Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se JavaScriptu
Aktuálně: Postihly zákazy tvou profesi? Poptávka po ajťácích prudce roste, využij slevové akce 30% výuky zdarma!
JavaScript týden

Lekce 3 - První aplikace v Laravel

V minulé lekci, Instalace Laravel a zprovoznění projektu, jsme nainstalovali a zprovoznili framework Laravel.

Dnes se vrhneme na tvorbu první jednoduché aplikace a vysvětlíme si její základní strukturu.

Volba aplikace

Jedna z aplikací, na které si můžeme demonstrovat naprosté základy a je velice jednoduchá, je kalkulačka, jejíž screenshot vidíte níže. Záměrně jsem vybral na začátek kalkulačku, protože se zatím nebudeme muset starat o databázi a konfiguraci. Místo toho si však krátce ukážeme ty nejdůležitější komponenty pro vývoj v Laravel frameworku. Zabývat se jimi do hloubky budeme až v následujících lekcích.

Kalkulačka v PHP frameworku Laravel

Tvorba kalkulačky

Jak jsme si popisovali v první lekci, Laravel je v základu postavený na MVC architektuře. Z té teď také musíme vycházet. Tvorbu naší kalkulačky tedy začneme od modelu, abychom si nejdříve vytvořili data pro pohled a metody, jež může kontroler poté ihned využít.

Model

Model si můžeme jednoduše vygenerovat přes příkazovou řádku/terminál ve složce s naším projektem. Do příkazového řádku otevřeném ve složce s projektem vložíme následující příkaz:

php artisan make:model Calculator

Příkaz na vygenerování modelu, stejně jako i další příkazy, jež dnes použijeme, má mnoho možností. Můžeme například vygenerovat CRUD kontroler k danému modelu. Jelikož to ale není pro nás nyní podstatné, budeme se tím zabývat až dále v kurzu.

Vygenerovaný model Calculator umístěný ve složce app/Models/ vypadá následovně:

<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Calculator extends Model
{
  use HasFactory;
}

Model v Laravel frameworku z většiny případů zastupuje databázovou tabulku, proto modely už v základu dědí z třídy Model, která obsahuje proměnné pro definování různých atributů a hodnot a zároveň nám poskytuje objektově relační mapování pro práci s databází. Navíc můžeme vytvářet testovací data pro pomocí tzv. továrny. To je také důvod, proč model již ze základu používá trait třídu HasFactory. Jelikož ale naše kalkulačka nebude propojená s databází, můžeme dědění i použití trait třídy odstranit.

Nyní si definujeme metody pro 4 základní operace - sčítání, odčítání, násobení a dělení. Náš model bude vypadat následovně:

<?php

namespace App\Models;

/**
 * Model operací kalkulačky.
 *
 * @package App
 */
class Calculator
{
  /**
   * Sečti daná čísla a vrať výsledek.
   *
   * @param int $a
   * @param int $b
   * @return int
   */
  public function add(int $a, int $b): int
  {
    return $a + $b;
  }

  /**
   * Odečti druhé číslo od prvního a vrať výsledek.
   *
   * @param int $a
   * @param int $b
   * @return int
   */
  public function subtract(int $a, int $b): int
  {
    return $a - $b;
  }

  /**
   * Vynásob daná čísla a vrať výsledek.
   *
   * @param int $a
   * @param int $b
   * @return int
   */
  public function multiply(int $a, int $b): int
  {
    return $a * $b;
  }

  /**
   * Vyděl bezezbytku první číslo druhým a vrať výsledek.
   *
   * @param int $a
   * @param int $b
   * @return int
   */
  public function divide(int $a, int $b): int
  {
    return floor($a / $b);
  }
}
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

Naše kalkulačka bude umět počítat pouze v celých čísel. Tuto vlastnost zachováme i u dělení, kdy vracíme výsledek dělení bezezbytku. A též jste si mohli povšimnout, že neošetřujeme dělení nulou. Správně bychom toto měli ošetřit v modelu, aby mohl být znovupoužitelný i na dalších místech aplikace. Ke všemu se ale dostaneme později.

