Aktuálně: Postihly zákazy tvou profesi? Poptávka po ajťácích prudce roste, využij slevové akce 50% výuky zdarma!
Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se Javy
Discount week - May - 50

Lekce 3 - Předpověď ceny zlata pomocí lineární regrese v Pythonu

V minulé lekci, Neuronové sítě v Pythonu - Prostředí Jupyter, jsme si představili prostředí Jupyter notebook pro Python, ve kterém budeme naše neuronové sítě programovat. Vítejte u další lekce, dnes si zkusíme předpovídat data pomocí lineární regrese a pracovat s .csv soubory pomocí knihovny Pandas. Jak víte, než se dostaneme k neuronkám nám ještě chvíli potrvá :)

Lineární regrese

Určitě se mnozí z vás setkali s tímto vzorečkem:

Vzorec pro předpis lineární funkce

Je to předpis lineární funkce. Tyto funkce jsou nám lidem velmi blízké a také jednoduché na pochopení.

Jablka

Představme si např. úlohu na sběr jablek v sadu. 1 farmář sebere 200 jablek za hodinu. x farmářů sebere y = ax jablek za hodinu, v našem případě se a = 200. Máme zde jednoduchý lineární vztah mezi x a y.

 • Koeficient a je sklon funkce, čím více jeden formář dokáže jablek sebrat, tím více nám s každým farmářem y povyroste.
 • b je tzv. bias (tento výraz rozebereme později u neuronových sítích) a dovoluje funkci posun, aby se lépe přizpůsobila datům. Můžeme např. říci, že ve skladu je již v základu b = 500 jablek a výsledek funkce bude vždy o 500 jablek vyšší, bez ohledu na hodnoty x a y.

Zlato

Přejděme na zajímavější komoditu. Řekněme, že programujeme jednoduchý předpovídač ceny zlata a historická data již máme.

Zlaté cihly

Pro předpověď potřebujeme vytvořit přímku tak, aby prošla co nejvíce body v datasetu (jednoduše soubor dat, který chceme předpovídat) a tedy odpovídala co nejpřesněji tomu, jak cena zlata roste nebo klesá. Právě pomocí lineární regrese zjednodušíme velké množství bodů (cen zlata v daný okamžik) na pouhou přímku, čímž samozřejmě ztratíme určitou přesnost. Této metodě "osekání" nějaké složité funkce na podobnou jednodušší funkci se v matematice obecně říká aproximace.

Abychom lineární funkci přizpůsobili, potřebujeme ji takzvaně "optimalizovat". To se týká proměnných a a b, jelikož x je vstup (v tomto případě čas). Ukážeme si 2 způsoby, jak můžeme funkci optimalizovat:

 • Dopočítání z dat - Spočítáme sklon a a následně b
 • Gradientní metoda - U této metody vybereme a a b náhodně a postupně je podle námi definované chybové funkce optimalizujeme, dokud není chyba co nejmenší

Výpočet ceny zlata v Pythonu

Nyní již známe vzorec pro lineární funkci a můžeme si tedy ukázat jednoduchý příklad v Pythonu. Spusťme si prostředí, které jsme si představili v minulé lekci, a dle potřeby si vytvořme nový notebook.

Import knihoven

Nejdříve je potřeba importovat knihovny s kterými budeme pracovat:

from sklearn.linear_model import LinearRegression
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

Zjednodušený příklad

Než se vrhneme na reálné ceny zlata, začneme jednodušším příkladem.

Vstupní a výstupní data

Pro ukázku si definujeme jednoduchý příklad: Chceme výstup o 2 větší než vstup. V tomto případě chceme sklon a = 1 a bias b = 2.

Funkci můžeme rychle ověřit při vstupu 3:

 • y = 1 * 3 + 2
 • y = 5

V kódu pro tyto hodnoty definujeme vstupní a výstupní data, čímž nasimulujeme podobný případ jako se zlatem - máme hodnoty před a po změně, ale nevíme vzoreček, jakým změny předpovídat. Budeme se tedy snažit uhádnout naši lineární funkci:

# Definujeme si vstupní data, v tomto případě 1 a 3
x = np.array([[1], [3]])
# Definujeme si výstup, který chceme.
# Pokud je vstup 1, chceme výstup 3
# Pokud je vstup 3, chceme výstup 5
y = np.array([[3], [5]])

Regressor

Data jsou připravena, nyní si můžeme vytvořit Regressor neboli lineární funkci a optimalizovat ji na naše data:

# Vytvoříme regressor neboli lineární funkci
reg = LinearRegression()
# Optimalizujeme
reg.fit(x, y)

Metodě fit() jednoduše předáme vstupní a výstupní data a ona zjistí vztah mezi nimi. Jak si funkce vede ověříme pomocí metody score().

reg.score(x, y)

Výsledek:

1
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

Metoda vrátila výsledek 1, což znamená, že mezi x a y je vysoká korelace neboli vztah. Když x stoupá, y také stoupá, přesněji o 2. Zjednodušeně to znamená, že naše funkce protíná všechny body, jak i uvidíte dále v grafu.

