Chceš se vypracovat až k výdělku 160.000 Kč/měsíc? Důležité je začít. Staň se programátorem díky rekvalifikačnímu kurzu! Začni dnes!
Hledáme nové posily do ITnetwork týmu. Podívej se na volné pozice a přidej se do nejagilnější firmy na trhu - Více informací.

Lekce 8 - Git - Slučování větví

V minulé lekci, Git - Správa větví, jsme se zabývali větvením.

V Git tutoriálu se budeme zabývat slučováním větví. Probereme si typy sloučení fast-forward merge a 3-way merge, které si vyzkoušíme na našem repozitáři.

Zase si všechny příkazy budeme zkoušet v našem naklonovaném repozitáři Laravel z lekce Git - Základy - Dokončení. Otevřeme terminál MinTTY a pomocí příkazu cd laravel se do repozitáře přesuneme.

Slučování větví

Pro slučování větví máme v Gitu příkaz git merge, který slouží k integraci změn z jedné větve do jiné, čímž se spojí historie obou větví. Tento proces je nezbytný zejména při spolupráci v týmu, kdy různí členové pracují na různých větvích projektu a později se musí jejich práce sloučit do hlavního kódu.

Při použití příkazu git merge <název_větve> se obsah a změny ze slučované větve začlení do cílové větve. Git se snaží provést sloučení automaticky, pokud nedochází ke konfliktům v kódu. Pokud však nastanou konflikty, Git upozorní uživatele a umožní jim je ručně vyřešit.

Konflikty ve větvích se budeme zabývat dále v kurzu.

Po provedení sloučení se provedené změny ze slučované větve objeví v cílově větvi jako nové commity, které zaznamenají historii sloučení. Na následujícím obrázku vidíme, jak se změní cílová větev main po sloučení s větví feature:

Ukázka sloučení větví - Git

Před sloučením větví je třeba potvrdit přijímající větev a načíst nejnovější vzdálené commity.

Potvrzení přijímající větve

Před sloučením dvou větví je důležité zjistit, zda se nacházíme na správné větvi, do které bude sloučení provedeno. Příkazem git status zjistíme, zda HEAD ukazuje na správnou větev přijímající sloučení. Pokud se nacházíme na špatné větvi, použijeme příkaz git checkout <název větve> pro změnu větve.

Načtení nejnovějších vzdálených commitů

Dále se musíme ujistit, že cílová a slučovací větev obsahují nejnovější commity. Pro aktualizaci větví spustíme příkaz git fetch, čímž si stáhneme nejnovější vzdálené commity. Po dokončení načítání se příkazem git pull ujistíme, že cílová větev má nejnovější aktualizace.

Typy sloučení

V Gitu existují 2 základní typy sloučení, které se používají k integraci změn z jedné větve do druhé. Jedná se o fast-forward merge a 3-way merge.

Fast-forward merge

Pokud commity cílové větve nejsou novější než commity větve slučované, pak použijeme právě fast-forward merge sloučení. Historie cílové větve se jednoduše posune dopředu na poslední commit ze slučované větve. To znamená, že se změny provedené ve slučované větvi přidají přímo na konec cílové větve.

Fast-forward merge sloučení můžeme použít v případě neexistence změn v cílové větvi od doby, kdy jsme se od ní odštěpili do slučované větve.

Na obrázku vidíme stav větvě main a feature před sloučením:

Repositář před fast merge - Git

Po fast-forward merge budou větve vypadat následovně:

Po fast merge - Git
Příklad

Na následujícím příkladu si ukážeme sloučení dvou větví pomocí fast-forward merge sloučení. Nejdříve se přepneme zpět do větve 10.x:

MINGW64:/c/mujgit/laravel
ItNetwork@DESKTOP-ADEVTG4 MINGW64 /c/mujgit/laravel (3.0)
$ git checkout 10.x
ItNetwork@DESKTOP-ADEVTG4 MINGW64 /c/mujgit/laravel (10.x)
$

Vytvoříme si novou testovací cílovou větev, do které budeme slučovat jinou větev:

MINGW64:/c/mujgit/laravel
ItNetwork@DESKTOP-ADEVTG4 MINGW64 /c/mujgit/laravel (10.x)
$ git checkout -b test
Switched to a new branch 'test'

ItNetwork@DESKTOP-ADEVTG4 MINGW64 /c/mujgit/laravel (test)
$

Poté vytvoříme budoucí slučovanou větev feature. Do souboru README.md přidáme text Přidaný text 1. Změny v souboru README.md přidáme do staging area a commitneme. Pak do souboru README.md přidáme další nový text Přidaný text 2 a podobně použijeme příkazy git add a git commit:

