Aktuálně: Postihly zákazy tvou profesi? Poptávka po ajťácích prudce roste, využij slevové akce 50% výuky zdarma!
Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se Javy

Lekce 4 - PowerShell - Profily

V předchozí lekci, PowerShell - Datové typy a práce s objekty, jsme se seznámili s objekty a základními datovými typy.

V dnešní lekci kurzu PowerShell frameworku se seznámíme s profily.

Vytvoření profilu

PowerShell profil není nic jiného než spustitelný skript (s příponou .ps1), který je v určité lokaci. Tento skript se spouští před tím, než se uživateli zpřístupní session daného hosta.

Abychom mohli používat profily, je potřeba mít nastavenou ExecutionPolicy tak, aby PowerShell mohl spustit .ps1 skript. Toto provedeme příkazem Set-ExecutionPolicy AllSigned.

Tato lokace je dána systémovou proměnnou $PROFILE:

C:\> $PROFILE
C:\Users\vojtech\Documents\WindowsPowerShell\Microsoft.PowerShell_profile.ps1

Profily jsou rozděleny do 4 kategorií:

 • všichni uživatelé, všichni hosté (All users, all hosts) - profil aplikovaný na všechny hosty (console, ISE) nezávisle na přihlášeném uživateli, cestu získáme pomocí $PROFILE.AllUsersAllHosts
 • všichni uživatelé, konkrétní host (All users, current host) - profil aplikovaný na konkrétní hosty nezávisle na přihlášeném uživateli, cestu získáme pomocí $PROFILE.AllUsersCurrentHost
 • konkrétní uživatel, všichni hosté (Current user, all hosts) - profil aplikovaný na všechny hosty pro konkrétního uživatele, cestu získáme pomocí $PROFILE.CurrentUserAllHosts
 • konkrétní uživatel, konkrétní host (Current user, current host) - profil aplikovaný na konkrétní hosty pro konkrétního uživatele, cestu získáme pomocí $PROFILE.CurrentUserCurrentHost nebo jen $PROFILE

Proměnná $PROFILE vrací cestu, v které očekává daný skript profilu (i v případě, že profilový skript neexistuje).

V našem případě budeme pracovat s variantou Current User, current host tak, abychom neafektovali ostatní hosty, popřípadě uživatele používající náš počítač.

Jak již bylo řečeno, i když $PROFILE vrátí cestu k profilu, tato cesta je pouze očekávaná a nemusí existovat. Nejprve si tedy zjistíme, jestli tento profilový skript existuje, k tomu použijeme příkaz Test-Path:

C:\> Test-Path $PROFILE
False
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

V mém případě již profil existuje, tudíž můj výsledek by byl True. Předpokládám ale, že většina uživatelů začínající s PowerShellem tento profil zatím nemá, proto by tam měla být hodnota False. Profil vytvoříme jak jinak, než opět PowerShell příkazem New-Item:

C:\> New-Item $PROFILE
  Directory: C:\Users\vojtech\Documents\WindowsPowerShell


Mode        LastWriteTime        Length   Name
----        -------------        ------   ----
-a----       8/20/2020  5:49 PM     0      Microsoft.PowerShell_profile.ps1

Po tomto příkazu nám PowerShell vrátí objekt právě vytvořeného souboru. Nyní máme profil vytvořen, ale je to pouze prázdný skript, který nic nedělá a je potřeba jej teprve nakonfigurovat. Nicméně si právě otestujeme ExecutionPolicy tak, že daného hosta (například konzoli) zavřeme a spustíme znovu. Pokud nám vše proběhlo bez chyby, vše máme nachystáno pro konfiguraci našeho profilu.

V případě, že se nám objeví tento error, je potřeba přepnout ExecutionPolicy na buď Unrestricted nebo alespoň na AllSigned:

. : File C:\Users\vojtech\Documents\WindowsPowerShell\Microsoft.PowerShell_profile.ps1 cannot be loaded because running scripts is disabled on this system. For more information, see about_Execution_Policies
at https:/go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=135170.
At line:1 char:3
+ . 'C:\Users\kasnyvoj\Documents\WindowsPowerShell\Microsoft.PowerShell ...
+  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  + CategoryInfo     : SecurityError: (:) [], PSSecurityException
  + FullyQualifiedErrorId : UnauthorizedAccess

Konfigurace profilu

Nyní, když máme profil vytvořen a PowerShell host je schopen tento profilový skript spustit, ukážeme si, co do profilu vlastně dát.

