Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se C# .NET
Nauč se s námi víc. Využij 50% zdarma na e-learningové kurzy.
C# week

Lekce 9 - Statika ve Visual Basic. NET

V předešlém cvičení, Řešené úlohy k 5.-8. lekci OOP ve Visual Basic .NET, jsme si procvičili nabyté zkušenosti z předchozích lekcí.

V dnešním VB.NET tutoriálu se budeme věnovat pojmu statika. Až doposud jsme byli zvyklí, že data (stav) nese instance. Atributy, které jsme definovali, tedy patřily instanci a byly pro každou instanci jedinečné. OOP však umožňuje definovat atributy a metody na samotné třídě. Těmto prvkům říkáme statické (někdy třídní) a jsou nezávislé na instanci.

Pozor na statikuPOZOR! Dnešní lekce vám ukáže statiku, tedy postupy, které v podstatě narušují objektový model. OOP je obsahuje jen pro speciální případy a obecně platí, že vše jde napsat bez statiky. Vždy musíme pečlivě zvážit, zda statiku opravdu nutně potřebujeme. Obecně bych doporučoval statiku vůbec nepoužívat, pokud si nejste naprosto jisti, co děláte. Podobně, jako globální proměnné (které VB.NET naštěstí nemá) je statika v objektovém programování něco, co umožňuje psát špatný kód a porušovat dobré praktiky. Dnes si ji tedy spíše vysvětlíme, abyste pochopili určité metody a třídy v .NET, které ji používají. Znalosti použijte s rozvahou, na světe bude potom méně zla.

Statické (třídní) atributy

Jako statické můžeme označit různé prvky. Začněme u atributů. Jak jsem se již v úvodu zmínil, statické prvky patří třídě, nikoli instanci. Data v nich uložená tedy můžeme číst bez ohledu na to, zda nějaká instance existuje. V podstatě můžeme říci, že statické atributy jsou společné pro všechny instance třídy, ale není to přesné, protože s instancemi doopravdy vůbec nesouvisí. Založme si nový projekt (název např. Statika) a udělejme si jednoduchou třídu Uzivatel:

Class Uzivatel
  Private jmeno As String
  Private heslo As String
  Private prihlaseny As Boolean

  Public Sub New(jmeno As String, heslo As String)
    Me.jmeno = jmeno
    Me.heslo = heslo
    prihlaseny = False
  End Sub

  Public Function PrihlasSe(zadaneHeslo As String) As Boolean
    If zadaneHeslo = heslo Then
      prihlaseny = True
      Return True
    Else
      Return False
    End If ' hesla nesouhlasí
  End Function

End Class

Třída je poměrně jednoduchá, reprezentuje uživatele nějakého systému. Každá instance uživatele má své jméno, heslo a také se o ni ví, zda je přihlášená či nikoli. Aby se uživatel přihlásil, zavolá se na něm metoda PrihlasSe() a v jejím parametru heslo, které člověk za klávesnicí zadal. Metoda ověří, zda se jedná opravdu o tohoto uživatele a pokusí se ho přihlásit. Vrátí True/False podle toho, zda přihlášení proběhlo úspěšně. V reálu by se heslo ještě tzv. hashovalo, ale to zde opomineme.

Když se uživatel registruje, systém mu napíše, jakou minimální délku musí jeho heslo mít. Toto číslo bychom měli mít někde uložené. Ve chvíli, kdy uživatele registrujeme, tak ještě nemáme k dispozici jeho instanci. Objekt není vytvořený a vytvoří se až po vyplnění formuláře. Nemůžeme tedy v třídě Uzivatel k tomuto účelu použít veřejný atribut minimalniDelka­Hesla. Samozřejmě by bylo velmi přínosné, kdybychom měli údaj o minimální délce hesla uložený ve třídě Uzivatel, protože k němu logicky patří. Údaj uložíme do statického atributu pomocí modifikátoru Shared:

Class Uzivatel
  Private jmeno As String
  Private heslo As String
  Private prihlaseny As Boolean

  Public Shared minimalniDelkaHesla As Integer = 6

  ...