MINGW64:/c/mujgit/laravel
ItNetwork@DESKTOP-ADEVTG4 MINGW64 /c/mujgit/laravel (10.x)
$ git checkout -b feature
ItNetwork@DESKTOP-ADEVTG4 MINGW64 /c/mujgit/laravel (feature)
$ echo "Přidaný text 1" >> README.md
ItNetwork@DESKTOP-ADEVTG4 MINGW64 /c/mujgit/laravel (feature)
$ git add README.md
ItNetwork@DESKTOP-ADEVTG4 MINGW64 /c/mujgit/laravel (feature)
$ git commit -m "Edit souboru README.md"
[feature 06db22b6] Edit souboru README.md
 1 file changed, 1 insertion(+)

ItNetwork@DESKTOP-ADEVTG4 MINGW64 /c/mujgit/laravel (feature)
$ echo "Přidaný text 2" >> README.md
ItNetwork@DESKTOP-ADEVTG4 MINGW64 /c/mujgit/laravel (feature)
$ git add README.md
ItNetwork@DESKTOP-ADEVTG4 MINGW64 /c/mujgit/laravel (feature)
$ git commit -m "Dokončení úprav souboru README.md"
[feature 3e638736] Dokončení úprav souboru README.md
 1 file changed, 1 insertion(+)
ItNetwork@DESKTOP-ADEVTG4 MINGW64 /c/mujgit/laravel (feature)
$

Pracovní prostory včetně staging area jsme probírali v lekci Git - Historie a principy.

Nyní provedeme sloučení větve feature do cílové větve test pomocí fast-forward merge sloučení:

MINGW64:/c/mujgit/laravel
ItNetwork@DESKTOP-ADEVTG4 MINGW64 /c/mujgit/laravel (feature)
$ git checkout test

ItNetwork@DESKTOP-ADEVTG4 MINGW64 /c/mujgit/laravel (test)
$ git merge feature
Updating 7fe97a16..46736b9c
Fast-forward
 README.md | 2 ++
 1 file changed, 2 insertions(+)
ItNetwork@DESKTOP-ADEVTG4 MINGW64 /c/mujgit/laravel (test)
$

Následující výpis změn nam značí kde došlo ke změnám při sloučení:

MINGW64:/c/mujgit/laravel
Updating 7fe97a16..46736b9c
Fast-forward
 README.md | 2 ++
 1 file changed, 2 insertions(+)

Nakonec větev feature vymažeme:

MINGW64:/c/mujgit/laravel
ItNetwork@DESKTOP-ADEVTG4 MINGW64 /c/mujgit/laravel (test)
$ git branch -d feature
Deleted branch feature (was 3e638736).
ItNetwork@DESKTOP-ADEVTG4 MINGW64 /c/mujgit/laravel (test)
$

Tímto jsme úspěšně provedli sloučení dvou větví do jedné pomocí sloučení typu fast-forward merge. Toto sloučení však není možné, pokud se větve rozcházejí. Pokud k cílové větvi neexistuje lineární cesta, Git nemá jinou možnost než je zkombinovat pomocí 3-way merge sloučení.

3-way merge

Pokud jsou commity cílové větve novější než commity větve slučované, pak použijeme 3-way merge sloučení. Toto sloučení využijeme, když se obě větve od okamžiku rozvětvení rozvíjely:

Větve před 3-way merge - Git

Během tohoto procesu Git automaticky detekuje, které části kódu byly upraveny na obou větvích od posledního společného commitu, a snaží se je sloučit do jednoho nového commitu. Pokud se v souborech nachází konflikty, Git označí tato místa a uživatelé musí ručně tyto konflikty vyřešit. Tento proces je trochu složitější než fast-forward merge, protože vyžaduje manuální zásahy a kontrolu konfliktů.

Po 3-way merge sloučení budou větve vypadat následovně:

Stav větvá po 3-way merge - Git
Příklad

Na následujícím příkladu si ukážeme proces sloučení dvou větví pomocí 3-way merge sloučení. Máme cílovou větev 10.x, od které se odštěpíme do budoucí slučované větve feature. V této větvi pak pracujeme. Mezitím však náš kolega vytváří změny v cílové větvi 10.x.

Tento scénář se často vyskytuje při implementaci rozsáhlých funkcí nebo při současné práci několika vývojářů na stejném projektu.

