IT rekvalifikace s garancí práce. Seniorní programátoři vydělávají až 160 000 Kč/měsíc a rekvalifikace je prvním krokem. Zjisti, jak na to!
Hledáme nové posily do ITnetwork týmu. Podívej se na volné pozice a přidej se do nejagilnější firmy na trhu - Více informací.

Lekce 9 - Linuxový terminál (Bash) - Práce s procesy

V minulé lekci, Linuxový terminál (Bash) - Oprávnění a instalace balíčků, jsme si vysvětlili uživatelská oprávnění, naučili se vystupovat jako super uživatel a instalovat balíčky.

V dnešní lekci se seznámíme s pojmy proces, úloha či úkol. Následně se podíváme na uspořádání procesů v Linuxu a v neposlední řadě se naučíme pracovat s příkazy pro jejich obsluhu.

Procesy v Linuxu

Linux je stejně jako Windows víceúlohový operační systém. Jednotlivé aplikace běží jako procesy, o které se procesor střídá nebo které běží na různých jádrech. V procesech běží ve skutečnosti ještě vlákna, ale těmi se zabývat nebudeme. Pojďme se na úvod seznámit s pojmy úkol, úloha a proces.

Úkol

Úkol neboli task je jednotka vykonávané práce, která je podčástí úlohy. Kombinací několika úkolů poté vzniká jedna úloha.

Úloha

Úloha neboli job je kompletní jednotka práce, která se aktuálně vykonává. Úlohu tvoří vždy série jednotlivých úkolů.

Proces

Proces je synonymem pro běžící program. V Linuxu se stává procesem každý program, kterému po spuštění přidělí systém paměť a další systémové prostředky. Na jednom jádru procesoru může běžet v daný okamžik pouze jeden proces, ostatní čekají, než na ně přijde řada. O přidělení prostoru v procesoru rozhoduje jádro operačního systému. Každý proces tedy prochází následujícími stavy:

 • Nový (New) - Proces je právě vytvářen. Zatím není připraven k běhu, ale již jsou připraveny některé části.
 • Připravený (Ready) - Proces čeká na přidělení procesoru.
 • Běžící (Running) - Instrukce procesu jsou právě vykonávány procesorem.
 • Čekající (Waiting/Blocked) - Proces čeká na událost.
 • Ukončený (Terminated) - Proces ukončil svoji činnost, avšak stále ještě vlastní některé systémové prostředky.

Rodičovský proces

Rodičovský proces je označení pro proces, který vytvořil jednoho nebo více potomků. Rodiče a potomci v systému vytvářejí stromovou strukturu. Potomek může od rodiče dědit například obsah paměti či zpracovávané sobory a naopak po svém ukončení předává návratový kód rodiči.

Pojďme si rodičovský proces ukázat na konkrétním příkladu. Do terminálu napíšeme příkaz ps -l, který nám vypíše seznam procesů aktuálního shellu společně s doplňujícími informacemi:

F S  UID  PID PPID C PRI NI ADDR SZ WCHAN TTY     TIME CMD
0 S   0   8   1 0 80  0 - 2452 -   tty1   00:00:00 init
0 S   0   9   8 2 80  0 - 4531 -   tty1   00:00:00 bash
0 R   0  70   9 0 80  0 - 4646 -   tty1   00:00:00 ps

Ve výpisu se zaměříme zejména na sloupce PID (Process ID) a PPID (Parent Process ID). Můžeme si všimnout, že program bash má stejné PID jako program ps své PPID. Je to z důvodu, že programem bash jsme spustili ps. Proces bash je tedy rodičovský proces pro ps, který je naopak potomek tohoto procesu.

Příkazem pstree zobrazíme celou stromovou strukturu všech procesů v operačním systému.

Systemd

Pokud je každý proces potomkem jiného procesu, pak existuje jeden, který stojí za vznikem všech ostatních. Tímto procesem je systemd, ve starších verzích Linuxu označován jako init. Po startu vytvoří jádro systému vlákno s PID 0, které následně spustí proces initramfs. Ve starších verzích Linuxu je proces initrd. Po jeho ukončení se spustí systemd s PID 1, který následně spustí zbylé systémové procesy.

Po zadání příkazu pstree si můžeme všimnout, že proces systemd je na vrcholu celé stromové struktury.

