Java týden
30 % bodů zdarma na online výuku díky naší Slevové akci!
Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se Javy.

Lekce 11 - Datum a čas ve Visual Basic .NET

V minulé lekci, Vlastnosti ve Visual Basic .NET, jsme si ukázali vlastnosti.

Ty dnes budeme ve VB.NET tutoriálu potřebovat, ukážeme si totiž, jak se v .NET pracuje s datem a časem.

DateTime

Pro práci s datem a časem slouží v .NET frameworku třída DateTime. Použijeme ji jako datový typ pro uložení data nebo času. Když se zamyslíme nad pojetím data a času, tak vše je v podstatě čas, uběhnutý od nějakého počátečního bodu. Proto Microsoft zvolil jeden společný typ pro datum i pro čas. Třída je poměrně chytrá a má mnoho užitečných vlastností a metod. My si je zde dnes ukážeme.

Vytvoření instance

Začněme tím, jak lze instanci DateTime vytvořit. Vytvoříme si projekt s názvem DatumACas. Nejprve si vytvoříme instanci pomocí bezparametrického konstruktoru:

Dim datumCas As DateTime = New DateTime()
Console.WriteLine(datumCas)
Console.ReadKey()

Výstupem programu bude něco takového:

Konzolová aplikace
1.1.0001 0:00:00

Nyní si ukažme 2 nezákladnější konstruktory, pomocí kterých můžeme instanci DateTime vytvořit.

Nejprve vytvořme samotné datum bez času (tedy přesněji čas se nebude nastavovat a zůstane 0:00:00). Specifikujeme rok, měsíc a den:

Dim datumCas As DateTime = New DateTime(2016, 7, 15)
Console.WriteLine(datumCas)

A výstup:

Konzolová aplikace
15.7.2016 0:00:00

Pokud si budeme přát zadat i datum i čas, můžeme čas připsat ve formátu:

Dim datumCas As DateTime = New DateTime(2016, 7, 15, 3, 15, 0)

Nyní je čas nastaven na 3:15 ráno.

Určitě je důležité vědět, jak se dostaneme k aktuálnímu datu a času. Slouží k tomu statická vlastnost Now, která nám vrátí instanci DateTime, nastavenou na současný čas. Voláme ji pochopitelně přímo na třídě. Čas v této instanci již neběží, když potřebujeme po nějaké době opět aktuální čas, musíme si vytvořit pomocí Now novou instanci. Pojďme si to zkusit:

Dim datumCas As DateTime = DateTime.Now
Console.WriteLine("Dnes je: {0}", datumCas)
Console.ReadKey()

A výstup:

Konzolová aplikace
Dnes je: 6.3.2017 14:40:23

Podobná je vlastnost Today, která vrátí aktuální datum a čas nastavený na 0:00:00.

Další vlastnosti

Jak již bylo řečeno, DateTime má mnoho vlastností, které slouží k přístupu k jednotlivým složkám data a času:

 • Day
 • Month
 • Year
 • Hour
 • Minute
 • Second
 • Millisecond

Můžeme se zeptat ještě na tzv. Ticks, ve kterých je datum a čas vlastně interně uložen. Jedná se o velmi vysoké číslo, jeden tick reprezentuje sto nanosekund, tedy desetimiliontinu vteřiny. Může se vám to někdy hodit pro velmi přesné výpočty.

Kromě složek nám .NET umožňuje zjistit:

 • DayOfWeek - Vrací den v týdnu v tzv. výčtovém typu, který si vysvětlíme v dalších dílech seriálu. Zatím si řekneme, že výstupní hodnotou může být např. DayOfWeek.Monday. Při výpisu se podle regionálního nastavení systému převede do stringu.
 • DayOfYear - Den v roce, tedy vrací hodnoty 1 - 366.
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

Z DateTime můžeme oddělit složku s časem a nastavit ho na 0:00:00, slouží k tomu vlastnost Date, která vrátí DateTime s původním datem a bez času. Může to být užitečné, když pracujeme s celými dny a čas by nám způsoboval nepřesnosti.

Vyzkoušejme si vlastnosti na dalším programu:

Dim datumCas As DateTime = DateTime.Now
Console.WriteLine("Dnes je {0} {1}.", datumCas.DayOfWeek, datumCas.Day)
Console.WriteLine("Je {0}. měsíc a rok {1}.", datumCas.Month, datumCas.Year)
Console.WriteLine("{0} hodin, {1} minut a {2} sekund.", datumCas.Hour, datumCas.Minute, datumCas.Second)
Console.ReadKey()

Výsledek:

Konzolová aplikace
Dnes je Monday 6.
Je 3. měsíc a rok 2017.
12 hodin, 20 minut a 12 sekund.

