). V lepším případě dostanete nedefinovaný výsledek (hodnoty, co byly zrovna náhodou uloženy v paměti), v tom horším případě program spadne.

Abychom pole vypsali, můžeme za předchozí kód připsat:

for (int i = 0; i < delkaPole; i++)
  cout << pole[i] << ' ';

Naplnit pole hodnotami můžeme ještě jedním způsobem. Pokud známe jeho prvky předem, můžeme využít následující syntaxi:

int pole[5] = {1, 2, 3, 4, 5};

Číslo v hranatých závorkách lze vynechat, délka pole se poté určí podle počtu prvků ve složených závorkách. Na druhou stranu můžeme v hranatých závorkách uvést hodnotu větší než počet prvků ve složených závorkách. Pole poté nebude mít všechny prvky nastavené.

Funkce pro práci s poli

Mnoho užitečných funkcí pro práci s poli můžeme najít v souboru "algorithm". Některé z nich si tu ukážeme (nesmíme zapomenout umístit #include <algorithm> na začátek souboru).

find()

Funkce find() nám vrací tzv. ukazatel na první výskyt hodnoty, kterou jsme jí předali. S ukazateli se teprve setkáme, ale abychom mohli hledání v poli používat již nyní, naučíme se funkci volat již teď. Pole je vnitřně ukazatel, který ukazuje na určité místo v paměti, kde pole začíná (např. může ukazovat na adresu 100). Funkce find() nám vrátí ukazatel na místo v paměti, kde je prvek, který hledáme (např. na adresu 120). Ukazatel deklarujeme pomocí hvězdičky. Pokud od této adresy odečteme adresu začátku pole, získáme s těmito čísly hodnotu 20, což je pozice prvku (prvek byl 20 pozic od začátku pole). Pokud vás to zmátlo, používejte funkci zatím pouze intuitivně, s ukazateli se ještě bohatě setkáme dále v kurzu a vše si velmi podrobně vysvětlíme. Byla by ovšem škoda psát si hledací funkci pokaždé znovu, když ji můžeme použít již nyní.

Pojďme si vše ukázat na příkladu a nechme si najít pozici hodnoty 7 v poli několika čísel:

#include <iostream>
#include <algorithm>
using namespace std;

int main(void)
{
  const int delkaPole = 5;
  int pole[delkaPole] = { 1, 7, 3, 4, 10 };
  int hledanyPrvek = 7;
  int *i = find(pole, pole + delkaPole, hledanyPrvek);
  int pozice = i - pole;
  if (pozice < delkaPole)
    cout << "Prvek " << hledanyPrvek << " nalezen na pozici: " << pozice << "." << endl;
  else
    cout << "Prvek nenalezen." << endl;
  cin.get();
  return 0;
}

count()

const int delkaPole = 6;
int pole[delkaPole] = { 1, 6, 9, 2, 6, 3 };
int c = count(pole, pole + delkaPole, 6);
cout << c; // c = 2
cin.get();

Funkce count() nám spočítá, kolikrát se v poli vyskytuje předaná hodnota - v ukázce 6.

copy()

const int delkaPole = 5;
int pole[delkaPole] = { 1, 2, 3, 4, 5 };
int pole2[delkaPole] = { 0, 0, 0, 0, 0 };
copy(pole, pole + delkaPole, pole2);
// pole = { 1, 2, 3, 4, 5 }, pole2 = { 1, 2, 3, 4, 5 }
for (int i = 0; i < delkaPole; i++)
{
  cout << pole[i] << "->" << pole2[i] << " ";
}
cin.get();

Funkce copy() zkopíruje obsah jednoho pole do druhého.

