Aktuálně: Postihly zákazy tvou profesi? Poptávka po ajťácích prudce roste, využij slevové akce 30% výuky zdarma!
Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se PHP
Discount week - April - 30

Lekce 5 - Android Intenty a aktivity - Java kód SumResultActivity

Minule, v lekci Android Intenty a aktivity - SumResultActivity, jsme vytvořili XML návrh GUI aktivity SumResultActivity, přijímající z aktivity SumActivity dvě čísla.

Celá dnešní lekce bude, jak asi tušíte, o Java kódu SumResultActivity.

Java kód SumResultActivity

Upravíme si jej tedy do následující podoby, kterou si hned podrobně vysvětlíme:

public class SumResultActivity extends AppCompatActivity {

  TextView labelNumber1;
  TextView labelNumber2;
  TextView labelResult;
  Button btnSend;

  int number1 = 0;
  int number2 = 0;

  @Override
  protected void onCreate(@Nullable Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.sum_result_activity);
    setTitle(R.string.sum_result_activity_title);

    labelNumber1 = findViewById(R.id.labelNumber1);
    labelNumber2 = findViewById(R.id.labelNumber2);
    labelResult = findViewById(R.id.labelResult);
    btnSend = findViewById(R.id.btnSend);

    btnSend.setOnClickListener(clickListener);

    try {
      Intent incomingIntent = getIntent();

      number1 = incomingIntent.getIntExtra("number_1", 0);
      number2 = incomingIntent.getIntExtra("number_2", 0);

      labelNumber1.setText("" + number1);
      labelNumber2.setText("" + number2);
      labelResult.setText("" + (number1 + number2));
    } catch (NullPointerException e) {
      labelNumber1.setText("?");
      labelNumber2.setText("?");

      Toast.makeText(this, R.string.incoming_intent_data_error, Toast.LENGTH_LONG).show();
    }
  }
}

Chybějící proměnnou clickListener si doplníme za chvíli.

Máme zde připravené atributy pro jednotlivé komponenty aktivity, které si inicializujeme v onCreate(). Také zde máme atributy pro uchování 2 čísel, která ale byla zadána v předchozí aktivitě. Dostáváme se k oné zajímavé části.

Příjem dat z aktivity SumActivity

V každé aktivitě získáme voláním getIntent() intent, kterým byla daná aktivita otevřena. My toto provádíme v metodě onCreate() a intent ukládáme do proměnné incomingIntent. Z ní pak pomocí klíčů získáme naše čísla určená k součtu. Zadáváme samozřejmě ty klíče, pod které jsme si data uložili v SumActivity.

Získané hodnoty pak zobrazujeme ve dvou TextView a ve třetím zobrazujeme jejich součet. Celý popsaný postup je v bloku try - catch, kterým odchytáváme případnou výjimku NullPointerException. Tato výjimka bude vyvolána v případě, že "příchozí" intent, uložený do proměnné incomingIntent, bude obsahovat hodnotu null. Ve chvíli, kdy bychom na proměnné incomingIntent, s hodnotou null, zavolali metodu getIntExtra(), došlo by bez ošetření výjimky k pádu aplikace za běhu.

Událost kliknutí na tlačítko

Máme zde také další slíbený alternativní způsob obsluhy kliknutí na tlačítko.

Odeslání výsledku součtu zpět do SumActivity je realizováno opět Java kódem, podobně jako v SumActivity. Tenkrát jsme tlačítku přiřadili inline zápisem OnClickListener vytvořením anonymní třídy. Říkali jsme si, že tento přístup neumožňuje opětovné použití kódu. Zde bude postup podobný. Rozdíl bude v tom, že vytvoříme instanci listeneru, kterou lze přiřadit libovolnému počtu elementů.

Do kódu za deklaraci proměnných přidáme:

View.OnClickListener clickListener = new View.OnClickListener() {
  @Override
  public void onClick(View v) {
    if (v.getId() == R.id.btnSend) {
      Intent resultIntent = new Intent();
      resultIntent.putExtra("result_from_activity_sum", number1 + number2);
      setResult(RESULT_OK, resultIntent);
      finish();
    }
  }
};

Tento listener v metodě onCreate() nastavujeme jedinému tlačítku. Listener povinně přepisuje metodu onClick(), která je volána s parametrem typu View. Toto View je referencí na element, který byl v GUI stisknut.

V metodě onClick() pak už jen testujeme, zda se ID stisknutého elementu rovná ID tlačítka pro odeslání odpovědi (tedy zda událost kliknutí vyvolalo toto tlačítko).

