Chceš se vypracovat až k výdělku 160.000 Kč/měsíc? Důležité je začít. Staň se programátorem díky rekvalifikačnímu kurzu! Začni dnes!
Hledáme nové posily do ITnetwork týmu. Podívej se na volné pozice a přidej se do nejagilnější firmy na trhu - Více informací.

Lekce 3 - Serverové renderování s Next.js Nové

V předchozí lekci, Vykreslování v Reactu a jeho optimalizace, jsme se seznámili s tím, jak v Reactu probíhá vykreslování. Popsali jsme si stručně některé z možností další optimalizace, konkrétně memoizaci, lazy loading a virtualizaci.

V dnešním tutoriálu pokročilého Reactu se budeme zabývat tématem, které se stává stále populárnějším ve světě webových technologií - frameworkem Next.js a serverovým renderováním (Server Side Rendering, zkráceně SSR). Při vývoji komplikovanějších webových aplikací, u nichž je potřeba data zpracovat ještě před tím, než se odešlou klientovi, se totiž bez této techniky neobejdeme.

Co je Next.js?

Next.js je moderní React framework pro vývoj webových aplikací. Je to velmi silný nástroj, který nabízí jak serverové renderování, tak i statické stránkování. Framework je optimalizovaný pro maximální rychlost a bezpečnost, a to zároveň s minimálním konfiguračním úsilím. Nyní se podívejme, jak s Next.js začít.

Abychom mohli Next.js používat, potřebujeme Node.js na verzi alespoň 16.8.x. Ohledně operačních systémů si nemusíme dělat starosti. Next.js nabízí plnou podporu pro Windows, macOS a Linux, ať už pro samostatnou distribuci, či WSL.

Vytvoření Next.js projektu

Nový projekt vytvoříme jednoduše pomocí následujících příkazů. Verzovací tag @latest zajistí, že si nainstalujeme nejnovější verzi. Použití příkazů v takovéto formě nám zároveň stáhne i React a všechny potřebné závislosti:

Vytvoření Next.js projektu:
npx create-next-app@latest moje-aplikace
cd moje-aplikace
npm run dev

Během tvorby nového projektu budeme v dialogu dotázáni na řadu parametrů, typicky zdali chceme používat JavaScript nebo TypeScript, původní lokalizovaný src/ adresář, CSS preprocesor atd. Protože tvoříme pouze malý projekt, u nějž neoceníme typovou kontrolu, vystačíme si s JavaScriptem. Tailwind na škodu určitě nebude a úpravu formátování přes ESLint určitě také oceníme. Nativní směrování Next.js jistě také využijeme, jak si za chvíli ukážeme, a importování ponecháme původní. Projekt jsme si tedy nakonfigurovali následujícím způsobem:

Vytvoření Next.js projektu:
What is your project named? moje-aplikace
Would you like to use TypeScript with this project? No
Would you like to use ESLint with this project? Yes
Would you like to use Tailwind CSS with this project? Yes
Would you like to use `src/` directory with this project? Yes
Use App Router (recommended)? Yes
Would you like to customize the default import alias? No

Tímto jsme vytvořili nový Next.js projekt s názvem moje-aplikace a spustili vývojový server. Otevřeme webový prohlížeč a zadáme adresu http://localhost:3000/. Uvítací stránka Next.js bude vypadat podobně jako na následujícím obrázku:

Hlavní stránka nového Next.js projektu - Pokročilý React

Serverové renderování pomocí Next.js

Když už máme připravený projekt, začneme se základy serverového renderování. Next.js poskytuje funkci getServerSideProps(), kterou použijeme k načítání dat na serverové straně. Tato funkce se spustí při každém požadavku a vrátí props (vlastnosti), které se pak předají naší React komponentě. To tedy znamená, že vše, co si ve funkci dále definujeme, bude vyvoláno na serveru a ne ve webovém prohlížeči koncového klienta.

Představme si, že chceme v naší aplikaci zobrazit informace o filmových postavách ze Star Wars. Protože kdo by nechtěl, aby jeho webová aplikace fungovala jako plnohodnotná Star Wars encyklopedie? Veškeré tyto informace nemusíme sami manuálně dohledávat, jednoduše je získáme z veřejného API na adrese https://swapi.dev/.

Pokud ještě ve složce src/ nevidíme podsložku pages/, vytvoříme si jí. Router Next.js ve výchozím nastavení totiž automaticky generuje všechny nové stránky z JavaScriptových souborů uložených ve složce /src/pages/. Pro nás to má výhodu v tom, že nemusíme nic dalšího manuálně konfigurovat. Dále si vytvoříme naší vlastní komponentu, která nám postavy ze Star Wars vyrenderuje. Tu potom implementujeme do nové stránky jako celek. Budeme tak ctít ideologii Reactu, v níž by každá část kódu plnící speciální funkci měla být separována do své vlastní, opakovaně použitelné komponenty.

Tvorba nové komponenty Characters

Nejprve uvnitř složky src/ vytvoříme novou složku components/. Do ní budeme umisťovat všechny naše komponenty. Poté uvnitř této složky vytvoříme nový soubor Characters.js.