Daemon

Daemon je proces, který běží bez dozoru, je nezávislý na rodičovském procesu a na pozadí se stará o chod operačního systému. Daemoni zajišťují například síťové služby, tiskové služby a podobně. Zpravidla je poznáme tak, že název procesu končí na d. Mezi nejznámější deamony patří systemd, crond spouštějící naplánované úlohy, sshd zajišťující šifrované přihlášení či ftpd umožňující přenos souborů.

Správa procesů v Linuxu

Nyní se naučíme používat několik základních příkazů pro správu procesů. S jejich využitím budeme schopni zobrazit seznam běžících procesů, spustit nový proces, přenést proces do popředí či daný proces ukončit.

ps

Příkaz ps slouží k vypsání všech běžících procesů uživatele. Vypíšou se však pouze procesy spuštěné aktuálním shellem. Pokud k příkazu přidáme ještě atribut aux:

ps aux

Získáme výpis všech aktuálně spuštěných procesů společně s podrobnějšími informacemi:

root     1 0.0 0.0  9788  528 ?    Ssl 16:35  0:00 /init
root    66 0.0 0.0 20224  908 ?    Ss  16:35  0:00 sshd: /usr/sbin
root    95 0.0 0.0  9808  308 tty1   Ss  20:32  0:00 /init
root    96 0.0 0.0 18124 3672 tty1   S  20:32  0:00 -bash
root    119 0.0 0.0 18664 1896 tty1   R  20:34  0:00 ps aux

Vidíme zde běžící terminál, v našem případě bash, a samotný ps.

Všimněme si, že každý proces má své PID, pomocí kterého ho můžeme například ukončit. ID je nutné z důvodu, že jedna aplikace může běžet několikrát a systém by tedy jen podle jejího názvu nerozpoznal který proces má ukončit.

pstree

Pro přehlednější výpis použijeme pstree, který vypíše procesy ve stromové struktuře:

init─┬─init───bash───pstree
   ├─sshd
   └─2*[{init}]

jobs

Kromě ps můžeme k výpisu procesů využít i shell builtin jobs. Protože je součástí shellu, použijeme ho v případě, když nás zajímají procesy, které jsme přes shell spustili:

jobs

Po spuštění nevidíme žádné procesy, jelikož nemáme žádné spuštěné. Napravíme to a spustíme si například gedit. Jakmile vyskočí okno a my se vrátíme zpět do terminálu, zjistíme, že je zaneprázdněný:

admin@itnetwork:~# gedit

Proces pozastavíme stisknutím klávesové zkratky CTRL + Z:

admin@itnetwork:~# gedit
^Z
[1]+ Stopped         gedit

bg

Pomocí příkazu bg spustíme pozastavený proces na pozadí:

admin@itnetwork:~# bg
[1]+ gedit &

Vidíme, že nyní reaguje gedit a zároveň je přístupný i terminál.

Proces můžeme na pozadí spustit ihned, a to tak, že mu dáme jako parametr ampersand (&).

fg

Pomocí příkazu fg přeneseme proces do popředí. Za příkaz můžeme zadat PID procesu po procentu nebo ho spustit bez parametrů, kdy přenese do popředí poslední pozastavený proces nebo poslední proces v pozadí:

admin@itnetwork:~# fg %1
gedit
█

top

Příkaz top slouží ke sledování procesů v reálném čase a umožňuje efektivnější řazení procesů dle konkrétních požadavků. Například můžeme procesy seřadit podle aktuálního využití CPU, paměti či dalších parametrů:

top - 08:37:57 up 16:02, 0 users, load average: 0.52, 0.58, 0.59
Tasks:  5 total,  1 running,  4 sleeping,  0 stopped,  0 zombie
%Cpu(s): 14.9 us, 3.1 sy, 0.0 ni, 81.8 id, 0.0 wa, 0.2 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 16217.3 total,  6969.1 free,  9024.1 used,  224.0 buff/cache
MiB Swap: 28835.8 total, 28792.3 free,   43.4 used.  7062.5 avail Mem

 PID USER   PR NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM   TIME+ COMMAND
  1 root   20  0  9788  524  476 S  0.0  0.0  0:00.07 init
  66 root   20  0  20224  908  692 S  0.0  0.0  0:00.00 sshd
 192 root   20  0  9808  308  260 S  0.0  0.0  0:00.01 init
 193 root   20  0  18124  3672  3572 S  0.0  0.0  0:00.09 bash
 214 root   20  0  18920  2160  1528 R  0.0  0.0  0:00.00 top

V hlavičce si můžeme všimnout informací o celkovém počtu spuštěných procesů, celkovém využití paměti a podobně. Pojďme se ještě podívat na význam jednotlivých sloupců ve výpisu:

