Hledáme nové posily do ITnetwork týmu. Podívej se na volné pozice a přidej se do nejagilnější firmy na trhu - Více informací.
Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se Swiftu. Zároveň využij výhodnou slevovou akci až 30 % zdarma při nákupu e-learningu - více informací.
swift week + discount 30

Lekce 3 - Kreslíme a píšeme v MonoGame

V minulé lekci, Vložení obsahu MonoGame hry, jsme si ukázali vložení obsahu MonoGame hry.

Nyní máme tedy vše připraveno k tomu, abychom si práci s obsahem vyzkoušeli. Pojďme na to :)

Načtení obsahu

Obsah musíme nejprve načíst. Již víme, že to se dělá v metodě LoadContent(). Než se k metodě přesuneme, vytvoříme si potřebné proměnné. Neanimované sprity se v MonoGame ukládají do datového typu Texture2D. Pro SpriteFonty máme typ SpriteFont.

Přidáme tedy proměnné:

private Texture2D kostkyPozadi, mraky, pozadi;
public SpriteFont fontCourierNew, fontBlox, fontBloxMaly;

S modifikátory přístupu si nelamte hlavu, hudba a fonty jsou veřejné, protože je budeme v budoucnu sdílet mezi komponentami.

Přesuňme se konečně do metody LoadContent(). Za vytvořením instance spriteBatch začneme načítat obsah. Již víme, že k tomu použijeme vlastnost Content, přesněji Load(). Metoda je generická, musíme tedy specifikovat typ obsahu, který načítáme. Zajímavé je, že nezadáváme příponu souboru. Načtěme sprity:

pozadi = Content.Load<Texture2D>(@"Sprity\pozadi_level");
kostkyPozadi = Content.Load<Texture2D>(@"Sprity\pozadi_kostky");
mraky = Content.Load<Texture2D>(@"Sprity\spr_mraky");

A fonty:

fontCourierNew = Content.Load<SpriteFont>(@"Fonty\font_courier_new");
fontBlox = Content.Load<SpriteFont>(@"Fonty\font_blox");
fontBloxMaly = Content.Load<SpriteFont>(@"Fonty\font_blox_maly");

Máme načteno, nebyla to žádná věda. Pojďme kreslit.

Vykreslování spritů

Přesuňme se do metody Draw(). Kód budeme psát za vymazání zobrazovacího zařízení. Již jsme si říkali, že vykreslování spritů probíhá pomocí instance spriteBatch. Vykreslování musíme nejprve zahájit, to uděláme metodou Begin():

spriteBatch.Begin();

Následně vykreslíme sprity. Jistě jste si všimli, že jsou ve formátu PNG. To proto, že PNG obsahuje tzv. alfakanál a umožňuje udělat různé části obrázku různě průhlené. Toho jsem využil a pozadí levelu s robotem je nahoře průhledné. Pod něj vykreslíme pozadí kostek a mezi kostky a robota vykreslíme mraky.

Samotné vykreslení spritu probíhá pomocí metody Draw():

spriteBatch.Draw(kostkyPozadi, new Vector2(0, 0), Color.White);
spriteBatch.Draw(mraky, new Vector2(0, 0), Color.White);
spriteBatch.Draw(pozadi, new Vector2(0, 0), Color.White);

Vidíme, že první parametr metody je textura k vykreslení. Druhým parametrem je pozice a třetím barva. Metoda má další přetížení, která umožňují např. obrázek roztahovat nebo rotovat, ale ta v našem kurzu nevyužijeme.

Význam textury je jasný. Pozoruhodné může být, že souřadnice zadáváme pomocí vektoru. Ještě divnější může být, že to nejsou celá čísla, ale čísla desetinná, přesněji typu float. S vektory se v MonoGame pracuje proto, že umožňují velmi jednoduše řešit různé pohyby, směry, úhly, srážky, zjistit vzdálenost 2 objektů a podobně. My je v tomto seriálu budeme používat jen jako souřadnice, ale i zde je výhoda, že můžeme objektu např. zadat reálnou rychlost pohybu místo celočíselné a tuto rychlost ke složkám vektoru (souřadnicím objektu) přičítat. Barva určuje obarvení textury, bílá texturu nemění.

