Java týden
Procvič si angličtinu zdarma s naším americkým e-learningem! Learn more
Pouze tento týden sleva až 80 % na celý Java e-learning!

Lekce 11 - Datum a čas v C#

Unicorn College Tento obsah je dostupný zdarma v rámci projektu IT lidem.
Vydávání, hosting a aktualizace umožňují jeho sponzoři.

V minulé lekci, Vlastnosti, jsme si ukázali vlastnosti. Ty v dnešním C# tutoriálu budeme potřebovat, ukážeme si totiž, jak se v .NET pracuje s datem a časem.

DateTime

Pro práci s datem a časem slouží v .NET frameworku třída DateTime. Použijeme ji jako datový typ pro uložení data nebo času. Když se zamyslíme nad pojetím data a času, tak vše je v podstatě čas, uběhnutý od nějakého počátečního bodu. Proto Microsoft zvolil jeden společný typ pro datum i pro čas. Třída je poměrně chytrá a má mnoho užitečných vlastností a metod. My si je zde dnes ukážeme.

Vytvoření instance

Začněme tím, jak lze instanci DateTime vytvořit. Vytvoříme si projekt s názvem DatumACas. Nejprve si vytvoříme instanci pomocí bezparametrického konstruktoru:

DateTime datumCas = new DateTime();
Console.WriteLine(datumCas);
Console.ReadKey();

Výstupem programu bude něco takového:

Konzolová aplikace
1. 1. 0001 0:00:00

Nyní si ukažme 2 nezákladnější konstruktory, pomocí kterých můžeme instanci DateTime vytvořit.

Nejprve vytvořme samotné datum bez času (tedy přesněji čas se nebude nastavovat a zůstane 0:00:00). Specifikujeme rok, měsíc a den:

DateTime datumCas = new DateTime(2016, 7, 15);
Console.WriteLine(datumCas);

A výstup:

Konzolová aplikace
15. 7. 2016 0:00:00

Pokud si budeme přát zadat i datum i čas, můžeme čas připsat ve formátu:

DateTime datumCas = new DateTime(2016, 7, 15, 3, 15, 0);

Nyní je čas nastaven na 3:15 ráno.

Určitě je důležité vědět, jak se dostaneme k aktuálnímu datu a času. Slouží k tomu statická vlastnost Now, která nám vrátí instanci DateTime, nastavenou na současný čas. Voláme ji pochopitelně přímo na třídě. Čas v této instanci již neběží, když potřebujeme po nějaké době opět aktuální čas, musíme si vytvořit pomocí Now novou instanci. Pojďme si to zkusit:

DateTime datumCas = DateTime.Now;
Console.WriteLine("Dnes je: {0}", datumCas);
Console.ReadKey();

A výstup:

Konzolová aplikace
Dnes je: 6.3.2017 14:40:23

Podobná je vlastnost Today, která vrátí aktuální datum a čas nastavený na 0:00:00.

Další vlastnosti

Jak již bylo řečeno, DateTime má mnoho vlastností, které slouží k přístupu k jednotlivým složkám data a času:

 • Day
 • Month
 • Year
 • Hour
 • Minute
 • Second
 • Millisecond

Můžeme se zeptat ještě na tzv. Ticks, ve kterých je datum a čas vlastně interně uložen. Jedná se o velmi vysoké číslo, jeden tick reprezentuje sto nanosekund, tedy desetimiliontinu vteřiny. Může se vám to někdy hodit pro velmi přesné výpočty.

Kromě složek nám .NET umožňuje zjistit:

 • DayOfWeek - Vrací den v týdnu v tzv. výčtovém typu, který si vysvětlíme v dalších lekcích C# kurzu. Zatím si řekneme, že výstupní hodnotou může být např. DayOfWeek.Monday. Při výpisu se podle regionálního nastavení systému převede do stringu.
 • DayOfYear - Den v roce, tedy vrací hodnoty 1 - 366.

Z DateTime můžeme oddělit složku s časem a nastavit ho na 0:00:00, slouží k tomu vlastnost Date, která vrátí DateTime s původním datem a bez času. Může to být užitečné, když pracujeme s celými dny a čas by nám způsoboval nepřesnosti.

