Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se JavaScriptu
Aktuálně: Postihly zákazy tvou profesi? Poptávka po ajťácích prudce roste, využij slevové akce 30% výuky zdarma!
Discount week - April - 30

Lekce 17 - Matematické funkce v PHP

V minulé lekci, Tvorba knihoven v PHP, jsme se naučili tvořit vlastní knihovny.

PHP je známo svou velkou zásobou funkcí. A nalezneme zde samozřejmě i matematické funkce. Dnes si představíme ty nejdůležitějších a nejpoužívanějších z nich.

Funkce round(), ceil(), floor()

Někdy nám při výpočtech vyjdou čísla jako 3,185643854. A ne vždy potřebujeme takto přesné číslo nebo dokonce vůbec jeho desetinnou část. A na to tu máme 3 funkce.

Funkce round()

Klasické zaokrouhlování, které známe ze školních lavic. „Co je pod polovinu zaokrouhlíme dolů, co je nad nebo rovno polovině tak nahoru“. Druhým parametrem se dá i určit přesnost, tzn. na kolik desetinných míst budete zaokrouhlovat.

Příklad:

round(5); // 5
round(5.1); // 5
round(5.4); // 5
round(5.5); // 6
round(5.8); // 6
round(5483.47621, 2); // 5483.47
round(5483.47621, -2); // 5500

U funkce round je i třetí parametr, kde můžete nastavit mód. Zde se dá nastavit „půlící hodnota“, tzn. číslice 5, zda se zaokrouhlí nahoru či dolů. Pro podrobnější pochopení těchto módů si doporučuji přečíst oficiální dokumentaci a nebo si jednoduše chvíli zkoušet a hrát si s tím. Zde je jednoduchá tabulka ukazující rozdíly mezi těmito módy. Defaultní hodnota pro PHP je PHP_ROUND_HALF_UP.

Číslo Round PHP_ROUND_HALF_UP PHP_ROUND_HALF_DOWN PHP_ROUND_HALF_EVEN PHP_ROUND_HALF_ODD
5 5 5 5 5 5
5.1 5 5 5 5 5
5.2 5 5 5 5 5
5.3 5 5 5 5 5
5.4 5 5 5 5 5
5.5 6 6 5 6 5
5.6 6 6 6 6 6
5.7 6 6 6 6 6
5.8 6 6 6 6 6
5.9 6 6 6 6 6
6 6 6 6 6 6
Číslo Round PHP_ROUND_HALF_UP PHP_ROUND_HALF_DOWN PHP_ROUND_HALF_EVEN PHP_ROUND_HALF_ODD
-5 -5 -5 -5 -5 -5
-5.1 -5 -5 -5 -5 -5
-5.2 -5 -5 -5 -5 -5
-5.3 -5 -5 -5 -5 -5
-5.4 -5 -5 -5 -5 -5
-5.5 -6 -6 -5 -6 -5
-5.6 -6 -6 -6 -6 -6
-5.7 -6 -6 -6 -6 -6
-5.8 -6 -6 -6 -6 -6
-5.9 -6 -6 -6 -6 -6
-6 -6 -6 -6 -6 -6

Důležité je také upozornit jak PHP zpracovává různé formáty čísel. Kompilátor neřeší datový typ (vezme jak string tak float), ovšem problematická může být desetinná čárka vs. desetinná tečka. Tento problém lze vyřešit funkcí number_format (který si podrobně popíšeme u práce se stringy).

Příklad:

echo round("4,8"). "<br />"; // 4, jelikož kompilátor to usekne pouze na číslici 4
echo round("4.8"). "<br />"; // 5, kompilátor je schopen převést datový typ
echo round(4,8). "<br />";  // 4
echo round(4.8). "<br />";  // 5

Funkce ceil() a floor()

Tyto funkce vám vždy zaokrouhlí desetinné číslo stejným směrem, bez ohledu jestli je v horní nebo spodní polovině. Funkce ceil() zaokrouhluje vždy nahoru, funkce floor() dolů. Není zde bohužel parametr na přesnost, tudíž to jde pouze jen na jednotky.

Příklad:

ceil(4.2); // 5
ceil(4.5); // 5
ceil(4.7); // 5
floor(4.2); // 4
floor(4.5); // 4
floor(4.7); // 4
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

Zde můžete i vidět porovnání těchto 3 funkcí v tabulce.