Pozn.: druhé pole musí být stejně dlouhé jako první pole, nebo delší.

max_element()

const int delkaPole = 5;
int pole[delkaPole] = { 2, 1, 4, 5, 3 };
int *i = max_element(pole, pole + delkaPole);
cout << *i; // i = pole + 3, *i = 5
cin.get();

Funkce max_element() vrací ukazatel na největší hodnotu v poli. Hodnoty porovnává pomocí operátoru <. Pokud se nejvyšší hodnota vyskytuje v poli několikrát, vrácený ukazatel bude ukazovat na její první výskyt. Pozici získáme stejně jako u příkladu s find().

min_element()

const int delkaPole = 5;
int pole[delkaPole] = { 2, 1, 4, 5, 3 };
int *i = min_element(pole, pole + delkaPole);
cout << *i; // i = pole + 1, *i = 1
cin.get();

Funkce min_element() je obdoba předchozí funkce s jediným rozdílem - vrací ukazatel na nejnižší hodnotu v poli. Pozici získáme stejně jako u příkladu s find().

sort()

const int delkaPole = 5;
int pole[delkaPole] = { 2, 1, 4, 5, 3 };
sort(pole, pole + delkaPole);
// pole = { 1, 2, 3, 4, 5 }
for (int i = 0; i < delkaPole; i++)
{
  cout << pole[i] << " ";
}
cin.get();

Sort() vzestupně seřadí prvky v poli (pomocí operátoru < ).

fill()

const int delkaPole = 5;
int pole[delkaPole] = { 1, 2, 3, 4, 5 };
fill(pole, pole + delkaPole, 5);
// pole = { 5, 5, 5, 5, 5 }
for (int i = 0; i < delkaPole; i++)
{
  cout << pole[i] << " ";
}
cin.get();

Funkce fill() naplní pole zadanou hodnotou.

reverse()

const int delkaPole = 5;
int pole[delkaPole] = { 1, 2, 3, 4, 5 };
reverse(pole, pole + delkaPole);
// pole = { 5, 4, 3, 2, 1 }
for (int i = 0; i < delkaPole; i++)
{
  cout << pole[i] << " ";
}
cin.get();

Funkce reverse() "převrátí" obsah pole. To znamená, že jeho hodnoty budou pozpátku.

random_shuffle()

#include <iostream>
#include <algorithm>
#include <ctime>
using namespace std;

int main(void)
{
  srand(unsigned(time(0))); // inicializuje generátor náhodných čísel
  const int delkaPole = 5;
  int pole[delkaPole] = { 1, 2, 3, 4, 5 };
  random_shuffle(pole, pole + delkaPole);
  // např. pole = { 3, 1, 5, 2, 4 }
  for (int i = 0; i < delkaPole; i++)
  {
    cout << pole[i] << " ";
  }
  cin.get();
  // Prosím, pamatujte, že pokud používáte náš online kompiler, výsledky jsou
  // cachované a zůstávají tedy stejné po několik dní. Pro vynucení nové kompilace
  // a tedy vygenerování nových náhodných čísel je třeba kód upravit, stačí upravit
  // i jen komentář.
  return 0;
}

Funkce random_shuffle() náhodně přehází prvky v poli.

To by pro dnešek stačilo, můžete si s polem hrát. V příští lekci, Textové řetězce v jazyce C++, se začneme věnovat práci s textem v C++.


 

 

Článek pro vás napsal Zdeněk Pavlátka
Avatar
Jak se ti líbí článek?
11 hlasů
Autor se věnuje spoustě zajímavých věcí ze světa informatiky a grafiky :)
Předchozí článek
Cykly v C++ (while, do while)
Všechny články v sekci
Základní konstrukce jazyka C++
Miniatura
Následující článek
Cvičení k 8. lekci C++
Aktivity (19)

 

 

Komentáře
Zobrazit starší komentáře (33)

Avatar
Filistin
Člen
Avatar
Filistin:23.9.2017 7:17

Asi se to dozvím až přejdu k ukazatelům ... ake zkusim se zeptat.

U tý funkce find() ...
Pozici získám tak, že odečtu i a pole.
Když si do konzole oba objekty vypíšu, dostanu něco takovýho:
0x28fe84 a* 0x28fe80*

To jsou adresy v paměti, pod kterými pak najdu dané hodnoty?

Tak jsem to pochopil, protože když pak vypíšu ** i** a ** *pole**, dostanu hodnoty z mýho pole:
*4(hodnota, co hledám) a 21(první prvek v poli)

Co mi nedává smysl je, jaktože když odečtu dvě adresy (pokud jde tedy o adresy a taky pokud jde vůbec o odečítaní), dostanu pozici to mýho hledanýho prvku.