Vyzkoušejme si vlastnosti na dalším programu:

DateTime datumCas = DateTime.Now;
Console.WriteLine("Dnes je {0} {1}.", datumCas.DayOfWeek, datumCas.Day);
Console.WriteLine("Je {0}. měsíc a rok {1}.", datumCas.Month, datumCas.Year);
Console.WriteLine("{0} hodin, {1} minut a {2} sekund.", datumCas.Hour, datumCas.Minute, datumCas.Second);
Console.ReadKey();

Výsledek:

Konzolová aplikace
Dnes je Monday 6.
Je 3. měsíc a rok 2017.
12 hodin, 20 minut a 12 sekund.

Díky tomu, že mám anglický operační systém, C# vrací i anglická jména dní. Vy je budete mít česká. Toto je výhodné, protože se nemusíme starat o to, aby se každému zobrazily správně, dle jeho regionálního nastavení, C# to za nás udělá.

Metody

Nyní se podívejme na metody. Pozor, metody nemění instanci DateTime, ale vrací novou, ve které jsou dané změny provedeny!

Změna vnitřní hodnoty

S vnitřní hodnotou data a času můžeme velmi jednoduše manipulovat pomocí metod, které přidávají různé časové úseky. Jako parametr berou počet úseků (např. dní), které chceme přidat. Pokud je chceme naopak ubrat, použijeme zápornou hodnotu. Za účelem změny hodnoty tedy slouží metody:

 • AddDays()
 • AddMonths()
 • AddYears()
 • AddHours()
 • AddMinutes()
 • AddSecond()
 • AddMilliseconds()
 • AddTicks()

Můžeme se zeptat, zda je daná instance DateTime ve formátu letního času:

 • IsDaylightSavingTime()

Statické metody

Samotná třída má na sobě také statické metody:

 • DaysInMonth() - Statická metoda vracející počet dní v zadaném měsíci. Parametry jsou je rok a měsíc (rok proto, že mohl být přestupný únor).
 • IsLeapYear() - Vrací true pro přestupný rok, parametrem je rok.

Parsování a převod na text

Asi se nám bude často stávat, že budeme chtít po uživateli zadat nějaké datum, případně i čas. DateTime má pro tyto účely jak metodu Parse(), tak i TryParse().

V nejjednodušší podobě načteme datum a čas takto:

DateTime datum = DateTime.Parse(Console.ReadLine());

Formát data a času potom závisí na regionálním nastavení, většinou se očekává např. "1.1.2012 13:00". Když nezadáme čas, nic se nestane, jen tam bude 0:00:00.

Když chceme zadávaný formát ovlivnit, použijeme k tomu tzv. pattern. Ten může mít např. následující podobu:

string pattern = "dd.M.yyyy";

Tabulka těchto hodnot je poněkud vyčerpávající, zájemce odkáži na oficiální dokumentaci, kde jsou vysvětleny jednotlivé složky patternu: http://msdn.microsoft.com/…kb3ddd4.aspx

K parsování poté použijeme metodu ParseExact() a předáme jí náš pattern takto:

DateTime datum = DateTime.ParseExact(Console.ReadLine(), pattern, null);

I ta má samozřejmě podobnou metodu TryParseExact().

Nyní se podívejme na převod data do textu, ten nám bude užitečný zejména při výpisu data. Samozřejmě funguje metoda ToString(), která je bez parametrů a C# ji volá implicitně. Metodě můžeme dát jako parametr pattern, aby vrátila datum v námi požadovaném formátu:

datumCas.ToString("MMMM dd, yyyy");

Předpřipravené máme dva 4 formáty, 2 pro výpis jen data a 2 pro výpis jen času. Vypisovat můžeme v dlouhém nebo krátkém formátu:

 • ToShortDateString()
 • ToShorTimeString()
 • ToLongDateString()
 • ToLongTimeString()

Data i čas můžeme běžně porovnávat pomocí operátorů > < == (interně je to vlastně velmi vysoké číslo s počtem ticks, data je tedy velmi jednoduché porovnávat).

Určitě se podívejte na cvičení k této lekci, obsahuje několik důležitých úloh na nejčastější operace s datem a časem.

