Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se C# .NET. Zároveň využij akci až 30 % zdarma při nákupu e-learningu - Více informací.
Hledáme nové posily do ITnetwork týmu. Podívej se na volné pozice a přidej se do nejagilnější firmy na trhu - Více informací.

Lekce 11 - Datum a čas v C#

V minulé lekci, Vlastnosti, jsme si ukázali vlastnosti. Ty v dnešním C# tutoriálu budeme potřebovat, ukážeme si totiž, jak se v .NET pracuje s datem a časem.

DateTime

Pro práci s datem a časem slouží v .NET frameworku třída DateTime. Použijeme ji jako datový typ pro uložení data nebo času. Když se zamyslíme nad pojetím data a času, tak vše je v podstatě čas, uběhnutý od nějakého počátečního bodu. Proto Microsoft zvolil jeden společný typ pro datum i pro čas. Třída je poměrně chytrá a má mnoho užitečných vlastností a metod. My si je zde dnes ukážeme.

Vytvoření instance

Začněme tím, jak lze instanci DateTime vytvořit. Vytvoříme si projekt s názvem DatumACas. Nejprve si vytvoříme instanci pomocí bezparametrického konstruktoru:

DateTime datumCas = new DateTime();
Console.WriteLine(datumCas);
Console.ReadKey();

Výstupem programu bude něco takového:

Konzolová aplikace
1. 1. 0001 0:00:00

Nyní si ukažme 2 nezákladnější konstruktory, pomocí kterých můžeme instanci DateTime vytvořit.

Nejprve vytvořme samotné datum bez času (tedy přesněji čas se nebude nastavovat a zůstane 0:00:00). Specifikujeme rok, měsíc a den:

DateTime datumCas = new DateTime(2016, 7, 15);
Console.WriteLine(datumCas);

A výstup:

Konzolová aplikace
15. 7. 2016 0:00:00

Pokud si budeme přát zadat i datum i čas, můžeme čas připsat ve formátu:

DateTime datumCas = new DateTime(2016, 7, 15, 3, 15, 0);

Nyní je čas nastaven na 3:15 ráno.

Určitě je důležité vědět, jak se dostaneme k aktuálnímu datu a času. Slouží k tomu statická vlastnost Now, která nám vrátí instanci DateTime, nastavenou na současný čas. Voláme ji pochopitelně přímo na třídě. Čas v této instanci již neběží, když potřebujeme po nějaké době opět aktuální čas, musíme si vytvořit pomocí Now novou instanci. Pojďme si to zkusit:

DateTime datumCas = DateTime.Now;
Console.WriteLine("Dnes je: {0}", datumCas);
Console.ReadKey();

A výstup:

Konzolová aplikace
Dnes je: 6.3.2017 14:40:23

Podobná je vlastnost Today, která vrátí aktuální datum a čas nastavený na 0:00:00.

Další vlastnosti

Jak již bylo řečeno, DateTime má mnoho vlastností, které slouží k přístupu k jednotlivým složkám data a času:

 • Day
 • Month
 • Year
 • Hour
 • Minute
 • Second
 • Millisecond

Můžeme se zeptat ještě na tzv. Ticks, ve kterých je datum a čas vlastně interně uložen. Jedná se o velmi vysoké číslo, jeden tick reprezentuje sto nanosekund, tedy desetimiliontinu vteřiny. Může se vám to někdy hodit pro velmi přesné výpočty.

Kromě složek nám .NET umožňuje zjistit:

 • DayOfWeek - Vrací den v týdnu v tzv. výčtovém typu, který si vysvětlíme v dalších lekcích C# kurzu. Zatím si řekneme, že výstupní hodnotou může být např. DayOfWeek.Monday. Při výpisu se podle regionálního nastavení systému převede do stringu.
 • DayOfYear - Den v roce, tedy vrací hodnoty 1 - 366.
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

Z DateTime můžeme oddělit složku s časem a nastavit ho na 0:00:00, slouží k tomu vlastnost Date, která vrátí DateTime s původním datem a bez času. Může to být užitečné, když pracujeme s celými dny a čas by nám způsoboval nepřesnosti.

Vyzkoušejme si vlastnosti na dalším programu:

DateTime datumCas = DateTime.Now;
Console.WriteLine("Dnes je {0} {1}.", datumCas.DayOfWeek, datumCas.Day);
Console.WriteLine("Je {0}. měsíc a rok {1}.", datumCas.Month, datumCas.Year);
Console.WriteLine("{0} hodin, {1} minut a {2} sekund.", datumCas.Hour, datumCas.Minute, datumCas.Second);
Console.ReadKey();

Výsledek:

Konzolová aplikace
Dnes je Monday 6.
Je 3. měsíc a rok 2017.
12 hodin, 20 minut a 12 sekund.