Vykreslování nakonec ukončíme metodou End():

spriteBatch.End();
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

Zkusíme si hru spustit, měli bychom vidět takovýto výsledek:

Robotris, ukázková hra v XNA Game Studio

Díky dodržení pořadí spritů při vykreslení jsou opravdu mraky vložené mezi 2 pozadí. Ještě u spritů chvilku zůstaneme, zkusíme si totiž mraky rozpohybovat. Založíme si novou privátní proměnnou pozice typu Vector2. V Initialize() ji nastavíme na počátek souřadného systému (levý horní roh obrazovky):

pozice = new Vector2(0, 0);

Nyní změníme řádek s vykreslením mraků. Jako pozici předáme proměnnou pozice a barvu vynásobíme 0.8f, tím způsobíme, že mraky budou z 20% průhledné:

spriteBatch.Draw(mraky, pozice, Color.White * 0.8f);

Nyní se mraky vykreslují na pozici, kterou určuje proměnná. V metodě Update() složku vektoru X vždy o 1 snížíme:

pozice.X--;

Po posunu ošetříme, zda jsme s mraky nevyjely z obrazovky. To uděláme tak, že se zeptáme, zda je X mraků menší než -šířka obrázku mraků. Tu získáme pomocí vlastnosti Width na textuře mraků:

if (pozice.X < -(mraky.Width))
  pozice.X = 0;

Pokud jste postupovali správně, budou mraky jezdit doleva a jakmile vyjedou z obrazovky, vrátí se na startovní pozici.

Nyní změníme vykreslování tak, aby se vykreslovalo několik mraků vedle sebe:

for (int i = 0; i < 6; i++)
   spriteBatch.Draw(mraky, new Vector2(pozice.X + i * mraky.Width, 0), Color.White * 0.8f);

Dostaneme pěkný efekt nekonečné, plující oblohy:

Robotris, ukázková hra v XNA Game Studio

Působivé, že? :)

Změna barvy spritů

Ještě si zkusíme měnit barvu mraků. Budeme jednoduše měnit její jednotlivé složky, určitě víme, že barvy v počítači jsou složeny z červené, zelené a modré složky. Udělat změnu barvy tak, abychom vystřídali celé spektrum je složité a efekt bude velmi podobný tomu, když budeme střídat barev jen několik. Do třídy přidáme 2 další proměnné, změnu a směr:

private int zmena;
private int smer;

Proměnná zmena se bude měnit mezi hodnotou 0 - 96, jako kyvadlo. Proměnná smer určuje směr změny této proměnné, 1 rostoucí, -1 klesající.

V Initialize() nastavíme změnu na 0 a směr na 1, tedy rostoucí.

zmena = 0;
smer = 1;

V Update() nyní přičteme směr ke změně. Tím docílíme, že se bude s kladným směrem zvyšovat a se záporným snižovat. Také změnu pomocí 2 podmínek udržíme mezi 0 a 96:

zmena += smer;
if (zmena >= 96)
  smer = -1;
if (zmena <= 0)
  smer = 1;

Hotovo. Tento kyvadlový princip si zapamatujte, bude se nám ve hrách hodit, my ho ještě minimálně 2x použijeme jinde. No a pojďme do metody Draw(). Tam si před for cyklem založíme proměnnou barva a změníme její složky pomocí proměnné zmena, ty můžeme zadat jednoduše v pořadí RGB (červená, zelená, modrá) do konstruktoru barvy. Poté barvu dosadíme do barvy vykreslení maraků:

Color barva = new Color(128 + zmena, 255 - zmena, 128 + zmena);
for (int i = 0; i < 6; i++)
  spriteBatch.Draw(mraky, new Vector2(pozice.X + i * mraky.Width, 0), barva * 0.8f);

Červená složka bude mít základ 128 + změna, bude se tedy měnit mezi 128 - 224. Zelená mezi 255 - 159 a modrá opět 128 - 225. Můžete si s tím pohrát, ale pozor, aby hodnota nebyla vyšší než 255 nebo nižší než 0. Program by nespadl s chybou, ale barva by se měnila podivně.

Pro lepší efekt bychom si v praxi uložili několik pěkných barev do pole a potom na ně přecházeli metodou Lerp(). Mraky by také neměly být modré, aby to do barvy nezasahovalo. Pro naše účely ukázky nám to však takto stačí.

