Hledáme nové posily do ITnetwork týmu. Podívej se na volné pozice a přidej se do nejagilnější firmy na trhu - Více informací.
Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se Swiftu. Zároveň využij výhodnou slevovou akci až 30 % zdarma při nákupu e-learningu - více informací.
discount 30 + hiring

jQuery - DateTime picker

Je plug-in pro JavaScriptobvou knihovnu jQuery napsán mnou pro Saixon software. tento plug-in je použitý jako SUI v projektu Saixon. Zdrojové kódy jsou dostupné ke stažení pod tímto článkem. Kód je šířen pod MIT licencí.

Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

Implementace:

<script type="text/javascript" src="jquery.js"></script>
<script type="text/javascript" src="datepicker.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function() {
  $('input')[0].datetime();
});
</script>

User options

.datetime({
    // Default calendar date. For null, true = actual day, false = it ain't,
    // UNIX timestamp * 1000 (converted to ms), date in mm/dd/YYYY format
    date: null,
    // Default handler value. TRUE = calendar date, FALSE = ain't, custom value
    defaultValue: true,
    // Date-time format. Useable d, m, j, n, Y, S, y, H, G, g, a, A, i, F
    // Significance: PHP manuál (http://php.net/manual/en/function.date.php)
    format: 'F jS Y @ g:i a',
    // Calendar's handler
    handler: this,
    // Close calendar after select
    closeOnSelect: false,
    // Close calendar after submit
    closeOnSubmit: true,
    // Allow time selection
    allowTime: true,
    // Allow toolbar with buttons
    toolbar: true,
    // Buttons on toolbar. Sortable, if you want.
    tc: { close: true, today: true, submit: true },
    // Buttons text
    tcNames: { close: "Close", today: "Today", submit: "Submit" },
    // Calendar's horizontal offset (not handler offset)
    offsetX: 2,
    // Calendar's vertical offset (not handler offset)
    offsetY: 2,
    // Time -> ante meridiem or post meridiem
    ante: { pm: "pm", am: "am" },
    // Names of days (full)
    dayNames: ["Monday", "Tuesday", "Wendsday", "Thursday", "Friday", "Saturday", "Sunday"],
    // Names of months (full)
    monthNames: ["January", "February", "March", "April", "May", "June", "July", "August",
           "September", "October", "November", "December"],
    // Short day names
    dayShort: 3,
    // Short month names
    monthShort: 3,
    // Function called after selected
    selected: function(calendar) {
      // Your awesome code here
      // Variable 'calendar' contains calendar element
    }
  }
});

Celý kód plug-inu:

/*
 * jQuery DateTime picker plug-in by Drahomir Hanak
 * Is an open-source jQuery plug-in developed for the Saixon corporation. This source code
 * is licensed under the MIT license, and the plug-in is used as a Saixon user interface.
 * Plug-in was tested on jQuery 1.6. If you'd use it, have to let here the comments.
 * (c) 2011 Drahomír Hanák and the Saixon corporation
 *
 * Actual version: 0.9b
 * File name: saixon-ui-datetime.js
 * Public date: November 7th 2011
 * Documentation: English (http://projects.drahak.eu/sui-date-time-picker/)
 * Comments: English
 */

(function( $ ) {

 // Calendar render method
 var Calendar = new function() {

   /** Variables */
   this.cal = null;
   this.calTag = null;
   this.dd = {};
   this.mName = [];
   this.dName = [];
   this.settings = {};

   /** Initialize */
   this.init = function(settings)
   {
     this.settings = settings;
     this.calTag = '.dh_calendar';
     var useable = this.calTag.replace('.', '');
     $(this.settings.handler).after("<div class='"+useable+"'></div>");
     this.cal = $(this.calTag);
     this.dd = this.getDD(this.settings.date);
     this.mName = this.settings.monthNames;
     this.dName = this.settings.dayNames;
     this.cal.css({ display: 'none', marginLeft: this.settings.offsetX, marginTop: this.settings.offsetY });
     this.settings.closeHandler = this.settings.closeHandler == null || this.settings.closeHandler === true ? this.calTag + ' a.dh_close' : this.settings.closeHandler;
   };

   /** Number of days in month */
   this.daysInMonth = function(month, year)
   {
     var m = [31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31];
     if(month != 2) return m[month - 1];
     if(year%4 != 0) return m[1];
     if(year%100 == 0 && year%400 != 0) return m[1];
     return m[1] + 1;
   };