Díky tomu, že mám anglický operační systém, C# vrací i anglická jména dní. Vy je budete mít česká. Toto je výhodné, protože se nemusíme starat o to, aby se každému zobrazily správně, dle jeho regionálního nastavení, C# to za nás udělá.

Metody

Nyní se podívejme na metody. Pozor, metody nemění instanci DateTime, ale vrací novou, ve které jsou dané změny provedeny!

Změna vnitřní hodnoty

S vnitřní hodnotou data a času můžeme velmi jednoduše manipulovat pomocí metod, které přidávají různé časové úseky. Jako parametr berou počet úseků (např. dní), které chceme přidat. Pokud je chceme naopak ubrat, použijeme zápornou hodnotu. Za účelem změny hodnoty tedy slouží metody:

 • AddDays()
 • AddMonths()
 • AddYears()
 • AddHours()
 • AddMinutes()
 • AddSecond()
 • AddMilliseconds()
 • AddTicks()

Můžeme se zeptat, zda je daná instance DateTime ve formátu letního času:

 • IsDaylightSavingTime()

Statické metody

Samotná třída má na sobě také statické metody:

 • DaysInMonth() - Statická metoda vracející počet dní v zadaném měsíci. Parametry jsou je rok a měsíc (rok proto, že mohl být přestupný únor).
 • IsLeapYear() - Vrací true pro přestupný rok, parametrem je rok.

Parsování a převod na text

Asi se nám bude často stávat, že budeme chtít po uživateli zadat nějaké datum, případně i čas. DateTime má pro tyto účely jak metodu Parse(), tak i TryParse().

V nejjednodušší podobě načteme datum a čas takto:

DateTime datum = DateTime.Parse(Console.ReadLine());

Formát data a času potom závisí na regionálním nastavení, většinou se očekává např. "1.1.2012 13:00". Když nezadáme čas, nic se nestane, jen tam bude 0:00:00.

Když chceme zadávaný formát ovlivnit, použijeme k tomu tzv. pattern. Ten může mít např. následující podobu:

string pattern = "dd.M.yyyy";

Tabulka těchto hodnot je poněkud vyčerpávající, zájemce odkáži na oficiální dokumentaci, kde jsou vysvětleny jednotlivé složky patternu: http://msdn.microsoft.com/…kb3ddd4.aspx

K parsování poté použijeme metodu ParseExact() a předáme jí náš pattern takto:

DateTime datum = DateTime.ParseExact(Console.ReadLine(), pattern, null);

I ta má samozřejmě podobnou metodu TryParseExact().

Nyní se podívejme na převod data do textu, ten nám bude užitečný zejména při výpisu data. Samozřejmě funguje metoda ToString(), která je bez parametrů a C# ji volá implicitně. Metodě můžeme dát jako parametr pattern, aby vrátila datum v námi požadovaném formátu:

datumCas.ToString("MMMM dd, yyyy");

Předpřipravené máme dva 4 formáty, 2 pro výpis jen data a 2 pro výpis jen času. Vypisovat můžeme v dlouhém nebo krátkém formátu:

 • ToShortDateString()
 • ToShorTimeString()
 • ToLongDateString()
 • ToLongTimeString()

Data i čas můžeme běžně porovnávat pomocí operátorů > < == (interně je to vlastně velmi vysoké číslo s počtem ticks, data je tedy velmi jednoduché porovnávat).

Určitě se podívejte na cvičení k této lekci, obsahuje několik důležitých úloh na nejčastější operace s datem a časem.

Jak jistě víte, čas může být vyjádřen jako lokální (tak, jak je v naší časové zóně) nebo jako mezinárodní (tzv. formát UTC). Tutoriál nepředpokládá práci s mezinárodním časem. Pokud si budete přát zjistit aktuální čas v UTC, použijte statickou vlastnost UtcNow. Jakého typu je hodnota v DateTime se můžeme zeptat pomocí vlastnosti Kind. Pro vytvoření DateTime v UTC použijeme konstruktor jako se zadáním času, avšak zadáme i další parametr s kind. Typ DateTime můžeme změnit pomocí statické metody SpecifyKind(). Zatím se tím zde nebudeme zabývat, jen jsem chtěl navést případné zájemce na správné metody. Mezi těmito dvěma časy můžeme také převádět pomocí metod ToLocalTime() a ToUniversalTime().

TimeSpan

S DateTime souvisí ještě TimeSpan. Ten slouží k uchovávání rozdílu mezi dvěma daty. Rozdíl oproti DateTime je v tom, že DateTime reprezentuje celé datum (bod na časové ose), TimeSpan reprezentuje nějaký interval (ať už jsou to roky nebo vteřiny).

Na DateTime existuje vlastnost TimeOfDay, která vrátí TimeSpan s časem a datum zahodí.

