MS Office week
Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se MS Office
50 % bodů zdarma na online výuku díky naší Slevové akci!

Lekce 10 - Vlastnosti ve Visual Basic .NET

V předešlém cvičení, Řešené úlohy k 9. lekci OOP v VB .NET, jsme si procvičili nabyté zkušenosti z předchozích lekcí.

V dnešním VB.NET tutoriálu se podíváme na další prvky tříd, které ještě neznáme. Začněme slíbenými vlastnostmi.

Vlastnosti

Velmi často se nám stává, že chceme mít kontrolu nad změnami nějakého atributu objektu zvenčí. Budeme chtít atribut nastavit jako read-only nebo reagovat na jeho změny. Založme si nový projekt (název Vlastnosti) a vytvořme následující třídu Student, která bude reprezentovat studenta v nějakém informačním systému.

Class Student
  Public jmeno As String
  Public muz As Boolean
  Public vek As Integer
  Public plnolety As Boolean

  Public Sub New(jmeno As String, pohlavi As Boolean, vek As Integer)
    Me.jmeno = jmeno
    Me.muz = pohlavi
    Me.vek = vek
    plnolety = True
    If vek < 18 Then
      plnolety = False
    End If
  End Sub

  Public Overrides Function ToString() As String
    Dim jsemPlnolety As String = "jsem"
    If Not plnolety Then
      jsemPlnolety = "nejsem"
    End If
    Dim pohlavi As String = "muž"
    If Not muz Then
      pohlavi = "žena"
    End If
    Return String.Format("Jsem {0}, {1}. Je mi {2} let a {3} plnoletý.", jmeno, pohlavi, vek, jsemPlnolety)
  End Function

End Class

Třída je velmi jednoduchá, student se nějak jmenuje, je nějakého pohlaví a má určitý věk. Podle tohoto věku se nastavuje atribut plnolety pro pohodlnější vyhodnocování plnoletosti na různých místech systému. K uložení pohlaví používáme hodnotu Boolean, zda je student muž. Konstruktor dle věku určí, zda je student plnoletý. Metoda ToString() je navržena pro potřeby tutoriálu tak, aby nám vypsala všechny informace. V reálu by tam bylo pravděpodobně jen jméno studenta. Pomocí konstruktoru si nějakého studenta vytvořme:

Dim s As New Student("Pavel Hora", True, 20)
Console.WriteLine(s)

Výstup:

Konzolová aplikace
Jsem Pavel Hora, muž. Je mi 20 let a jsem plnoletý.

Vše vypadá hezky, ale atributy jsou přístupné jak ke čtení, tak k zápisu. Objekt tedy můžeme rozbít například takto (hovoříme o nekonzistentním vnitřním stavu):

Dim s As New Student("Pavel Hora", True, 20)
s.vek = 15
s.muz = False
Console.WriteLine(s)
Console.ReadKey()

Výstup:

Konzolová aplikace
Jsem Pavel Hora, žena. Je mi 15 let a jsem plnoletý.

Určitě musíme ošetřit, aby se plnoletost obnovila při změně věku. Když se zamyslíme nad ostatními atributy, není nejmenší důvod, abychom je taktéž umožňovali modifikovat. Student si za normálních okolností asi jen stěží změní pohlaví nebo jméno. Bylo by však zároveň vhodné je vystavit ke čtení, nemůžeme je tedy pouze pouze nastavit jako Private. V dřívějších dílech seriálu jsme k tomuto účelu používaly metody, které sloužily ke čtení privátních atributů. Jejich název jsme volili jako VratVek() a podobně. Ke čtení vybraných atributů vytvoříme také metody a atributy označíme jako privátní. Třída by nově vypadala např. takto (vynechal jsem konstruktor a ToString()):

Class Student
  Private jmeno As String
  Private muz As Boolean
  Private vek As Integer
  Private plnolety As Boolean

  ...