Vytvoříme si tedy graf pro vizualizaci funkce, kterou zjišťujeme, a bodů, které již máme z dat:

# Pomocí funkce plot() se vykreslí čárový graf
plt.plot(x, reg.predict(x))
# Pomocí funkce scatter() vykreslíme jednotlivé body v grafu
# V tomto případě body [1, 3] a [3, 5]
plt.scatter(x, y, c="r") # v parametru c specifikujeme styl bodů, chceme je červené
Lineární regrese v Pythonu

Vidíme, že metoda predict() nám zobrazila přímku odpovídající změně našich dat. Metoda scatter() na ni pak dále vykreslila body, v našem případě jen dva.

Zobrazíme si sklon a bias funkce a ověříme si tak, že jsme měli pravdu:

a = reg.coef_
b = reg.intercept_
print("Sklon je {} a bias je {}".format(a, b))

Výsledkem jsou opravdu koeficienty lineární funkce, podle které jsme data vytvořili:

Sklon je [[1.]] a bias je [2.]

Zlato!

Už umíme předpovídat data za pomoci knihovny scikit-learn, proto se vrhneme na příklad s reálnými daty o ceně zlata.

Příprava reálných dat

Ještě předtím než začneme, potřebujeme data. Ta můžeme stáhnout např. zde : https://pkgstore.datahub.io/…thly_csv.csv. Stažený .csv soubor přesuneme do složky s aktuálním .ipynb notebookem. Pokud nevíte, kde se nachází, přesuňte se na předchozí záložku v prohlížeči a tam bude běžící notebook označen zeleně:

Soubory našeho notebooku

Výtečně, soubor monthly_csv.csv máme v naší pracovní složce a můžeme se tedy vrhnout na tvorbu předpovídače.

Importy

Importujeme si tedy ještě knihovnu Pandas pro čtení dat z .csv, naše prvotní importy ponecháme:

import pandas as pd

Čtení dat

Přečteme data ze souboru a zobrazíme si hlavičku neboli prvních 5 řádků .csv souboru:

data = pd.read_csv("monthly_csv.csv")
data.head()

Výsledek:

  Date  Price
0  1950-01 34.73
1  1950-02 34.73
2  1950-03 34.73
3  1950-04 34.73
4  1950-05 34.73

Jak můžeme vidět, dataset obsahuje 2 vlastnosti: Datum a Cenu. Datum budeme reprezentovat jako počet měsíců od 1.1.1950, což je začátek datasetu. V den, kdy jsem tento článek psal, je maximální index 833, což je 1.6.2019.

Vstupy a výstupy

Připravíme si tedy opět vstupy a výstupy:

# numpy pole od 0 do 833 ve dne 14.6.2019
x = np.arange(len(data))
# Ceny převedeme na numpy pole
y = data["Price"].to_numpy()

Data ještě musíme převést do tvaru, který funkce fit() požaduje, což je (vzorek, vlastnosti). My zatím máme jen (hodnoty).

Představte si vzorek jako člověka a hodnoty jako nějaké jeho vlastnosti, jako např. výška a váha. Vstup by v tomto případě vypadal takto: [ [173, 71] ]. Pokud bychom chtěli více lidí, vypadal by vstup takto: [ [173, 71], [183, 86] ].

My tedy potřebujeme převést Cena a Datum na tento tvar, jelikož zatím mají tvar: [34.73, 34.73, 34.73, 34.73, 34.73] a [0, 1, 2, 3 4, 5]. Náš požadovaný tvar vypadá takto: [ [34.73], [34.73], [34.73], [34.73], [34.73] ] a [ [0], [1], [2], [3], [4], [5] ].

Jelikož je knihovna NumPy dělaná na práci s n-dimenzionálními poli, toto je jednodušší, než se zdá. Stačí použít funkci reshape() a zadat žádaný tvar. Funkci můžeme zadat tvar například (32, 2), pokud velikost pole sedí, tedy je 64 => 32 * 2 . Pokud funkci zadáme (-1, 2), automaticky si dopočítá chybějící dimenzi, takto lze použít pouze na jednu dimenzi.