End Class

Nyní se přesuňme do Module1.vb a zkusme si atribut vypsat. K atributu nyní přistoupíme přímo přes třídu:

Console.WriteLine(Uzivatel.minimalniDelkaHesla)

Vidíme, že atribut opravdu náleží třídě. Můžeme se na ni ptát v různých místech programu bez toho, aniž bychom měli uživatele vytvořeného. Naopak na instanci uživatele tento atribut nenalezneme:

Dim u As New Uzivatel("Tomáš Marný", "heslojeveslo")
Console.WriteLine(u.minimalniDelkaHesla)

Visual Studio zahlásí chybu a kód se nezkompiluje.

Jako další praktické využití statických atributů se nabízí číslování uživatelů. Budeme chtít, aby měl každý uživatel přidělené unikátní identifikační číslo. Bez znalosti statiky bychom si museli hlídat zvenčí každé vytvoření uživatele a počítat je. My si však můžeme vytvořit přímo na třídě Uzivatel privátní statický atribut dalsiId, kde bude vždy připraveno číslo pro dalšího uživatele. První uživatel bude mít id 1, druhý 2 a tak dále. Uživateli tedy přibude nový atribut id, který se v konstruktoru nastaví podle hodnoty dalsiId. Pojďme si to vyzkoušet:

Class Uzivatel
  Private jmeno As String
  Private heslo As String
  Private prihlaseny As Boolean
  Private id As Integer
  Private Shared minimalniDelkaHesla As Integer = 6
  Private Shared dalsiId As Integer = 1

  Public Sub New(jmeno As String, heslo As String)
    Me.jmeno = jmeno
    Me.heslo = heslo
    prihlaseny = False
    id = dalsiId
    dalsiId += 1
  End Sub

  ...

End Class

Třída si sama ukládá, jaké bude id další její instance. Toto id přiřadíme nové instanci v konstruktoru a zvýšíme ho o 1, aby bylo připraveno pro další instanci. Statické však nemusí být jen atributy, možnosti jsou mnohem větší.

Statické metody

Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

Statické metody se volají na třídě. Jedná se zejména o pomocné metody, které potřebujeme často používat a nevyplatí se nám tvořit instanci. Mnoho takovýchto metod již známe, jen jsme si to neuvědomovali. Nikdy jsme např. netvořili instanci konzole k tomu, abychom do ní mohli zapisovat. Metoda WriteLine() na třídě Console je statická. Konzole je jen jedna a bylo by zbytečné tvořit si z ní instanci, když ji chceme používat. Podobně je tomu např. u metody Round() na třídě Math. Když chceme zaokrouhlit číslo, nebudeme si k tomu přeci tvořit objekt. Jedná se tedy většinou o pomocné metody, kde by instanciace zbytečně zdržovala nebo nedávala smysl.

Ukažme si opět reálný příklad. Při registraci uživatele potřebujeme znát minimální délku hesla ještě před jeho vytvořením. Bylo by také dobré, kdybychom mohli před jeho vytvořením i heslo zkontrolovat, zda má správnou délku, neobsahuje diakritiku, je v něm alespoň jedno číslo a podobně. Za tímto účelem si vytvoříme pomocnou statickou metodu ZvalidujHeslo():

Public Shared Function ZvalidujHeslo(heslo As String) As Boolean
  If heslo.Length >= minimalniDelkaHesla Then
    ' podrobnou logiku validace hesla vynecháme
    Return True
  End If
  Return False
End Function

Opět si zkusíme, že metodu můžeme na třídě Uzivatel zavolat:

Console.WriteLine(Uzivatel.ZvalidujHeslo("heslojeveslo"))
Class Uzivatel
  Private jmeno As String
  Private heslo As String
  Private prihlaseny As Boolean
  Private id As Integer
  Private Shared minimalniDelkaHesla As Integer = 6
  Private Shared dalsiId As Integer = 1

  Public Sub New(jmeno As String, heslo As String)
    Me.jmeno = jmeno
    Me.heslo = heslo
    prihlaseny = False
    id = dalsiId
    dalsiId += 1
  End Sub