Číslo Round Ceil Floor Číslo Round Ceil Floor
5 5 5 5 -5 -5 -5 -5
5.1 5 6 5 -5.1 -5 -5 -6
5.2 5 6 5 -5.2 -5 -5 -6
5.3 5 6 5 -5.3 -5 -5 -6
5.4 5 6 5 -5.4 -5 -5 -6
5.5 6 6 5 -5.5 -6 -5 -6
5.6 6 6 5 -5.6 -6 -5 -6
5.7 6 6 5 -5.7 -6 -5 -6
5.8 6 6 5 -5.8 -6 -5 -6
5.9 6 6 5 -5.9 -6 -5 -6
6 6 6 5 -6 -6 -5 -6

Goniometrické funkce

Většina z nás zná 4 goniometrické funkce: sinus, cosinus, tangens, cotagens. PHP má však funkcí s goniometrií rovnou 12. Zde je jejich ukázka: sin(), asin(), sinh(), asinh(). Důležité je pro začátek zmínit, že parametr je v radiánech. Pokud byste chtěli zadávat úhel, musíte použít funkci deg2rad().

 • sin() = klasický sinus
 • asin() = arkus sinus (inverzní funkce k sinus, možná znáte z kalkulaček jako sin−1)
 • sinh() = hyperbolický sinus
 • asinh() = Inverzní hyperbolický sinus. (spojení těch dvou)

Hyberbolický sinus v praxi ale asi jen tak nepoužijete, trvalo nám dlouho zjistit, oč se vlastně jedná. Funkce by měla fungovat stejně jako sinus, ale hodnoty nejsou na jednotkové kružnici, ale na jednotkové hyperbole.

Stejné zastoupení má i cosinová funkce (cos(), acos(), cosh(), acosh()) a tangens (tan(), atan(), tanh(), atanh()). Navíc je však zde funkce atan2(), kde počítá se dvěma hodnotami, a je to, jako bychom počítali arkus tangens y/x s tím rozdílem, že funkce podle znamének vybere kvadrant. Věřím ale, že tyto funkce opravdu jen tak nevyužijete a klasický sinus, cosinus, tangens vám bude stačit. Mimochodem, pokud jste to ve škole zaspali, cotangens lze udělat jako 1/tan(x).

Příklad

echo sin(30); // -0.98803162409286
echo sin(deg2rad(30)); // 0.5
echo cos(deg2rad(123)); // -0.54463903501503
echo 1/tan(deg2rad(45)); // 1 (onen cotangens)
echo sin(deg2rad(500)); // 0.64278760968654
echo atan2(deg2rad(50), deg2rad(23)); // 1.1396575860761

Funkce deg2rad() a rad2deg()

Zmíněný převod mezi radiány a stupni.

Příklad:

echo deg2rad(45); //0.785398163
echo rad2deg(0.401425728); //23

Převod soustav

V PHP je několik funkcí na převod mezi různými soustavami. Ukažme si příklady:

Příklad:

echo decoct(24); // 30 (z desítkové do osmičkové)
echo dechex(24); // 18 (z desítkové do šestnáctkové)
echo decbin(24); // 11000 (z desítkové do dvojkové)
echo bindec(101110); // 46 (z dvojkové do desítkové)
echo octdec(24); // 20 (z osmičkové do desítkové)
echo hexdec(24); // 36 (z šestnáctkové do osmičkové)

Ovšem stačí si zapamatovat jen jednu funkci a to base_convert(), kterou převedete z libovolné soustavy do další libovolné. Třeba i trojkové:

echo base_convert("2AF36", 16, 3); //22221022210 (z šestnáctkové do trojkové)

Kontrola typu čísla

V PHP jde jednoduše podle určitých funkcí zjistit, zda je číslo konečné, nekonečné nebo neznámé díky funkcím is_finite(), is_infinite(), a is_nan(). Používají s často v podmínkách, jejich návratová hodnota je boolean.

Příklad

Funkce is_finite() ukazuje, zda je číslo konečné:

var_dump(is_finite(log(0))); //false
var_dump(is_finite(10/0)); //ERROR
var_dump(is_finite(6)); //true
var_dump(is_finite(9223372036854775807)); //true (PHP_INT_MAX)
var_dump(is_finite(9223372036854775807+1)); //true
var_dump(is_finite(8.5070591730235E+37)); //true
 • is_infinite() vrací zda je číslo nekonečné (lze nahradit za !is_finite())
 • is_nan() kontroluje zda se nejedná o neznámou hodnotu

Příklad

var_dump(is_nan(acos(30))); //true
var_dump(is_nan(48)); //false
var_dump(is_nan(10/0)); //ERROR

