Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se Javy. A zároveň využij akce až 30 % zdarma při nákupu e-learningu - Více informací.
Hledáme koordinátorku kurzů a programátora, 100% home office, 100% flexibilní. Prozkoumej aktuální pozice
discount week 30 - hiring

Lekce 3 - Booleovské hodnoty, logické operátory a větvení v Pythonu

V předešlém cvičení, Řešené úlohy k 1. a 2. lekci Pythonu, jsme si procvičili nabyté zkušenosti z předchozích lekcí.

Dnes se v Python tutoriálu podíváme na další datový typ - booleovské hodnoty, dále na větvení pomocí if, elif a else, porovnávací a logické operátory.

Booleovské hodnoty

Booleovské hodnoty jsou pouze dvě - True a False (Pravda a Nepravda). Celé si to lze představit jako žárovku. Buď žárovka svítí, nebo nesvítí. Jiná možnost není :) Pomocí těchto dvou hodnot se obvykle řídí tok programu. Pokud je tento výraz pravda udělej toto, jinak udělej něco jiného. V Pythonu se jako pravdivý výraz vyhodnotí nenulové číslo, neprázdný řetězec (nebo jiný neprázdný datový typ). Booleovskou hodnotu daného typu zjistíme funkcí bool().

Nyní si zkusíme pár příkladů. Do pythonovské konzole zkuste například zadat:

>>> bool(1)
True
>>> bool(3.14)
True
>>> bool("Ahoj!")
True
>>> bool(0)
False
>>> bool("")
False

Porovnávací operátory

Porovnávací operátory můžete vidět v tabulce dole:

Operátor C-like zápis
Rovnost ==
Je ostře větší >
Je ostře menší <
Je větší nebo rovno >=
Je menší nebo rovno <=
Nerovnost !=

Znovu můžete vyzkoušet pár příkladů:

>>> 1 == 1
True
>>> 3 > 2
True
>>> 3 < 2
False
>>> 5 >= 4
True
>>> 5 <= 4
False
>>> 6 >= 6
True
>>> 1 != 2
True

V Pythonu se negace booleovské hodnoty provádí operátorem not. Python má také porovnávací operátory is, is not, in a not in.

is

Operátor is můžete použít na porovnávání dvou čísel, objektu představující celé číslo a čísla, ale neporovnávejte tímto operátorem dva objekty. Python totiž porovná jestli obě proměnné odkazují na stejný objekt a ačkoliv mohou mít proměnné stejnou hodnotu, tak nemusí odkazovat na stejný objekt. Jen pro zájemce - ID objektu (jeho identifikační číslo) se dá zjistit pomocí funkce id(). Operátor is not vrací opačnou hodnotu, než operátor is.

in

Operátor in zjišťuje, zda-li je řetězec obsažený v jiném řetězci (lze použít i jinými datovými typy - ukážeme si později). Operátor not in dělá pravý opak.

Příklady

>>> "a" in "abeceda"
True
>>> "b" in "python"
False
>>> "a" not in "python"
True
>>> "b" not in "abeceda"
False

Syntaxe

V Pythonu je důležité konzistentní odsazování - oficiální směrnice doporučují velikost zhruba čtyř mezer. Za výrazy určující tok programu se v Pythonu píše dvojtečka. Blok příkazů je určen odsazením.

Podmínky

Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

V Pythonu se podmínky píší podobně, jako v CLike jazycích, jediný rozdíl je ve výrazu elif (např. C#else if). Pro začátečníky samozřejmě vysvětlím. Pokročilejší se asi budou chvilku nudit :)

Podmínky zapisujeme pomocí klíčového slova if, za kterým následuje logický výraz. Pokud je výraz pravdivý, provede se následující příkaz. Pokud ne, následující příkaz se přeskočí a pokračuje se až pod ním. Vyzkoušejme si to:

#!/usr/bin/env python3

if 15 > 5:
  print("Pravda")
print("Program zde pokračuje dál")
input()

Výstup programu:

Konzolová aplikace
Pravda
Program zde pokračuje dál

V Pythonu můžete (ale nemusíte) ve výrazu použít závorky.