   /** Date info */
   this.getDD = function(dateTime)
   {
     var dd = { day: null, month: null, monthNum: null, year: null, daysInMonth: 0, ofWeek: null };
     var date = dateTime ? new Date(dateTime) : new Date();
     dd.day = date.getDate();
     dd.month = date.getMonth();
     dd.monthNum = date.getMonth()+1;
     dd.year = date.getFullYear();
     dd.daysInMonth = this.daysInMonth(dd.monthNum, dd.year);
     dd.ofWeek = this.settings.dayNames[0].substr(0, 3).toLowerCase() == "mon" ? (date.getDay()-1) : date.getDay();
     dd.inWeek = date.getDay();
     dd.serialNumber = this.getSerialNumber(dd.day);
     dd.hour = date.getHours() < 10 ? "0"+date.getHours() : date.getHours();
     dd.minute = date.getMinutes() < 10 ? "0"+date.getMinutes() : date.getMinutes();
     dd.second = date.getSeconds();
     return dd;
   };

   /** Render calendar date */
   this.renderDate = function()
   {
     Calendar.clear();
     var monthName = this.settings.monthNames[this.dd.month];
     var fd = new Date(this.dd.year, this.dd.month, 1);
     var skip = this.settings.dayNames[0].substr(0, 3).toLowerCase() == "mon" ? (fd.getDay()-1) : fd.getDay();
     var prepare = "";
     prepare += "<table>";
     prepare += "<tr>" +
           " <th class='dateFormat dh_prev'><a href='javascript:;'>&lt;&lt;</a></th>" +
           " <th class='dateFormat' colspan='5'>"+monthName+" "+this.dd.year+"</th>" +
           " <th class='dateFormat dh_next'><a href='javascript:;'>&gt;&gt;</a></th>" +
           "</tr><tr class='dh_days'>";
     for(var d = 1; d <= 7; d++) {
       prepare += "<th class='dh_day'>"+this.dName[d-1].substr(0, this.settings.dayShort)+"</th>";
     }
     prepare += "</tr>";
     var actualDay = 0;
     for(var columns = 1; columns <= 6; columns++) {
       prepare += "<tr>";
       for(var week = 1; week <= 7; week++) {
         if(actualDay < this.dd.daysInMonth) {
           if(columns > 1 || columns == 1 && week > skip) {
             actualDay++;
             activeClass = null;
             if(this.getDD(null).year == this.dd.year && this.getDD(null).month == this.dd.month && actualDay == this.getDD(null).day) activeClass = 'active';
             prepare += "<td><a href='javascript:;' class='dh_date "+activeClass+"'>"+(actualDay)+"</td>";
           } else {
             prepare += "<td class='dh_empty'></td>";
           }
         }
       }
       prepare += "</tr>";
     }
     prepare += "</tr>";
     prepare += "</tr></table>";
     this.cal.append(prepare);

     // toolbar
     this.toolbar();

     // User input
     $(this.settings.closeHandler).click(function(){ Calendar.clear(); Calendar.hide(); });
     $(this.calTag + ' .dh_prev').click(function(){ Calendar.previousMonth(); });
     $(this.calTag + ' .dh_next').click(function(){ Calendar.nextMonth(); });
     $(this.calTag + ' a.dh_date').click(function(){
       var append = Calendar.convert($(this).text(), Calendar.dd.month, Calendar.dd.year);
       if(!Calendar.settings.allowTime) {
         Calendar.dd.day = $(this).text();
         $(Calendar.settings.handler).val(append);
         if(Calendar.settings.closeOnSelect) Calendar.hide();
         Calendar.settings.selected(Calendar.cal);
       } else {
         Calendar.dd.day = $(this).text();
         $(Calendar.calTag + ' table').fadeOut(250, function() {
           Calendar.renderTime(append);
         });
       }
     });
   };

   /** Render calendar time */
   this.renderTime = function(date)
   {
     Calendar.clear();
     var prepare = "<table class='dh_time'><tr><th class='dateFormat'>"+date+"</th></tr>" +
            "<tr><td class='timeInputs'>";
     prepare += "<input type='text' value='"+this.dd.hour+"' class='dh_hour' />:" +
           "<input type='text' value='"+this.dd.minute+"' class='dh_minute' /></td></tr>" +
           "</table>";
     this.cal.append(prepare);

     // toolbar
     this.toolbar();

