Benefit portál
Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se Swift
30 % bodů zdarma na online výuku díky naší Slevové akci!

Lekce 3 - První aplikace v Laravel

V minulé lekci, Instalace Laravel a zprovoznění projektu, jsme nainstalovali a zprovoznili framework Laravel.

Dnes se vrhneme na tvorbu první jednoduché aplikace a vysvětlíme si její základní strukturu.

Volba aplikace

Jedna z aplikací, na které si můžeme demonstrovat naprosté základy a je velice jednoduchá, je kalkulačka, jejíž screenshot vidíte níže. Záměrně jsem vybral na začátek kalkulačku, protože se zatím nebudeme muset starat o databázi a konfiguraci. Místo toho si však krátce ukážeme ty nejdůležitější komponenty pro vývoj v Laravel frameworku. Zabývat se jimi do hloubky budeme až v následujících lekcích.

Kalkulačka v PHP frameworku Laravel

Tvorba kalkulačky

Jak jsme si popisovali v první lekci, Laravel je v základu postavený na MVC architektuře. Z té teď také musíme vycházet. Tvorbu naší kalkulačky tedy začneme od modelu, abychom si nejdříve vytvořili data pro pohled a metody, jež může kontroler poté ihned využít.

Model

Model si můžeme jednoduše vygenerovat přes příkazovou řádku/terminál ve složce s naším projektem. Do příkazového řádku otevřeném ve složce s projektem vložíme následující příkaz:

php artisan make:model Calculator

Příkaz na vygenerování modelu, stejně jako i další příkazy, jež dnes použijeme, má mnoho možností. Můžeme například vygenerovat CRUD kontroler k danému modelu. Jelikož to ale není pro nás nyní podstatné, budeme se tím zabývat až dále v kurzu.

Vygenerovaný model Calculator umístěný ve složce app/ vypadá následovně:

<?php

namespace App;

use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Calculator extends Model
{
  //
}

Model v Laravel frameworku z většiny případů zastupuje databázovou tabulku, proto modely už v základu dědí z třídy Model, která obsahuje proměnné pro definování různých atributů a hodnot a zároveň nám poskytuje objektově relační mapování pro práci s databází. Jelikož ale naše kalkulačka nebude propojená s databází, můžeme toto dědění odstranit.

Nyní si definujeme metody pro 4 základní operace - sčítání, odčítání, násobení a dělení. Náš model bude vypadat následovně:

<?php

namespace App;

/**
 * Model operací kalkulačky.
 *
 * @package App
 */
class Calculator
{
  /**
   * Sečti daná čísla a vrať výsledek.
   *
   * @param int $a
   * @param int $b
   * @return int
   */
  public function add(int $a, int $b): int
  {
    return $a + $b;
  }

  /**
   * Odečti druhé číslo od prvního a vrať výsledek.
   *
   * @param int $a
   * @param int $b
   * @return int
   */
  public function subtract(int $a, int $b): int
  {
    return $a - $b;
  }

  /**
   * Vynásob daná čísla a vrať výsledek.
   *
   * @param int $a
   * @param int $b
   * @return int
   */
  public function multiply(int $a, int $b): int
  {
    return $a * $b;
  }

  /**
   * Vyděl bezezbytku první číslo druhým a vrať výsledek.
   *
   * @param int $a
   * @param int $b
   * @return int
   */
  public function divide(int $a, int $b): int
  {
    return floor($a / $b);
  }
}

Naše kalkulačka bude umět počítat pouze v celých čísel. Tuto vlastnost zachováme i u dělení, kdy vracíme výsledek dělení bezezbytku. A též jste si mohli povšimnout, že neošetřujeme dělení nulou. Správně bychom toto měli ošetřit v modelu, aby mohl být znovupoužitelný i na dalších místech aplikace. Ke všemu se ale dostaneme později.

Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

Pro počítání v celých číslech jsem se rozhodl kvůli jednoduchosti (nemusíme např. následně zaokrouhlovat desetinná místa čísel), ale také kvůli tomu, že si v následující lekci ukážeme validační pravidla pro odeslaná data (přes formulář). Jedno z nich je právě integer.