Od teď již nebudu psát první řádek!

Pokud podmínka platí (což zde ano), provede se příkaz vypisující do konzole text "Pravda". V obou případech program pokračuje dál. Součástí výrazu samozřejmě může být i proměnná:

cislo = int(input("Zadej nějaké číslo"))
if (cislo > 5):
  print("Zadal jsi číslo větší než 5!")
print("Děkuji za zadání")
input()

Rovnost zapisujeme dvěma == proto, aby se to nepletlo s běžným přiřazením do proměnné, které se dělá jen jedním =. Pokud chceme nějaký výraz znegovat, napíšeme ho do závorky a před něj operátor not. Když budeme chtít vykonat více než jen jeden příkaz, musíme blok příkazů odsadit.

cislo = int(input("Zadej nějaké číslo, ze kterého spočítám odmocninu: "))
if (cislo > 0):
  print("Zadal jsi číslo větší než 0, to znamená, že ho mohu odmocnit!")
  odmocnina = cislo ** (1/2)
  print("Odmocnina z čísla", cislo, "je", odmocnina)
print("Děkuji za zadání")
input()

Takto program vypadá:

Konzolová aplikace
Zadej nějaké číslo, ze kterého spočítám odmocninu:
144
Zadal jsi číslo větší než 0, to znamená, že ho mohu odmocnit!
Odmocnina z čísla 144 je 12.0
Děkuji za zadání

Program načte od uživatele číslo a pokud je větší než 0, vypočítá z něj druhou odmocninu. Odmocninu z čísla vypočítáme tak, že číslo umocníme na zlomek dané odmocniny (v tomto případě 2) :) Bylo by hezké, kdyby nám program vyhuboval v případě, že zadáme záporné číslo. S dosavadními znalostmi bychom napsali něco jako:

cislo = int(input("Zadej nějaké číslo, ze kterého spočítám odmocninu: "))
if (cislo > 0):
  print("Zadal jsi číslo větší než 0, to znamená, že ho mohu odmocnit!")
  odmocnina = cislo ** (1/2)
  print("Odmocnina z čísla", cislo, "je", odmocnina)
if (cislo <= 0):
  print("Odmocnina ze záporného čísla neexistuje!")
print("Děkuji za zadání")
input()

Všimněte si, že musíme pokrýt i případ, kdy se a == 0, nejen když je menší. Kód však můžeme výrazně zjednodušit pomocí klíčového slova else, které vykoná následující příkaz nebo blok příkazů v případě, že se podmínka neprovede:

cislo = int(input("Zadej nějaké číslo, ze kterého spočítám odmocninu: "))
if (cislo > 0):
  print("Zadal jsi číslo větší než 0, to znamená, že ho mohu odmocnit!")
  odmocnina = cislo ** (1/2)
  print("Odmocnina z čísla", cislo, "je", odmocnina)
else:
  print("Odmocnina ze záporného čísla neexistuje!")
print("Děkuji za zadání")
input()

Kód je mnohem přehlednější a nemusíme vymýšlet opačnou podmínku, což by v případě složené podmínky mohlo být někdy i velmi obtížné.