     // User input
     $(this.calTag + ' .dateFormat').click(function(){
       Calendar.clear();
       Calendar.renderDate();
     });
     $(this.calTag + ' input.dh_hour').keyup(function() {
       if($(this).val().toString().length > 2) $(this).val($(this).val().substr(0, 2));
       if(parseInt($(this).val()) > 23) $(this).val(23);
       Calendar.dd.hour = Calendar.isInt($(this).val()) ? $(this).val() : "00";
       Calendar.dd.hour = parseInt(Calendar.dd.hour) < 10 && Calendar.dd.hour.toString().length == 1 ? "0"+Calendar.dd.hour : Calendar.dd.hour;
     });
     $(this.calTag + ' input.dh_minute').keyup(function() {
       if($(this).val().toString().length > 2) $(this).val($(this).val().substr(0, 2));
       if(parseInt($(this).val()) > 59) {
         $(this).val(00);
         var val = $(this.calTag + ' input.dh_hour').val();
         if(parseInt(val) < 23)
           $(this.calTag + ' input.dh_hour').val((val+1));
       }
       Calendar.dd.minute = Calendar.isInt($(this).val()) ? $(this).val() : "00";
       Calendar.dd.minute = parseInt(Calendar.dd.minute) < 10 && Calendar.dd.minute.toString().length == 1 ? "0"+Calendar.dd.minute : Calendar.dd.minute;
     });
   };

   /** Render toolbar */
   this.toolbar = function()
   {
     if(!this.settings.toolbar) return;
     var prepare = "";
     prepare += "<div class='toolbar'>";
     $.each(this.settings.tc, function(key, value) {
       if(value === true) {
         var handler;
         if(key == "close") handler = ["handler_close", Calendar.settings.tcNames.close];
         else if(key == "today") handler = ["handler_today", Calendar.settings.tcNames.today];
         else if(key == "submit") handler = ["handler_submit", Calendar.settings.tcNames.submit];
         else alert('DH datepicker error: Can\'t find handler ' + key);
         prepare += "<a href='javascript:;' class='"+handler[0]+"'>"+handler[1]+"</a>";
       }
     });
     prepare += "<br style='clear: both;' /></div>";
     this.cal.append(prepare);

     // User input
     $(this.calTag + ' a.handler_close').click(function(){ Calendar.hide(); });
     $(this.calTag + ' a.handler_today').click(function(){
       Calendar.dd = Calendar.getDD(null);
       Calendar.renderDate();
     });
     $(this.calTag + ' a.handler_submit').click(function(){
       $(Calendar.settings.handler).val(Calendar.convert(Calendar.dd.day, Calendar.dd.month, Calendar.dd.year, Calendar.dd.hour, Calendar.dd.minute));
       if(Calendar.settings.closeOnSubmit) Calendar.hide();
       Calendar.settings.selected(Calendar.cal);
     });
   }

   /** Previous month */
   this.previousMonth = function()
   {
     var prevMonth = this.dd.monthNum == 1 ? 12 : (this.dd.monthNum-1);
     var prevYear = prevMonth == 12 ? (this.dd.year-1) : this.dd.year;
     this.dd = this.getDD(prevMonth+'/01/'+prevYear);
     this.clear();
     this.renderDate();
     return true;
   };

   /** Next month */
   this.nextMonth = function()
   {
     var nextMonth = this.dd.monthNum == 12 ? 1 : (this.dd.monthNum+1);
     var nextYear = nextMonth == 1 ? (this.dd.year+1) : this.dd.year;
     this.dd = this.getDD(nextMonth+'/01/'+nextYear);
     this.clear();
     this.renderDate();
   };

   /** Get serial number string */
   this.getSerialNumber = function(day)
   {
     var serialNumber = "th";
     if(day == 1 || day.toString().substr(1) == 1 && day.toString().substr(0, 1) != 1) {
       serialNumber = "st";
     } else if(day == 2 || day.toString().substr(1) == 2 && day.toString().substr(0, 1) != 1) {
       serialNumber = "nd";
     } else if(day == 3 || day.toString().substr(1) == 3 && day.toString().substr(0, 1) != 1) {
       serialNumber = "rd";
     } else {
       serialNumber = "th";
     }
     return serialNumber;
   };