Pro počítání v celých číslech jsem se rozhodl kvůli jednoduchosti (nemusíme např. následně zaokrouhlovat desetinná místa čísel), ale také kvůli tomu, že si v následující lekci ukážeme validační pravidla pro odeslaná data (přes formulář). Jedno z nich je právě integer.

Základní operace bychom měli. Model by však měl být rozšiřitelný a podle MVC bychom při změně modelu nejlépe neměli měnit ostatní komponenty. Přidáme si tedy do třídy ještě jednoduché rozhraní, které nám tyto vlastnosti zajistí. To znamená, že ještě definujeme následující metody a konstanty:

/**
 * Definice konstant pro operace.
 */
const
  ADD = 1,
  SUBTRACT = 2,
  MULTIPLY = 3,
  DIVIDE = 4;

/**
 * Vrať pole dostupných operací, kde klíč je konstanta operace
 * a hodnota název operace.
 *
 * @return array
 */
public function getOperations(): array
{
  return [
    self::ADD => 'Sčítání',
    self::SUBTRACT => 'Odčítání',
    self::MULTIPLY => 'Násobení',
    self::DIVIDE => 'Dělení',
  ];
}

/**
 * Zavolej předanou operaci definovanou konstantou a vrať její výsledek.
 * Pokud daná operace neexistuje, vrať null.
 *
 * @param int $operation
 * @param int $a
 * @param int $b
 * @return int|null
 */
public function calculate(int $operation, int $a, int $b): ?int
{
  switch ($operation) {
    case self::ADD:
      return $this->add($a, $b);
    case self::SUBTRACT:
      return $this->subtract($a, $b);
    case self::MULTIPLY:
      return $this->multiply($a, $b);
    case self::DIVIDE:
      return $this->divide($a, $b);
    default:
      return null;
  }
}

Zavedli jsme konstanty pro jednotlivé operace, metodu pro navrácení všech podporovaných operací kalkulačky spolu s jejich popisky a konečně i metodu pro výpočet, která podle operace spustí danou výpočetní metodu. V praxi by byly jednotlivé výpočetní metody samozřejmě delší a počítaly něco složitějšího, ale nám to takto jako příklad bohatě stačí.

Nyní jsme schopní jednoduše přidat další operaci do modelu a nemusíme nijak upravovat ostatní komponenty. Pokud bychom toto rozlišení podle operace vložili např. přímo do kontroleru, museli bychom při přidání nové operace již vždy upravit 2 soubory.

I když se může zdát, že se nejedná zrovna o nejideálnější řešení, v rámci našeho kurzu je toto velice dostačující a jednoduché. Zároveň díky tomu si můžeme později ukázat vlastnosti ostatních komponent jako je například validace formulářů.

Kontroler

Nyní budeme potřebovat prostředníka, který nám data zobrazí. Jak již víme, kontroler na základě požadavku od uživatele vytvoří model a vygeneruje pohled s daty z modelu. My budeme zatím potřebovat model Calculator a z něj vypsat možné operace kalkulačky. Samotný výpočet a předání výsledku si necháme na příště.

Necháme si opět jednoduše vygenerovat kontroler s názvem CalculatorController přes následující příkaz v terminálu/příkazové řádce z kořenové složky projektu:

php artisan make:controller CalculatorController

Vygenerovaný kontroler najdeme ve složce app/Http/Controllers/ a nyní nic neobsahuje krom definování třídy s názvem CalculatorController, dědící z Controller. Definujme si metodu pro zobrazení formuláře s kalkulačkou:

<?php

namespace App\Http\Controllers;

use App\Models\Calculator;
use Illuminate\Contracts\View\View;

class CalculatorController extends Controller
{
  /**
   * Zobraz formulář s kalkulačkou.
   *
   * @param Calculator $calculator
   * @return View
   */
  public function index(Calculator $calculator): View
  {
    return view('calculator', [
      'operations' => $calculator->getOperations(),
    ]);
  }
}

Jak si můžete povšimnout, naše metoda (akce) index() pro zobrazení formuláře s kalkulačkou obsahuje parametr $calculator typu Calculator. Toto získání instance modelu v parametru probíhá automaticky díky dependency injection, která podle uvedeného typu pozná instanci jaké třídy chceme předat. Jednoduše si tak vyžádáme, jaký model potřebujeme.