Jak jistě víte, čas může být vyjádřen jako lokální (tak, jak je v naší časové zóně) nebo jako mezinárodní (tzv. formát UTC). Tutoriál nepředpokládá práci s mezinárodním časem. Pokud si budete přát zjistit aktuální čas v UTC, použijte statickou vlastnost UtcNow. Jakého typu je hodnota v DateTime se můžeme zeptat pomocí vlastnosti Kind. Pro vytvoření DateTime v UTC použijeme konstruktor jako se zadáním času, avšak zadáme i další parametr s kind. Typ DateTime můžeme změnit pomocí statické metody SpecifyKind(). Zatím se tím zde nebudeme zabývat, jen jsem chtěl navést případné zájemce na správné metody. Mezi těmito dvěma časy můžeme také převádět pomocí metod ToLocalTime() a ToUniversalTime().

TimeSpan

S DateTime souvisí ještě TimeSpan. Ten slouží k uchovávání rozdílu mezi dvěma daty. Rozdíl oproti DateTime je v tom, že DateTime reprezentuje celé datum (bod na časové ose), TimeSpan reprezentuje nějaký interval (ať už jsou to roky nebo vteřiny).

Na DateTime existuje vlastnost TimeOfDay, která vrátí TimeSpan s časem a datum zahodí.

TimeSpan vznikne, když odečteme 2 instance DateTime**. TimeSpan můžeme také k DateTime přičíst pomocí metody Add() na instanci DateTime.

Vlastnosti

K jednotlivým složkám TimeSpanu se dostaneme pomocí vlastností (stejně, jako u DateTime, pouze jsou v množném čísle):

 • Days
 • Hours
 • Minutes
 • Seconds
 • Milliseconds
 • Ticks

Pokud chceme celý interval vyjádřit v jedné jednotce, použijeme vlastnosti předsazené Total. Na rozdíl od výše uvedených vrací double, nikoli int:

 • TotalDays
 • TotalHours
 • TotalMinutes
 • TotalSeconds
 • TotalMilliseconds

Metody

TimeSpan má několik konstruktorů, ukážeme si dva nejzákladnější:

TimeSpan ts = new TimeSpan(hodiny, minuty, sekundy);
TimeSpan ts = new TimeSpan(dny, hodiny, minuty, sekundy);

Metody jsou podobné, jako na třídě DateTime, opět tu máme metodu Add(), která přidá k TimeSpanu další TimeSpan. TimeSpan můžeme vytvořit statickými metodami z intervalu v různých jednotkách:

 • FromDays()
 • FromHours()
 • FromMinutes()
 • FromSeconds()
 • FromMilliseconds()

Pro Parse() a ToString() platí to samé, jako pro DateTime.

Pojďme si udělat ještě jeden příklad. Zeptáme se uživatele na jeho datum narození a z toho vypočítáme jeho věk. Řekneme mu i, kolik mu je dní a hodin. Výpočet věku uděláme zjednodušený. TimeSpan bohužel neposkytuje zjištění let (kvůli tomu, že rok má vždy jiný počet dní), dostaneme se pouze k počtu dní v intervalu. Dny vydělíme 365.255 a zaokrouhlíme dolů. Pro nepatrné množství dat narození to nemusí fungovat, ale to nás nyní příliš nezatěžuje, jen si chceme TimeSpan vyzkoušet:

Console.WriteLine("Zadej datum narození: ");
DateTime narozen = DateTime.Parse(Console.ReadLine());
TimeSpan vek = DateTime.Today - narozen;
Console.WriteLine("Je ti {0} let", Math.Floor(vek.Days/365.255));
Console.WriteLine("To je ve dnech {0} a v hodinách {1}", vek.TotalDays, vek.TotalHours);
Console.ReadKey();

Konzolová aplikace
Zadej datum narození:
5.6.1989
Je ti 23 let
To je ve dnech 10136 a v hodinách 243264

Všimněte si, že TimeSpan vznikne opravdu pouhým odečtením dvou DateTime. Až budeme zas někdy tvořit objekty uživatelů, budeme u nich ukládat místo věku datum narození. Z něj poté dokážeme věk jednoduše spočítat a tak bude stále aktuální. Můžete si to zkusit.

V příští lekci, List, si ukážeme kolekci, do které lze na rozdíl od pole jednoduše přidávat a odebírat záznamy. Vytvoříme si jednoduchou databázi.


