Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se Javy
Aktuálně: Postihly zákazy tvou profesi? Poptávka po ajťácích prudce roste, využij slevové akce 50% výuky zdarma!
Java týden

Lekce 8 - Pole ve Visual Basicu

V minulé lekci, Ošetření uživatelských vstupů, jsme si ukázali ošetření uživatelských vstupů.

V dnešním VB.NET tutoriálu si představíme datovou strukturu pole a vyzkoušíme si, co všechno umí.

Pole

Představte si, že si chcete uložit nějaké údaje o více prvcích. Např. chcete v paměti uchovávat 10 čísel, políčka šachovnice nebo jména 50ti uživatelů. Asi vám dojde, že v programování bude nějaká lepší cesta, než začít bušit proměnné uzivatel1, uzivatel2, ... až uzivatel50. Nehledě na to, že jich může být třeba 1000. A jak by se v tom potom hledalo? Brrr, takhle ne :)

Pokud potřebujeme uchovávat větší množství proměnných stejného typu, tento problém nám řeší pole. Můžeme si ho představit jako řadu přihrádek, kde v každé máme uložený jeden prvek. Přihrádky jsou očíslované tzv. indexy, první má index 0.

Struktura pole

(Na obrázku je vidět pole osmi čísel)

Programovací jazyky se velmi liší v tom, jak s polem pracují. V některých jazycích (zejména starších, kompilovaných) nebylo možné za běhu programu vytvořit pole s dynamickou velikostí (např. mu dát velikost dle nějaké proměnné). Pole se muselo deklarovat s konstantní velikostí přímo ve zdrojovém kódu. Toto se obcházelo tzv. pointery a vlastními datovými strukturami, což často vedlo k chybám při manuální správě paměti a nestabilitě programu (např. v C++). Naopak některé interpretované jazyky umožňují nejen deklarovat pole s libovolnou velikostí, ale dokonce tuto velikost na již existujícím poli měnit (např. PHP). My víme, že VB.NET je virtuální stroj, tedy cosi mezi kompilerem a interpretem. Proto můžeme pole založit s velikostí, kterou dynamicky zadáme až za běhu programu, ale velikost existujícího pole modifikovat nemůžeme. Lze to samozřejmě obejít nebo použít jiné datové struktury, ale k tomu se dostaneme.

Možná vás napadá, proč se tu zabýváme s polem, když má evidentně mnoho omezení a existují lepší datové struktury. Odpověď je prostá: pole je totiž jednoduché. Nemyslím pro nás na pochopení (to také), ale zejména pro Visual Basic. Rychle se s ním pracuje, protože prvky jsou v paměti jednoduše uloženy za sebou, zabírají všechny stejně místa a rychle se k nim přistupuje. Mnoho vnitřních funkčností v .NET proto nějak pracuje s polem nebo pole vrací. Je to klíčová struktura.

Pro hromadnou manipulaci s prvky pole se používají cykly.

Pole deklarujeme pomocí kulatých závorek:

Dim pole(9) As Integer

Slovo pole je samozřejmě název naší proměnné. Nyní jsme deklarovali, že v proměnné bude pole 10 prvků typu Integer. Pole se založí automaticky, pokud zadáme počet prvků v poli. Nyní máme v proměnné pole pole o velikosti 10 čísel typu Integer. Pozor na skutečnost, že jako délku zadáváme poslední index, který je číslovaný od nuly, pole(9) má tedy 10 prvků.

K prvkům pole potom přistupujeme přes kulatou závorku, pojďme na první index (tedy index 0) uložit číslo 1.

Dim pole(9) As Integer
pole(0) = 1

Plnit pole takhle ručně by bylo příliš pracné, použijeme cyklus a naplníme si pole čísly od 1 do 10. K naplnění použijeme For cyklus:

Dim pole(9) As Integer
For i As Integer = 0 To 9
  pole(i) = i + 1
Next

Abychom pole vypsali, můžeme za předchozí kód připsat:

For i As Integer = 0 To pole.Length - 1
  Console.Write("{0} ", pole(i))
Next

Všimněte si, že pole má vlastnost Length, kde je uložena jeho délka, tedy počet prvků.

Konzolová aplikace
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

Můžeme použít zjednodušenou verzi cyklu pro práci s kolekcemi, známou jako For Each. Ten projede všechny prvky v poli a jeho délku si zjistí sám. Jeho syntaxe je následující:

For Each promenna As Integer In pole
  Console.WriteLine(promenna)
Next

Cyklus projede prvky v kolekci (to je obecný název pro struktury, které obsahují více prvků, u nás to bude pole) postupně od prvního do posledního. Prvek máme v každé iteraci cyklu uložený v dané proměnné.

