Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se C# .NET. Zároveň využij akce až 50 % zdarma při nákupu e-learningu. Více informací:
Hledáme nové posily do ITnetwork týmu. Podívej se na volné pozice a přidej se do nejagilnější firmy na trhu - Více informací.

Lekce 13 - Magické metody v Pythonu

V minulé lekci, Vlastnosti v Pythonu, jsme si uvedli vlastnosti.

V tomto Python tutoriálu se podíváme na magické metody objektů.

Magické metody

Magické metody objektů jsou takové metody, které začínají a končí dvěma podtržítky. S několika těmito metodami jsme se už setkali, jako například s magickou metodou __init__ pro inicializaci objektu nebo s metodou __str__ pro vypsání jeho lidsky čitelné reprezentace.

Vytváření objektů

__new__(cls, *args, **kwargs)

Metodu __new__ voláme, když potřebujeme kontrolu nad vytvářením objektu. Zejména pokud máme vlastní třídu, která dědí od vestavěných tříd jako například int (číslo) nebo str (řetězec). Někdy je lepší pro danou situaci použít deskriptory nebo návrhový vzor Factory.

Metoda __new__ vrací buď vytvořený objekt nebo nic. Pokud objekt vrátí, tak se zavolá metoda init, pokud ne, tak se metoda __init__ nevolá.

Ukázka

class Test:

  def __new__(cls, fail=False):
    print("Zavolána metoda __new__")
    if not fail:
      return super().__new__(cls)

  def __init__(self):
    print("Zavolána metoda __init__")

test_1 = Test()
test_2 = Test(fail=True)

Metoda __new__ bere jako první paramatert třídu daného objektu a poté další argumenty předané v konstruktoru. Třída jako parametr se do metody __new__ přidává automaticky. Pokud tvorba objektu proběhne úspěšně, tak se i metoda __init__ volá s parametry z konstruktoru.

V metodě __new__ můžeme dokonce už přiřazovat atributy k objektu.

Ukázka

class Point:

  def __new__(cls, x, y):
    self = super().__new__(cls)
    self.x = x
    self.y = y
    return self


point = Point(10, 5)
print(point.x, point.y)

Objekt nevracíme ihned, ale uložíme ho do proměnné a přiradíme mu atributy.

__init__(self, *args, **kwargs)

Metoda __init__ se volá při inicializaci objektů. Jako první parametr bere objekt (self), který je předán automaticky. Metoda __init__ by měla vracet pouze None, který Python sám vrací, pokud metoda nemá specifikovaný návratový typ. Pokud metoda __init__ vrací něco jiného než None, tak se vyvolá TypeError.

Ukázka v interaktivní konzoli

>>> class Test:
...   def __self__(self): return 1
...
>>> test = Test()
Traceback (most recent call last):
  ...
TypeError: __init__() should return None, not 'int'

__del__(self)

Metoda __del__ se nazývá destruktor objektu a volá se při zničení objektu, ovšem její chování záleží na konkrétní implemetaci Pythonu. V CPythonu se volá, pokud počet referencí na objekt klesne na nulu. Příkaz del nezpůsobí přímé zavolání metody __del__, pouze sníží počet referencí o jednu. Navíc není žádná záruka, že se metoda __del__ zavolá při ukončení programu. Pro uvolňování zdrojů je lepší použít blok try-finally nebo správce kontextu.

Reprezentace objektů

__repr__(self)

Metoda by měla vracet reprezentaci zdrojového kódu objektu jako text tak, aby platilo:

x = eval(repr(x))

__str__(self)

Tato magická metoda by měla vracet lidsky čitelnou reprezentaci objektu a měla by vracet řetězec stejně jako metoda __repr__().

Například:

class Point:

  def __init__(self, x, y):
    self.x = x
    self.y = y

  def __str__(self):
    return "x: {0.x}, y: {0.y}".format(self)

  def __repr__(self):
    return "Point({0.x}, {0.y})".format(self)


point = Point(10, 5)
print(point)
new_point = eval(repr(point))

__bytes__(self)

Tato metoda by měla vrátit reprezentaci objektu za pomoci bytů, což znamená, že by měla vracet objekt typu bytes.

__format__(self, format_spec)

Metoda slouží k formátování textové reprezentace objektu. Je volána metodou řetězce format ( str.format() )

K formátování lze použít vestavěnou funkci format, která je syntaktický cukr pro:

def format(value, format_spec):
  return value.__format__(format_spec)

Více o formátování řetězců: https://www.python.org/…ps/pep-3101/

Ukázka metody:

class Point:

  def __init__(self, x, y):
    self.x = x
    self.y = y

  ... # vypuštení předchozích metod

  def __format__(self, format_spec):
    value = "x: {0.x}, y: {0.y}".format(self)
    return format(value, format_spec)


point = Point(10, 5)
# Zarovná řetězec na délku 12 znaků, text zarovná vpravo a začátek vyplní mezerami
print("{:>12}".format(point))

Pokud se metoda nepřepíše, tak použití metody format vyvolá TypeError (od CPythonu 3.4)

Porovnávací metody

Python dosazuje do porovnávacích metod odkazy na porovnávané objekty.

