Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se C# .NET. Zároveň využij akci až 30 % zdarma při nákupu e-learningu - Více informací.
Hledáme nové posily do ITnetwork týmu. Podívej se na volné pozice a přidej se do nejagilnější firmy na trhu - Více informací.
discount 30 + hiring

Lekce 13 - Práce se soubory a složkami v C# .NET

V minulé lekci, Výjimky v C# .NET podruhé, jsme dokončili výjimky.

Dnes si popíšeme třídy v .NETu, které nejsou nijak závislé na typu souboru a jejich použití je tedy obecné. Umožňují pracovat se soubory a složkami na úrovni operačního systému, což jistě budeme v našich aplikacích potřebovat.

File

Třída File na sobě obsahuje statické metody pro obecnou práci se soubory. Se soubory můžeme jednoduše manipulovat pomocí:

 • Exists("soubor") - Vrací true, pokud zadaný soubor existuje.
 • Copy("zdroj", "cíl") - Zkopíruje soubor ze zdrojového umístění na cílové. Můžeme zadat i třetí parametr typu bool, zda se má soubor při existenci přepsat.
 • Move("zdroj", "cíl") - Přesune daný soubor na cílové umístění.
 • Delete("soubor") - Vymaže daný soubor.

Číst jejich atributy:

 • GetAttributes("soubor") - Vrací flagový typ FileAttributes s následujícími flagy:
  • Normal
  • ReadOnly
  • Hidden
  • System
  • Directory
  • Archive
  • Temporary
  • Compressed
  • Offline
  • Encrypted

A také atributy měnit:

 • SetAttributes("soubor", FileAttributes) - Nastaví danému souboru dané atributy.

U souboru můžeme jednoduše zjistit jednotlivé časy:

 • GetCreationTime("soubor") - Vrátí datum a čas vytvoření.
 • GetLastAccessTime("soubor") - Vrátí datum a čas posledního přístupu.
 • GetLastWriteTime("soubor") - Vrátí datum a čas poslední změny.

A také je změnit:

 • SetCreationTime("soubor", DateTime) - Nastaví datum a čas vytvoření.
 • SetLastAccessTime("soubor", DateTime) - Nastaví datum a čas posledního přístupu.
 • SetLastWriteTime("soubor", DateTime) - Nastaví datum a čas poslední změny.

Všechny metody pro práci s datem a časem souborů mají ještě variantu končící na Utc pro práci s časem v mezinárodním formátu (např. GetCreationTimeUtc()).

FileInfo

Třída FileInfo je velmi podobná třídě File, avšak její metody nejsou statické. Instanci FileInfo vytvoříme pro jeden soubor a její metody se poté automaticky vztahují k tomuto souboru. Využijeme ji hlavně v případě, kdy pracujeme déle s jedním souborem a tím pádem by bylo použití File neefektivní.

Třída bere v konstruktoru jako parametr soubor, se kterým bude pracovat:

FileInfo fileInfo = new FileInfo("soubor.txt");

Vlastnosti

Opět můžeme číst či zapisovat data a časy:

 • CreationTime - Datum a čas vytvoření souboru.
 • LastAccessTime - Datum a čas posledního přístupu.
 • LastWriteTime - Datum a čas poslední změny.
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

Opět existují i verze končící Utc pro světový čas.

Můžeme číst či modifikovat atributy:

 • Attributes - Atributy souboru ve formátu flagů FileAttributes.

A zjistit další parametry souboru:

 • Exists - Vrací true pokud soubor existuje.
 • Name - Jméno souboru.
 • FullName - Jméno souboru včetně cesty.
 • Extension - Přípona souboru.
 • Directory - Vrátí instanci rodičovské složky (typu DirectoryInfo, více dále).
 • DirectoryName - Vrátí cestu k souboru bez jeho názvu a posledního lomítka.
 • IsReadOnly - Zdali je soubor jen pro čtení.
 • Length - Velikost souboru v bytech.