Jak jste si mohli povšimnout, použili jsme tzv. TypeHinting, který byl přidaný do PHP ve verzi 7. Budu ho používat pouze v této lekci a příležitostně i v dalších lekcích kvůli dependency injection. Zde ho používám kvůli úplnosti OOP v MVC a též kvůli tomu, že nyní chceme počítat pouze v celých číslech.

Základní operace bychom měli. Model by však měl být rozšiřitelný a podle MVC bychom při změně modelu nejlépe neměli měnit ostatní komponenty. Přidáme si tedy do třídy ještě jednoduché rozhraní, které nám tyto vlastnosti zajistí. To znamená, že ještě definujeme následující metody a konstanty:

/**
 * Definice konstant pro operace.
 */
const
  ADD = 1,
  SUBTRACT = 2,
  MULTIPLY = 3,
  DIVIDE = 4;

/**
 * Vrať pole dostupných operací, kde klíč je konstanta operace
 * a hodnota název operace.
 *
 * @return array
 */
public function getOperations(): array
{
  return [
    self::ADD => 'Sčítání',
    self::SUBTRACT => 'Odčítání',
    self::MULTIPLY => 'Násobení',
    self::DIVIDE => 'Dělení',
  ];
}

/**
 * Zavolej předanou operaci definovanou konstantou a vrať její výsledek.
 * Pokud daná operace neexistuje, vrať null.
 *
 * @param int $operation
 * @param int $a
 * @param int $b
 * @return int|null
 */
public function calculate(int $operation, int $a, int $b): ?int
{
  switch ($operation) {
    case self::ADD:
      return $this->add($a, $b);
    case self::SUBTRACT:
      return $this->subtract($a, $b);
    case self::MULTIPLY:
      return $this->multiply($a, $b);
    case self::DIVIDE:
      return $this->divide($a, $b);
    default:
      return null;
  }
}

Zavedli jsme konstanty pro jednotlivé operace, metodu pro navrácení všech podporovaných operací kalkulačky spolu s jejich popisky a konečně i metodu pro výpočet, která podle operace spustí danou výpočetní metodu. V praxi by byly jednotlivé výpočetní metody samozřejmě delší a počítaly něco složitějšího, ale nám to takto jako příklad bohatě stačí.

Nyní jsme schopní jednoduše přidat další operaci do modelu a nemusíme nijak upravovat ostatní komponenty. Pokud bychom toto rozlišení podle operace vložili např. přímo do kontroleru, museli bychom při přidání nové operace již vždy upravit 2 soubory.

I když se může zdát, že se nejedná zrovna o nejideálnější řešení, v rámci našeho kurzu je toto velice dostačující a jednoduché. Zároveň díky tomu si můžeme později ukázat vlastnosti ostatních komponent jako je například validace formulářů.

Kontroler

Nyní budeme potřebovat prostředníka, který nám data zobrazí. Jak již víme, kontroler na základě požadavku od uživatele vytvoří model a vygeneruje pohled s daty z modelu. My budeme zatím potřebovat model Calculator a z něj vypsat možné operace kalkulačky. Samotný výpočet a předání výsledku si necháme na příště.

Necháme si opět jednoduše vygenerovat kontroler s názvem CalculatorController přes následující příkaz v terminálu/příkazové řádce z kořenové složky projektu:

php artisan make:controller CalculatorController

Vygenerovaný kontroler najdeme ve složce app/Http/Controllers/ a nyní nic neobsahuje krom definování třídy s názvem CalculatorController, dědící z Controller. Definujme si metodu pro zobrazení formuláře s kalkulačkou:

<?php

namespace App\Http\Controllers;

use App\Calculator;
use Illuminate\View\View;

class CalculatorController extends Controller
{
  /**
   * Zobraz formulář s kalkulačkou.
   *
   * @param Calculator $calculator
   * @return View
   */
  public function index(Calculator $calculator): View
  {
    return view('calculator', [
      'operations' => $calculator->getOperations(),
    ]);
  }
}

Jak si můžete povšimnout, naše metoda (akce) index() pro zobrazení formuláře s kalkulačkou obsahuje parametr $calculator typu Calculator. Toto získání instance modelu v parametru probíhá automaticky díky dependency injection, která podle uvedeného typu pozná instanci jaké třídy chceme předat. Jednoduše si tak vyžádáme, jaký model potřebujeme.