 
Odpovědět 23.9.2017 7:17
Avatar
Patrik Valkovič
Šéfredaktor
Avatar
Odpovídá na Filistin
Patrik Valkovič:23.9.2017 8:30

Je na celý jeden díl v seriálu (konkrétně se jedná o aritmetiku ukazatelů).

Odpovědět 23.9.2017 8:30
Nikdy neumíme dost na to, abychom se nemohli něco nového naučit.
Avatar
David Čápka
Tým ITnetwork
Avatar
Odpovídá na Filistin
David Čápka:23.9.2017 15:55

Upravil jsem popisek u funkce, snad to bude teď jasnější.

Odpovědět 23.9.2017 15:55
Jsem moc rád, že jsi na síti, a přeji ti top IT kariéru, ať jako zaměstnanec nebo podnikatel. Máš na to! :)
Avatar
Filistin
Člen
Avatar
Filistin:23.9.2017 17:22

Díky za odpovědi.
Projdu si pak ty ukazatele dopodrobna a vrátim se sem a snad tomu porozumim maximalně už pak.
Jinak ... parádní tutoriály ... ze školy mě c++ hrozně děsilo ,ale zatim to neni tak strašný - uvidim samozřejmě ale až se dostanku k objektovýmu programování. :D

 
Odpovědět 23.9.2017 17:22
Avatar
Ludek Novak
Člen
Avatar
Ludek Novak:24.11.2017 16:33

tu find() funkci teda vubec nechapu, neni totiz nikde vysvetleno co presne znamena syntax

int *i = find(pole, pole + delkaPole, hledanyPrvek);

a hlavne jakou hodnotu ma pole jako takove?

 
Odpovědět 24.11.2017 16:33
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!
Avatar
Oli Wonder
Člen
Avatar
Oli Wonder:21.5.2018 18:35

Zdravím, mohol by mi niekto poradiť aká je zostupne usporiadanie čísel v poli? :)

 
Odpovědět 21.5.2018 18:35
Avatar
Zakk
Člen
Avatar
Odpovídá na Ludek Novak
Zakk:13.11.2018 23:27

Vím, že odpovídám na starý komentáře, ale třeba se to bude hodit někomu, kdo si to tů bude pročítat.

int *i = find(pole, pole + delkaPole, hledanyPrvek);

Hodnota pole je adresa prvního prvku v paměti, takže logicky pole + delkaPole bude adresa posledního prvku v paměti, takže první a druhej parametr tý funkce vlastně zadává interval odkud kam to má hledat a třetí parametr je hodnota kterou hledáme a funkce nám vrátí adresu v paměti, kde je nalezenej prvek, kterou v tomhle případě uložíme do ukazatele i.

Asi nejjednodušší (určitě ne nejefektivnější) vlastní hledání prvku v poli by vypadalo nějak takhle

for (int i=0;i<delkaPole;i++){
    if (pole[i]==hledany){
      pozice=i;
      }
  }

Nejsem zkušenej programátor, takže mě prosím opravte jestli píšu blbosti, ale takhle to chápu.

Co se týče sestupného řazení, tak bych ho prostě seřadil vzestupně a pak použil funkci reverse().

 
Odpovědět 13.11.2018 23:27
Avatar
Ondřej Fiala:12. července 15:43

Do článku by bylo vhodné připsat i něco málo o vectoru.

Odpovědět 12. července 15:43
Jestli v životě najdeš cestu bez překážek, určitě nikam nevede. -Arthur C. Clarke
Avatar
David Čápka
Tým ITnetwork
Avatar
Odpovídá na Ondřej Fiala
David Čápka:12. července 16:21

Nebylo, protože to je článek o poli. Články o vektoru jsou dále v kurzu.

Odpovědět 12. července 16:21
Jsem moc rád, že jsi na síti, a přeji ti top IT kariéru, ať jako zaměstnanec nebo podnikatel. Máš na to! :)
Avatar
Lukáš Kohout:6. října 13:14

snažím se debugovat jeden svůj prográmek... dělá mi trošku neplechu, ale jen někdy. Je možné někde ve VS2019 nastavit nějaké krokování třeba zpracovat kód postupně cyklus po cyklu?

 
Odpovědět 6. října 13:14
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 10 zpráv z 43. Zobrazit vše