Aktuálně: Postihly zákazy tvou profesi? Poptávka po ajťácích prudce roste, využij slevové akce 50% výuky zdarma!
Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se Javy
Discount week - May - 50

Lekce 1 - Dialogové okno Windows v assembleru

V dnešním ASM tutoriálu při tvorbě uživatelského rozhraní použijeme funkce Windows na vytváření dialogových oken.

Využívání nativních dialogových oken

Tato praktika má samozřejmě své výhody a nevýhody.

Výhody

 • Používáme přímo součást operačního systému. Nemusíme instalovat žádné knihovny.
 • Funguje to ve všech verzích Windows.
 • Ve Visual Studiu je editor, ve kterém si můžeme dialogová okna jednoduše naklikat.

Nevýhody

 • Vypadá to poněkud zastarale. V dnešní době jsou lidé zvyklí, že vše musí být materiální a ploché.
 • Rozložení je statické. Pokud bychom chtěli dynamicky přidávat do formuláře další položky, museli bychom si sami počítat jejich souřadnice.
 • Není možné dělat animace ani jiné speciální efekty.

Vytvoření resources

Formulář si definujeme nejprve jako tzv. resource. V moderních aplikacích se resources používají převážně pro obrázky a ikony. Pokud vytváříme uživatelské rozhraní pomocí Win32 API, pak do resoures ukládáme také menu, panely nástrojů, klávesové zkratky a dialogy. Cokoli si dáme do resources, bude vloženo do EXE souboru.

Ve Visual Studiu klikneme v Solution Exploreru nebo v menu Project na Add New Item. Pak v levém panelu klikneme na Resource a vpravo vybereme Resource File (.rc).

Když v Solution Exploreru dvakrát klikneme na nově přidaný .rc soubor, zobrazí se Resource View. V Resource View klikneme pravým tlačítkem na .rc soubor a zvolíme Add Resource.

Dále zvolíme Dialog a klikneme na tlačítko New.

Objeví se editor dialogu a vlevo je toolbox se všemi možnými ovládacími prvky.

Zdrojový kód

Když se chceme podívat na zdrojový kód .rc souboru, v Solution Exploreru na něj klikneme pravým tlačítkem a zvolíme View Code. V této lekci použijeme následující soubor Resource.rc. Můžete si ho odsud celý zkopírovat a nebo si ho můžete zkusit sami naklikat ve Visual Studiu. Protože soubor vygenerovaný Visual Studiem je poměrně dlouhý, zde uvedeme jen ty řádky, které jsou nezbytné ke spuštění programu (zbytek souboru je případně ke stažení v archivu pod lekcí):

#include "resource.h"
#include "winres.h"
LANGUAGE LANG_CZECH, SUBLANG_DEFAULT
#pragma code_page(1250)

IDD_LOGIN DIALOGEX 0, 0, 155, 103
STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
CAPTION "Vítejte"
FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x1
BEGIN
  LTEXT      "Zadejte Vaše jméno:",374,6,9,142,8
  EDITTEXT    IDC_NAME, 7, 26, 142, 14, ES_AUTOHSCROLL
  CONTROL     "Pamatovat si mě",IDC_REMEMBER,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,7,55,142,10
  DEFPUSHBUTTON  "OK",IDOK,19,78,50,14
  PUSHBUTTON   "Zrušit",IDCANCEL,86,78,50,14
END

Kód koresponduje s následujícím dialogovým oknem:

Použití resources v ASM

Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

Visual Studio automaticky pro všechny položky generuje číselné identifikátory a vkládá je do hlavičkového souboru resource.h:

#define IDD_LOGIN            102
#define IDC_REMEMBER          1001
#define IDC_NAME            1002

V assembleru nemůžeme použít přímo soubor resource.h, ale manuálně z něj musíme vytvořit resource.inc, který bude vypadat takto:

IDD_LOGIN equ 102
IDC_REMEMBER equ 1001
IDC_NAME equ 1002

Není vhodné používat názvy DIALOG1, CHECK1, EDIT1 atd., ale je lepší pojmenovat si ovládací prvky podle toho, co který ovládací prvek dělá.