Metody

Se souborem můžeme manipulovat pomocí těchto metod:

 • CopyTo("cil") - Zkopíruje soubor na dané cílové umístění. Přidáním parametru typu bool opět můžeme nastavit, zda se má soubor při existenci přepsat či nikoli.
 • Delete() - Vymaže soubor.
 • MoveTo("cil") - Přesune soubor na cílové umístění.
 • Refresh() - Obnoví data v instanci FileInfo.

Atributy

 • FullPath - Celková cesta k souboru.
 • OriginalPath - Cesta, jak ji zadal uživatel.

Directory

Directory je obdoba třídy File, avšak uzpůsobená pro složky. Metody jsou opět statické, pojďme si je představit:

Metody

 • CreateDirectory("slozka") - Vytvoří danou složku.
 • Delete("slozka") - Vymaže danou prázdnou složku. Pokud zadáme 2. parametr typu bool s hodnotou true, vymaže složku včetně souborů a podsložek.
 • Exists("slozka") - Vrací true, pokud daná složka existuje.

S daty a časy pracujeme pomocí metod:

 • GetCreationTime("cesta")
 • GetLastAccessTime("cesta")
 • GetLastWriteTime("cesta")
 • SetCreationTime("cesta")
 • SetLastAccessTime("cesta")
 • SetLastWriteTime("cesta")
 • GetLogicalDrives() - Vrátí do stringového pole logické disky ve formátu např C:\.
 • GetParent("slozka") - Vrátí nadřazenou složku.
 • Move("zdroj", "cil") - Přesune složku do cílového umístění.
 • GetDirectoryRoot("slozka") - Vrátí kořen dané složky.

Můžeme zjistit nebo modifikovat aktuální složku:

 • GetCurrentDirectory()
 • SetCurrentDirectory("slozka")
 • EnumerateDirectories("slozka") - Vrátí kolekci názvů podsložek v dané složce.

Metodě můžeme předat jako 2. parametr pattern k hledání, který obsahuje * nebo ?. Příklad patternu může tedy být "*data??", kdy bude následovat libovolný text, poté text "data" a nakonec právě 2 libovolné znaky.

Jako 3. parametr můžeme uvést ještě SearchOption, což je enum s hodnotami TopDirectoryOnly a AllDirectories. Takto můžeme tedy prohledávat i podsložky.

 • EnumerateFiles("slozka") - Platí to samé, jako pro EnumerateDirectories, pouze nám zde jsou navráceny názvy souborů.
 • EnumerateFileSystemEntries("slozka") - Platí to samé, jako pro EnumerateDirectories, pouze jsou nám zde navráceny jak složky, tak soubory.

Obsah složky nám navrátí také metody GetDirectories(), GetFiles() a GetFileSystemEntries(). Metody se shodují i co se týče parametrů. Jediným rozdílem je, že namísto IEnumerable vracejí pole. U IEnumerable je výhoda, že můžeme s kolekcí pracovat ještě dříve, než jsou všechny informace načteny z disku. U pole může při více souborech tato operace na chvíli program zastavit.

DirectoryInfo

DirectoryInfo je nestatická obdoba třídy Directory. Situace je stejná, jako u File a FileInfo. Instance se tvoří opět zadáním cesty do konstruktoru:

DirectoryInfo directoryInfo = new DirectoryInfo("C:\slozka");

Třída je velmi nápadně podobná třídě FileInfo a to proto, že jsou obě odděděny ze společného předka, třídy FileSystemInfo.

Vlastnosti

Ke čtení či změně atributů použijeme nám již dobře známé:

 • Attributes - Atributy souboru ve formátu flagů FileAttributes.

Manipulace s daty a časy je opět totožná:

 • CreationTime - Datum a čas vytvoření souboru. Opět existují i verze končící Utc pro světový čas.
 • LastAccessTime - Datum a čas posledního přístupu.
 • LastWriteTime - Datum a čas poslední změny.

Povědomé nám budou i další vlastnosti složky, které jsou stejné, jako u třídy File:

 • Exists - Vrací true, pokud složka existuje.
 • Name - Název složky.
 • FullName - Celá cesta ke složce.
 • Extension - Přípona souboru (pokud je v cestě obsažen).
 • Parent - Nadřazená složka.
 • Root - Kořenová složka.