TimeSpan vznikne, když odečteme 2 instance DateTime**. TimeSpan můžeme také k DateTime přičíst pomocí metody Add() na instanci DateTime.

Vlastnosti

K jednotlivým složkám TimeSpanu se dostaneme pomocí vlastností (stejně, jako u DateTime, pouze jsou v množném čísle):

 • Days
 • Hours
 • Minutes
 • Seconds
 • Milliseconds
 • Ticks

Pokud chceme celý interval vyjádřit v jedné jednotce, použijeme vlastnosti předsazené Total. Na rozdíl od výše uvedených vrací double, nikoli int:

 • TotalDays
 • TotalHours
 • TotalMinutes
 • TotalSeconds
 • TotalMilliseconds

Metody

TimeSpan má několik konstruktorů, ukážeme si dva nejzákladnější:

TimeSpan ts = new TimeSpan(hodiny, minuty, sekundy);
TimeSpan ts = new TimeSpan(dny, hodiny, minuty, sekundy);

Metody jsou podobné, jako na třídě DateTime, opět tu máme metodu Add(), která přidá k TimeSpanu další TimeSpan. TimeSpan můžeme vytvořit statickými metodami z intervalu v různých jednotkách:

 • FromDays()
 • FromHours()
 • FromMinutes()
 • FromSeconds()
 • FromMilliseconds()

Pro Parse() a ToString() platí to samé, jako pro DateTime.

Pojďme si udělat ještě jeden příklad. Zeptáme se uživatele na jeho datum narození a z toho vypočítáme jeho věk. Řekneme mu i, kolik mu je dní a hodin. Výpočet věku uděláme zjednodušený. TimeSpan bohužel neposkytuje zjištění let (kvůli tomu, že rok má vždy jiný počet dní), dostaneme se pouze k počtu dní v intervalu. Dny vydělíme 365.255 a zaokrouhlíme dolů. Pro nepatrné množství dat narození to nemusí fungovat, ale to nás nyní příliš nezatěžuje, jen si chceme TimeSpan vyzkoušet:

Console.WriteLine("Zadej datum narození: ");
DateTime narozen = DateTime.Parse(Console.ReadLine());
TimeSpan vek = DateTime.Today - narozen;
Console.WriteLine("Je ti {0} let", Math.Floor(vek.Days/365.255));
Console.WriteLine("To je ve dnech {0} a v hodinách {1}", vek.TotalDays, vek.TotalHours);
Console.ReadKey();

Konzolová aplikace
Zadej datum narození:
5.6.1989
Je ti 23 let
To je ve dnech 10136 a v hodinách 243264

Všimněte si, že TimeSpan vznikne opravdu pouhým odečtením dvou DateTime. Až budeme zas někdy tvořit objekty uživatelů, budeme u nich ukládat místo věku datum narození. Z něj poté dokážeme věk jednoduše spočítat a tak bude stále aktuální. Můžete si to zkusit.

V následujícím cvičení, Řešené úlohy k 11. lekci OOP v C# .NET, si procvičíme nabyté zkušenosti z předchozích lekcí.


 

Měl jsi s čímkoli problém? Stáhni si vzorovou aplikaci níže a porovnej ji se svým projektem, chybu tak snadno najdeš.

Stáhnout

Stažením následujícího souboru souhlasíš s licenčními podmínkami

Staženo 857x (61.88 kB)
Aplikace je včetně zdrojových kódů v jazyce C#

 

Předchozí článek
Vlastnosti
Všechny články v sekci
Objektově orientované programování v C# .NET
Přeskočit článek
(nedoporučujeme)
Řešené úlohy k 11. lekci OOP v C# .NET
Článek pro vás napsal David Čápka
Avatar
Uživatelské hodnocení:
125 hlasů
David je zakladatelem ITnetwork a programování se profesionálně věnuje 13 let. Má rád Nirvanu, sushi a svobodu podnikání.
Unicorn university David se informační technologie naučil na Unicorn University - prestižní soukromé vysoké škole IT a ekonomie.
Aktivity

 

 

Komentáře
Zobrazit starší komentáře (52)

Avatar
Luboš Běhounek Satik:26.1.2019 10:34

protoze kdyz vytvaris jdouciDatum, tak tam jako den posilas nejaky velky cislo, ale mesic ma jen 28-31 dni :)

Odpovědět
26.1.2019 10:34
https://www.facebook.com/peasantsandcastles/
Avatar
Libor Sitek
Člen
Avatar
Libor Sitek:29.9.2019 21:41

Ahoj, v textu jsou dvě drobné gramatické chybičky:

... Parametry jsou je rok a měsíc ...
... Předpřipravené máme dva 4 formáty, 2 pro výpis jen data a 2 pro výpis jen času ...