  Public Function PrihlasSe(zadaneHeslo As String) As Boolean
    If zadaneHeslo = heslo Then
      prihlaseny = True
      Return True
    Else
      Return False
    End If ' hesla nesouhlasí
  End Function

  Public Shared Function ZvalidujHeslo(heslo As String) As Boolean
    If heslo.Length >= minimalniDelkaHesla Then
      ' podrobnou logiku validace hesla vynecháme
      Return True
    End If
    Return False
  End Function
End Class

Pozor! Díky tomu, že metoda ZvalidujHeslo() náleží třídě, nemůžeme v ní přistupovat k žádným instančním atributům. Tyto atributy totiž neexistují v kontextu třídy, ale instance. Ptát se na jmeno by v naší metodě nemělo smysl! Můžete si zkusit, že to opravdu nejde.

Stejné funkčnosti při validaci hesla samozřejmě můžeme dosáhnout i bez znalosti statiky. Vytvořili bychom si nějakou třídu, např. ValidatorUzivatelu a do ní napsali tyto metody. Museli bychom poté vytvořit její instanci, abychom metody mohli volat. Bylo by to trochu matoucí, protože logika uživatele by byla zbytečně rozdělena do dvou tříd, když může být za pomoci statiky pohromadě.

U příkladu se statickým atributem minimalniDelka­Hesla jsme porušili zapouzdření, neměli bychom dovolovat atribut nekontrolovaně měnit. Můžeme ji samozřejmě nastavit jako privátní a k jejímu čtení vytvořit statickou metodu. To ostatně dobře známe z minulých dílů. Doplníme takovou metodu i k navrácení id:

Public Shared Function VratMinimalniDelkuHesla() As Integer
  Return minimalniDelkaHesla
End Function

Public Function VratId() As Integer
  Return id
End Function

Module1.vb bude vypadat takto:

Dim u As New Uzivatel("Tomáš Marný", "heslojeveslo")
Console.WriteLine("ID prvního uživatele: {0}", u.VratId())
Dim v As New Uzivatel("Olí Znusinudle", "csfd1fg")
Console.WriteLine("ID druhého uživatele: {0}", v.VratId())
Console.WriteLine("Minimální délka hesla uživatele je: {0}", Uzivatel.VratMinimalniDelkuHesla())
Console.WriteLine("Validnost hesla ""heslo"" je: {0}", Uzivatel.ZvalidujHeslo("heslo"))
Console.ReadKey()

A výstup bude:

Konzolová aplikace
ID prvního uživatele: 1
ID druhého uživatele: 2
Minimální délka hesla uživatele je: 6
Validnost hesla "heslo" je: False

Statický konstruktor

Třída může mít i statický konstruktor. Ten se vykoná někdy ve chvíli, kdy se aplikace spustí a třída se zaregistruje k použití. Můžeme ho použít pro přípravné práce, výpočty a podobně. Můžeme v něm podobně jako v instančním konstruktoru vytvořit instance nějakých tříd a uložit si je do statických atributů.

Privátní konstruktor

Pokud se nám vyskytne třída, která obsahuje jen pomocné metody nebo nemá smysl od ni tvořit instance (např. nikdy nebudeme mít 2 konzole), můžeme její instanční konstruktor označit jako privátní. Takovouto třídu poté nelze instancovat (vytvořit její instanci). Podobně jsou řešeny třídy Console a Math. Zkusme si vytvořit instanci třídy Math:

Dim m As New Math()

Dostaneme vyhubováno, třída má všechny prvky statické a tedy nedává smysl od ni tvořit instanci, ta by nic neobsahovala. Proto je instanciace zakázána.

Statický registr

Pojďme si takovou jednoduchou třídu se samými statickými členy a privátním konstruktorem vytvořit. Mohlo by se jednat o třídu, která obsahuje jen pomocné metody a atributy (jako Math). Já jsem se však rozhodl vytvořit tzv. statický registr. Ukážeme si, jak je možné předávat důležitá data mezi třídami, aniž bychom museli mít instanci.