Vykreslení textu

Víme, že i text vykreslujeme pomocí SpriteBatch, přesněji metodou DrawString(). Ta má opět několik přetížení pro text orotovaný a podobně, ale ta si určitě sami prohlídnete. Přesuňme se do metody Draw() a přidejme před spriteBatch.End(); následující řádky:

spriteBatch.DrawString(fontBlox, "nadpis velky", new Vector2(100, 100), Color.Yellow);
spriteBatch.DrawString(fontBloxMaly, "nadpis maly", new Vector2(100, 180), Color.Yellow);
spriteBatch.DrawString(fontCourierNew, "Příliš žluťoučký kůň úpěl ďábelské ódy", new Vector2(100, 240), Color.Red);

Výsledek:

Robotris, ukázková hra v XNA Game Studio

Parametry jsou stejné, jako u spritů, pouze je tu jeden navíc s textem. Nezapomínejte, že font Blox neumí české znaky! Ve fontu Courier je to již v pořádku.

Text může být občas špatně vidět, pokusíme se s tím něco udělat, vykreslíme pod něj stín. Abychom nemuseli stín kreslit stále znovu a znovu, uděláme si na text se stínem metodu. No a abychom se procvičili, přidáme ji přímo do spriteBatch, přesněji SpriteBatch podědíme.

Přidejte si k projektu Robotris novou třídu s názvem LepsiSpriteBatch, dědící z SpriteBatch. Nejprve nahoru přídáme potřebné usingy a třídu opatříme modifikátorem public:

...
using Microsoft.Xna.Framework;
using Microsoft.Xna.Framework.Graphics;

namespace Robotris
{
  public class LepsiSpriteBatch : SpriteBatch
  {

...

Při dědění třídy musíme vytvořit konstruktor (ač prázdný), volající konstruktor třídy nadřazené:

public LepsiSpriteBatch(GraphicsDevice graphicsDevice): base(graphicsDevice)
{
}

Teď přidáme naši metodu TextSeStinem(), která vykreslí zadaný text 2x. jednou černě s trochou průhlednosti a kousek doprava dolů a podruhé normálně, jak jsme zvyklí. Parametry opíšeme z původní metody DrawString().

public void TextSeStinem(SpriteFont spriteFont, string text, Vector2 position, Color color)
{
  DrawString(spriteFont, text, new Vector2(position.X + 2, position.Y + 2), Color.Black * 0.8f);
  DrawString(spriteFont, text, position, color);
}

Nyní se vrátíme do třídy Hra a změníme typ SpriteBatch (hned na začátku v definici atributů třídy) na LepsiSpriteBatch:

LepsiSpriteBatch spriteBatch;

Podobnou změnu uděláme ještě na začátku metody LoadContent():

spriteBatch = new LepsiSpriteBatch(GraphicsDevice);

V metodě Draw() změníme DrawString() na TextSeStinem() a spustíme. Mnohem lepší, ne?

Metody ve hře jsou trochu českoanglické, ale v programování to jinak nejde a alespoň trochu češtiny jsem hře chtěl dodat, když už dělám české tutoriály :) Ti pokročilí z vás si to mohou psát anglicky.

To by nám ke spritům stačilo.

Příště, v lekci Zvuky, hudba, klávesnice a myš v MonoGame, se podíváme na hudbu, zvukové efekty a reakci na klávesy.


 

Měl jsi s čímkoli problém? Stáhni si vzorovou aplikaci níže a porovnej ji se svým projektem, chybu tak snadno najdeš.

Stáhnout

Stažením následujícího souboru souhlasíš s licenčními podmínkami

Staženo 543x (11.85 MB)
Aplikace je včetně zdrojových kódů v jazyce C#

 

Předchozí článek
Vložení obsahu MonoGame hry
Všechny články v sekci
Od nuly k tetrisu v MonoGame
Přeskočit článek
(nedoporučujeme)
Zvuky, hudba, klávesnice a myš v MonoGame
Článek pro vás napsal David Čápka
Avatar
Uživatelské hodnocení:
7 hlasů
David je zakladatelem ITnetwork a programování se profesionálně věnuje 13 let. Má rád Nirvanu, sushi a svobodu podnikání.
Unicorn university David se informační technologie naučil na Unicorn University - prestižní soukromé vysoké škole IT a ekonomie.
Aktivity

 

 

Komentáře
Zobrazit starší komentáře (36)

Avatar
petr.vidrman
Člen
Avatar
petr.vidrman:28.5.2014 21:15

Nevleze se to na obrazovku mobilu :(
Vidím jen půlku obrazovky. Měním šířku na šířku mobilu
graphics.Prefe­rredBackBuffer­Width = 320;
graphics.Prefe­rredBackBuffer­Height = 480;

Zkouším změnu orientace obrazu
// Allow portrait mode as well
graphics.Suppor­tedOrientations = DisplayOrienta­tion.Portrait |
DisplayOrienta­tion.Landscape­Left |
DisplayOrienta­tion.Landscape­Right;

a stejně to nepomáhá...