  Public Function VratJmeno() As String
    Return jmeno
  End Function

  Public Function VratPlnoletost() As Boolean
    Return plnolety
  End Function

  Public Function VratVek() As Integer
    Return vek
  End Function

  Public Function Muz() As String
    Return muz
  End Function

  Public Sub NastavVek(hodnota As Integer)
    vek = hodnota
    ' přehodnocení plnoletosti
    plnolety = True
    If vek < 18 Then
      plnolety = False
    End If
  End Sub


End Class
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

Metody, co hodnoty jen vracejí, jsou velmi jednoduché. Nastavení věku má již nějakou vnitřní logiku, při jeho změně musíme totiž přehodnotit atribut plnolety. Zajistili jsme, že se do proměnných nedá zapisovat jinak, než my chceme. Máme tedy pod kontrolou všechny změny atributů a dokážeme na ně reagovat. Nemůže se stát, že by nám někdo vnitřní stav nekontrolovaně měnil a rozbil.

Metodám k navrácení hodnoty se říká gettery a metodám pro zápis settery. Pro editaci ostatních atributů bychom udělali jednu metodu EditujStudenta, která by byla podobná konstruktoru. Jméno, věk a podobně by se tedy měnily pomocí této metody, tam bychom mohli např. konstrolovat, zda hodnoty dávají smysl, opět bychom odchytili všechny pokusy o změnu na jediném místě. Ruční psaní getterů a setterů je jistě velmi pracné. Nemohl by to udělat někdo za nás? Ano, VB.NET nám je umí vygenerovat. Poté již nehovoříme o atributech, ale o vlastnostech.

Syntaxe vlastnosti je velmi podobná atributu:

Public Property Jmeno As String

Zprvu to vypadá, jako bychom deklarovali atribut. Jméno vlastnosti je však velkým písmenem, jedná se totiž o metodu (přesněji 2 metody). Ještě k deklaraci musíme přidat klíčové slovo Property. V ukázce výše se vygeneruje setter i getter, vlastnost půjde tedy normálně číst i modifikovat:

Console.WriteLine(objekt.Jmeno)' číst
objekt.Jmeno = "Jan Malý"' zapisovat

Jediný rozdíl oproti atributu je zvenčí v tom, že počáteční písmeno je velké. VB.NET ve skutečnosti vygeneruje privátní atribut a k němu dvě metody, které podle kontextu volá (pozná dle situace zda čteme nebo zapisujeme). Pokud chceme uvést vlastní setter a getter, je syntaxe následující:

Private _jmeno As String
Public Property Jmeno As String
  Get
    Return _jmeno
  End Get
  Set(value As String)
    _jmeno = value
  End Set
End Property

U vlastní deklarace si hodnotu ještě někde musíme pamatovat, dává se do privátního atributu, obvykle ho pojmenujeme podtržítko a název vlastnosti s malým počátečním písmenem.

Když do vlastnosti nevygenerujeme setter, nepůjde měnit ani zevnitř, ani zvenčí. Pokud si přejeme, aby vlastnost nešla mimo třídu měnit, označíme getter jako privátní:

Public Property Jmeno() As String
  Get
    Return _jmeno
  End Get
  Private Set(value As String)
    _jmeno = Value
  End Set
End Property
Private _jmeno As String

Tohoto budeme hojně využívat a právě takto bude vypadat většina vlastností našich budoucích tříd.

V getteru nebo setteru se toho může samozřejmě dělat více, než jen načtení/zápis hodnoty, pokud si ho definujeme ručně. Ukažme si to na našem příkladu s plnoletostí, která se musí po změně věku přehodnotit:

Private _vek As Integer
Public Property Vek() As Integer
  Get
    Return _vek
  End Get
  Set(value As Integer)
    _vek = value
    ' kontrola plnoletosti
    Plnolety = True
    If _vek < 18 Then
      Plnolety = False
    End If
  End Set
End Property

Zprvu je nutné si vytvořit privátní proměnnou vek s malým písmenem, ve které bude hodnota ve skutečnosti uložena. V getteru a setteru poté pracujeme s touto proměnnou, pokud použijete v get nebo set Vek, program se zacyklí!. Není možné definovat jen getter nebo setter, buď se oba vygenerují sami nebo oba definujeme ručně. Pro přístup k zadané hodnotě je nám v setteru k dispozici klíčové slovo Value. Takto se ve VB.NET do verze 4.0 musely definovat všechny vlastnosti, až poté Microsoft zavedl tzv. autoimplementaci a zkrácený zápis, jaký jsme si uvedli výše. U drtivé většiny vlastností totiž v metodách nepotřebujeme žádnou logiku. S Vek nyní pracujeme opět stejně, jako s atributem, jen s velkým písmenem. Nenápadné přiřazení do věku vnitřně spustí další logiku k přehodnocení vlastnosti Plnolety:

objekt.Vek = 15 ' nyní se změní i plnoletost

Stejně můžeme pochopitelně implementovat i getter a například něco někam logovat.