Uvnitř metody voláme pouze helper funkci view() s dvěma parametry. Jeden je pro zobrazení zatím neexistujícího pohledu s názvem calculator.blade.php. Dále této funkci předáváme pole s proměnnými, které se předají pohledu. Pro nás jsou to zatím dostupné operace kalkulačky pro formulář v pohledu. Pojďme si nyní tento pohled vytvořit.

Pohled

Pohled si již musíme vytvořit ručně ve složce resources/views/. Tam můžeme také nalézt již předvytvořený pohled s názvem welcome.blade.php. Všimněte si, že kromě názvu pohledu a přípony .php název souboru také obsahuje .blade. Takto se označují pohledy používající Blade šablonovací systém. Jeho základní fungování jsme si již popsali v úvodní lekci.

My si vytvoříme vlastní pohled s názvem calculator.blade.php s následujícím obsahem:

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Kalkulačka</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Kalkulačka</h1>

    <form method="POST" action="/calculator">
      Operace:
      <select name="operation">
        @foreach ($operations as $operation => $text)
          <option value="{{ $operation }}">{{ $text }}</option>
        @endforeach
      </select>
      <br />

      První číslo:
      <input type="number" name="a" value="{{ $a ?? 0 }}" />
      <br />

      Druhé číslo:
      <input type="number" name="b" value="{{ $b ?? 0 }}" />
      <br />

      <button type="submit">Spočítej výsledek</button>
    </form>

    @if (isset($result))
      <p>Výsledek je: {{ $result }}</p>
    @endif
  </body>
</html>

Vývojáři Laravel frameworku se rozhodli ve verzi 6.0.0 přesunout styly a další záležitosti front-end části projektu do speciálního balíčku. Kvůli zjednodušení prvních lekcí se tímto budeme zabývat až v dílu Jednoduchý redakční systém v Laravel - Struktura projektu, kdy začneme pracovat na reálné webové aplikaci.

Pokud půjdeme krok po kroku, vytvoříme si nejdříve POST formulář odkazující na /calculator. Tuto routu si příště ještě vytvoříme. Ve formuláři máme následně <select> element s operacemi naší kalkulačky. Pro jejich vypsání použijeme Blade notaci @foreach (), která ve výsledku není nic jiného než zkrácená verze <?php foreach (): ?>. Pro vypsání proměnné používáme výraz dvojitých složených závorek, tedy {{ }}, jenž zobrazí a zabezpečí proměnné skrze PHP funkci htmlspecialchars() proti XSS útoku.

Dále vytváříme dva <input> elementy pro čísla. Tyto input boxy zobrazí proměnnou s číslem pouze v případě, že daná proměnná existuje. Proměnné budeme předávat později přes kontroler při zpracovávání formuláře, proto se nám toto ošetřování hodí, jelikož můžeme ten samý pohled použít pro více akcí. Konkrétně zde i pro výpis výsledku, až bude formulář odeslaný.

Následně se výsledek ukáže na konci stránky pouze v případě, že existuje proměnná $result. Na toto zjištění opět použijeme jednoduchou Blade notaci, tentokrát však @if (). To je však pro tuto lekci již vše.

V příští lekci, Dokončení kalkulačky v Laravel, dokončíme kalkulačku zprovozněním odeslání formuláře a také si ukážeme, jak jednoduché je vytvořit validaci pro formulář. Budete si také moci stáhnout její zdrojové kódy pro případ, že jste měli s něčím problém.


 

Předchozí článek
Instalace Laravel a zprovoznění projektu
Všechny články v sekci
Laravel framework pro PHP
Článek pro vás napsal Jan Lupčík
Avatar
Jak se ti líbí článek?
6 hlasů
Autor se primárně věnuje vývoji webových stránek a aplikacích v PHP (speciálně ve frameworku Laravel) a je jedním z vývojářů komunitní modifikace TruckersMP.
Aktivity (14)

 

 

Komentáře

Avatar
Dan Ma
Člen
Avatar
Dan Ma:13. května 20:07

Jsem nadšený. Používám CentOS 7 a bude mi 70. Abych trénoval mozkové závity
učím se PHP a zaujal mě Laravel. Kalkulačka mi funguje pomocí vestavěného
serveru "php artisan serve". Nyní si vše prostuduji podrobně.
Děkuji za pěkný kurz. :-)

 
Odpovědět
13. května 20:07
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 1 zpráv z 1.