Mějme aplikaci, řekněme nějakou větší a rozsáhlejší, např. diář. Aplikace bude obsahovat přepínání jazyka jejího rozhraní, zvolení používaných záložek, složky k ukládání souborů, barevného schématu a ještě třeba zda ji chceme spouštět při spuštění operačního systému. Bude mít tedy nějaká nastavení, ke kterým se bude přistupovat z různých míst programu. Bez znalosti statiky bychom museli všem objektům (kalendáři, úlohám, poznámkám...) předat v konstruktoru v jakém jazyce pracují, případně jim dodat tímto způsobem další nastavení, jako první den v týdnu (neděle/pondělí) a podobně.

Jednou z možností, jak toto řešit, je použít k uložení těchto nastavení třídu se statickými prvky. Bude tedy přístupná ve všech místech programu a to i bez vytvoření instance. Obsahovat bude všechna potřebná nastavení, která si z ní budou objekty libovolně brát. Mohla by vypadat např. nějak takto:

Class Nastaveni
  Private Sub New()
  End Sub

  Private Shared jazyk As String = "CZ"
  Private Shared barevneSchema As String = "cervene"
  Private Shared spustitPoStartu As Boolean = True

  Public Shared Function VratJazyk() As String
    Return jazyk
  End Function

  Public Shared Function VratBarevneSchema() As String
    Return barevneSchema
  End Function

  Public Shared Function VratSpustitPoStartu() As Boolean
    Return spustitPoStartu
  End Function

End Class

Všechny atributy i metody musí obsahovat modifikátor Shared, všimněte si privátního konstruktoru. Záměrně jsem do třídy nedával veřejné atributy, ale vytvořil metody, aby se hodnoty nedaly měnit. Je to trochu nepohodlné pro programátora, příště si ukážeme, jak to udělat lépe, představíme si totiž vlastnosti.

Zkusme si třídu nyní použít, i když program diář nemáme. Vytvoříme si jen na ukázku třídu Kalendar a zkusíme si, že v ní máme opravdu bez problému přístup k nastavení. Vložíme do ni metodu, která vrátí všechna nastavení:

Class Kalendar

  Public Function VratNastaveni() As String
    Dim s As String = ""
    s &= String.Format("Jazyk: {0}{1}", Nastaveni.VratJazyk(), vbCrLf)
    s &= String.Format("Barevné schéma: {0}{1}", Nastaveni.VratBarevneSchema(), vbCrLf)
    s &= String.Format("Spustit po startu: {0}{1}", Nastaveni.VratSpustitPoStartu(), vbCrLf)
    Return s
  End Function

End Class

Následně vše vypíšeme do konzole:

Dim kalendar As New Kalendar()
Console.WriteLine(kalendar.VratNastaveni())
Console.ReadKey()
Class Kalendar

  Public Function VratNastaveni() As String
    Dim s As String = ""
    s &= String.Format("Jazyk: {0}{1}", Nastaveni.VratJazyk(), vbCrLf)
    s &= String.Format("Barevné schéma: {0}{1}", Nastaveni.VratBarevneSchema(), vbCrLf)
    s &= String.Format("Spustit po startu: {0}{1}", Nastaveni.VratSpustitPoStartu(), vbCrLf)
    Return s
  End Function

End Class


Konzolová aplikace
Jazyk: CZ
Barevné schéma: cervene
Spustit po startu: True

Vidíme, že instance kalendáře má opravdu bez problému přístup ke všem nastavením programu.

Opět pozor, tento kód lze nesprávně použít pro předávání nezapouzdřených dat a používá se jen ve specifických situacích. Většina předávání dat do instance probíhá pomocí parametru v konstruktoru, nikoli přes statiku.

Statika se velmi často vyskytuje v návrhových vzorech, o kterých jsme se zde již bavili. Jsou to postupy, které dovádí objektově orientované programování k dokonalosti a o kterých se tu jistě ještě zmíníme. Pro dnešek je toho však již dost :).