Přepišme tedy náš dosavadní program pro For Each. For Each nemá řídící proměnnou, není tedy vhodný pro vytvoření našeho pole a použijeme ho jen pro výpis.

Dim pole(9) As Integer
pole(0) = 1
For i As Integer = 0 To 9
  pole(i) = i + 1
Next
For Each promenna As Integer In pole
  Console.Write("{0} ", promenna)
Next
Console.ReadKey()

Výstup programu:

Konzolová aplikace
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pole samozřejmě můžeme naplnit ručně a to i bez toho, abychom dosazovali postupně do každého indexu. Použijeme k tomu složených závorek a prvky oddělujeme čárkou:

Dim simpsonovi() = {"Homer", "Marge", "Bart", "Lisa", "Maggie"}

Všimněte si, že v tomto případě jsme nemuseli uvést počet prvků.

Pole často slouží k ukládání mezivýsledků, které se potom dále v programu používají. Když něco potřebujeme 10x, tak to nebudeme 10x počítat, ale spočítáme to jednou a uložíme do pole, odtud poté výsledek jen načteme.

Metody na třídě Array

.NET nám poskytuje třídu Array, která obsahuje pomocné metody pro práci s poli. Pojďme se na ně podívat:

Sort()

Jak již název napovídá, metoda nám pole seřadí. Její jediný parametr je pole, které chceme seřadit. Je dokonce tak chytrá, že pracuje podle toho, co máme v poli uložené. Stringy třídí podle abecedy, čísla podle velikosti. Zkusme si seřadí a vypsat naši rodinku Simpsnů:

Dim simpsonovi() = {"Homer", "Marge", "Bart", "Lisa", "Maggie"}
Array.Sort(simpsonovi)
For Each s As String In simpsonovi
  Console.Write("{0} ", s)
Next
Console.ReadKey()

Konzolová aplikace
Bart Homer Lisa Maggie Marge

Zkuste si udělat pole čísel a vyzkoušejte si, že to opravdu funguje i pro ně.

Reverse()

Reverse() nám pole otočí (první prvek bude jako poslední atd.), toho můžeme využít např. pro třídění pozpátku:

Dim simpsonovi() = {"Homer", "Marge", "Bart", "Lisa", "Maggie"}
Array.Sort(simpsonovi)
Array.Reverse(simpsonovi)
For Each s As String In simpsonovi
  Console.Write("{0} ", s)
Next
Console.ReadKey()

IndexOf() a LastIndexOf()

Tyto metody vrátí index prvního nebo posledního nalezeného prvku. V případě nenalezení prvku vrátí -1. Metoda bere dva parametry, prvním je pole, druhým hledaný prvek. Umožníme uživateli zadat jméno Simpsna a řekneme mu, na jaké pozici je uložený. Teď to pro nás nemá hlubší význam, protože prvek pole je jen String. Bude se nám to však velmi hodit ve chvíli, kdy v poli budeme mít uloženy plnohodnotné objekty. Berme to tedy jako takovou přípravu.

Dim simpsonovi() = {"Homer", "Marge", "Bart", "Lisa", "Maggie"}
Console.WriteLine("Ahoj, zadej svého oblíbeného Simpsna (z rodiny Simpsnů): ")
Dim simpson As String = Console.ReadLine()
Dim pozice As Integer = Array.IndexOf(simpsonovi, simpson)
If pozice >= 0 Then
  Console.WriteLine("Jo, to je můj {0}. nejoblíbenější Simpson!", pozice + 1)
Else
  Console.WriteLine("Hele, tohle není Simpson")
End If
Console.ReadKey()

Konzolová aplikace
Ahoj, zadej svého oblíbeného Simpsna (z rodiny Simpsů):
Homer
Jo, to je můj 1. nejoblíbenější Simpson!

Copy()

Copy() již podle názvu zkopíruje část pole do jiného pole. Prvním parametrem je zdrojové pole, druhým cílové a třetím počet znaků, který se má zkopírovat.

Metody na poli

Třída Array není jedinou možností, jak s polem manipulovat. Přímo na samotné instanci pole (konkrétní proměnné) můžeme volat také spoustu metod. I když si zmíníme jen některé, je jich opravdu hodně. Nebudeme tedy dělat příklady, jen si je popíšeme:

Length

Length jsme si již zmínili, vrátí délku pole. Není metodou, ale vlastností, nepíší se za ni tedy závorky ().