   /** Date string convert */
   this.convert = function(day, month, year, hour, minute)
   {
     day = !day ? this.dd.day : day;
     month = !month ? this.dd.month : month;
     year = !year ? this.dd.year : year;
     hour = !hour ? this.dd.hour : hour;
     minute = !minute ? this.dd.minute : minute;
     var dayIndex = new Date(month, day, year).getDay();
     var jDay = day.toString().length > 1 && parseInt(day) < 10 ? "0"+day : day;
     var gHour = hour.toString().substr(0, 1) == 0 ? hour.toString().substr(1) : hour;
     var glHour = parseInt(hour) > 12 ? (parseInt(hour)-12) : hour;
     var ante = hour > 11 ? this.settings.ante.pm : this.settings.ante.am;
     var date = new Date(month, day, year, hour, minute);
     if(this.settings.format.match("d")) day = day < 10 ? "0"+day : day;
     if(this.settings.format.match("m")) month = month < 10 ? "0"+(month+1) : (month+1);
     return this.settings.format
       // Date format
       .replace("d", day)
       .replace("m", month)
       .replace("j", jDay)
       .replace("n", month)
       .replace("Y", year)
       .replace("S", this.getSerialNumber(day))
       .replace("y", year.toString().substring(2))
       // Time format - ignore settings allowTime
       .replace("H", hour)
       .replace("G", gHour)
       .replace("g", glHour)
       .replace("a", ante.toLowerCase())
       .replace("A", ante.toUpperCase())
       .replace("i", minute)
       // Day and month names
       .replace("F", this.settings.monthNames[month]);
   };

   /** External click
    * -- TODO
    */
   this.external = function(event)
   {
     var itarget = $(event.target);
     if(itarget[0].tagName != "input") {
       $.each(itarget, function(key, value) {
         //Calendar.hide();
       });
     }
   };

   /** Is integer */
   this.isInt = function(intVal) {
     var val = intVal;
     return !isNaN(parseInt(val));
   };

   /** Element manipulation functions */
   this.clear = function() { this.cal.html(''); };
   this.show = function() { this.cal.fadeIn(300); };
   this.hide = function() { this.cal.fadeOut(300); };
 }

 // Date picker plug-in
 $.fn.datetime = function(options) {

   /** Settable options */
   var settings = {
     date: null,
     defaultValue: true,
     format: "F jS Y @ g:i a",
     handler: this,
     closeOnSelect: false,
     closeOnSubmit: true,
     allowTime: true,
     toolbar: true,
     tc: { close: true, today: true, submit: true },
     tcNames: { close: "Close", today: "Today", submit: "Submit" },
     offsetX: 2,
     offsetY: 2,
     ante: { pm: "pm", am: "am" },
     dayNames: ["Monday", "Tuesday", "Wendsday", "Thursday", "Friday", "Saturday", "Sunday"],
     monthNames: ["January", "February", "March", "April", "May", "June", "July", "August", "September", "October", "November", "December"],
     dayShort: 3,
     monthShort: 3,
     selected: function(calendar) {}
   };

   // Each element
   return this.each(function() {
     // Make options
     if(options) $.extend( settings, options );
     Calendar.init(settings);

     // On focus active
     $(this).focus(function() {
       Calendar.clear();
       Calendar.renderDate();
       Calendar.show();
     });

     // Close on blur - TODO
     $(document).mousedown(Calendar.external);

     // Default value
     if(settings.defaultValue) {
       if(settings.defaultValue === true)
         $(settings.handler).val(Calendar.convert());
       else
         $(settings.handler).val(settings.defaultValue);
     }
   });
 };
})( jQuery );

Galerie


 

Stáhnout

Stažením následujícího souboru souhlasíš s licenčními podmínkami

Staženo 517x (15 kB)
Aplikace je včetně zdrojových kódů v jazyce JavaScript

 

Všechny články v sekci
JavaScript zdrojákoviště - jQuery
Program pro vás napsal Drahomír Hanák
Avatar
Uživatelské hodnocení:
2 hlasů
Autor v současné době studuje Informatiku. Zajímá se o programování, matematiku a grafiku.
Aktivity

 

 

Komentáře

Avatar
samo007
Tvůrce
Avatar
samo007:25.11.2012 23:11

Dá sa to použiť aj ako zobrazenie dôležitých dní? Napr. Narodeniny a pod.

 
Odpovědět
25.11.2012 23:11
Avatar
Odpovídá na samo007
Drahomír Hanák:25.11.2012 23:18

Už je to dlouho, co jsem napsal tenhle widget. Určitě by to šlo upravit, ale v základu to bohužel není.

Zvážil bych použití jQuery UI, které už obsahuje podobný plug-in. Tam by to možná šlo: http://jqueryui.com/datepicker/

 
Odpovědět
25.11.2012 23:18
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!
Avatar
samo007
Tvůrce
Avatar
samo007:25.11.2012 23:28

Ďakujem. Pozriem si ten odkaz.

 
Odpovědět
25.11.2012 23:28
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 3 zpráv z 3.