Upravíme si naši třídu Student tak, aby používala vlastnosti. Vypadala by takto:

Class Student

  Private _jmeno As String
  Public Property Jmeno() As String
    Get
      Return _jmeno
    End Get
    Private Set(value As String)
      _jmeno = Value
    End Set
  End Property

  Private _muz As Boolean
  Public Property Muz() As Boolean
    Get
      Return _muz
    End Get
    Private Set(value As Boolean)
      _muz = Value
    End Set
  End Property

  Private _plnolety As Boolean
  Public Property Plnolety() As Boolean
    Get
      Return _plnolety
    End Get
    Private Set(value As Boolean)
      _plnolety = Value
    End Set
  End Property

  Private _vek As Integer
  Public Property Vek() As Integer
    Get
      Return _vek
    End Get
    Set(value As Integer)
      _vek = value
      ' kontrola plnoletosti
      Plnolety = True
      If _vek < 18 Then
        Plnolety = False
      End If
    End Set
  End Property

  Public Sub New(jmeno As String, pohlavi As Boolean, vek As Integer)
    EditujStudenta(jmeno, pohlavi, vek)
  End Sub

  Public Sub EditujStudenta(jmeno As String, muz As Boolean, vek As Integer)
    Me.Jmeno = jmeno
    Me.Muz = muz
    Me.Vek = vek
  End Sub

  Public Overrides Function ToString() As String
    Dim jsemPlnolety As String = "jsem"
    If Not Plnolety Then
      jsemPlnolety = "nejsem"
    End If
    Dim pohlavi As String = "muž"
    If Not Muz Then
      pohlavi = "žena"
    End If
    Return String.Format("Jsem {0}, {1}. Je mi {2} let a {3} plnoletý.", jmeno, pohlavi, vek, jsemPlnolety)
  End Function

End Class

Vlastnosti budeme odteď používat stále, umožňují nám totiž objekty dokonale zapouzdřit. V .NET jsou všechny veřejné atributy tříd vlastnosti (např. nám známá vlastnost Length na stringu), platí pravidlo, že co jde ven je vlastnost, co se používá jen uvnitř je privátní atribut. Veřejný atribut se defakto příliš nepoužívá. Celou třídu i s ukázkovým programem si samozřejmě opět můžete stáhnout pod článkem. Kontrolu plnoletosti můžeme z konstruktoru nyní vyjmout, jakmile totiž dosadíme do vlastnosti Vek, nastaví se plnoletost sama. Ještě si opět vyzkoušejme problémový příklad:

Dim s As New Student("Pavel Hora", True, 20)
s.vek = 15
' s.pohlavi = False ' tento řádek nyní způsobí chybu a musí být odebrán
Console.WriteLine(s)

A výstup:

Konzolová aplikace
Jsem Pavel Hora, muž. Je mi 15 let a nejsem plnoletý.

Pokud celou vlastnost označíme jako private, nelze poté settery nebo gettery označit jako public.

V příští lekci, Datum a čas ve Visual Basic .NET, se podíváme, jak se v .NET pracuje s datem a časem.