Program v assembleru

Připravíme si soubor s ASM kódem:

    option win64:2
    include windows.inc
    include resource.inc
    .data
remember dd FALSE
name   db "nějaké jméno", 100 dup(0)
    .code

Naše dialogové okno obsahuje jeden přepínač a jedno textové pole. V sekci .data jsou pro ně vytvořené globální proměnné. Všimněte si, že za textem jsou vyhrazeny nulové bajty operátorem dup. To je kvůli tomu, že do proměnné pak zapíšeme text, který zadal uživatel. Pokud uživatel zadá příliš dlouhý text, tak se ořízne.

Kód

Přidejme další řádky reprezentující část s kódem ASM programu.

dlgproc

Prvně přidáme funkci pro obsluhu našeho okna:

dlgproc proc hWnd:HWND, msg:UINT, wParam:WPARAM, lParam:LPARAM
    mov hWnd,rcx
    .if edx == WM_INITDIALOG
        invoke CheckDlgButton, hWnd, IDC_REMEMBER, remember
        invoke SetDlgItemText, hWnd, IDC_NAME, addr name
        mov eax,TRUE
    .elseif edx == WM_COMMAND
        .if r8w == IDOK
            invoke IsDlgButtonChecked, hWnd, IDC_REMEMBER
            mov remember,eax
            invoke GetDlgItemText, hWnd, IDC_NAME, addr name, sizeof name
            invoke EndDialog, hWnd, IDOK
        .elseif r8w == IDCANCEL
            invoke EndDialog, hWnd, IDCANCEL
        .else
            mov eax,FALSE
        .endif
    .else
        mov eax,FALSE
    .endif
    ret
dlgproc endp

Název funkce si můžeme zvolit jaký chceme. V aplikaci často bývá více oken, takže je rozumné si je správně pojmenovávat, abychom se v nich vyznali. V prvním parametru hWnd dostaneme handle našeho okna. Ve Windows je veškerá komunikace mezi okny a systémem řešena pomocí zpráv. V parametru msg je typ zprávy, kterou máme obsloužit. Parametry wParam a lParam závisejí na tom, o kterou zprávu se jedná. V 64-bitové aplikaci se parametry předávají v registrech. Hned na začátku si registr ECX uložíme do proměnné hWnd, protože ho později budeme potřebovat. Dále jsme použili příkazy .if, .elseif, .else a .endif, které fungují podobně jako ve vyšších programovacích jazycích a zvyšují čitelnost programu.

Ve WM_INITDIALOG vyplníme počáteční hodnoty položek podle hodnot z proměnných. Funkce CheckDlgButton zaškrtne přepínač, zatímco funkce SetDlgItemText vyplní text. V registru EAX vracíme TRUE, což znamená, že systém automaticky aktivuje neboli nastaví focus na první položku dialogu.

Ve WM_COMMAND se obsluhují tlačítka nebo jiné ovládací prvky. Když uživatel stiskne tlačítko "OK", uložíme si zadané hodnoty do proměnných a pak zavřeme okno funkcí EndDialog. Pokud uživatel stiskne tlačítko "Zrušit" nebo zavře okno, pak také ukončíme dialog.

Pokud zprávu nezpracujeme, musíme v registru EAX vrátit FALSE a systém zprávu zpracuje za nás a vykoná nějakou výchozí akci.

main

A konečně dodáme i hlavní funkci main:

main proc
    invoke GetModuleHandle, NULL
    invoke DialogBoxParam, rax, IDD_LOGIN, 0, addr dlgproc, 0
    invoke ExitProcess, 0
main endp
end main

Ve funkci zjistíme handle naší aplikace a zobrazíme dialogové okno. Pokud by byl dialog zkompilován do DLL, pak by byl ve funkci GetModuleHandle místo NULL název DLL souboru. Funkce DialogBoxParam vrací v registru RAX hodnotu, kterou jsme předtím zadali v EndDialog. Můžeme si tedy z dialogu vracet nějakou hodnotu. Pokud naopak potřebujeme předat nějakou hodnotu směrem do dialogu, zadáme ji jako poslední parametr funkce DialogBoxParam a pak ji budeme mít ve WM_INITDIALOG v parametru lParam.

