Java týden První novoroční výprodej
Hledáš brigádu v IT, která bude 100 % home office a 100 % flexibilní? Pak napiš na: redakce [zavináč] itnetwork.cz pro více info!
80 % bodů zdarma díky akci Black Friday! Tento týden rovněž sleva na e-learning Java až 80 %

Lekce 16 - Kompilace v jazyce C a C++ pokračování

Unicorn College Tento obsah je dostupný zdarma v rámci projektu IT lidem.
Vydávání, hosting a aktualizace umožňují jeho sponzoři.

V minulém díle, Kompilace v jazyce C a C++, jsme si řekli o preproccessingu a kompilaci do objektových souborů. V dnešním díle se podíváme na linkování a řekneme si, proč C používá hlavičkové a implementační soubory.

Linkování

Při kompilování do objektových souborů jsme si řekli, že kompilátor neví, zda volaní funkce existuje a kde je. Použití správných adres v paměti řeší až linker. Ve finálním spustitelném souboru již nefigurují žádné jména funkcí. Funkce začíná na nějakém místě v paměti (offset), od kterého se začnou instrukce provádět do té doby, dokud procesor nenarazí na instrukci ret. Ta vezme poslední záznam v zásobníku a vrátí se na místo v paměti určené vyzvednutou hodnotou - tak jak jsme to viděli v minulém díle. Pro připomenutí přikládám ještě jednou zdrojové soubory z minulé lekce.

int secti(int a, int b)
{
  return a+b;
}

int main()
{
  int a = 5;
  int b = 6;
  int c = secti(a,b);
  return 0;
}

Vygeneruje následující kód:

1: _secti:
2: pushl  %ebp    //uložení registru
3: movl  %esp, %ebp //uložení aktuální místo na zásobníku do registru ebp
4: movl  8(%ebp), %edx  //načte ze zásobníku číslo 5
5: movl  12(%ebp), %eax //načte ze zásobníku číslo 6
6: addl  %edx, %eax //sečte čísla
7: popl  %ebp    //obnovení registru se začátku funkce
8: ret     //návrat z funkce
9: _main:
10: movl  $5, 28(%esp)  //načtení hodnoty 5 do zásobníku na 28. bajt
11: movl  $6, 24(%esp)  //načtení hodnoty 6 do zásobníku na 24. bajt
12: movl  24(%esp), %eax //přesun honoty 6 do registru EAX
13: movl  %eax, 4(%esp)  //přesun hodnoty z registru EAX do zásobníku na 4. bajt
14: movl  28(%esp), %eax //přesun hodnoty 5 do registru EAX
15: movl  %eax, (%esp)  //přesun hodnoty z registru EAX do zasobníku na 0. bajt
16: call  _secti   //volání funkce, uloží do zásobníku aktuální místo v programu
17: movl  %eax, 20(%esp) //načtení do zásobníku na 20. bajtu hodnotu z registru EAX
18: movl  $0, %eax  //načtení hodnoty 0 do registru EAX
19: leave      //ukončení programu

Ve zdrojovém kódu tedy nejsou žádné označení jako _main a _secti, ale pouze adresy v paměti. Úkolem linkeru je, aby příkaz call _secti nahradil voláním místa v paměti. Budou-li čísla (které původně označovali číslo řádku) nyní označovat (pouze zjednodušení, instrukce mohou být různě dlouhé) místo v paměti, kde je funkce umístěna, bude kód vypadat následovně:

1:
2: pushl  %ebp    //uložení registru
3: movl  %esp, %ebp //uložení aktuální místo na zásobníku do registru ebp
4: movl  8(%ebp), %edx  //načte ze zásobníku číslo 5
5: movl  12(%ebp), %eax //načte ze zásobníku číslo 6
6: addl  %edx, %eax //sečte čísla
7: popl  %ebp    //obnovení registru se začátku funkce
8: ret     //návrat z funkce
9:
10: movl  $5, 28(%esp)  //načtení hodnoty 5 do zásobníku na 28. bajt
11: movl  $6, 24(%esp)  //načtení hodnoty 6 do zásobníku na 24. bajt
12: movl  24(%esp), %eax //přesun honoty 6 do registru EAX
13: movl  %eax, 4(%esp)  //přesun hodnoty z registru EAX do zásobníku na 4. bajt
14: movl  28(%esp), %eax //přesun hodnoty 5 do registru EAX
15: movl  %eax, (%esp)  //přesun hodnoty z registru EAX do zasobníku na 0. bajt
16: call  0x2   //volání funkce na základě její adresy
17: movl  %eax, 20(%esp) //načtení do zásobníku na 20. bajtu hodnotu z registru EAX
18: movl  $0, %eax  //načtení hodnoty 0 do registru EAX
19: leave      //ukončení programu