Další důležité matematické funkce

 • abs(x) = vrací absolutní hodnotu
 • exp(x) = exponencionální funkce
 • expm1(x) = je definován jako exp(x)-1. Opět nějaká zvláštní matematická funkce
 • fmod(x, y) = vrací desetinný zbytek po celočíselném dělení x/y
 • hypot (x, y) = výpočet přepony u pravoúhlého trojúhelníku (pythagorova věta)
 • log(x, y) = logaritmus x o základu y. Pokud nezadáte základ, je defaultní hodnota konstanta M_E -> 2.718281828459)
 • log10(x) = logaritmus o základu 10
 • log1p(x) = logaritmus (1+x)
 • min(x) a `max(x) = najde minimální nebo maximální hodnotu z pole čísel.
 • rand(x, y), mt_rand(x, y) = funkce generování čísel (mt_rand() má vylepšený algoritmus)
 • pow(x, y) = mocnina x na y
 • sqrt(x) = vrací druhou odmocninu x

Statické funkce

 • getrandmax() = vrací maximální hodnotu funkce rand();
 • pi = vrací 3.1415926535898, stejné jako konstanta M_PI

Konstanty

PHP má i předefinované vlastní konstanty, a dost je jich i v PHP. Zde je výpis několika hlavních:

Název Hodnota Popis
M_PI 3.14159265358­979323846 π
M_PI2 1.57079632679­489661923 π/2
M_PI4 0.78539816339­744830962 π/4
M1_PI 0.31830988618­379067154 1/π
M2_PI 0.63661977236­758134308 2/π
M_SQRTPI 1.77245385090­551602729 odmocnina z π
M2_SQRTPI 1.12837916709­551257390 2/odmocnina z π
M_LNPI 1.14472988584­940017414 log_e(π)
M_SQRT2 1.41421356237­309504880 odmocnina z 2
M_SQRT3 1.73205080756­887729352 odmocnina z 3
M_SQRT1_2 0.70710678118­654752440 1/odmocnina z 2
M_EULER 0.57721566490­153286061 Eulerova konstanta

To je vše ohledně matematiky a práce s čísly v PHP. Jak sami jste si všimli, spousta funkcí je zbytečná a nahrazují někdy jen pomalu 2 – 3 řádky kódu. Proto si zapamatujte jen ty nejdůležitější funkce a konstanty. Když se naopak dostanete do situace, že někde potřebujete spočítat něco velmi rychle, je dobrý nápad se podívat po zvláštních funkcích, jelikož jsou napsané v céčku a v PHP výpočty těžko uděláme tak rychle (např. zmíněnou Pythagorovu větu).

Zde ještě jednou je nejdůležitější výpis funkcí:

 • round(), ceil(), floor()
 • sin(), cos(), tan()
 • base_convert(), deg2rad(), rad2deg()
 • abs(), log(), mt_rand(), pow(), sqrt(), fmod()
 • min(), max()

Pokud vás PHP funkce více zajímají, máme na ně celý kurz.

V další lekci, Pokročilá konfigurace PHP (XAMPP), se naučíme konfigurovat PHP (XAMPP) pro lokální vývoj reálných projektů, zprovozníme si subdomény, odesílání emailů a import velkých MySQL souborů.


 

Předchozí článek
Tvorba knihoven v PHP
Všechny články v sekci
Základní konstrukce jazyka PHP
Článek pro vás napsal Snorlax
Avatar
Jak se ti líbí článek?
4 hlasů
Studuji jednu nejmenovanou pražskou střední školu - obor IT a rozhodl jsem se vám sdělit co to obnáší. Mladí se mohou rozhodnout zda je to dobrá cesta a ti co to už mají za sebou si mohou zavzpomínat popř. zjistit co se změnilo
Aktivity (5)

 

 

Komentáře

Avatar
Pavol Hejný
Autoredaktor
Avatar
Pavol Hejný:22.7.2015 14:37

Ještě bych rád doopravil v článku, že všchno to nejsou goniometrické funkce, jsou 4 kategorie těhdle funkcí:

Goniometrické funkce (Týkají se jednotkové kružnice)
Používají se na hrozně moc věcí. Např. vykreslování kružnic, elips, posunů....
sin();
cos();
tan();

Cyklometrické funkce (Týkají se jednotkové kružnice)
Výpočet úhlu z x a y. Převody kartézských a polárních souřadnic.
asin();
acos();
atan();

Hyperbolické funkce (Týkají se jednotkové hyperboly)
Dalo by se říct takové jednoduché přirovnání:

Elipsa, Kružnice, Kružnice s poloměrem 1
Hyperbola, Rovnoosá hyperbola, Jednotková hyperbola

Používají se např. při generévání terénu, fyzikálních simulacích.
sinh();
cosh(); //řetězovka
tanh();

Hyperbolometrické funkce (Týkají se jednotkové hyperboly)
asinh();
acosh();
atanh();