Uvnitř metody voláme pouze helper funkci view() s dvěma parametry. Jeden je pro zobrazení zatím neexistujícího pohledu s názvem calculator.blade.php. Dále této funkci předáváme pole s proměnnými, které se předají pohledu. Pro nás jsou to zatím dostupné operace kalkulačky pro formulář v pohledu. Pojďme si nyní tento pohled vytvořit.

Pohled

Pohled si již musíme vytvořit ručně ve složce resources/views/. Tam můžeme také nalézt již předvytvořený pohled s názvem welcome.blade.php. Všimněte si, že kromě názvu pohledu a přípony .php název souboru také obsahuje .blade. Takto se označují pohledy používající šablonovací systém Blade. Jeho základní fungování jsme si již popsali v úvodní lekci.

My si vytvoříme vlastní pohled s názvem calculator.blade.php s následujícím obsahem:

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Kalkulačka</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Kalkulačka</h1>

    <form method="POST" action="/calculator">
      Operace:
      <select name="operation">
        @foreach ($operations as $operation => $text)
          <option value="{{ $operation }}">{{ $text }}</option>
        @endforeach
      </select>
      <br />

      První číslo:
      <input type="number" name="a" value="{{ $a ?? 0 }}" />
      <br />

      Druhé číslo:
      <input type="number" name="b" value="{{ $b ?? 0 }}" />
      <br />

      <button type="submit">Spočítej výsledek</button>
    </form>

    @if (isset($result))
      <p>Výsledek je: {{ $result }}</p>
    @endif
  </body>
</html>

Vývojáři Laravel frameworku se rozhodli ve verzi 6.0.0 přesunout styly a další záležitosti front-end části projektu do speciálního balíčku. Kvůli zjednodušení prvních lekcí se tímto budeme zabývat až v dílu Jednoduchý redakční systém v Laravel - Struktura projektu, kdy začneme pracovat na reálné webové aplikaci.

Pokud půjdeme krok po kroku, vytvoříme si nejdříve POST formulář odkazující na /calculator. Tuto routu si příště ještě vytvoříme. Ve formuláři máme následně <select> element s operacemi naší kalkulačky. Pro jejich vypsání použijeme Blade notaci @foreach (), která ve výsledku není nic jiného, než zkrácená verze <?php foreach (): ?>. Pro vypsání proměnné používáme výraz dvojitých složených závorek, tedy {{ }}, jenž zobrazí a zabezpečí proměnné skrze PHP funkci htmlspecialchars() proti XSS útoku.

Dále vytváříme dva elementy <input> pro čísla. Tyto input boxy zobrazí proměnnou s číslem pouze v případě, že daná proměnná existuje. Proměnné budeme předávat později přes kontroler při zpracovávání formuláře, proto se nám toto ošetřování hodí, jelikož můžeme ten samý pohled použít pro více akcí. Konkrétně zde i pro výpis výsledku, až bude formulář odeslaný.

Následně se výsledek ukáže na konci stránky pouze v případě, že existuje proměnná $result. Na toto zjištění opět použijeme jednoduchou Blade notaci, tentokrát však @if (). To je však pro tuto lekci již vše.

V příští lekci, Dokončení kalkulačky v Laravel, dokončíme kalkulačku zprovozněním odeslání formuláře a také si ukážeme, jak jednoduché je vytvořit validaci pro formulář. Budete si také moci stáhnout její zdrojové kódy pro případ, že jste měli s něčím problém.