Problém je, že objektové soubory můžeme spojovat i mezi sebou a tím se bude offset měnit. Úkolem linkeru je offsety přepočítat tak, aby volaná adresa odpovídala umístění funkce.

Operace linkování

Naši partneři možná hledají právě tebe!

Vytvoříme si několik souborů, na kterých předvedeme operaci linkování (pro jednoduchost vynechávám include guardy).

//soucet.h
int secti(int,int);

//soucet.c
#include "soucet.h"
int secti(int a,int b)
{
  return a+b;
}

//soucin.h
int vynasob(int,int);

//soucin.c
#include "soucin.h"
int vynasob(int a,int b)
{
  return a*b;
}

//main.c
#include "soucet.h"
#include "soucin.h"
int main()
{
  int a = 5;
  int b = 6;
  secti(a,b);
  vynasob(a,b);
}

Nyní všechny soubory zkompilujeme do objektových souborů. Poté spustíme linker a spojíme objektové soubory součinu a součtu do objektového souboru lib.o. Poslední fází je vytvoření spustitelného souboru.

gcc -c main.c        //objektový soubor main.o
gcc -c soucet.c       //objektový soubor soucet.o
gcc -c soucin.c       //objektový soubor soucin.o
ld -r -o lib.o soucet.o soucin.o  //spuštění linkeru
          // -r znamená vytvořit opět objektový soubor
          // -o určuje výstupní soubor
gcc -o program.exe main.o lib.o   //vytvoření spustitelného souboru
          //interně se volá opět linker ale s dalšími parametry

A k čemu nám to vlastně všechno je? Kompilace je operace velice náročná na výpočetní čas. Pokud bychom při každé změně museli zkompilovat celý program, většinu času bychom jenom čekali. Díky objektovým souborům máme již některé soubory zkompilované, a tak je nemusíme kompilovat znovu. Například kdybychom něco změnili v souboru main.c, stačí nám pouze spustit první a poslední příkaz a získáme spustitelný soubor. Zbylé dva soubory se vůbec kompilovat nemusí a ušetříme čas.

Hlavičkové soubory

Po tématu linkování by již mělo být jasné, proč se v C používají hlavičkové (obsahují deklaraci) a implementační (obsahují implementaci) soubory. Z implementačních souborů můžeme vytvořit soubory objektové a tím ušetřit výkon. Kompilovat hlavičkové soubory do objektových by nedávalo smysl. Pouze říkají, že někde existuje určitá funkce (popřípadě struktura, třída apod.), ale dále o ní nic neříkají. Po zkompilování by soubor neobsahoval žádný spustitelný kód. Zároveň ale zbylé části aplikace (ostatní .c/.cpp soubory) musí vědět, co je v jiných implementačních souborech obsaženo - právě tuto informaci poskytují hlavičkové soubory.

Na druhou stranu v případě šablon ještě nejsou známé typy. Pokud tedy chceme využít externí šablonu (například z knihovny), musíme mít v době kompilace jak deklaraci, tak implementaci (aby se mohla vygenerovat skutečná implementace pro náš typ). Z toho důvodu musí být celé šablony v hlavičkových souborech.

Implementace v hlavičkových souborech

Ukažme si jednoduchý příklad, proč by neměla být implementace v hlavičkových souborech:

//superFunkce.h
#ifndef __SUPERFUNKCE_H_
#define __SUPERFUNKCE_H_
int funkce(int a,int b,char operace)
{
  switch(operace)
  {
    case '*':
      return a*b;
    case '+':
      return a+b;
  }
}
#endif

//soucin.c
#include "superFunkce.h"
int vynasob(int a,int b)
{
  return funkce(a,b,'*');
}

//soucet.c
#include "superFunkce.h"
int secti(int a,int b)
{
  return funkce(a,b,'+');
}

Nyní provedeme postupnou kompilaci, jak jsme si ji ukázali.