V následujícím cvičení, Řešené úlohy k 9. lekci OOP v VB .NET, si procvičíme nabyté zkušenosti z předchozích lekcí.


 

Předchozí článek
Řešené úlohy k 5.-8. lekci OOP ve Visual Basic .NET
Všechny články v sekci
Objektově orientované programování ve Visual Basic .NET
Článek pro vás napsal Michal Žůrek - misaz
Avatar
Jak se ti líbí článek?
5 hlasů
Autor se věnuje tvorbě aplikací pro počítače, mobilní telefony, mikroprocesory a tvorbě webových stránek a webových aplikací. Nejraději programuje ve Visual Basicu a TypeScript. Ovládá HTML, CSS, JavaScript, TypeScript, C# a Visual Basic.
Aktivity

 

 

Komentáře
Zobrazit starší komentáře (2)

Avatar
thejoeejoee
Člen
Avatar
thejoeejoee:29.5.2013 19:14

No "Aréna s mágem" a "Dědičnost s polymorfismus" před "Hello World"? Je to seřazené nějak špatně..

 
Odpovědět
29.5.2013 19:14
Avatar
Kit
Redaktor
Avatar
Odpovídá na thejoeejoee
Kit:29.5.2013 19:26

Dědičnost a polymorfismus mají v OOP přednost. Mají se učit dřív.

Odpovědět
29.5.2013 19:26
Vlastnosti objektů by neměly být veřejné. A to ani prostřednictvím getterů/setterů.
Avatar
Odpovídá na Kit
Michal Žůrek - misaz:29.5.2013 19:28

No, ale fakt je že se tam něco asi "pošmodrchalo".

 
Odpovědět
29.5.2013 19:28
Avatar
Kit
Redaktor
Avatar
Odpovídá na Michal Žůrek - misaz
Kit:29.5.2013 19:34

Pošmodrchat se mohlo to, že v SQL dotazu chybí ORDER BY.

Odpovědět
29.5.2013 19:34
Vlastnosti objektů by neměly být veřejné. A to ani prostřednictvím getterů/setterů.
Avatar
David Čápka
Tým ITnetwork
Avatar
David Čápka:30.5.2013 11:57

Díky za upozornění, už je to přerovnané.

Odpovědět
30.5.2013 11:57
Jsem moc rád, že jsi na síti, a přeji ti top IT kariéru, ať jako zaměstnanec nebo podnikatel. Máš na to! :)
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!
Avatar
Vetva
Člen
Avatar
Vetva:29.9.2015 9:40

Veľmi dobre vysvetlené - ďakujem - napriek tomu otázky ?

 1. Statický konštruktor - Shared Sub New() ?
 2. Vytvoril som podobnú triedu ako je tu Class Nastaveni . Avšak v konštruktore mám výpočet, na ktorom sú závislé odvzdávané dáta; takže triedu musím volať - inštancovať že ? Dá sa pomocou Call aby som zbytočne nevytváral premennú ? Akosi sa mi to nedarí.
 
Odpovědět
29.9.2015 9:40
Avatar
Odpovídá na Vetva
Michal Žůrek - misaz:30.9.2015 20:55

úplně nějlepší je ani nastavení nedělat statické. Protože teoreticky můžeš mezi nastaveními přepínat a tak.... Jinak článek je přepisem C# článků (což trochu odpovídá na tvůj dotaz v 1. díle)a ve VB se to většinou řeší přes Module než nějaké takové třídy. Lepší by bylo

Module Nastaveni

End Module

a pokud už děláš něco takhle statické, pak většinou nemá konstruktor smysl (konstruktor totiž vytváří instanci třídy, což statika nedělá, proto nedává smysl).