Protože jsme tento listener přiřadili pouze jedinému objektu, není tato podmínka ani nutná, protože jiná možnost nastat nemůže. Je ji ovšem vhodné uvést, protože když bychom někdy přidali nějaký další klikací prvek, mohli bychom na ni zapomenout a takové chyby se špatně hledají :)

Při porovnání tohoto způsobu obsluhy události s anonymní třídou v SumActivity je zřejmé, že tento má výhodu ve své znovupoužitelnosti. Ale stále má nevýhodu ve větším množství a menší přehlednosti, než u způsobu s atributem android:onClick přímo v XML.

Odeslání odpovědi do SumActivity

Po kliknutí se chceme vrátit do předchozí aktivity a poslat do ni výsledek. Popsaný OnClickListener v metodě onClick() tedy vytváří intent, který neobsahuje žádnou akci. Zde totiž vytváříme intent pouze za účelem přenosu dat mezi aktivitami. V dalším řádku intentu tato data nastavujeme s klíčem z textového řetězce. Díky tomuto klíči data vyzvedneme v SumActivity, kam je pošleme.

Dalším řádkem voláme metodu setResult(). Minule jsme si v této souvislosti popisovali dvě konstanty:

 • RESULT_OK a
 • RESULT_CANCELED.
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

Druhým parametrem je vytvořený intent s daty pro SumActivity.

Posledním řádkem aktivitu SumResultActivity zavřeme a vrátíme se zpět do SumActivity.

Úprava Java kódu aktivity SumActivity

V aktivitě SumActivity jsme deklarovali metodu sendData(), kterou jsme nechali prázdnou. Nyní, po vytvoření aktivity SumResultActivity, můžeme tuto metodu doplnit:

private void sendData() {
  Intent sendIntent = new Intent(this, SumResultActivity.class);
  sendIntent.putExtra("number_1", number1);
  sendIntent.putExtra("number_2", number2);
  startActivityForResult(sendIntent, 1);
}

Na prvním řádku vytváříme explicitní intent, vyjadřující konkrétní záměr - spustit SumResultActivity.class.

V následujících dvou řádcích přiřazujeme data se zadanými čísly. Každé číslo do intentu vkládáme s klíčem, tvořeným textovým řetězcem. Díky klíčům si čísla "vyzvedneme" v aktivitě, kterou intentem otevřeme.

Posledním řádkem voláme metodu startActivityForResult(), čímž aktivitu SumResultActivity otevřeme s tím, že po jejím zavření budeme v aktivitě SumActivity očekávat odpověď s výsledkem součtu. Ta přijímá dva parametry:

 • vytvořený intent
 • requestCode - jde o hodnotu typu int, označující důvod skoku z aktivity SumActivity do jiné aktivity.

requestCode

Kdykoliv otevřeme jinou aktivitu voláním startActivityForResult(), bude po jejím zavření v původní aktivitě volána metoda onActivityResult(), kterou si hned uvedeme. Volání této metody upozorňuje na zavření aktivity, ale neříká, o jakou aktivitu šlo, nic o důvodu jejího otevření a jaká data máme očekávat. Právě díky requestCode po přijetí odpovědi víme, jaká aktivita byla otevřena a následně zavřena a tím pádem i jak na odpověď reagovat, nebo jaká data v odpovědi očekávat.

Může se i stát, že sice víme, která aktivita byla zavřena (např. proto, že jinou aktivitu ani neotevíráme), ale tato aktivita může mít schopnost plnit více různých úkolů s různými typy návratových dat. Díky requestCode pak víme, jaký úkol byl proveden, tedy jaká data v odpovědi očekávat a jak je zpracovat.

Deklarace aktivit v AndroidManifest.xml

Pokud nyní naši aplikaci Activities spustíme a pokusíme se otevřít prvním tlačítkem SumActivity, dojde k pádu aplikace s výjimkou ActivityNotFoundException. V Android Studiu, pohledem do logcatu, uvidíme s nastaveným filtrem na zobrazení errorů něco takového:

Ve výpisu logcatu je dokonce upozornění na to, že aktivita není deklarována v souboru manifestu. Otevřeme tedy soubor AndroidManifest.xml:

Na obrázku je vidět obsah tohoto souboru po jeho automatickém vygenerování Android Studiem při vytvoření nového projektu. Do této chvíle nebylo nutné tento soubor jakkoliv upravovat.

Po přidání jakékoliv další aktivity do projektu je nutné ji v manifestu deklarovat!