__lt__(self, other)

Menší než (less than)

x < y

__le__(self, other)

Menší nebo roven (less or equal)

x <= y

__eq__(self, other)

Rovná se (equal)

x == y

__ne__(self, other)

Nerovná se (not equal)

x != y

__gt__(self, other)

Větší než (greater than)

x > y

__ge__(self, other)

Větší nebo roven (greater or equal)

x >= y

Všechny porovnávací metody vrací True nebo False, popř. můžou vyvolat výjimku , pokud se porovnávání s druhým objektem nepodporuje.

Příklad:

from math import hypot

class Point:

  def __init__(self, x, y):
    self.x = x
    self.y = y

  def __lt__(self, other):
    if isinstance(other, Point):
      return hypot(self.x, self.y) < hypot(other.x, other.y)
    raise TypeError("unordable types: {}() < {}()".format(self.__class__.__name__,
                              other.__class__.__name__))

  def __le__(self, other):
    if isinstance(other, Point):
      return hypot(self.x, self.y) <= hypot(other.x, other.y)
    raise TypeError("unordable types: {}() <= {}()".format(self.__class__.__name__,
                              other.__class__.__name__))

  ...

Speciální metoda __class__ uchovává odkaz na třídu objektu. V ukázce jsou uvedeny jen implementace metod __lt__ a __le__, zbytek je podobný. Dva objekty typu Point porovnáme podle vzdálenosti od počátku souřadnic (tj. bod [0, 0]).

Modul functools nabízí automatické vygenerování ostatních metod za pomoci jedné z metod __lt__(), __lg__(), __gt__() nebo __ge__() a třída by měla mít i metodu __eq__(). Avšak použití dekorátoru total_ordering může mít negativní účinek na rychlost programu.

Vzhledem k tomu, že metoda __class__() obsahuje odkaz na třídu, tak za pomoci ní lze objekt "naklonovat".

class Point:

  def __init__(self, x, y):
    self.x = x
    self.y = y

  ...

  def clone(self):
    return self.__class__(self.x, self.y)


point = Point(10, 5)
point_clone = point.clone()

Další metody

__hash__(self)

Metoda hash by měla být reimplementována, pokud je definována metoda __eq__(), aby bylo možné použít objekt v některých kolecích.

Její implemetace:

class Point:

  ...

  def __hash__(self):
    return hash(id(self))

Funkce id() vrací adresu objektu v paměti, která se pro daný objekt nemění.

__bool__(self)

Metoda vrací True nebo False, podle toho jak se daný objekt vyhodnotí. Číselné objekty dávají False pro nulové hodnoty a kontejnery (seznam, n-tice, ...) dávají False, pokud jsou prázdné.

class Point:

  ...

  def __bool__(self):
    return bool(self.x and self.y)

Volání objektu

__call__(self, *args, **kwargs)

Díky této metodě může volat objekt jako by to byla funkce. Získáme tak například "vylepšenou" funkci, která si může uchovávat stavové informace.

Například faktoriál, který si ukládá vypočítané hodnoty:

class Factorial:

  def __init__(self):
    self.cache = {}

  def fact(self, number):
    if number == 0:
      return 1
    else:
      return number * self.fact(number-1)

  def __call__(self, number):
    if number in self.cache:
      return self.cache[number]
    else:
      result = self.fact(number)
      self.cache[number] = result
      return result

factorial = Factorial()
print(factorial(200))
print(factorial(2))
print(factorial(200))
print(factorial.cache)

Správce kontextu

Metody __enter__() a __exit__() slouží, k vytváření vlastních správců kontextu. Správce kontextu před vstupem do bloku with se zavolá metoda __enter__() a při výstupu se zavolá metoda __exit__().

__enter__(self)

Metoda se zavolá při vstupu do kontextu správcem kontextu. Pokud metoda vrací nějakou hodnotu, tak se uloží do proměnné

následují za výrazem as.

with smt_ctx() as value:
  do_sth() # zde provádíme příkazy

__exit__(self, type, value, traceback)

Tato metoda se volá při opouštění bloku with. Proměnná type obsahuje výjimku, pokud v bloku with nějaká nastala, pokud ne, tak obsahuje None.

V díle věnovaném výjimkám se na správce kontextu podíváme podrobněji a nějaký si vytvoříme.

V příští lekci, Magické metody Pythonu - Matematické, se podíváme na matematické funkce a operátory.


 

Měl jsi s čímkoli problém? Stáhni si vzorovou aplikaci níže a porovnej ji se svým projektem, chybu tak snadno najdeš.

Stáhnout

Stažením následujícího souboru souhlasíš s licenčními podmínkami

Staženo 158x (3.08 kB)
Aplikace je včetně zdrojových kódů v jazyce Python

 

Předchozí článek
Vlastnosti v Pythonu
Všechny články v sekci
Objektově orientované programování v Pythonu
Přeskočit článek
(nedoporučujeme)
Magické metody Pythonu - Matematické
Článek pro vás napsal gcx11
Avatar
Uživatelské hodnocení:
97 hlasů
(^_^)
Aktivity