Min(), Max(), Average(), Sum()

Matematické metody, vracející nejmenší prvek (Min()), největší prvek (Max()), průměr ze všech prvků (Average()) a součet všech prvků (Sum()). Metody nemají žádné parametry.

Concat(), Intersect(), Union()

Všechny tyto metody vrátí na výstupu nové pole a jako parametr mají druhé pole. Concat() vykoná nám již známou konkatenaci, tedy k našemu poli připojí druhé pole a takto vzniklé nové pole vrátí. Intersect() vykoná průnik obou polí, tedy sestaví pole s prvky, které jsou oběma polím společné. Union() naopak vykoná sjednocení, funguje tedy podobně jako Concat(), jen prvky, které byly v obou polích, jsou v novém poli jen jednou.

First() a Last()

Již podle názvu metody vrátí první a poslední prvek, neberou žádné parametry.

Take() a Skip()

Obě tyto metody berou jako parametr počet prvků. Take vrátí pole s daným počtem prvků zkopírovaných od začátku původního pole. Skip() naopak vrátí pole bez těchto prvních prvků.

Contains()

Metoda vrací True/False podle toho, zda se prvek, uvedený v parametru metody, v daném poli nachází.

Reverse()

Metodu Reverse() známe již z třídy Array, pokud ji ale voláme na konkrétním poli, tak se prvky v něm neotočí, nýbrž je vytvořeno nové otočené pole a to je vráceno. Metoda nemá žádné parametry.

Distinct()

Distinct() je metoda bez parametrů a zajistí, aby byl v poli každý prvek jen jednou, tedy vymaže duplicitní prvky a unikátní pole vrátí jako návratovou hodnotu metody, opět tedy nemodifikuje dané pole.

Mnoho metod nemění přímo naše pole, ale vrátí pouze pole nové (jsou to metody Concat(), Intersect(), Union(), Reverse() a Distinct()), ve kterém jsou provedeny požadované změny. Pokud chceme modifikovat původní pole, musíme do něj takto dosadit. Tyto metody bohužel z důvodů, které pochopíme až později, nevrací přímo pole, ale typ IEnumerable. Aby bylo dosazení výsledku zpět do pole možné, musíme ho ještě převést na pole metodou ToArray().

Dim cisla() = { 1, 2, 3, 3, 3, 5 }
cisla = cisla.Distinct().ToArray()

Proměnná délka pole

Říkali jsme si, že délku pole můžeme definovat i za běhu programu, pojďme si to zkusit a rovnou si vyzkoušejme nějakou metodu na poli:

Console.WriteLine("Ahoj, spočítám ti průměr známek. Kolik známek zadáš?")
Dim pocet As Integer = Console.ReadLine()
Dim cisla(pocet - 1) As Integer
For i As Integer = 0 To pocet - 1
  Console.Write("Zadejte {0}. číslo: ", i + 1)
  cisla(i) = Console.ReadLine()
Next
Console.WriteLine("Průměr tvých známek je: {0}", cisla.Average())
Console.ReadKey()
Konzolová aplikace
Ahoj, spočítám ti průměr známek. Kolik známek zadáš?
5
Zadejte 1. číslo: 1
Zadejte 2. číslo: 2
Zadejte 3. číslo: 2
Zadejte 4. číslo: 3
Zadejte 5. číslo: 5
Průměr tvých známek je: 2,6

Tento příklad by šel samozřejmě napsat i bez použití pole, ale co kdybychom chtěli spočítat např. medián? Nebo např. vypsat zadaná čísla pozpátku? To už by bez pole nešlo. Takhle máme k dispozici v poli původní hodnoty a můžeme s nimi neomezeně a jednoduše pracovat.

To by pro dnešek stačilo, můžete si s polem hrát.

V následujícím cvičení, Řešené úlohy k 8. lekci VB.NET, si procvičíme nabyté zkušenosti z předchozích lekcí.