 

Stáhnout

Staženo 183x (58.29 kB)
Aplikace je včetně zdrojových kódů v jazyce VB

 

Předchozí článek
Řešené úlohy k 9. lekci OOP v VB .NET
Všechny články v sekci
Objektově orientované programování ve Visual Basic .NET
Článek pro vás napsal Michal Žůrek - misaz
Avatar
Jak se ti líbí článek?
4 hlasů
Autor se věnuje tvorbě aplikací pro počítače, mobilní telefony, mikroprocesory a tvorbě webových stránek a webových aplikací. Nejraději programuje ve Visual Basicu a TypeScript. Ovládá HTML, CSS, JavaScript, TypeScript, C# a Visual Basic.
Aktivity (11)

 

 

Komentáře

Avatar
Jaroslav Trojan
Redaktor
Avatar
Jaroslav Trojan:3.7.2016 15:28

Upravené Vlastnosti:

Module Module1

Sub Main()
Dim s As New Student("Pavel Hora", True, 20)
's.Vek = 15
' s.muz = True
Console.Write­Line(s)

' Console.Write­Line(objekt, Jmeno) 'číst
' objekt.Jmeno = "Jan Malý" 'zapisovat

Console.ReadKey()
End Sub

End Module

upravená třída Student:

Class Student
Public jmeno As String
Public muz As Boolean
Public vek As Integer
Public plnolety As Boolean
Public Sub New(jmeno As String, pohlavi As Boolean, vek As Integer)
Me.Jmeno = jmeno
Me.Muz = Muz
Me.Vek = vek
Plnolety = True
If vek < 18 Then
Plnolety = False
End If
End Sub
Public Overrides Function ToString() As String
Dim jsemPlnolety As String = "jsem"
If Not Plnolety Then
jsemPlnolety = "nejsem"
End If
Dim pohlavi As String = "muž"
If Not True Then
pohlavi = "žena"
Else
pohlavi = "muž"
End If
Return [String].Format("Jsem {0}, {1}.Je mi {2} let a {3} plnoletý.", Jmeno, pohlavi, Vek, jsemPlnolety)
End Function
Public Function VratJmeno() As String
Return jmeno
End Function

Public Function VratPlnoletost() As String
Return plnolety
End Function
Public Function VratVek() As Integer
Return vek
End Function
Public Function Muz1() As String
Return muz
End Function
Public Sub NastavVek(hodnota As Integer)
vek = hodnota
' přehodnocení plnoletosti
plnolety = True
If vek < 18 Then
plnolety = False
End If
End Sub
' Public Property Jmeno() As String
' Get
' Return Jmeno
' End Get
' Private Set(value As String)
' Jmeno = value
'End Set

'End Property
' Private jmeno As String
'Public Property Muz() As Boolean
'Get
'Return Muz
'End Get
'Private Set(value As Boolean)
' muz = value
'End Set
' End Property
' Private muz As Boolean
'Public Property Plnolety() As Boolean
'Get
'Return Plnolety
'End Get
'Private Set(value As Boolean)
' plnolety = value
'End Set
'End Property
' Private plnolety As Boolean
' Private vek As Integer
'Public Property Vek() As Integer
'Get
'Return Vek
'End Get
'Set(value As Integer)
' vek = value
'kontrola plnoletosti
' plnolety = True
'If vek < 18 Then
' plnolety = False
'End If
'End Set
'End Property

' část Property nefunguje, hlásí chyby!
' vyřadil jsem ji

End Class

ostatní pracuje dobře!

Odpovědět
3.7.2016 15:28
statik
Avatar
Jaroslav Trojan
Redaktor
Avatar
Jaroslav Trojan:8.7.2016 13:06

Ta třída Student stále nefunguje správně, pro nastavený věk 15 let vypíše: jsem plnoletý proč?
Když tam ponechám část Property s gettery a settery tak to hlásí spoustu chyb

Odpovědět
8.7.2016 13:06
statik
Avatar
Odpovídá na Jaroslav Trojan
Libor Šimo (libcosenior):8.7.2016 18:06

A sám si sa nad tým zamyslel?

Odpovědět
8.7.2016 18:06
Aj tisícmíľová cesta musí začať jednoduchým krokom.
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!
Avatar
VitekST
Člen
Avatar
Odpovídá na Jaroslav Trojan
VitekST:8.7.2016 18:08

Co to má co dělat tady? Na to slouží diskuzní fórum, ne komentáře pod příspěvkem.
Navíc, dotaz jsem zodpověděl.

 
Odpovědět
8.7.2016 18:08
Avatar
Miroslav Holubek
Super redaktor
Avatar
Miroslav Holubek:2. června 13:14

Je možné vytvoriť skrátený zápis, kde bude setter private?

 
Odpovědět
2. června 13:14
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 5 zpráv z 5.