Common controls - Manifest

Když program spustíme, bude okno vypadat jako v dávných dobách ve Windows 95:

Aby vypadalo trochu moderněji, musíme nový vzhled povolit v manifestu. Ve vlastnostech projektu Linker -> Manifest File -> Additional Manifest Dependencies zadáme "type='win32' name='Microsoft.Windows.Common-Controls' version='6.0.0.0' processorArchitecture='*' publicKeyToken='6595b64144ccf1df' language='*'".

Pokud použijeme pokročilejší ovládací prvky, musíme je inicializovat. Za řádek include windows.h přidáme tyto dva řádky:

include commctrl.inc
includelib comctl32.lib

Na začátek funkce main přidáme řádky:

local ic:INITCOMMONCONTROLSEX
    mov ic.dwSize, sizeof INITCOMMONCONTROLSEX
    mov ic.dwICC, ICC_LISTVIEW_CLASSES or ICC_TREEVIEW_CLASSES or ICC_BAR_CLASSES
    invoke InitCommonControlsEx, addr ic

Inicializujeme jen to, co budeme skutečně potřebovat. Celkový seznam, co vše jde iniciovat, je níže:

 • ICC_LISTVIEW_CLASSES - seznam položek s více sloupci
 • ICC_TREEVIEW_CLASSES - stromové zobrazení
 • ICC_BAR_CLASSES - panel nástrojů
 • ICC_TAB_CLASSES - záložky
 • ICC_UPDOWN_CLASS - šipky nahoru a dolů u zadávání čísel
 • ICC_PROGRESS_CLASS - ukazatel průběhu
 • ICC_HOTKEY_CLASS - klávesová zkratka
 • ICC_ANIMATE_CLASS - animace, AVI klip
 • ICC_DATE_CLASSES - datum a čas
 • ICC_USEREX_CLASSES - výběr z více položek s obrázky
 • ICC_COOL_CLASSES - moderní panel nástrojů jako v MS Office

dlgproc bez .if

Na závěr si ukážeme, jak by vypadala dialogová procedura bez použití .if, což je samozřejmě jen nástavba překladače nad instrukcemi:

dlgproc proc hWnd:HWND, msg:UINT, wParam:WPARAM, lParam:LPARAM
    mov hWnd,rcx
    cmp edx,WM_INITDIALOG
    jne @@1
    invoke CheckDlgButton, hWnd, IDC_REMEMBER, remember
    invoke SetDlgItemText, hWnd, IDC_NAME, addr name
    mov eax,TRUE
    jmp @@ret
@@1:  cmp edx,WM_COMMAND
    jne @@0
    cmp r8w,IDCANCEL
    je @@e
    cmp r8w,IDOK
    jne @@0
    invoke IsDlgButtonChecked, hWnd, IDC_REMEMBER
    mov remember,eax
    invoke GetDlgItemText, hWnd, IDC_NAME, addr name, sizeof name
    mov r8w,IDOK
@@e:  invoke EndDialog, hWnd, r8w
@@0:  mov eax,FALSE
@@ret: ret
dlgproc endp

V příloze máte aplikaci ke stažení se zdrojovým kódem pro případ, že by vám cokoli nešlo.


 

Měl jsi s čímkoli problém? Stáhni si vzorovou aplikaci níže a porovnej ji se svým projektem, chybu tak snadno najdeš.

Stáhnout

Stažením následujícího souboru souhlasíš s licenčními podmínkami

Staženo 5x (5.28 kB)
Aplikace je včetně zdrojových kódů v jazyce ASM

 

Všechny články v sekci
Programování v ASM pro Windows
Článek pro vás napsal Petr Laštovička
Avatar
Jak se ti líbí článek?
Ještě nikdo nehodnotil, buď první!
Autor se věnuje vývoji webových aplikací v ASP.NET a aplikací pro Windows v C++ nebo C#.
Aktivity (5)

 

 

Komentáře

Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zatím nikdo nevložil komentář - buď první!