Lekce 3 - Předpověď ceny zlata pomocí lineární regrese v Pythonu

Unicorn College Tento obsah je dostupný zdarma v rámci projektu IT lidem.
Vydávání, hosting a aktualizace umožňují jeho sponzoři.

V minulé lekci, Neuronové sítě v Pythonu - Prostředí Jupyter, jsme si představili prostředí Jupyter notebook pro Python, ve kterém budeme naše neuronové sítě programovat. Vítejte u další lekce, dnes si zkusíme předpovídat data pomocí lineární regrese a pracovat s .csv soubory pomocí knihovny Pandas. Jak víte, než se dostaneme k neuronkám nám ještě chvíli potrvá :)

Lineární regrese

Určitě se mnozí z vás setkali s tímto vzorečkem:

Vzorec pro předpis lineární funkce

Je to předpis lineární funkce. Tyto funkce jsou nám lidem velmi blízké a také jednoduché na pochopení.

Jablka

Představme si např. úlohu na sběr jablek v sadu. 1 farmář sebere 200 jablek za hodinu. x farmářů sebere y = ax jablek za hodinu, v našem případě se a = 200. Máme zde jednoduchý lineární vztah mezi x a y.

 • Koeficient a je sklon funkce, čím více jeden formář dokáže jablek sebrat, tím více nám s každým farmářem y povyroste.
 • b je tzv. bias (tento výraz rozebereme později u neuronových sítích) a dovoluje funkci posun, aby se lépe přizpůsobila datům. Můžeme např. říci, že ve skladu je již v základu b = 500 jablek a výsledek funkce bude vždy o 500 jablek vyšší, bez ohledu na hodnoty x a y.

Zlato

Přejděme na zajímavější komoditu. Řekněme, že programujeme jednoduchý předpovídač ceny zlata a historická data již máme.

Zlaté cihly

Pro předpověď potřebujeme vytvořit přímku tak, aby prošla co nejvíce body v datasetu (jednoduše soubor dat, který chceme předpovídat) a tedy odpovídala co nejpřesněji tomu, jak cena zlata roste nebo klesá. Právě pomocí lineární regrese zjednodušíme velké množství bodů (cen zlata v daný okamžik) na pouhou přímku, čímž samozřejmě ztratíme určitou přesnost. Této metodě "osekání" nějaké složité funkce na podobnou jednodušší funkci se v matematice obecně říká aproximace.

Abychom lineární funkci přizpůsobili, potřebujeme ji takzvaně "optimalizovat". To se týká proměnných a a b, jelikož x je vstup (v tomto případě čas). Ukážeme si 2 způsoby, jak můžeme funkci optimalizovat:

 • Dopočítání z dat - Spočítáme sklon a a následně b
 • Gradientní metoda - U této metody vybereme a a b náhodně a postupně je podle námi definované chybové funkce optimalizujeme, dokud není chyba co nejmenší

Výpočet ceny zlata v Pythonu

Nyní již známe vzorec pro lineární funkci a můžeme si tedy ukázat jednoduchý příklad v Pythonu. Spusťme si prostředí, které jsme si představili v minulé lekci, a dle potřeby si vytvořme nový notebook.

Import knihoven

Nejdříve je potřeba importovat knihovny s kterými budeme pracovat:

from sklearn.linear_model import LinearRegression
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

Zjednodušený příklad

Než se vrhneme na reálné ceny zlata, začneme jednodušším příkladem.

Vstupní a výstupní data

Pro ukázku si definujeme jednoduchý příklad: Chceme výstup o 2 větší než vstup. V tomto případě chceme sklon a = 1 a bias b = 2.

Funkci můžeme rychle ověřit při vstupu 3:

 • y = 1 * 3 + 2
 • y = 5

V kódu pro tyto hodnoty definujeme vstupní a výstupní data, čímž nasimulujeme podobný případ jako se zlatem - máme hodnoty před a po změně, ale nevíme vzoreček, jakým změny předpovídat. Budeme se tedy snažit uhádnout naši lineární funkci:

# Definujeme si vstupní data, v tomto případě 1 a 3
x = np.array([[1], [3]])
# Definujeme si výstup, který chceme.
# Pokud je vstup 1, chceme výstup 3
# Pokud je vstup 3, chceme výstup 5
y = np.array([[3], [5]])

Regressor

Data jsou připravena, nyní si můžeme vytvořit Regressor neboli lineární funkci a optimalizovat ji na naše data:

# Vytvoříme regressor neboli lineární funkci
reg = LinearRegression()
# Optimalizujeme
reg.fit(x, y)

Metodě fit() jednoduše předáme vstupní a výstupní data a ona zjistí vztah mezi nimi. Jak si funkce vede ověříme pomocí metody score().

reg.score(x, y)

Výsledek:

1
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

Metoda vrátila výsledek 1, což znamená, že mezi x a y je vysoká korelace neboli vztah. Když x stoupá, y také stoupá, přesněji o 2. Zjednodušeně to znamená, že naše funkce protíná všechny body, jak i uvidíte dále v grafu.

Vytvoříme si tedy graf pro vizualizaci funkce, kterou zjišťujeme, a bodů, které již máme z dat:

# Pomocí funkce plot() se vykreslí čárový graf
plt.plot(x, reg.predict(x))
# Pomocí funkce scatter() vykreslíme jednotlivé body v grafu
# V tomto případě body [1, 3] a [3, 5]
plt.scatter(x, y, c="r") # v parametru c specifikujeme styl bodů, chceme je červené
Lineární regrese v Pythonu

Vidíme, že metoda predict() nám zobrazila přímku odpovídající změně našich dat. Metoda scatter() na ni pak dále vykreslila body, v našem případě jen dva.