Klíčové slovo else se také využívá v případě, kdy potřebujeme v příkazu manipulovat s proměnnou z podmínky a nemůžeme se na ni tedy ptát potom znovu. Program si sám pamatuje, že se podmínka nesplnila a přejde do sekce else. Ukažme si to na příkladu: Mějme číslo, kde bude hodnota 0 nebo 1 a po nás se bude chtít, abychom hodnotu prohodili (pokud tam je 0, dáme tam 1, pokud 1, dáme tam 0). Naivně bychom mohli kód napsat takto:

cislo = 0 # do čísla si přiřadíme na začátku 0
if (cislo == 0): # pokud je číslo 0, dáme do něj jedničku
  cislo = 1
if (cislo == 1): # pokud je číslo 1, dáme do něj nulu
  cislo = 0

print(cislo)
input()

Nefunguje to, že? Pojďme si projet, co bude program dělat. Na začátku máme v čísle nulu, první podmínka se jistě splní a dosadí do čísla jedničku. No ale rázem se splní i ta druhá. Co s tím? Když podmínky otočíme, budeme mít ten samý problém s jedničkou. Jak z toho ven? Ano, použijeme else.

cislo = 0 # do čísla si přiřadíme na začátku 0
if (cislo == 0): # pokud je číslo 0, dáme do něj jedničku
  cislo = 1
else: # pokud je číslo 1, dáme do něj nulu
  cislo = 0

print(cislo)
input()

Podmínky je možné skládat a to pomocí dvou základních operátorů:

Logické operátory

Operátor Zápis
A zároveň and
Nebo or
Negace not

Uveďme si příklad:

cislo = int(input("Zadejte číslo v rozmezí 10-20: "))
if ((cislo >= 10) and (cislo <= 20)):
  print("Zadal jsi správně")
else:
  print("Zadal jsi špatně")
input()

S tím si zatím vystačíme, operátory se pomocí závorek samozřejmě dají kombinovat.

cislo = int(input("Zadejte číslo v rozmezí 10-20 nebo 30-40:"))
if (((cislo >= 10) and (cislo <= 20)) or ((cislo >=30) and (cislo <= 40))):
  print("Zadal jsi správně")
else:
  print("Zadal jsi špatně")
input()

V Pythonu můžeme podmínky i skládat, díky tomu můžeme podmínky psát i takto:

cislo = int(input("Zadejte číslo v rozmezí 10-20 nebo 30-40:"))
if ((10 <= cislo <= 20) or (30 <= cislo <= 40)):
  print("Zadal jsi správně")
else:
  print("Zadal jsi špatně")
input()

Kalkulačka

Vzpomeňme si na naši kalkulačku z předchozí lekce, která načetla 2 čísla a vypočítala všechny 4 operace. Nyní si ale budeme chtít zvolit, kterou operaci chceme. Použijeme tedy konstrukci elif - ta provede operaci, pokud také platí podmínka:

print("Kalkulačka\n")
prvni_cislo = int(input("Zadejte první číslo: "))
druhe_cislo = int(input("Zadejte druhé číslo: "))
print("1 - sčítání")
print("2 - odčítání")
print("3 - násobení")
print("4 - dělení")
cislo_operace = int(input("Zadejte číslo operace: "))
if cislo_operace == 1:
  print("Jejich součet je:", prvni_cislo + druhe_cislo)
elif cislo_operace == 2:
  print("Jejich rozdíl je:", prvni_cislo - druhe_cislo)
elif cislo_operace == 3:
  print("Jejich součin je:", prvni_cislo * druhe_cislo)
elif cislo_operace == 4:
  print("Jejich podíl je:", prvni_cislo / druhe_cislo)
else:
  print("Neplatná volba!")
input("\nStiskněte libovolnou klávesu...")

Takto program vypadá:

Konzolová aplikace
Kalkulačka

Zadejte první číslo:
3
Zadejte druhé číslo:
2
1 - sčítání
2 - odčítání
3 - násobení
4 - dělení
Zadejte číslo operace:
4
Jejich podíl je: 1.5

Stiskněte libovolnou klávesu...

V následujícím cvičení, Řešené úlohy ke 3. lekci Pythonu, si procvičíme nabyté zkušenosti z předchozích lekcí.