Díky tomu, že mám anglický operační systém, VB.NET vrací i anglická jména dní. Vy je budete mít česká. Toto je výhodné, protože se nemusíme starat o to, aby se každému zobrazily správně, dle jeho regionálního nastavení, VB.NET to za nás udělá.

Metody

Nyní se podívejme na metody. Pozor, metody nemění instanci DateTime, ale vrací novou, ve které jsou dané změny provedeny!

Změna vnitřní hodnoty

S vnitřní hodnotou data a času můžeme velmi jednoduše manipulovat pomocí metod, které přidávají různé časové úseky. Jako parametr berou počet úseků (např. dní), které chceme přidat. Pokud je chceme naopak ubrat, použijeme zápornou hodnotu. Za účelem změny hodnoty tedy slouží metody:

 • AddDays()
 • AddMonths()
 • AddYears()
 • AddHours()
 • AddMinutes()
 • AddSecond()
 • AddMilliseconds()
 • AddTicks()

Můžeme se zeptat, zda je daná instance DateTime ve formátu letního času:

 • IsDaylightSavin­gTime()

Statické metody

Samotná třída má na sobě také statické metody:

 • DaysInMonth() - Statická metoda vracející počet dní v zadaném měsíci. Parametry jsou je rok a měsíc (rok proto, že mohl být přestupný únor).
 • IsLeapYear() - Vrací true pro přestupný rok, parametrem je rok.

Parsování a převod na text

Asi se nám bude často stávat, že budeme chtít po uživateli zadat nějaké datum, případně i čas. DateTime má pro tyto účely jak metodu Parse(), tak i TryParse().

V nejjednodušší podobě načteme datum a čas takto:

Dim datum As DateTime = DateTime.Parse(Console.ReadLine())

Formát data a času potom závisí na regionálním nastavení, většinou se očekává např. 1.1.2012 13:00. Když nezadáme čas, nic se nestane, jen tam bude 0:00:00.

Když chceme zadávaný formát ovlivnit, použijeme k tomu tzv. pattern. Ten může mít např. následující podobu:

Dim pattern As String = "dd.M.yyyy"

Tabulka těchto hodnot je poněkud vyčerpávající, zájemce odkáži na oficiální dokumentaci, kde jsou vysvětleny jednotlivé složky patternu: http://msdn.microsoft.com/…kb3ddd4.aspx

K parsování poté použijeme metodu ParseExact() a předáme jí náš pattern takto:

Dim datum As DateTime = DateTime.ParseExact(Console.ReadLine(), pattern, Nothing)

I ta má samozřejmě podobnou metodu TryParseExact.

Nyní se podívejte na cvičení k této lekci, obsahuje několik důležitých úloh na nejčastější operace s datem a časem.

Samozřejmě funguje metoda ToString(), která je bez parametrů a VB.NET ji volá implicitně.

Metodě můžeme dát jako parametr pattern, aby vypsala datum v námi požadovaném formátu:

datumCas.ToString("MMMM dd, yyyy")

Předpřipravené máme 4 formáty, 2 pro výpis jen data a 2 pro výpis jen času. Vypisovat můžeme v dlouhém nebo krátkém formátu:

 • ToShortDateStrin­g()
 • ToShorTimeStrin­g()
 • ToLongDateStrin­g()
 • ToLongTimeStrin­g()

Data i čas můžeme běžně porovnávat pomocí operátorů > < = (interně je to vlastně velmi vysoké číslo s počtem ticks, data je tedy velmi jednoduché porovnávat).

Určitě se podívejte na ukázky v této sekci, je jich tam několik pro práci s datem a časem.

Pozn. Jak jistě víte, čas může být vyjádřen jako lokální (tak, jak je v naší časové zóně) nebo jako mezinárodní (tzv. formát UTC). Tutoriál nepředpokládá práci s mezinárodním časem. Pokud si budete přát zjistit aktuální čas v UTC, použijte statickou vlastnost UtcNow. Jakého typu je hodnota v DateTime se můžeme zeptat pomocí vlastnosti Kind. Pro vytvoření DateTime v UTC použijeme konstruktor jako se zadáním času, avšak zadáme i další parametr s kind. Typ DateTime můžeme změnit pomocí statické metody SpecifyKind(). Zatím se tím zde nebudeme zabývat, jen jsem chtěl navést případné zájemce na správné metody. Mezi těmito dvěma časy můžeme také převádět pomocí metod ToLocalTime() a ToUniversalTime().