Odpovědět
22.7.2015 14:37
/^(web )?(app )?developer$/
Avatar
gorri
Člen
Avatar
gorri:23.8.2016 16:23

Zdravím zkušenější programátory.
Narazil jsem na problém a už si s ním nevím rady, tak bych požádal profíky o radu.
Na stránce se mi přes funkci ob_start otevírají všechny soubory, které mám a potřebuji je zobrazit. Toto je řízeno podmínkou, že musí být v článku příznak, že patří do této kategorie.
Díky tomu se mi v dané kategorii zobrazí jen 10 článků, které potřebuji zobrazit. V každé kategorii je tomu jinak ale vše je řízeno podmínkou, že musí mít v článku příznak, který říká, že patří do této kategorie. Zároveň je s tím spojena ještě podmínka, že článek nesmí expirovat.
K tomuto jsem se rozhodnul vytvořit si funkci, která mi umožní zobrazovat určitý obsah (includem) pokud jich je zobrazeno minimálně 5.
Nicméně problém je, že ve chvíli kdy je příspěvků na stránce 5 (ošetřeno následovně: pokud je podmínka pro zobrazení příspěvku splněna tak rovnou zapíše do určité proměnné ++.
Jakmile je obsah proměnné například 4 tak chci aby se zobrazil includovaný soubor.
Bohužel ve chvíli kdy se spustí funkce tak někde mi to includuje soubor 5x a někde jen 1x nebo 2x. Chci aby se includoval pouze jednou a vždy po tom co je v proměnné 4 a 8.
Věděl by někdo co s tím?
Stránka je dělána bez MySQL.
Níže je ukázka kódu

funkce k zobrazení includovaného souboru
function reklamapr() {

if (($GLOBALS['re­klama'] == 4))
{
(include ('./includes/me­nu.php'));}
else {echo "";}

if (($GLOBALS['re­klama'] == 9))
{
(include ('./includes/me­nu.php'));}
else {echo "";}

}

podmínka, která vše řídí
if {echo "vypis" and $reklama++;} else {echo "none";}

$reklama++ má zvýšit při splnění podmínky $reklama o jedno číslo.
Moc děkuji všem za radu.
Snad jsem to vysvětlil tak aby se to dalo pochopit.
Dokázal by mi někdo s tímto poradit prosím?

Odpovědět
23.8.2016 16:23
Když vím, tak poradím. Nikdo neví všechno :-)
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!
Avatar
gorri
Člen
Avatar
gorri:23.8.2016 16:29

Omlouvám se. Zde je podmínka, která řídí zobrazení příspěvku a zároveň i přičítá do $reklama když je podmínka splněna. Nevím proč se kód nezobrazil. Asi chyba mezi klávesnicí a křeslem :-D

if(($umisteni13 == 13) and (date("d-m-Y",$realnycas) < $expirace)) {echo "vypis" and $reklama++;} else {echo "none";}
Odpovědět
23.8.2016 16:29
Když vím, tak poradím. Nikdo neví všechno :-)
Avatar
Pavel Kubalík:23.12.2020 15:28

Dobrý den
Kurz PHP se blíží ke konci, a tak je třeba vše shrnout a zhodnotit.
Kurz byl výborný a příklady přiměřeně těžké. Až na jeden jsem se probojoval s úspěchem. |U jednoho jsem si nechal napovědět, ale je dobrý jako "mustr".
Přišel také čas se rozhodnout jak dál.
Rozhodně neukončím studium a nepůjdu hostovat na web. Rozhodl jsem se pokračovat, a to v Objektově orientovaném programování. Poplatek je sice poněkud větší, a nebezpečí nedokončení kurzu (a tím pádem znehodnocení investice) je velké, ale nedá se nic dělat. I tak bych přispěl na dobrou věc.
Takže se budu těšit na nový kurz. Poslední lekci tohoto jsem již jednou prošel, tak bych to rád zítra uzavřel. Taky jsem podruhé prošel kurz od začátku, a objevil jsem věci, které jsem poprve přehlédl, nebo jsem ji nedal dostatečnou pozornost. počítám, že se za dva měsíce ještě jednou k základům PHP vrátím.
Musím ještě vzpomenout nedokončený kurz HTML a CSS. HTML jsem si ještě jednou proběhl, a celkem jsem v obraze. Horší je to s CSS, to mi při studiu (zatím z neobjevených důvodů) moc nešlo. Možná, že příklady byly moc náročné, nevím. Každopádně se k tomu brzy budu muset vrátit (možná víckrát).
Taky budu muset zvolnit při studiu OOP, je to mnohem náročnější. I když výsledek za to jistě stojí.
Děkuji PK

 
Odpovědět
23.12.2020 15:28
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 4 zpráv z 4.