My jsme vytvořili aktivity SumActivity a SumResultActivity. Obě tedy do manifestu přidáme následujícím kódem za deklaraci MainActivity:

<activity
  android:name=".SumActivity"
  android:parentActivityName=".MainActivity">
</activity>

<activity
  android:name=".SumResultActivity"
  android:parentActivityName=".MainActivity">
</activity>

Upravený soubor AndroidManifest.xml bude tedy vypadat takto:

parentActivityName

Atribut android:parentActivityName=".MainActivity" není povinný. Slouží pro zobrazení šipky v levé části toolbaru aktivity. Tato šipka slouží pro navigaci zpět do té aktivity, která je uvedena v hodnotě atributu. Následující obrázky ukazují rozdíl - první zobrazuje stav bez parametru a druhý s parametrem:

Všimněte si že v kódu manifestu z SumResultActivity se touto šipkou vracíme přímo do hlavní aktivity a ne do SumActivity.

Používání odkazů na řetězce

Jistě jste si všimli nastavování textu zobrazovaným zprávám a objektům TextView. Nemělo by vás překvapit, že text není nastaven "na tvrdo", ale je použit odkaz do resources projektu.

Při vytvoření projektu Android Studio, spolu s dalšími soubory, vygeneruje soubor strings.xml ve složce res/values/. Ten slouží k ukládání textových řetězců, které tak lze v kódu použít vícekrát a na které v kódu odkazujeme. Je tak zejména kvůli centralizaci všech řetězců na jedno místo, čímž můžeme pak aplikaci jednoduše přeložit do jiného jazyka.

Pojďme si na příkladu ukázat, jak snadno lze v Android Studiu z použitého textového řetězce vytvořit položku v resources. V metodě onCreate() máme blok try - catch, kterým ošetřujeme vznik výjimky, při které bude uživateli zobrazena zpráva:

Toast.makeText(this, R.string.incoming_intent_data_error, Toast.LENGTH_LONG).show();

Takto by vypadala předchozí ukázka bez použití odkazu do resources:

Toast.makeText(this, "Chyba přijatých dat...", Toast.LENGTH_LONG).show();

Chceme-li z textového řetězce snadno vytvořit odkaz na, zatím neexistující, položku v res/values/strings.xml, klikneme na řetězec tak, aby na něm byl kurzor. Vlevo se objeví žlutá žárovka:

Na tuto žárovku klikneme levým tlačítkem a v menu zvolíme Extract string resource:

V otevřeném okně Extract Resource s předvyplněným textovým řetězcem napíšeme do prvního řádku název, pod jakým bude text uložen v souboru strings.xml, a potvrdíme tlačítkem OK:

Na konec souboru strings.xml bude přidán nový řádek:

Stejný způsob použijeme i v XML návrhu GUI a nastavovali bychom takto i barvy. Nastavíme-li někde nějakému elementu barvu přímo, můžeme ji později, pomocí žluté žárovky, extrahovat do souboru res/values/colors.xml stejně jako v případě textových řetězců.

Již umíme otevírat jiné aktivity a předávat data mezi nimi. V dalších lekcích kurzu si popíšeme funkce ostatních tlačítek ukázkové aplikace Activities. Prvních pět tlačítek bude explicitními intenty otevírat námi vytvořené aktivity. Každá z těchto aktivit bude mít nějakou funkčnost, spočívající ve vytváření implicitních intentů, zapojujících do hry i systém a jeho defaultní aktivity, jako např. zobrazení mapy, odesílání SMS nebo fotoaparát.

Níže je ke stažení projekt s doplněnou aktivitou SumActivity a aktivitou SumResultActivity.

Příště, v lekci Android Intenty a aktivity - MapActivity - Zobrazení mapy, vytvoříme aktivitu MapActivity pro zobrazení zeměpisných souřadnic na mapě.


 

Měla jsi s čímkoli problém? Stáhni si vzorovou aplikaci níže a porovnej ji se svým projektem, chybu tak snadno najdeš.

Stáhnout

Stažením následujícího souboru souhlasíš s licenčními podmínkami

Staženo 6x (16.7 MB)
Aplikace je včetně zdrojových kódů v jazyce Java

 

Předchozí článek
Android Intenty a aktivity - SumResultActivity
Všechny články v sekci
Android Intenty a aktivity
Článek pro vás napsal Pavel
Avatar
Jak se ti líbí článek?
Ještě nikdo nehodnotil, buď první!
Autor se věnuje programování v Javě, hlavně pro Android. Mezi jeho další zájmy patří Arduino, Minecraft.
Aktivity (7)

 

 

Komentáře

Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zatím nikdo nevložil komentář - buď první!