Co do profilu dáme je jen čistě na úvaze uživatele, každopádně zde je několik příkladů, co by v profilu mohlo být a co by určitě nemělo být.

Do profilu nepatří:

 • manipulace se systémovými proměnnými jako $ErrorActionPreference či $WarningPreference
 • REST nebo SOAP cally, popřípadě jiné API cally, které jsou závislé na kvalitní připojení k internetu
 • dlouho běžící joby, jako například dotazy do Active Directory
 • manipulace s nastavením bezpečnosti PowerShellu, jako například manipulace s ExecutionPolicy
 • volání externího skriptu, který vyžaduje elevaci (Spustit jako administrátor)
 • profil by neměl obsahovat žádné statické řetězce, pokud to není nutné (například cesty k souborům)
 • uměle vynucené pauzování exekuce profilu pomocí příkazu Start-Sleep
 • rekurzivní procházení file systému
 • obecně nic, co trvá moc dlouho, protože čím déle trvá exekuce profilu, tím déle čeká uživatel na zpřístupnění své sessiony

  Co naopak do profilu určitě patří:

 • customizace promptu (příklad + zdrojový kód níže)
 • aliasy, obzvláště pokud používáte externí utility jako například git
 • vlastní funkce popřípadě třídy (pokud se jedná o více funkcí, doporučuje se již použít moduly, o těch si povíme v dalších lekcích)
 • PsCustom objekty, například pokud chceme mít při startu PowerShell hosta připraven objekt s informacemi o našem počítači, stačí zkopírovat kód z předešlé lekce, kde jsme si tvořili $ComputerInfo objekt
 • info pro uživatele, například v případě použití vlastních aliasů vypíšeme tyto aliasy do konzole
 • dalším nápadům se určitě meze nekladou, nicméně je potřeba pamatovat na to, čím více kódu se v profilu pouští, tím déle může uživatel čekat na zpřístupnění sessiony, což může mít nežádoucí efekt

PowerShell umí detekovat pomalé profily, load delší než 2 sekundy se považuje za problémový. Pokud PowerShell zjistí pomalý load profilu, informuje nás touto zprávou:

Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Try the new cross-platform PowerShell https://aka.ms/pscore6

Loading personal and system profiles took 4575ms.
C:\>

Příklad profilu

Jako příklad profilu dávám k dispozici jeden z mých běžně používaných profilů (používám více profilů, záleží na jakém projektu zrovna pracuji). Co se v tomto profilu nachází (v profilu je pouze nedestruktivní kód):

 • 1 alias pro utilitu git. Pokud s GITem nepracujete, alias a funkci můžete vynechat popřípadě nahradit dle libosti
 • 2 vlastní (custom) funkce
 • customizace prompt funkce (prompt funkce se spouští vždy při stisknutí tlačítka Enter)

Profil otevřete ve svém oblíbeném IDE či jiném textovém editoru (doporučuji Visual Studio Code s rozšířením pro PowerShell)

PowerShell umí automaticky otevřít soubory podle typu přípony v programu, který má nastaven jako defaultní pro tyto typy přípon. Toto nastavení se provádí v nastavení Windows. Z PowerShellu nám stačí již potom zavolat příkaz Invoke-Item či jeho alias ii s cestou k souboru. Tedy v případě profilu ii $PROFILE. Pokud bychom zavolali Invoke-Item na cestu složky, tato složka se nám otevře v průzkumníku Windows