 

Předchozí článek
Ošetření uživatelských vstupů
Všechny články v sekci
Základní konstrukce jazyka Visual Basic (VB .NET)
Článek pro vás napsal Michal Žůrek - misaz
Avatar
Jak se ti líbí článek?
2 hlasů
Autor se věnuje tvorbě aplikací pro počítače, mobilní telefony, mikroprocesory a tvorbě webových stránek a webových aplikací. Nejraději programuje ve Visual Basicu a TypeScript. Ovládá HTML, CSS, JavaScript, TypeScript, C# a Visual Basic.
Aktivity (18)

 

 

Komentáře
Zobrazit starší komentáře (6)

Avatar
Ondrej_d
Člen
Avatar
Ondrej_d:24.2.2015 19:33

Dovolim si opravit priemer znamok:

Console.Write­Line("Ahoj, spočítám ti průměr známek. Kolik známek zadáš?")
Dim pocet As Integer = Console.ReadLine()
Dim cisla(pocet - 1) As Integer
For i = 0 To (pocet - 1)
Console.Write("Za­dejte {0}. číslo: ", i + 1)
cisla(i) = Console.ReadLine()
Next
Console.Write­Line("Průměr tvých známek je: {0}", cisla.Average())
Console.ReadKey()

kedze 10 znamek znamena 11 vstupov

 
Odpovědět
24.2.2015 19:33
Avatar
Jaroslav Trojan
Redaktor
Avatar
Jaroslav Trojan:8.6.2016 9:57

pole simpsonovi() se nedá naplnit jmény, protože jména červeně podtrhne a hlásí error: String se nedá konvertovat na String , tak co s tím? Díky!

Odpovědět
8.6.2016 9:57
statik
Avatar
Jaroslav Trojan
Redaktor
Avatar
Jaroslav Trojan:8.6.2016 10:02

Dim simpsonovi() As String=("Homer", "Merge", ...atd )
Jména podtrhuje červeně a hlásí error

Odpovědět
8.6.2016 10:02
statik
Avatar
Odpovídá na Jaroslav Trojan
Michal Žůrek - misaz:8.6.2016 20:07

patří tam složené závorky, ne kulaté.

Dim simpsonovi() As String = {"Homer", "Marge", "Bart", "Lisa", "Meggie"}
 
Odpovědět
8.6.2016 20:07
Avatar
Miroslav Němeček:26.2.2017 12:06

Potřebuju ze stringů vstup2(), s hodnotami např "56794","71697" nebo "93156" vypsat hodnoty do proměnné dcis() typu Ulong(UInt64) ale pořád mi to hází chyby buď přetečení pole, nebo v téhle verzi kódu dcis() zůstane vždy 0.

For i as integer = 0 To vstup2.Length
dcis(i) = CULng(Convert­.ToUInt64(vstup2(i­)))
i = i + 1
Next

 
Odpovědět
26.2.2017 12:06
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!
Avatar
Odpovídá na Miroslav Němeček
Michal Žůrek - misaz:26.2.2017 13:00

Ve VB se nepíše

i = i + 1

to se dělá samo.

Visual Basic cykl provádí i pro poslední hodnotu (v C# je to ekvivaletní k operátoru <= v podmínce cyklu), takže od koncové proměnné pole musíš odečíst 1.

For i as integer = 0 To vstup2.Length - 1
  dcis(i) = CULng(Convert.ToUInt64(vstup2(i)))
Next
 
Odpovědět
26.2.2017 13:00
Avatar
Odpovídá na Michal Žůrek - misaz
Miroslav Němeček:27.2.2017 20:37

Dík, tak teď to jen předělat.

 
Odpovědět
27.2.2017 20:37
Avatar
Neaktivní uživatel:7.6.2018 11:35

Ahoj, ten průměr známek nepočítá správně, tak jak by měl.
Pokud napíšeš, že máš 2 známky a každá z nich má hodnotu 2, tak ti to spočítá průměr 1.333333333, což je blbost.

Editováno 7.6.2018 11:36
Odpovědět
7.6.2018 11:35
Neaktivní uživatelský účet
Avatar
David Čápka
Tým ITnetwork
Avatar
Odpovídá na Neaktivní uživatel
David Čápka:7.6.2018 11:44

Ahoj, má tam být Dim cisla(pocet - 1) As Integer, díky, opravil jsem to.

Odpovědět
7.6.2018 11:44
Jsem moc rád, že jsi na síti, a přeji ti top IT kariéru, ať jako zaměstnanec nebo podnikatel. Máš na to! :)
Avatar
Dávid Dopirák:7. dubna 19:17

Ahoj,
prečo pri dátovom type BYTE mi metóda

.Average

nevie počítať priemer ?

Je to predsa tiež číslený dátový typ nie ?

Díky za odpoveď

 
Odpovědět
7. dubna 19:17
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 10 zpráv z 16. Zobrazit vše