 

Měl jsi s čímkoli problém? Zdrojový kód vzorové aplikace je ke stažení každých pár lekcí. Zatím pokračuj dál, a pak si svou aplikaci porovnej se vzorem a snadno oprav.

Předchozí článek
Instalace Laravel a zprovoznění projektu
Všechny články v sekci
Laravel framework pro PHP
Článek pro vás napsal Jan Lupčík
Avatar
Jak se ti líbí článek?
6 hlasů
Autor se primárně věnuje vývoji webových stránek a aplikací v PHP (framework Laravel) a je jedním z herních vývojářů komunitní modifikace TruckersMP.
Aktivity (17)

 

 

Komentáře

Avatar
Dan Ma
Člen
Avatar
Dan Ma:13.5.2020 20:07

Jsem nadšený. Používám CentOS 7 a bude mi 70. Abych trénoval mozkové závity
učím se PHP a zaujal mě Laravel. Kalkulačka mi funguje pomocí vestavěného
serveru "php artisan serve". Nyní si vše prostuduji podrobně.
Děkuji za pěkný kurz. :-)

Odpovědět
13.5.2020 20:07
Nenechat se vyděsit.
Avatar
Jiří Fanta
Člen
Avatar
Jiří Fanta:21.9.2020 17:47

Super článek, vše hezky srozumitelné, jen bych chtěl dodat, že před definicí metody pro zobrazení formuláře je napsáno: use App\Calculator; ale mělo by být use App\Models\Cal­culator; ..jestli se pletu, klidně mě opravte. :)

 
Odpovědět
21.9.2020 17:47
Avatar
Jan Lupčík
Super redaktor
Avatar
Odpovídá na Jiří Fanta
Jan Lupčík:22.9.2020 9:51

Změna v novém frameworku. Na začátku seriálu je uvedená verze, ještě se však nestihla aktualizace.

Odpovědět
22.9.2020 9:51
TruckersMP vývojář
Avatar
Jiří Fanta
Člen
Avatar
Jiří Fanta:22.9.2020 9:52

Okey, děkuji za odpověď :)

 
Odpovědět
22.9.2020 9:52
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!
Avatar
Peter Večera
Brigádník
Avatar
Peter Večera:10.12.2020 19:52

pri instalacii cey composer :
composer create-project --prefer-dist laravel/laravel:8­.2.0 first-application

som obdryal nasledovnu hlasku :
[InvalidArgumen­tException]
Could not find package laravel/laravel with version 8.2.0 in a version installable using your PHP version, PHP exte

tak som spustil prikaz bez verzie :
composer create-project --prefer-dist laravel/larave first-application
nsions and Composer version.

 
Odpovědět
10.12.2020 19:52
Avatar
Peter Večera
Brigádník
Avatar
Peter Večera:10.12.2020 19:54

dalej sa mi po odoslani post na /calculator nechce spravne zobrayit stranka
<form method="POST" action="/calcu­lator">
tak som to zmenil na
<form method="POST" action="{{ route('calculate') }}">

a routes/web.php na:
Route::post('cal­culator', 'CalculatorCon­[email protected]­late')->name('calculate');

 
Odpovědět
10.12.2020 19:54
Avatar
Jan Lupčík
Super redaktor
Avatar
Odpovídá na Peter Večera
Jan Lupčík:11.12.2020 16:25

Tvůj webové servery nesplňuje minimální požadavky uvedené v předchozí lekci.
Tvůj druhý dotaz lze jen těžce zodpovědět, jelikož 1. nepoužíváš stejnou verzi, která je uvedená v seriálu (nejspíš nějakou starší), a 2. předbíháš aktuální díl kurzu - zpracování formuláře kalkulačky se řeší až v další lekci.

Odpovědět
11.12.2020 16:25
TruckersMP vývojář
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 7 zpráv z 7.