 

Předchozí článek
Řešené úlohy k 1. a 2. lekci Pythonu
Všechny články v sekci
Základní konstrukce jazyka Python
Přeskočit článek
(nedoporučujeme)
Řešené úlohy ke 3. lekci Pythonu
Článek pro vás napsal gcx11
Avatar
Uživatelské hodnocení:
146 hlasů
(^_^)
Aktivity

 

 

Komentáře
Zobrazit starší komentáře (59)

Avatar
Petr Zipoo Vošický:8.2.2021 11:49

Je to perfektně popsané. :)

 
Odpovědět
8.2.2021 11:49
Avatar
Jan Svoboda
Člen
Avatar
Jan Svoboda:9.2.2021 17:20

Použití elif by asi stálo za podrobnější vysvětlení

 
Odpovědět
9.2.2021 17:20
Avatar
Vitalij Rajčynec:12.5.2021 21:59

Zdravim. Jak můžu obejít ukončení programu? Příklad: Kalkulačka -> vyberu si operaci sčítání, provedu výpočet a ted bych chtěl násobit. Ale abych nemusel znovu spouštět program. Nebo aby mi to dalo na výběr: ukončit program? nebo zadat novou operaci?(číslo operace). Děkuji za radu

 
Odpovědět
12.5.2021 21:59
Avatar
DarkCoder
Člen
Avatar
Odpovídá na Vitalij Rajčynec
DarkCoder:12.5.2021 23:54

K tomu budeš potřebovat cykly. Podívej se do následující lekce 4, tam se toto řeší..
Lekce 4 - Kalkulačka

Odpovědět
12.5.2021 23:54
"„Učíš-li se proto, aby sis zapamatoval, zapomeneš. Učíš-li se proto, abys porozuměl, zapamatuješ si."
Avatar
 
Odpovědět
13.5.2021 0:12
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!
Avatar
Vojtěch Perník
Redaktor
Avatar
Odpovídá na Jan Svoboda
Vojtěch Perník:26.8.2021 21:05

Vlastně pomocí elif můžeš tohle:

vyber = int(input("Zadejte číslo od 1 do 3: "))
if vyber == 1:
  # nějaký kód...
else:
  if vyber == 2:
    # nějaký kód...
  else:
    if vyber == 3:
      # nějaký kód...
    else:
      # nějaký kód...

nahradit tímto:

vyber = int(input("Zadejte číslo od 1 do 3: "))
if vyber == 1:
  # nějaký kód...
elif vyber == 2:
  # nějaký kód...
elif vyber == 3:
  # nějaký kód...
else:
  # nějaký kód...

Používá se prostě v případech, kdy chceš, pokud neplatí jedna podmínka, zkontrolovat, jestli platí jiná. elif můžeš pak za sebe napsat kolikrát chceš.

 
Odpovědět
26.8.2021 21:05
Avatar
Jiří Procházka:30.8.2021 7:00

Zatím mi asi uniká smysl existence IS a IS NOT, když jsou tam ty symbolické operátory.

 
Odpovědět
30.8.2021 7:00
Avatar
Michal
Člen
Avatar
Michal:11.9.2021 15:37

Postrádám praktický příklad u operátora IS a vůbec vyvsětlení důvodu jeho existence.

 
Odpovědět
11.9.2021 15:37
Avatar
Mária Šoltésová:9.11.2021 17:15

Ten příklad s odmocninou mi přijde poněkud přitažený za vlasy, odmocnina ze záporného čísla totiž existuje (je to imaginární číslo). Dokonce ani python nevyhlásí chybu, ale ji spočte, protože komplexní čísla jako datový typ v něm jsou :). Chápu, že to měla být demonstrace, ale třeba takové počítání logaritmu by bylo lepší (ok, je třeba importovat math, ale s tím už bychom se srovnali).

 
Odpovědět
9.11.2021 17:15
Avatar
Bronislav Dřímal:12.12.2021 20:43

Tento článek je super, je přehledný a příklady jsou dostačující k tomu abych se to naučil kopírováním příkladů.

 
Odpovědět
12.12.2021 20:43
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 10 zpráv z 69. Zobrazit vše