$ gcc -c soucet.c
$ gcc -c soucin.c
$ ld -r -o lib.o soucin.o soucet.o
soucet.o:soucet.c:(.text+0x0): multiple definition of `funkce'
soucin.o:soucin.c:(.text+0x0): first defined here

Jednotlivé kompilace do objektových souborů prošli v pořádku, ale jejich linkování neprošlo. Nepomohly nám ani include guardy. Pro první dva příkazy se vždy include nahradilo obsahem souboru, který v tuto chvíli již obsahoval implementaci. Při pokusu o spojení linker zjistil, že funkce je nadefinována dvakrát a linkování zastavil. Někoho možná napadlo, že i při přesunu implementace do implementačních souborů může nastat chyba. Chyba nastane ve chvíli, kdy jeden soubor linkujeme dvakrát. Soubor superFunkce.h upravíme následovně:

//superFunkce.h
#ifndef __SUPERFUNKCE_H_
#define __SUPERFUNKCE_H_
int funkce(int a,int b,char operace);
#endif

//superFunkce.c
#include "superFunkce.h"
int funkce(int a,int b,char operace)
{
  switch(operace)
  {
    case '*':
      return a*b;
    case '+':
      return a+b;
  }
}

a nyní zkusíme nejdříve linkovat naši funkci s operacemi, a teprve potom je spojit:

$ gcc -c superFunkce.c
$ gcc -c soucet.c
$ gcc -c soucin.c
$ ld -r -o soucetLink.o soucet.o superFunkce.o
$ ld -r -o soucinLink.o soucin.o superFunkce.o
$ ld -r -o lib.o soucinLink.o soucetLink.o
soucetLink.o:superFunkce.c:(.text+0x24): multiple definition of `funkce'
soucinLink.o:superFunkce.c:(.text+0x24): first defined here

Vidíme, že máme ten stejný problém. Naštěstí moderní IDE už kompilaci zvládají (včetně objektových souborů) a tak dokáží sami vyhodnotit, co je potřeba zkompilovat a jak finální program linkovat. Důležité je uvědomit si, že implementace patří do implementačních souborů (.c pro C nebo .cpp pro C++) a deklarace patří do souborů hlavičkových (.h pro C a .hpp pro C++). Také je potřeba nezapomínat na include guardy.

Jak by tedy měla kompilace správně proběhnout?

$ gcc -c superFunkce.c
$ gcc -c soucet.c
$ gcc -c soucin.c
$ ld -r -o lib.o superFunkce.o soucet.o soucin.o

Tímto dílem máme dokončenou celou teorii ohledně kompilace programu. Od samotných zdrojových kódů až po spustitelný soubor. Všechny tyto operace zpravidla obstarává IDE, ale znalost těchto postupů pomáhá psát správný kód, který nebude problém rozšiřovat a spravovat. Příště si již vytvoříme vlastní knihovnu.


 

 

Článek pro vás napsal Patrik Valkovič
Avatar
Jak se ti líbí článek?
3 hlasů
Věnuji se programování v C++ a C#. Kromě toho také programuji v PHP (Nette) a JavaScriptu (NodeJS).
Předchozí článek
Kompilace v jazyce C a C++
Všechny články v sekci
Pokročilé konstrukce C++
Miniatura
Následující článek
Knihovny v jazyce C a C++
Aktivity (2)

 

 

Komentáře

Avatar
Imrich Vízi
Člen
Avatar
Imrich Vízi:24.6.2019 14:55

Zdravím, nie som si istý jedov vecou, nemajú byť v časti "Hlavičkové subory->Implementace v hlavičkových souborech"

//soucin.h
#include "superFunkce.h"
int vynasob(int a,int b)
{
    return funkce(a,b,'*');
}

//soucet.h
#include "superFunkce.h"
int secti(int a,int b)
{
    return funkce(a,b,'+');
}

//soucin.c a //soucet.c ?

 
Odpovědět
24.6.2019 14:55
Naši partneři možná hledají právě tebe!
Avatar
Odpovídá na Imrich Vízi
Patrik Valkovič:24.6.2019 15:28

Ano, díky. Článek jsem opravil.

Odpovědět
24.6.2019 15:28
Nikdy neumíme dost na to, abychom se nemohli něco nového naučit.
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 2 zpráv z 2.