TimeSpan

S DateTime souvisí ještě TimeSpan. Ten slouží k uchovávání rozdílu mezi dvěma daty. Rozdíl oproti DateTime je v tom, že DateTime reprezentuje celé datum, TimeSpan reprezentuje pouze nějaký interval (ať už jsou to roky nebo vteřiny).

Na DateTime existuje vlastnost TimeOfDay, která vrátí TimeSpan s časem a datum zahodí.

TimeSpan vznikne, když odečteme 2 DateTime. Můžeme také TimeSpan k DateTime přičíst pomocí metody Add na instanci DateTime.

Vlastnosti

K jednotlivým složkám TimeSpanu se dostaneme pomocí vlastností (stejně, jako u DateTime, pouze jsou v množném čísle):

 • Days
 • Hours
 • Minutes
 • Seconds
 • Milliseconds
 • Ticks

Pokud chceme celý interval vyjádřit v jedné jednotce, použijeme vlastnosti předsazené "Total". Na rozdíl od výše uvedených vrací Double, nikoli Integer:

 • TotalDays
 • TotalHours
 • TotalMinutes
 • TotalSeconds
 • TotalMilliseconds

Metody

TimeSpan má několik konstruktorů, ukážeme si dva nejzákladnější:

Dim ts = New TimeSpan(hodiny minuty, sekundy)
Dim ts = New TimeSpan(dny, hodiny, minuty, sekundy)

Metody jsou podobné, jako na třídě DateTime, opět tu máme metodu Add(), která přidá k TimeSpanu další TimeSpan. TimeSpan můžeme vytvořit statickými metodami z intervalu v různých jednotkách:

 • FromDays()
 • FromHours()
 • FromMinutes()
 • FromSeconds((
 • FromMillisecon­ds()

Pro Parse() a ToString() platí to samé, jako pro DateTime.

Pojďme si udělat ještě jeden příklad. Zeptáme se uživatele na jeho datum narození a z toho vypočítáme jeho věk. Řekneme mu i, kolik mu je dní a hodin. Výpočet věku uděláme zjednodušený. TimeSpan bohužel neposkytuje zjištění let (kvůli tomu, že rok má vždy jiný počet dní), dostaneme se pouze k počtu dní v intervalu. Dny vydělíme 365.255 a zaokrouhlíme dolů. Pro nepatrné množství dat narození to nemusí fungovat, ale to nás nyní příliš nezatěžuje, jen si chceme TimeSpan vyzkoušet:

Console.WriteLine("Zadej datum narození: ")
Dim narozen As DateTime = DateTime.Parse(Console.ReadLine())
Dim vek As TimeSpan = DateTime.Today - narozen
Console.WriteLine("Je ti {0} let", Math.Floor(vek.Days / 365.255))
Console.WriteLine("To je ve dnech {0} a v hodinách {1}", vek.TotalDays, vek.TotalHours)
Console.ReadKey()

Konzolová aplikace
Zadej datum narození:
5.6.1989
Je ti 23 let
To je ve dnech 10136 a v hodinách 243264

Všimněte si, že TimeSpan vznikne opravdu pouhým odečtením dvou DateTime. Až budeme zas někdy tvořit objekty uživatelů, budeme u nich ukládat místo věku datum narození. Z něj poté dokážeme věk jednoduše spočítat a tak bude stále aktuální. Můžete si to zkusit.

V následujícím cvičení, Řešené úlohy k 11. lekci OOP v VB .NET, si procvičíme nabyté zkušenosti z předchozích lekcí.


 

Předchozí článek
Vlastnosti ve Visual Basic .NET
Všechny články v sekci
Objektově orientované programování ve Visual Basic .NET
Článek pro vás napsal Michal Žůrek - misaz
Avatar
Jak se ti líbí článek?
5 hlasů
Autor se věnuje tvorbě aplikací pro počítače, mobilní telefony, mikroprocesory a tvorbě webových stránek a webových aplikací. Nejraději programuje ve Visual Basicu a TypeScript. Ovládá HTML, CSS, JavaScript, TypeScript, C# a Visual Basic.
Aktivity (11)

 

 

Komentáře

Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zatím nikdo nevložil komentář - buď první!