PID Identifikační číslo procesu.
USER Uživatel, pod kterým je proces spuštěn.
PR Priorita plánování úkolu. Hodnota rt znamená, že úloha běží s prioritou plánování v reálném čase.
NI Priorita procesu neboli tzv. "nice value". Kladná hodnota symbolizuje nízkou prioritu, záporná hodnota pak vysokou prioritu.
VIRT Celkové množství virtuální paměti využité procesorem.
RES Celkové množství skutečné paměti využité procesorem.
SHR Celkové množství sdílené paměti využité procesorem.
S Aktuální stav procesu.
%CPU Procentuální využití procesoru jednotlivých procesů.
%MEM Procentuální využití operační paměti jednotlivých procesů.
TIME+ Čas v setinách sekundy, který byl jádrem procesu přidělen.
COMMAND Název spuštěného procesu.

Sledování procesů ukončíme klávesou q. Pokud chceme zobrazit pouze jeden konkrétní proces, například sshd můžeme použít filtr:

top | grep sshd

kill

Poslední příkaz, který si v souvislosti s procesy zmíníme, je příkaz kill. Jak asi tušíte, slouží k zastavení či ukončení daného procesu. Příkazem kill můžeme vyslat celkem 62 různých signálů. Všechny signály vypíšeme přidáním přepínače -l:

kill -l

Výpis příkazu vypadá následovně:

 1) SIGHUP    2) SIGINT    3) SIGQUIT   4) SIGILL    5) SIGTRAP
 6) SIGABRT   7) SIGBUS    8) SIGFPE    9) SIGKILL   10) SIGUSR1
11) SIGSEGV   12) SIGUSR2   13) SIGPIPE   14) SIGALRM   15) SIGTERM
16) SIGSTKFLT  17) SIGCHLD   18) SIGCONT   19) SIGSTOP   20) SIGTSTP
21) SIGTTIN   22) SIGTTOU   23) SIGURG   24) SIGXCPU   25) SIGXFSZ
26) SIGVTALRM  27) SIGPROF   28) SIGWINCH  29) SIGIO    30) SIGPWR
31) SIGSYS   34) SIGRTMIN  35) SIGRTMIN+1 36) SIGRTMIN+2 37) SIGRTMIN+3
38) SIGRTMIN+4 39) SIGRTMIN+5 40) SIGRTMIN+6 41) SIGRTMIN+7 42) SIGRTMIN+8
43) SIGRTMIN+9 44) SIGRTMIN+10 45) SIGRTMIN+11 46) SIGRTMIN+12 47) SIGRTMIN+13
48) SIGRTMIN+14 49) SIGRTMIN+15 50) SIGRTMAX-14 51) SIGRTMAX-13 52) SIGRTMAX-12
53) SIGRTMAX-11 54) SIGRTMAX-10 55) SIGRTMAX-9 56) SIGRTMAX-8 57) SIGRTMAX-7
58) SIGRTMAX-6 59) SIGRTMAX-5 60) SIGRTMAX-4 61) SIGRTMAX-3 62) SIGRTMAX-2
63) SIGRTMAX-1 64) SIGRTMAX

Signály lze v Linuxu specifikovat přidáním:

 • čísla signálu (kill -15 PID),
 • názvu s předponou (kill SIGTERM PID),
 • nebo názvu bez předpony (kill -term PID).

Výchozí signál je SIGTERM (signal terminate), který se snaží proces ukončit. Pokud příkazem top zjistíme, že například proces s PID 200 nadměrně vytěžuje procesor počítače nebo zamrznul, napíšeme do terminálu:

kill 200

Pokud SIGTERM nedokáže proces ukončit, můžeme využít razantnější signál SIGKILL:

kill -9 200

V případě, že tento proces měl PPID 100, jeho potomci automaticky změní své PPID z 200 na 100.

To je pro dnešní lekci vše 🙂

V příští lekci, Linuxový terminál (Bash) - Standardní vstup/výstup a expanze, přesměrujeme standardní vstup a výstup, naučíme se používat filtry a roury. Poté si ještě si vysvětlíme expanzi.


 

Předchozí článek
Linuxový terminál (Bash) - Oprávnění a instalace balíčků
Všechny články v sekci
Základy Linuxu
Přeskočit článek
(nedoporučujeme)
Linuxový terminál (Bash) - Standardní vstup/výstup a expanze
Článek pro vás napsal Václav Franz
Avatar
Uživatelské hodnocení:
88 hlasů
Aktivity