Ale jinak super článek, díky moc za něj :)

Odpovědět
29.9.2019 21:41
Když se chce, hledá se jak, když se nechce, hledá se proč
Avatar
David H.
Člen
Avatar
David H.:16.4.2020 14:08

Díky za článek. ;-)

 
Odpovědět
16.4.2020 14:08
Avatar
Vlasta
Tvůrce
Avatar
Vlasta:2.10.2020 13:16

Ahoj, teď nevím, jestli to už v komentářích někdo zmínil nebo jestli jsem to přehlédla ve článku... Zdá se, že na konzolovém výpisu to nějak nefunguje. :-)

Odpovědět
2.10.2020 13:16
It's all about the mindset.
Avatar
Alesh
Překladatel
Avatar
Odpovídá na Vlasta
Alesh:2.10.2020 14:52

A co je podle tebe špatně? Tohle:

Zadej datum narození:
5.6.1989
Je ti 23 let
To je ve dnech 10136 a v hodinách 243264

Jako, že ten věk má být 31 let atd.? ;-)
Vzhledem k tomu, že ten článek je evidentně někde z roku 2012, viz první komentář pod článkem má datum 24.9.2012 16:22, tj. článek 8 let starý, pak 31 - 8 = 23, ne? ;-)

 
Odpovědět
2.10.2020 14:52
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!
Avatar
Vlasta
Tvůrce
Avatar
Odpovídá na Alesh
Vlasta:2.10.2020 14:59

To si samozřejmě uvědomuji. Spíš jsem chtěla poukázat, že člověk, kterému je 23 let, je na světě víc dnů (o několik tisíc) než člověk, kterému je 26 let. Což je to, nad čím se podivuji.

Editováno 2.10.2020 14:59
Odpovědět
2.10.2020 14:59
It's all about the mindset.
Avatar
Alesh
Překladatel
Avatar
Odpovídá na Vlasta
Alesh:2.10.2020 15:02

Jo, tak to máš pravdu, to je blbě.

 
Odpovědět
2.10.2020 15:02
Avatar
barnabas.666
Člen
Avatar
barnabas.666:22.3.2021 17:41

K té části, kde se mluví o metodách, viz:

Nyní se podívejme na metody. Pozor, metody nemění instanci DateTime, ale vrací novou, ve které jsou dané změny provedeny!

Možná bych zde provedl i malou ukázku výše zmíněného. Já to třeba použil v kódu a nějakou dobu mi trvalo, než jsem došel na to, proč pouhé volání metody AddDays na instanci DateTime nepřidá žádný den. Například s využitím zde uvedeného kódu:

DateTime datumCas = DateTime.Now;
Console.WriteLine("Dnes je {0} {1}.", datumCas.DayOfWeek, datumCas.Day);

datumCas.AddDays(1);
Console.WriteLine("Dnes je {0} {1}.", datumCas.DayOfWeek, datumCas.Day);

datumCas = datumCas.AddDays(1);
Console.WriteLine("Dnes je {0} {1}.", datumCas.DayOfWeek, datumCas.Day);

Výstup je pak následující:

Dnes je Monday 22.
Dnes je Monday 22.
Dnes je Tuesday 23.

V samotném textu jsem tu informaci nevnímal, až náhodný pokus při zpracování nějakého příkladu mě na to nemile upozornil.

 
Odpovědět
22.3.2021 17:41
Avatar
Jaroslav Drobek:4. srpna 8:33

Hodnocení:

 • K čemu slouží parametr null metody ParseExact() ?
 • "Parametry jsou je rok a měsíc.."
 • "Předpřipravené máme dva 4 formáty,.." - přívětivé by bylo poznamenat, že metody v následujícím výčtu jsou alternativy k ToString() odpovídající těmto formátům.
 • Na začátku oddílu TimeSpan chybí podstatná informace, že jde o třídu.
 
Odpovědět
4. srpna 8:33
Avatar
Odpovídá na Vlasta
Jaroslav Drobek:4. srpna 9:31

Vzhledem k tomu, že

 • v "aktivity" k tomuto článku je uvedeno, že konzolové výstupy byly přidány až "6.3.2017",
 • k tomuto datu uplynulo od zadaného "5.6.1989" právě těch 10136 hodin (snadno lze ověřit malou modifikací zdrojáku),

usuzuji, že invalidní je věk 23 na výstupu, který je generován řádkem

Console.WriteLine("Je ti {0} let", Math.Floor(vek.Days/365.255));

Nahradíme-li v něm Days za TotalDays (což považuji za přirozenější), věk se na výstupu koriguje na "správných" 27. Takhle do do sebe zapadá..

 
Odpovědět
4. srpna 9:31
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 10 zpráv z 62. Zobrazit vše