Nejdříve si zobrazíme tvar x před změnou tvaru:

x.shape

Výsledek:

(834,)

Změníme tvar x a y:

x = x.reshape(-1, 1)
y = y.reshape(-1, 1)

A tvary si vypíšeme:

x.shape, y.shape

Výsledek:

((834, 1), (834, 1))

Lineární regrese

Nyní pojďme zobecnit pohyb ceny zlata na jednoduchou lineární funkci. Data jsou připravená, vytvoříme si tedy LinearRegression() a optimalizujeme funkci pomocí metody fit():

reg = LinearRegression()
reg.fit(x, y)

Podíváme se, jak si funkce vede pomocí metody score().

reg.score(x, y)

Výsledek:

0.6859359867746044

Jak jsme asi tušili, tak jednoduché to nebude :) Funkce si nevede nějak dobře, to nám značí, že Cena není tak moc závislá na Datum. Vizualizujeme si vše v grafu, abychom se přesvědčili:

plt.plot(x, reg.predict(x))
plt.scatter(x, y, c="r")

Výsledek:

Lineární regrese vývoje ceny zlata v Pythonu

I přesto, že funkce není ideální, bude zajímavé zjistit, jakou předpoví Cenu pro datum 1.7.2025 oproti dnešku. To je dle mých výpočtů index 906. Cena dnes je:

data["Price"][833]

Výsledek:

1358.4879999999998

A cena v roce 2025:

reg.predict([[906]]).item()

Výsledek:

1126.481982068847

Náš jednoduchý předpovídač předpovídá, že zlato rozhodně není vhodná investice. O tom zda je to pravda, se ještě dozvíme u polynomiální regrese, která si s tím dokáže poradit lépe. To vše se brzy dozvíte v následujících lekcích. V příští lekci, Zjednodušená gradientní metoda optimalizace lineární regrese, naši dnešní předpověď srovnáme s druhou gradientní metodou lineární regrese.


 

Měl jsi s čímkoli problém? Stáhni si vzorovou aplikaci níže a porovnej ji se svým projektem, chybu tak snadno najdeš.

Stáhnout

Stažením následujícího souboru souhlasíš s licenčními podmínkami

Staženo 56x (59.61 kB)
Aplikace je včetně zdrojových kódů v jazyce Python

 

Předchozí článek
Neuronové sítě v Pythonu - Prostředí Jupyter
Všechny články v sekci
Neuronové sítě a deep learning v Pythonu
Článek pro vás napsal MQ .
Avatar
Jak se ti líbí článek?
7 hlasů
Používám hlavně Python a zajímám se o Deep Learning a vše kolem.
Aktivity (3)

 

 

Komentáře

Avatar
madewman
Člen
Avatar
madewman:13.8.2019 14:10

Dobrý pri tom programe mám taký problem ,že mi graf nechce vykresliť.

Odpovědět
13.8.2019 14:10
"Whether you think you can, or you think you can't - you're right."(Henry Ford)
Avatar
 
Odpovědět
14.10.2019 23:25
Avatar
Petr Jeřábek
Redaktor
Avatar
Petr Jeřábek:11.11.2019 19:27

Ahoj, díky za velice povedený díl. Chtěl bych se zeptat, jestli používáte na deep learning v pythonu linux nebo spíše windows? Co je lepší?

Odpovědět
11.11.2019 19:27
Declare variables, not war
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!
Avatar
Odpovídá na Petr Jeřábek
Patrik Valkovič:11.11.2019 20:26

Pokud se ptáš vyloženě na deep learning, poté je dobré využít GPU - tj. CUDA jádra a v tom je povětšinou lepší Windows. Pokud obecně Machine Learning (například skrz sklearn), potom je to jedno.

Odpovědět
11.11.2019 20:26
Nikdy neumíme dost na to, abychom se nemohli něco nového naučit.
Avatar
MQ .
Redaktor
Avatar
Odpovídá na Petr Jeřábek
MQ .:11.11.2019 20:47

Ahoj, díky :) Rozhodně si myslím, že je lepší linux, windows spíše zpomaluje když to není nutné, což u Pythonu není (jako třeba u C#). Osobně na většinu svých projektů používám Google Colab, což je jupyter notebook s linuxem.

 
Odpovědět
11.11.2019 20:47
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 5 zpráv z 5.