V čem je problém...?

Editováno 28.5.2014 21:18
 
Odpovědět
28.5.2014 21:15
Avatar
CallMany Vyhlídal:18.8.2015 11:44

ahoj potřeboval bych poradit jenom když si zkopíruju tohle

for (int i = 0; i < 6; i++)
    spriteBatch.Draw(mraky, new Vector2(pozice.X + 1 * mraky.Width, 0), Color.White * 0.8f);

Tak mi to normálně funguje .. Ale když si to prostě jen opíšu a nezkopíruju tak mi to vykreslí pouze jeden mrak :/

 
Odpovědět
18.8.2015 11:44
Avatar
CallMany Vyhlídal:18.8.2015 11:54

https://ctrlv.cz/PPd0 - opsané
https://ctrlv.cz/v7TI - okopírované

 
Odpovědět
18.8.2015 11:54
Avatar
Pjanus
Člen
Avatar
Odpovídá na CallMany Vyhlídal
Pjanus:18.8.2015 12:35

V okopírovaném je pozice.X + i zatím co v opsaným máš pozice.X + 1

 
Odpovědět
18.8.2015 12:35
Avatar
Odpovídá na Pjanus
CallMany Vyhlídal:18.8.2015 13:03

Ajo :D Já jsem blbec díky moc ^^

 
Odpovědět
18.8.2015 13:03
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!
Avatar
Vojta
Člen
Avatar
Vojta:23.7.2017 17:11

Měl jsem stejný problém, spočíval v tom, že moje png obrázky nebyly "included in project". Stačilo v Solution exploreru na ně kliknout pravým tlačítkem a následně include in project.

 
Odpovědět
23.7.2017 17:11
Avatar
Patrik Pastor:20.6.2019 20:32

co je ta trida Vektor2? dival jsem se do dokumentace a nasel jsem jenom ze to je pro hardwarovou akceleraci, ale uplne nevim co to je. A za druhe, ten vector jde v tom vykreslovani (metoda Draw()) misto Rectangle, tedy vektor asi ten obdelnik vykresli (to bych ocekaval, kdyz bere 2 parametry - x,y), ale tyto parametry jsou nastavene na nulu... takze to stejne zadny obdelnik nevykresli. Jaky to ma teda smysl? Diky za odpoved.

 
Odpovědět
20.6.2019 20:32
Avatar
Odpovídá na Patrik Pastor
Patrik Pastor:20.6.2019 20:43

Spise bych upravil svuj dotaz jeste kvuli vykresleni... png mraky se vykreslilo mezi pozadiKostky a kostky, coz souhlasi (jak je napsano, poradi draw() jsou mraky presne mezi deklaraci), nicmene vsechny vydkresleni draw() maji vektor nastaveny na x=0,y=0 takze jak je mozne ze je pozadiKostky je vykresleno v PRAVEM rohu a mraky v LEVEM? kdyz oba maji nastavene stejne souradnice vektoru?

 
Odpovědět
20.6.2019 20:43
Avatar
Patrik Pastor:20.6.2019 21:49

Mam dotaz ohledne xml u fontu courierNew. Jelikoz ve hre nejde moc tento popis videt, chtel jsem zmenit v xml uzel <Style></Style>, a dovnitr jsem misto Regular napsal Bold. Ulozil jsem a vypnul. Zapnul znovu, ale styl se nezmenil, ackoliv kdyz se znovu divam do zml souboru, je nakonfigurovan dobre, a bold hodnota tam opravdu je. Ale v aplikaci, nikde.... Nevite proc?

 
Odpovědět
20.6.2019 21:49
Avatar
Jiří Pivec
Člen
Avatar
Odpovídá na Patrik Pastor
Jiří Pivec:9.12.2021 21:38

Změna stylu fontu v XML (<Style>Bold</Sty­le>) opravdu nefunguje.
Změn přímo název fontu na <FontName>Courier New Bold</FontName>.
Tohle funguje.

Odpovědět
9.12.2021 21:38
„Kdo se umí smát sám sobě, má právo se smát všemu ostatnímu, co mu k smíchu připadá.“ J.W.
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 10 zpráv z 46. Zobrazit vše