Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se C# .NET
Aktuálně: Postihly zákazy tvou profesi? Poptávka po ajťácích prudce roste, využij slevové akce 80% výuky zdarma!
https://www.itnetwork.cz/csharp

Lekce 3 - PowerShell - Datové typy a práce s objekty

V předchozí lekci, PowerShell - Syntaxe, příkazy a roura (pipeline), jsme si ukázali syntaxi příkazů a použití roury.

V dnešní lekci kurzu PowerShell frameworku se seznámíme se základními datovými typy a objekty PowerShellu.

Datové typy PowerShellu

Datový typ definuje v programování druh nebo význam hodnot, kterých smí nabývat proměnná nebo konstanta.

zdroj: Wikipedia

Jelikož je PowerShell postaven na .NET Frameworku (PowerShell 7 na .NET Core), využívá standardní datové typy. To je například:

 • řetězec (string),
 • číslo (int32, int64)
 • nebo třeba hash tabulka (hash table).

PowerShell má však i své vlastní typy jako například PSCustom objekt (PSCustomObject), který má v PowerShellu široké využití a tomuto se dnes budeme věnovat nejvíce.

Vynucení datového typu se provádí v PowerShellu při přiřazování hodnoty proměnné pomocí [] závorek a jménem datového typu, například [string]$Var=10.

Obecně platí, že v PowerShellu není třeba určovat datový typ, protože je přiřazuje automaticky. Pokud je potřeba, PowerShell umí na pozadí provést automatickou konverzi datového typu, pokud je to však možné.

Každý PowerShell objekt má k dispozici metodu .GetType(), která zobrazí informace o daném objektu a jeho datový typ. Použitím příkazu Select-Object * zobrazíme všechny vlastnosti objektu.

Než začneme pracovat s objektem, měli bychom vědět s jakým datovým typem pracujeme. Každý datový typ má totiž jiné metody a vlastnosti. Nemá tedy smysl na datovém typu [int] volat metodu .ToUpper(). Pokud bychom to i přesto zkusili, dostaneme tento error:

Method invocation failed because [System.Int32] does not contain a method named 'toupper'.

Error nám říká, že metoda pro tento datový typ neexistuje, proč by taky existovala.

Přístup k metodám a vlastnostem datového typu v PowerShellu provádíme pomocí tečkové notace .. Vezměme si například datový typ textového řetězce (string). V minulých lekcích jsme si představili příkaz Get-Member, který teď využijeme:

Windows PowerShell
$VarString="testovací řetězec"
$VarString | Get-Member

  TypeName: System.String

Name         MemberType     Definition
----         ----------     ----------
PadLeft       Method       string PadLeft(int totalWidth), string PadLeft(int totalWidth, char paddingChar)
PadRight       Method       string PadRight(int totalWidth), string PadRight(int totalWidth, char paddingChar)
Remove        Method       string Remove(int startIndex, int count), string Remove(int startIndex)
Replace       Method       string Replace(char oldChar, char newChar), string Replace(string oldValue, string newValue)
Substring      Method       string Substring(int startIndex), string Substring(int startIndex, int length)
ToBoolean      Method       bool IConvertible.ToBoolean(System.IFormatProvider provider)
Length        Property      int Length {get;}
...

Výstup z příkazu Get-Member výše byl zkrácen z důvodu velkého počtu metod, výstup je tedy mnohem delší.

Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

Na výstupu příkazu Get-Member vidíme:

 • datový typ daného objektu: TypeName: System.String
 • pro každý member vidíme tři sloupce:
  • název metody nebo vlastnosti (Name), například Replace
  • typ (MemberType), v tomto případě to bude metoda (Method) či vlastnost (Property)
  • definice (Definition), která určuje datový typ výstup dané metody. Např. výstup v datovém typu string, pak následuje název metody a dále její argumenty. Metoda s argumenty může vypadat takto Replace(char oldChar, char newChar).

Metodu Replace() si předvedeme na následujícím příkladu:

$test='toto je test'
$test.Replace('toto','tohle')

tohle je test

Apostrofy ' se používají pro definici statického řetězce, například $var1='toto je statický řetězec'.

Uvozovky " se používají v případě:

 • expandování proměnné - $Name='Vojtěch'; $var2="jmenuji se $Name"
 • či dílčího příkazu (subexpression) - $var3="jmenuji se $(Read-Host 'Jak se jmenuješ?')"

PSCustomObject

PSCustomObject je zvláštní datový typ PowerShellu, který je využíván pro tvorbu vlastních objektů s vlastními metodami a vlastnostmi. Dalo by se říct, že je to náhražka třídy.

Tvorba objektu

PSCustomObject lze v PowerShellu vytvořit několika způsoby:

1. Pomocí příkazu Select-Object:

(Get-Service fax | Select-Object name,status).GetType()

IsPublic IsSerial Name                   BaseType
-------- -------- ----                   --------
True   False  PSCustomObject              System.Object

2. Pomocí příkazu New-Object psobject:

$obj = New-Object psobject
$obj.GetType()

IsPublic IsSerial Name                   BaseType
-------- -------- ----                   --------
True   False  PSCustomObject              System.Object

3. Pomocí třídy [PSCustomObject] a její metody ::new():

$obj=[PSCustomObject]::new()

Metody a vlastnosti tříd nejsou volány tečkovou notací ., nýbrž ::.