Do právě vytvořeného profilu Microsoft.PowerShell_profile.ps1 vložte následující kód:

function Test-Administrator {
  $currentPrincipal = New-Object Security.Principal.WindowsPrincipal([Security.Principal.WindowsIdentity]::GetCurrent())
  $currentPrincipal.IsInRole([Security.Principal.WindowsBuiltInRole]::Administrator)
}

function prompt {
  $PsVersion = $host.version.ToString()
  switch (Test-Administrator){
    $true {
      $ID='admin'
    }
    default {
      $ID='user'
    }
  }
  Write-Host "[$PsVersion]" -ForegroundColor Cyan -nonewline
  Write-Host "[$env:USERNAME~$ID][$PWD]" -ForegroundColor DarkCyan -NoNewline
  Write-Output ' '
}

function Get-GitLog {
  param (
    [switch]$ShowFile,
    [switch]$PassThru
  )
  switch ($ShowFile){
    $true {$Attr = '--stat'}
    default {$Attr = $null}
  }
  switch ($PassThru){
    $true {
      git log --pretty=format:"%C(red)%ce%Creset,%Cblue%h%Creset,%C(bold cyan)%cd%Creset,%C(yellow)%s" | ForEach-Object {
        $LineArr = $_ -split ','
        $Hash = [ordered]@{
          Commiter = $LineArr[0]
          CommitHash = $LineArr[1]
          CommitDate = $LineArr[2]
          CommitMessage = $LineArr[3..$LineArr.Length] -join ','
        }
        New-Object psobject -Property $Hash
      }
    }
    default {git log --pretty=format:"%C(red)%ce%Creset committed %Cblue%h%Creset on %C(bold cyan)%cd%Creset with message %C(yellow)%s" $Attr}
  }
}
New-Alias -Name 'gil' -Value Get-GitLog

Popis custom funkcí a aliasu:

 • Test-Administrator - tato funkce určí, jestli daná sessiona hosta běží jako administrátor či nikoliv
 • prompt - je upravená funkce PowerShellu, pokud tuto funkci z profilu smažete, PowerShell bude automaticky používat defaultní prompt funkci
 • Get-GitLog - tato funkce vrací log příkazu git. Pokud s touto utilitou nepracujete, můžete ji z profilu smazat nebo nahradit svou vlastní funkcí
 • gil: alias pro funkci Get-GitLog

Nyní restartujte PowerShell hosta, naše prompt by měla vypadat podobně (prompt je ve skutečnosti kolorizována):

Windows PowerShell
[5.1.18362.752][vojtech~admin][C:\Dev\Repos]

Popis promptu:

 • [5.1.18362.752] - verze PowerShell frameworku
 • [vojtech~admin] nebo [vojtech~user] - jméno uživatele a identifikátor v jakém režimu je host spuštěn
 • [C:\Dev\Repos] - složka ve které se právě nacházíme

Pokud pracujeme s git klientem (gitlab, github) a spustíme z daného repozitáře alias gil, dostaneme podobný výstup tomuto:

Závěrem jen připomenu, že profil není nic jiného než spustitelný PowerShell skript, pro které musí být povolena exekuce, v opačném případě nás bude daný PowerShell host při každém spuštění vítat errorem.

V další lekci, PowerShell - Moduly, se seznámíme s PowerShell moduly a také si jeden vytvoříme.


 

Předchozí článek
PowerShell - Datové typy a práce s objekty
Všechny články v sekci
PowerShell
Článek pro vás napsal Vojtěch Kašný
Avatar
Jak se ti líbí článek?
1 hlasů
Aktivity (2)

 

 

Komentáře

Avatar
Jindřich Kovář:29. ledna 21:21

Ahoj, nemám otázku na programování, ale použitou terminologii. Měl jsem za to, že anglický výraz "host" by se měl překládat jako "hostitel", protože český "host" je v angličtině "guest". Vztahově to taky může mást, protože já (jako uživatel) využívám služeb hostitele jako host, neboli hostitel mě hostí jako hosta?

 
Odpovědět
29. ledna 21:21
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!
Avatar
Jirka Jr
Člen
Avatar
Odpovídá na Jindřich Kovář
Jirka Jr:5. února 10:57

jj, je to tak .... anglické slovo host má v kontextu Powershellu význam hostitele běhového prostředí....Po­wershell potom funguje jako "oskriptovávač" nebo "automatizátor" svého hostitele.

v podstatě spuštění powershell.exe spustí konzolového hostitele běhového prostředí Powershellu.

all hosts potom znamená všechny hostitele , tedy všechny aplikace se zabudovaným běhovým prostředím Powershellu .... v praxi takto můžete interně skriptovat třeba hostitele jako SQL Server, VMWare apod.

 
Odpovědět
5. února 10:57
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 2 zpráv z 2.