 
Odpovědět
30.9.2015 20:55
Avatar
Jaroslav Trojan
Redaktor
Avatar
Jaroslav Trojan:3.7.2016 15:15

Upravená Statika:

Module Module1

Sub Main()
Console.Write­Line(Uzivatel­.minimalniDel­kaHesla)
Dim u As New Uzivatel("Tomáš Marný", "heslojeveslo")
Console.Write­Line(u.minimal­niDelkaHesla)
Console.Write­Line(Uzivatel­.ZvalidujHeslo("hes­lojeveslo"))
Console.Write­Line("ID prvního uživatele:{0}", u.VratId())
Console.Write­Line(u) : Console.Write­Line("Tomáš Marný")
Dim v As New Uzivatel("Olda Novák", "csfd1fg")
Console.Write­Line("ID druhého uživatele:{0}", v.VratId())
Console.Write­Line(v) : Console.Write­Line("Olda Novák")
Console.Write­Line("Minimál­ní délka hesla uživatele je:{0}", Uzivatel.mini­malniDelkaHes­la)
Console.Write­Line("Validnost hesla""heslo"" je:{0}", Uzivatel.Zvali­dujHeslo("hes­lojeveslo"))
' Console.ReadKey()
Dim kalendar As New Kalendar()
Console.Write­Line(kalendar­.VratNastaveni())
Console.ReadKey()

End Sub

End Module

Třída Uzivatel:

Class Uzivatel
Public jmeno As String
Public heslo As String
Private prihlaseny As Boolean
Private id As Integer
'statická proměnná Shared
Public Shared minimalniDelkaHesla As Integer = 6
Private Shared dalsiId As Integer = 1
Public Sub New(jmeno As String, heslo As String)
Me.jmeno = jmeno
Me.heslo = heslo
prihlaseny = False
id = dalsiId
dalsiId += 1
End Sub
Public Function PrihlasSe(zada­neHeslo As String) As Boolean
If zadaneHeslo = heslo Then
prihlaseny = True
Return True
Else
Return False
End If
'hesla nesouhlasí
End Function
'privátní statická proměnná dalsiId
'pomocná stat.metoda ZvalidujHeslo()
Public Shared Function ZvalidujHeslo(heslo As String) As Boolean
If heslo.Length >= minimalniDelkaHesla Then
'podrobnou logiku validace hesla vynecháme
Return True
End If
Return False
End Function
Public Function VratId()
Return Me.id + 1 - 1

End Function
Public Function VratMinimalni­DelkuHesla()

Return Me.minimalniDel­kaHesla
End Function

End Class

Třída Nastaveni

Class Nastaveni
Private Sub New()

End Sub
Private Shared jazyk As String = "český"
Private Shared barevneSchema As String = "červené"
Private Shared spustitPoStartu As Boolean = True

Public Shared Function Jazyk1() As String
Return jazyk
End Function

Public Shared Function BarevneSchema1() As String
Return barevneSchema
End Function

Public Shared Function SpustitPoStartu1() As Boolean
Return spustitPoStartu
End Function

End Class

Třída Kalendar

Class Kalendar
Public Function VratNastaveni() As String
Dim s As String = ""
s += [String].Format("Ja­zyk:{0}" & vbLf, Nastaveni.Jazyk1())
s += [String].Format("Ba­revné schéma: {0}" & vbLf, Nastaveni.Barev­neSchema1())
s += [String].Format("Spus­tit po startu: {0}" & vbLf, Nastaveni.Spus­titPoStartu1())
Return s
End Function
End Class

Odpovědět
3.7.2016 15:15
statik
Avatar
Petr Lipovský:4.8.2016 12:31

Ve třídě Kalendar mi hlásí chybu že je již použito jméno jazyk (+ostatní proměnné):

Private Shared jazyk As String = "CZ"
Public Shared Function Jazyk() As String 'dát místo jazyk třeba Jazyk1
Return jazyk
End Function

Neměly by být jména proměnných a funkcí odlišná (VB nerozlišuje velká malá písmena na rozdíl od C#)?
Potom to funguje OK.

 
Odpovědět
4.8.2016 12:31
Avatar
Odpovídá na Petr Lipovský
Michal Žůrek - misaz:4.8.2016 18:40

VB.NET sice velikost písmen nerozlišuje, ale u mě ten kód funguje.

 
Odpovědět
4.8.2016 18:40
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 10 zpráv z 12. Zobrazit vše