Metody

 • Create() - Vytvoří danou složku.
 • CreateSubdirectory("cesta") - Vytvoří podsložku/podsložky v dané složce.
 • Delete() - Vymaže danou složku, která musí být prázdná.
 • Delete(rekurzivně) - Pokud je parametr true, budou rekurzivně vymazány i soubory a podsložky.
 • MoveTo("cíl") - Přesune danou složku do cílového umístění.
 • Refresh - Obnoví data v instanci DirectoryInfo.

K prohledávání složky platí to samé, jako u třídy Directory, máme zde metody EnumerateDirectories(), EnumerateFiles() a EnumerateFileSystemInfos(). Název té poslední se změnil. Opět mají své protějšky i s prefixem Get, kde vracejí pole. Rozdíl je ovšem v tom, že nyní jsou nám v kolekci navráceny instance DirectoryInfo, FileInfo a FileSystemInfo, nikoli jen textové řetězce!

Atributy

 • FullPath - Celková cesta ke složce.
 • OriginalPath - Cesta tak, jak ji zadal uživatel.

Vysvětlili jsme si tedy třídy pro práci se soubory a třídy pro práci se složkami. Můžete použít i třídu FileSystemInfo, ta obsahuje ty metody, které byly společné jak pro práci se soubory, tak se složkami. Všechny jsme si zde již vysvětlili.

Aby byl tutoriál úplný, zmíníme se ještě o třídě Path.

Path

Path je statická třída, poskytující funkcionalitu a nastavení pro práci s cestami ke složkám či souborům.

Metody

 • ChangeExtension("cesta", "přípona") - Vrátí cestu se změněnou příponou souboru.
 • Combine(pole stringů) - Spojí stringy v předaném poli do cesty a tu vrátí. Metoda má další dvě přetížení, kde místo pole bere v parametrech 2, 3 nebo 4 stringy.
 • GetDirectoryName("cesta") - Vrací nadřazenou složku společně s celou cestou.
 • GetExtension("cesta") - Vrátí příponu souboru.
 • GetFileName("cesta") - Vrátí jméno souboru.
 • GetFileNameWithoutExtension("cesta") - Vrátí jméno souboru bez přípony.
 • GetFullPath("cesta") - Vrátí absolutní cestu ze zadané cesty (např. z relativní).
 • GetInvalidFileNameChars() - Vrací pole neplatných znaků, které se nesmějí nacházet v názvu souboru.
 • GetInvalidPathChars() - Vrací pole neplatných znaků, které se nesmějí nacházet v cestě.
 • GetPathRoot("cesta") - Vrací kořenovou složku dané cesty.
 • GetRandomFileName() - Vrátí unikátní string, který může být použit jako název souboru.
 • GetTempFileName() - Vytvoří nový dočasný soubor na disku a vrátí k němu cestu.
 • GetTempPath() - Vrátí cestu ke složce s dočasnými soubory daného uživatele.
 • HasExtension("cesta") - Vrátí true, pokud má daný soubor příponu.
 • IsPathRooted("cesta") - Vrátí true, pokud v sobě cesta obsahuje kořen.

Atributy

Některé součásti cest jsou závislé na konkrétní platformě, přesněji na konkrétním operačním systému. Můžeme k nim přistupovat pomocí následujících atributů:

 • AltDirectorySeparatorChar - Alternativní oddělovač složek, nejčastěji "/".
 • DirectorySeparatorChar - Oddělovač složek, nejčastěji "\".
 • PathSeparator - Oddělovač jednotlivých cest, nejčastěji ";".
 • VolumeSeparatorChar - Oddělovač svazků, nejčastěji ":".

Gratuluji vám k dosažení konce kurzu o práci se soubory v C# .NET. Nyní máte dostatečné znalosti z této oblast a můžete pokračovat v kurzu Databáze v C# .NET, kde za nás práci se soubory řeší databázový systém.

V příští lekci, DocX - Práce s dokumenty MS Word v C# .NET, budeme pracovat s dokumenty MS Word.