Přidání memberů do objektu

Do jakéhokoliv objektu typu PSCustomObject můžeme přiřadit metodu ScriptMethod nebo vlastnost NoteProperty pomocí příkazu Add-Member:

$obj | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name 'Name' -Value 'Vojtěch'
$obj | Add-Member -MemberType ScriptMethod -Name NameToUpper -Value {$this.'Name'.ToUpper()}
$obj | Get-Member

  TypeName: System.Management.Automation.PSCustomObject

Name    MemberType  Definition
----    ----------  ----------
Equals   Method    bool Equals(System.Object obj)
GetHashCode Method    int GetHashCode()
GetType   Method    type GetType()
ToString  Method    string ToString()
Name    NoteProperty string Name=Vojtěch
NameToUpper ScriptMethod System.Object NameToUpper();

Pokud chceme aktualizovat či přepsat hodnotu již existujícího membera v objektu PSCustom, u příkazu Add-Member musíme použít argument -Force, který daný member odebere a vytvoří jej znovu s novými hodnotami. Bez argumentu -Force nám PowerShell vrátí následující error:

$obj | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name 'Name' -Value 'Vojtěch'

Add-Member : Cannot add a member with the name "Name" because a member with that name already exists. To overwrite the member anyway, add the
Force parameter to your command.
At line:2 char:8
+ $obj | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name 'Name' -Value 'Vojtě ...
+    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  + CategoryInfo     : InvalidOperation: (@{Name=Vojtěch}:PSObject) [Add-Member], InvalidOperationException
  + FullyQualifiedErrorId : MemberAlreadyExists,Microsoft.PowerShell.Commands.AddMemberCommand

Účelem WMI (Windows Management Instrumentation) je definovat vlastní sadu specifikací nezávislých na prostředí, které umožňují sdílení informací o správě mezi aplikacemi pro správu.

zdroj: Wikipedia

K čemu nám takový objekt může sloužit v reálném životě si názorně předvedeme na kousku kódu s využitím WMI:

# načtení WMI dat z třídy win32_OperatingSystem
$OperatingSystem = Get-WmiObject win32_OperatingSystem
# načtení WMI dat z třídy win32_ComputerSystem
$ComputerSystem = Get-WmiObject win32_ComputerSystem
$ComputerInfo = New-Object psobject
$ComputerInfo | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name ComputerName -Value $ComputerSystem.Name
$ComputerInfo | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name MemoryGB -Value ($ComputerSystem.TotalPhysicalMemory/1GB -as [int])
$ComputerInfo | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name CpuCount -Value $ComputerSystem.NumberOfProcessors
$ComputerInfo | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name OperatingSystem -Value $OperatingSystem.Caption
$ComputerInfo | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name OperatingSystemInstallDate -Value ($OperatingSystem.ConvertToDateTime($OperatingSystem.InstallDate))
$ComputerInfo | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name LastBootupTime -Value ($OperatingSystem.ConvertToDateTime($OperatingSystem.LastBootUpTime))
$ComputerInfo | Add-Member -MemberType ScriptMethod -Name GetUptime -Value {(Get-Date) - $OperatingSystem.ConvertToDateTime($OperatingSystem.LastBootUpTime)}

Vlastnosti našeho objektu nyní vypadají následovně:

$ComputerInfo

ComputerName        : PC046418
MemoryGB          : 16
CpuCount          : 1
OperatingSystem      : Microsoft Windows 10 Pro
OperatingSystemInstallDate : 8/29/2019 12:41:44 PM
LastBootupTime       : 8/11/2020 7:08:31 AM

Metoda GetUptime() nám vrátí uptime počítače v datovém typu [TimeSpan]. Uptime je dynamicky aktualizován při každém zavolání metody GetUptime():

$ComputerInfo.GetUptime()

Days       : 1
Hours       : 12
Minutes      : 21
Seconds      : 29
Milliseconds   : 482
Ticks       : 1308894828649
TotalDays     : 1.5149245701956
TotalHours    : 36.3581896846944
TotalMinutes   : 2181.49138108167
TotalSeconds   : 130889.4828649
TotalMilliseconds : 130889482.8649

Takovýto kousek kódu nám stačí napsat pouze jednou a stačí jej poté přidat třeba do PowerShell profilu. Při každém spuštění PowerShellu pak již máme tento objekt připraven v naší session.

Co jsou profily, jak se s nimi pracuje a jak je vlastně uvést do provozu si povíme jindy :)

V další lekci, PowerShell - Profily, se seznámíme s PowerShell profily.


 

Předchozí článek
PowerShell - Syntaxe, příkazy a roura (pipeline)
Všechny články v sekci
PowerShell
Článek pro vás napsal Vojtěch Kašný
Avatar
Jak se ti líbí článek?
5 hlasů
Aktivity (13)

 

 

Komentáře

Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zatím nikdo nevložil komentář - buď první!