Do souboru Characters.js si naimportujeme knihovnu Reactu:

import React from 'react';

Dále si vytvoříme komponentu Characters jako funkci. Tato funkce přijímá objekt characters jako prop a vrací JSX kód, který zobrazuje informace o každé postavě ze Star Wars. Každá postava je zobrazena ve svém vlastním <div> elementu s názvem postavy jako nadpisem a popisem jako odstavcem. Závorky {} se používají pro vyvolání JavaScriptu přímo v HTML kódu (jedná se o syntaxi JSX). Takto můžeme přímo v HTML tagu přistupovat k jednotlivým hodnotám z objektu characters v každé iteraci:

function Characters({ characters }) {
 return (
  <div>
   <h1>Postavy ze Star Wars</h1>
   {characters.map((character) => (
    <div key={character.name}>
     <h2>{character.name}</h2>
      <p>This character is {character.height} centimeters tall, weighs {character.mass} kilos and has {character.skin_color} skin color.</p>
    </div>
   ))}
  </div>
 );
}

V popisu má každá postava uvedeno, kolik váží, jak je vysoká a jaký má tón pleti. Toto všechno jsme zjistili z API Swapi, jehož endpoint si můžeme sami prohlédnout zde. Protože jsou data ze Swapi v angličtině, ilustrativně jsme celý popis ponechali ve stejném jazyce.

Kód jsme nepsali pro každou postavu zvlášť, ale využili jsme funkci map(). Tato funkce nám umožňuje vrátit každý prvek z pole postav, to tedy znamená, že pro každou postavu bude vytvořen nový tag <div>.

Nakonec exportujeme naši komponentu Characters jako výchozí export:

export default Characters;

Nyní je z Characters kompletní a opakovaně použitelná komponenta. V následujících kapitolách ji importujeme do stránky /postavy, což bude další stránka naší webové aplikace, na níž uživatel nalezne seznam postav ze Star Wars.

Implementace stránky /postavy

V naší podsložce pages/ vytvoříme nový soubor postavy.js a vložíme do něj následující kód. Nejdříve si naimportujeme knihovnu Reactu a také komponentu Characters:

import React from 'react';
import Characters from '../components/Characters';

Tento kód importuje knihovnu React do našeho souboru. React je knihovna pro vývoj uživatelských rozhraní, kterou budeme používat pro vytváření naší stránky s postavami. Zajistí nám také, že budeme moci jednoduše použít komponentu Characters.

Tvorba funkce CharactersPage()

Vytvoříme si novou funkci CharactersPage(), kterou budeme následně exportovat. Jedná se o funkci generující celou novou stránku postavy. Implementujeme do ní komponentu Characters následujícím způsobem:

function CharactersPage({ characters }) {
 return <Characters characters={characters} />
}

Ve funkci CharactersPage() jsme použili komponentu Characters a přiřadili jsme jí parametr characters, což je vstupní objekt s postavami ze Star Wars. Je ukrytý ve stejnojmenné výstupní proměnné z funkce getServerSideProps(), jejíž definici provedeme následovně.

Definice funkce getServerSideProps():

Funkce getServerSideProps() je speciální funkce v Next.js, která se spustí na serveru před vykreslením stránky. Definujeme si ji takto:

export async function getServerSideProps() {
 const res = await fetch('https://swapi.dev/api/people/');
 const data = await res.json();

 return {
  props: {
   characters: data.results,
  },
 };
}

Tato funkce získává data pro naši stránku. V našem případě funkce stahuje seznam postav ze Star Wars z API na již zmíněné adrese. Výsledkem této funkce je objekt s vlastností props, který obsahuje naše postavy. Tyto postavy jsou pak předány do naší komponenty Characters jako prop. V komponentě Characters definované výše pak přistupujeme k jednotlivým vlastnostem každé postavy.

Zajímavá je funkce fetch(), kterou jsme použili pro načítání dat. Tato funkce je standardní součástí moderních webových prohlížečů a umožňuje nám vykonat HTTP požadavek. V našem případě jsme ji použili pro načtení dat z API Star Wars. Důležité je si uvědomit, že fetch je asynchronní operace, což znamená, že může trvat nějaký čas, než se data načtou. Proto musíme použít klíčové slovo await, které nám umožní počkat, až se data načtou, než s nimi budeme dále pracovat.

Ve funkci getServerSideProps() jsme také použili klíčové slovo async, což nám umožňuje používat await uvnitř funkce.

Export komponenty CharactersPage

Nakonec exportujeme naši komponentu CharactersPage opět jako výchozí export:

export default CharactersPage;

V Reactu platí pravidlo, že komponentou je technicky vše. Routování v Next.js nám však automatizovaným způsobem umožňuje, že veškeré komponenty vytvořené v adresáři pages/ jsou považovány za stránky. Díky tomu vygeneruje Next.js stránku pro každý specifický soubor ve zmíněném adresáři. Takto jsme komponentu CharactersPage použili i my. Implementovali jsme do ní komponentu Characters, která slouží čistě pro vykreslení seznamu s postavami.

Nyní máme API úspěšně implementováno a generování jeho obsahu na stránce /postavy úspěšně dokončeno. Ověříme si to zadáním URL stránky manuálně - http://localhost:3000/postavy. Uvidíme pak následující výstup:

Postavy ze Star Wars - Pokročilý React

Soubory s kódem jsou k dispozici v archivu pod lekcí.

V následující lekci, Serverové renderování podruhé - Stylování v Tailwind CSS, dokončíme téma serverového renderování a naši aplikaci nastylujeme pomocí Tailwind CSS.


 

Měl jsi s čímkoli problém? Stáhni si vzorovou aplikaci níže a porovnej ji se svým projektem, chybu tak snadno najdeš.

Stáhnout

Stažením následujícího souboru souhlasíš s licenčními podmínkami

Staženo 8x (1.48 kB)
Aplikace je včetně zdrojových kódů v jazyce JavaScript

 

Předchozí článek
Vykreslování v Reactu a jeho optimalizace
Všechny články v sekci
Pokročilý React
Přeskočit článek
(nedoporučujeme)
Serverové renderování podruhé - Stylování v Tailwind CSS
Článek pro vás napsal Matouš Vondrák
Avatar
Uživatelské hodnocení:
2 hlasů
Aktivity