 

Stáhnout

Staženo 749x (61.88 kB)
Aplikace je včetně zdrojových kódů v jazyce C#

 

 

Článek pro vás napsal David Čápka
Avatar
Jak se ti líbí článek?
27 hlasů
Autor pracuje jako softwarový architekt a pedagog na projektu ITnetwork.cz (a jeho zahraničních verzích). Velmi si váží svobody podnikání v naší zemi a věří, že když se člověk neštítí práce, tak dokáže úplně cokoli.
Unicorn College Autor sítě se informační technologie naučil na Unicorn College - prestižní soukromé vysoké škole IT a ekonomie.
Předchozí článek
Vlastnosti
Všechny články v sekci
Objektově orientované programování v C#
Miniatura
Následující článek
Cvičení k 11. lekci OOP v C# .NET
Aktivity (15)

 

 

Komentáře
Zobrazit starší komentáře (43)

Avatar
klanduch
Člen
Avatar
klanduch:6.3.2018 17:11

ako nastavím aby mi namiesto anglických názvov mesiacov a dní v týždni vracalo slovenské.
Mám slovenský w7.

 
Odpovědět 6.3.2018 17:11
Avatar
Odpovídá na klanduch
Michal Štěpánek:7.3.2018 9:00

Když si pročteš diskusi, najdeš to o pár postů výše...

Odpovědět 7.3.2018 9:00
Nikdy neříkej nahlas, že to nejde. Vždycky se totiž najde blbec, který to neví a udělá to...
Avatar
klanduch
Člen
Avatar
klanduch:8.3.2018 18:19

Do kelu .... prehliadol som ...
Dík

 
Odpovědět 8.3.2018 18:19
Avatar
Dušan Kovářík:28.6.2018 6:17

V příští lekci, až budeme tvořit tu databázi pomocí listů, tak si můžu zajet do své rodné obce na hřbitov a pak do databáze vložit data narození i úmrtí všech lidí, co tam jsou pohřbeni, a na základě těchto dat spočítat jejich průměrný věk. A to dokonce i ve dnech :-D (Jestli někdo nemá rád trochu černého humoru - omlouvám se.)

Ale vážně - práce s datem a časem je velice praktická věc. Díky za (jako vždy) skvělý tutoriál! :)

 
Odpovědět  +1 28.6.2018 6:17
Avatar
Jakub Štigler:31.8.2018 22:32

Když jsem napsal

DateTime datumCas = new DateTime();

píše mi 'DateTime' is namespace but is used like a type

Editováno 31.8.2018 22:34
 
Odpovědět 31.8.2018 22:32
Avatar
Odpovídá na Jakub Štigler
Jakub Štigler:1.9.2018 11:52

Už jsem to vyřešil projekt se nesmí jmenovat DateTime

 
Odpovědět 1.9.2018 11:52
Avatar
Marty
Člen
Avatar
Marty:16.10.2018 22:07

Proč se u TimeSpanu používá zrovna to číslo 365.255? Nestačilo by jen 365.25?
Pro srovnání další uváděné délky roku: https://en.wikipedia.org/wiki/Year#…

 
Odpovědět 16.10.2018 22:07
Avatar
Václav Zvolenský:10.12.2018 9:06

Zdravím, nevěděl by mi někdo pomoci? Jsem začátečník. :) Každej řádek je samostatný úkol. Děkuji

 
Odpovědět 10.12.2018 9:06
Avatar
Patrik Pastor:25. ledna 21:12

Nevíte někdo proč mi to program neveme? (po spuštění je "exception: argument out of Excaption" - 18 řádek

DateTime dnes = DateTime.Today;
for (int i = dnes.Day;i<i+7;i++)
{

DateTime jdouciDatum = new DateTime(dnes.Year + i, dnes.Month + i, dnes.Day + i);
int soucet = (int)jdouciDa­tum.Year + (int)jdouciDa­tum.Month + (int)jdouciDa­tum.Day;
Console.Write­Line("{0}, {1}", jdouciDatum, soucet);
}
Console.ReadKey();

 
Odpovědět 25. ledna 21:12
Avatar
Luboš Běhounek Satik
Autoredaktor
Avatar
Odpovídá na Patrik Pastor
Luboš Běhounek Satik:26. ledna 10:34

protoze kdyz vytvaris jdouciDatum, tak tam jako den posilas nejaky velky cislo, ale mesic ma jen 28-31 dni :)

Odpovědět 26. ledna 10:34
https://www.facebook.com/peasantsandcastles/
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 10 zpráv z 53. Zobrazit vše