 

Předchozí článek
Výjimky v C# .NET podruhé
Všechny články v sekci
Soubory v C# .NET
Přeskočit článek
(nedoporučujeme)
DocX - Práce s dokumenty MS Word v C# .NET
Článek pro vás napsal David Čápka
Avatar
Uživatelské hodnocení:
21 hlasů
David je zakladatelem ITnetwork a programování se profesionálně věnuje 13 let. Má rád Nirvanu, sushi a svobodu podnikání.
Unicorn university David se informační technologie naučil na Unicorn University - prestižní soukromé vysoké škole IT a ekonomie.
Aktivity

 

 

Komentáře

Avatar
Petr Nymsa
Tvůrce
Avatar
Petr Nymsa:22.3.2013 15:28

Nechci rejpat, ale u DirectoryInfo je ukázka kódu špatně. Začátečníky by to mohlo mást :)

Odpovědět
22.3.2013 15:28
Pokrok nezastavíš, neusni a jdi s ním vpřed
Avatar
David Čápka
Tým ITnetwork
Avatar
Odpovídá na Petr Nymsa
David Čápka:24.6.2013 16:16

Díky, opraveno :)

Odpovědět
24.6.2013 16:16
One of the most common causes of failure is the habit of quitting when one is overtaken by temporary defeat.
Avatar
Nikolas
Člen
Avatar
Nikolas:18.4.2018 19:56

Chtěl bych se zeptat, zdali by šel udělat program, jehož jediná funkce by byla otevření obrázku ze složky a pod ním by byly 4 tlačítka které by dokázali přesunout tento obrázek do 4 různých složek. Po přesunutí by se automaticky objevil další obrázek ze složky a zas přesunout. Tedy roztřiďovací program?
Díky moc :)

 
Odpovědět
18.4.2018 19:56
Avatar
Petr Balzer
Člen
Avatar
Odpovídá na Nikolas
Petr Balzer:8.6.2018 12:37

proč by to jít nemělo?
(jít by to mělo)

Editováno 8.6.2018 12:38
Odpovědět
8.6.2018 12:37
Ono to ještě funguje?!?
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!
Avatar
Odpovídá na Nikolas
Zdeněk Pavlátka:8.6.2018 17:15

Jít to rozhodně jde... A není to ani nic moc těžkého. Zkus kouknout na tvorbu uživatelských rozhraní (např. Windows Forms), když k tomu pak přidáš znalosti odsud tak by to neměl být problém ;)

Odpovědět
8.6.2018 17:15
Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi programátor.
Avatar
Patrik Pastor:11.5.2019 23:19

Muzu se zeptat kde presne se umistuji ty atributy? Opet k nim neni nic receno, dival jsem se i na kurz objektivniho k lekci flagy a je to pouze vysveleno pro enumy, ale ostatni attributy se asi autorovi uz nechtelo vysvetlovat. Zkousel jsem ty atributy (napr "AltDirectory­SeparatorChar") umistovat do hranatych zavorek nad tridami a metodami, ale asi to je spatne(nefungovalo to). Znova pouze podotykam aby to autor s temi atributy dodelal treba v tom oop, protoze to neni skoro VUBEC vysvetleno (i kdyz se to treba moc nepouziva, ale pro uplnost je dobre to uvest).

 
Odpovědět
11.5.2019 23:19
Avatar
Odpovídá na Patrik Pastor
simon.steiner:11.5.2019 23:29

To co je tu vyjmenované jako atributy jsou ve skutečnosti veřejné pole.

public static readonly char AltDirectorySeparatorChar;

Přistupovalo by se k nim pak takto:

Path.AltDirectorySeparatorChar
 
Odpovědět
11.5.2019 23:29
Avatar
Odpovídá na simon.steiner
Patrik Pastor:15.5.2019 16:35

k cemu konkretne mas na mysli? pole jake tridy? Napsal jsi Path.Neco, tudiz bych ocekaval ze to jsou pole trid, ale neni to zrejme

 
Odpovědět
15.5.2019 16:35
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 8 zpráv z 8.