Zobrazíme si sklon a bias funkce a ověříme si tak, že jsme měli pravdu:

a = reg.coef_
b = reg.intercept_
print("Sklon je {} a bias je {}".format(a, b))

Výsledkem jsou opravdu koeficienty lineární funkce, podle které jsme data vytvořili:

Sklon je [[1.]] a bias je [2.]

Zlato!

Už umíme předpovídat data za pomoci knihovny scikit-learn, proto se vrhneme na příklad s reálnými daty o ceně zlata.

Příprava reálných dat

Ještě předtím než začneme, potřebujeme data. Ta můžeme stáhnout např. zde : https://pkgstore.datahub.io/…thly_csv.csv. Stažený .csv soubor přesuneme do složky s aktuálním .ipynb notebookem. Pokud nevíte, kde se nachází, přesuňte se na předchozí záložku v prohlížeči a tam bude běžící notebook označen zeleně:

Soubory našeho notebooku

Výtečně, soubor monthly_csv.csv máme v naší pracovní složce a můžeme se tedy vrhnout na tvorbu předpovídače.

Importy

Importujeme si tedy ještě knihovnu Pandas pro čtení dat z .csv, naše prvotní importy ponecháme:

import pandas as pd

Čtení dat

Přečteme data ze souboru a zobrazíme si hlavičku neboli prvních 5 řádků .csv souboru:

data = pd.read_csv("monthly_csv.csv")
data.head()

Výsledek:

  Date  Price
0  1950-01 34.73
1  1950-02 34.73
2  1950-03 34.73
3  1950-04 34.73
4  1950-05 34.73

Jak můžeme vidět, dataset obsahuje 2 vlastnosti: Datum a Cenu. Datum budeme reprezentovat jako počet měsíců od 1.1.1950, což je začátek datasetu. V den, kdy jsem tento článek psal, je maximální index 833, což je 1.6.2019.

Vstupy a výstupy

Připravíme si tedy opět vstupy a výstupy:

# numpy pole od 0 do 833 ve dne 14.6.2019
x = np.arange(len(data))
# Ceny převedeme na numpy pole
y = data["Price"].to_numpy()

Data ještě musíme převést do tvaru, který funkce fit() požaduje, což je (vzorek, vlastnosti). My zatím máme jen (hodnoty).

Představte si vzorek jako člověka a hodnoty jako nějaké jeho vlastnosti, jako např. výška a váha. Vstup by v tomto případě vypadal takto: [ [173, 71] ]. Pokud bychom chtěli více lidí, vypadal by vstup takto: [ [173, 71], [183, 86] ].

My tedy potřebujeme převést Cena a Datum na tento tvar, jelikož zatím mají tvar: [34.73, 34.73, 34.73, 34.73, 34.73] a [0, 1, 2, 3 4, 5]. Náš požadovaný tvar vypadá takto: [ [34.73], [34.73], [34.73], [34.73], [34.73] ] a [ [0], [1], [2], [3], [4], [5] ].

Jelikož je knihovna NumPy dělaná na práci s n-dimenzionálními poli, toto je jednodušší, než se zdá. Stačí použít funkci reshape() a zadat žádaný tvar. Funkci můžeme zadat tvar například (32, 2), pokud velikost pole sedí, tedy je 64 => 32 * 2 . Pokud funkci zadáme (-1, 2), automaticky si dopočítá chybějící dimenzi, takto lze použít pouze na jednu dimenzi.

Nejdříve si zobrazíme tvar x před změnou tvaru:

x.shape

Výsledek:

(834,)

Změníme tvar x a y:

x = x.reshape(-1, 1)
y = y.reshape(-1, 1)

A tvary si vypíšeme:

x.shape, y.shape

Výsledek:

((834, 1), (834, 1))

Lineární regrese

Nyní pojďme zobecnit pohyb ceny zlata na jednoduchou lineární funkci. Data jsou připravená, vytvoříme si tedy LinearRegression() a optimalizujeme funkci pomocí metody fit():

reg = LinearRegression()
reg.fit(x, y)

Podíváme se, jak si funkce vede pomocí metody score().

reg.score(x, y)

Výsledek:

0.6859359867746044

Jak jsme asi tušili, tak jednoduché to nebude :) Funkce si nevede nějak dobře, to nám značí, že Cena není tak moc závislá na Datum. Vizualizujeme si vše v grafu, abychom se přesvědčili:

plt.plot(x, reg.predict(x))
plt.scatter(x, y, c="r")

Výsledek:

Lineární regrese vývoje ceny zlata v Pythonu

I přesto, že funkce není ideální, bude zajímavé zjistit, jakou předpoví Cenu pro datum 1.7.2025 oproti dnešku. To je dle mých výpočtů index 906. Cena dnes je:

data["Price"][833]

Výsledek:

1358.4879999999998

A cena v roce 2025:

reg.predict([[906]]).item()

Výsledek:

1126.481982068847

Náš jednoduchý předpovídač předpovídá, že zlato rozhodně není vhodná investice. O tom zda je to pravda, se ještě dozvíme u polynomiální regrese, která si s tím dokáže poradit lépe. To vše se brzy dozvíte v následujících lekcích. V příští lekci, Zjednodušená gradientní metoda optimalizace lineární regrese, naši dnešní předpověď srovnáme s druhou gradientní metodou lineární regrese.


 

Stáhnout

Staženo 10x (59.61 kB)
Aplikace je včetně zdrojových kódů v jazyce Python

 

 

Aktivity (3)

 

 

Komentáře

Avatar
Wolf
Člen
Avatar
Wolf:13. srpna 14:10

Dobrý pri tom programe mám taký problem ,že mi graf nechce vykresliť.

Odpovědět 13. srpna 14:10
"Whether you think you can, or you think you can't - you're right."(Henry Ford)
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 1 zpráv z 1.