Začneme přesunem do cílové větve 10.x a vytvořením nové budoucí slučované větve feature:

MINGW64:/c/mujgit/laravel
ItNetwork@DESKTOP-ADEVTG4 MINGW64 /c/mujgit/laravel (test)
$ git checkout 10.x

ItNetwork@DESKTOP-ADEVTG4 MINGW64 /c/mujgit/laravel (10.x)
$ git checkout -b feature
Switched to a new branch 'feature'

ItNetwork@DESKTOP-ADEVTG4 MINGW64 /c/mujgit/laravel (feature)
$

Nyní pracujeme v naší větvi feature. Do souboru README.md podobně přidáme nové texty a každou změnu přidáme do staging area i lokálního repozitáře:

MINGW64:/c/mujgit/laravel
ItNetwork@DESKTOP-ADEVTG4 MINGW64 /c/mujgit/laravel (feature)
$ echo "Přidaný text 1" >> README.md
ItNetwork@DESKTOP-ADEVTG4 MINGW64 /c/mujgit/laravel (feature)
$ git add README.md
ItNetwork@DESKTOP-ADEVTG4 MINGW64 /c/mujgit/laravel (feature)
$ git commit -m "Úprava souboru README.md"
[feature 7eebb0fa] Úprava souboru README.md
 1 file changed, 1 insertion(+)

ItNetwork@DESKTOP-ADEVTG4 MINGW64 /c/mujgit/laravel (feature)
$ echo "Přidaný text 2" >> README.md
ItNetwork@DESKTOP-ADEVTG4 MINGW64 /c/mujgit/laravel (feature)
$ git add README.md
ItNetwork@DESKTOP-ADEVTG4 MINGW64 /c/mujgit/laravel (feature)
$ git commit -m "Dokončení úprav souboru README.md"
[feature bd2e74b7] Dokončení úprav souboru README.md
 1 file changed, 1 insertion(+)
ItNetwork@DESKTOP-ADEVTG4 MINGW64 /c/mujgit/laravel (feature)
$

Nyní budeme simulovat současnou práci našeho kolegy v cílové větvi 10.x. Do souboru CHANGELOG.md vložíme text Přidaný text do souboru a změnu přidáme do staging area i lokálního repozitáře:

MINGW64:/c/mujgit/laravel
ItNetwork@DESKTOP-ADEVTG4 MINGW64 /c/mujgit/laravel (feature)
$ git checkout 10.x

ItNetwork@DESKTOP-ADEVTG4 MINGW64 /c/mujgit/laravel (10.x)
$ echo "Přidaný text do souboru" >> CHANGELOG.md
ItNetwork@DESKTOP-ADEVTG4 MINGW64 /c/mujgit/laravel (10.x)
$ git add CHANGELOG.md
ItNetwork@DESKTOP-ADEVTG4 MINGW64 /c/mujgit/laravel (10.x)
$ git commit -m "Editace souboru CHANGELOG.md"
[10.x 91276a86] Editace souboru CHANGELOG.md
 1 file changed, 1 insertion(+)
ItNetwork@DESKTOP-ADEVTG4 MINGW64 /c/mujgit/laravel (10.x)
$

Nyní provedeme sloučení větve feature do cílové větve 10.x:

MINGW64:/c/mujgit/laravel
ItNetwork@DESKTOP-ADEVTG4 MINGW64 /c/mujgit/laravel (10.x)
$ git merge feature

Otevře se nám slučovací soubor. Do něj bychom mohli přidat odůvodnění sloučení větví. My tento soubor jen zavřeme stiskem klávesy Esc. Poté napíšeme příkaz :wq, čímž soubor uložíme a ukončíme editor. Vypíše se nám následující zpráva o provedených změnách sloučení:

MINGW64:/c/mujgit/laravel
ItNetwork@DESKTOP-ADEVTG4 MINGW64 /c/mujgit/laravel (10.x)
$ git merge feature
Merge made by the 'ort' strategy.
 README.md | 2 ++
 1 file changed, 2 insertions(+)
ItNetwork@DESKTOP-ADEVTG4 MINGW64 /c/mujgit/laravel (10.x)
$

Tímto jsme úspěšně pomocí 3-way merge sloučili větev feature do větve 10.x.


 

Předchozí článek
Git - Správa větví
Všechny články v sekci
Git
Přeskočit článek
(nedoporučujeme)
Kvíz - Zkoumání historie, správa a slučování větví v Gitu
Článek pro vás napsal Filip Studený
Avatar
Uživatelské hodnocení:
17 hlasů
.
Aktivity