Aktuálně: Postihly zákazy tvou profesi? Poptávka po ajťácích prudce roste, využij podzimní akce 30% výuky zdarma!
Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se JavaScript
JavaScript týden

Lekce 13 - Diář s databází v C#

V minulé lekci, List, jsme si ukázali kolekci List. Víme, že nám oproti poli umožňuje přidávat nové prvky za běhu programu a nemusíme se starat o jeho velikost.

Dnes si v C# tutoriálu do Listu zkusíme uložit objekty.

Prvně jsem chtěl udělat databázi uživatelů, ale uživatele jsme tu již několikrát měli. Jelikož jsme se nedávno naučili datum a čas, naprogramujeme si diář. Do databáze budeme ukládat jednotlivé záznamy a vždy vypíšeme ten dnešní a zítřejší. Databáze to nebude samozřejmě ta v tom pravém slova smyslu (na to ještě nemáme zkušenosti), ale bude se jednat právě o List v operační paměti počítače. Bude umožňovat záznamy přidávat, hledat je podle data a mazat podle data a času.

Založte si nový projekt, který pojmenujeme Diar.

Záznam

Prvně si udělejme třídu, jejíž instance budeme ukládat. Nazvěme ji Zaznam. Záznam v diáři se bude vázat k nějakému datu a času. Také bude obsahovat nějaký text. Např.: "12. ledna 2018 - Vyvenčit psa". To je asi vše, třída může vypadat takto:

class Zaznam
{
  public DateTime DatumCas { get; set; }
  public string Text { get; set; }

  public Zaznam (DateTime datumCas, string text)
  {
    DatumCas = datumCas;
    Text = text;
  }

  public override string ToString()
  {
    return DatumCas + " " + Text;
  }
}

Třída v podstatě slouží jen k záznamu dat a nemá žádné metody (až na konstruktor a ToString()). Všimněte si, že v konstruktoru již nemusíme používat this, jak jsme byli zvyklí u atributů, protože nyní se jedná o vlastnosti s velkými písmeny.

Databáze

Protože program bude o něco složitější, rozdělíme ho do více objektů (vrstev). Záznam máme, nyní si vytvoříme objekt Databaze, ve které budou záznamy uloženy. Opět bude mít privátní List, jako měl Losovac. Ten bude nyní typu Zaznam. Diář bude umožňovat záznamy přidávat, mazat a vyhledávat podle data. K projektu tedy přidáme třídu Databaze. Bude velmi podobná minulému Losovači:

class Databaze
{
  private List<Zaznam> zaznamy;

  public Databaze()
  {
    zaznamy = new List<Zaznam>();
  }

}

Třída tedy slouží pouze pro manipulaci s daty. Obsahuje vnitřní kolekci zaznamy, ta se inicializuje v konstruktoru. Mohli bychom použít i inicializaci bez konstruktoru přímo u deklarace ve formě:

private List<Zaznam> zaznamy = new List<Zaznam>();
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

Dodejme třídě metody pro přidání, vymazání a vyhledání záznamu. Přidání záznamu by mělo být jasné:

public void PridejZaznam(DateTime datumCas, string text)
{
  zaznamy.Add(new Zaznam(datumCas, text));
}

Jako druhou metodu přidejme nalezení záznamů v daný den. Metoda bude vracet List nalezených záznamů, protože jich pro ten den může být v databázi více. Záznamy budeme moci vyhledávat podle data i času nebo jen podle data. Můžeme tak najít záznamy v konkrétní den bez ohledu na to, v jakou jsou hodinu. Podle čeho budeme chtít vyhledávat bude udávat parametr dleCasu typu bool. Pokud bude false, hledáme jen podle data bez ohledu na čas. List si nejprve vytvoříme a poté do něj přidáváme záznamy, které odpovídají hledanému datu. Odpovídat musí buď celé datum a čas (pokud hledáme i podle času) nebo jen část Date, pokud hledáme jen podle data. Naplněný List s nalezenými záznamy vrátíme.

public List<Zaznam> NajdiZaznamy(DateTime datum, bool dleCasu)
{
  List<Zaznam> nalezene = new List<Zaznam>();
  foreach (Zaznam z in zaznamy)
  {
    if (((dleCasu) && (z.DatumCas == datum)) // dle času a data
    ||
    ((!dleCasu) && (z.DatumCas.Date == datum.Date))) // pouze dle data
      nalezene.Add(z);
  }
  return nalezene;
}

Nakonec přidáme vymazání záznamů v určitou dobu. To provedeme pomocí metody NajdiZaznamy() a nalezené záznamy jednoduše proiterujeme a z Listu odstraníme. Budeme mazat podle přesného data i času, 2. parametr u metody NajdiZaznamy() bude tedy true:

public void VymazZaznamy(DateTime datum)
{
  List<Zaznam> nalezeno = NajdiZaznamy(datum, true);
    foreach (Zaznam z in nalezeno)
        zaznamy.Remove(z);
}

Diář

Nyní si přidáme k projektu poslední třídu, bude to samotný diář. Nazvěme ji Diar. Ten již bude obsahovat metody pro komunikaci s uživatelem. Všimněte si, jak aplikaci rozdělujeme a jednotlivé její části zapouzdřujeme. List je zapouzdřen v databázi, která nad ním postavila další metody pro bezpečnou manipulaci s jeho obsahem. Samotnou databázi nyní vložíme do diáře. Tím oddělíme logiku a práci s daty od komunikace s uživatelem a dalšími vstupy/výstupy programu. Třída Diar tedy bude komunikovat s uživatelem a data od něj předá databázi.

Přidejme si privátní instanci databáze, kterou si vytvoříme v konstruktoru:

class Diar
{

  private Databaze databaze;

  public Diar()
  {
    databaze = new Databaze();
  }

}

Jako další přidejme pomocnou metodu ZjistiDatumCas(), která vyzve uživatele k zadání data a času a vrátí instanci DateTime nastavenou na tuto hodnotu. Jediným bodem k přemýšlení je zde validace vstupu od uživatele:

private DateTime ZjistiDatumCas()
{
  Console.WriteLine("Zadejte datum a čas ve tvaru [1.1.2012 14:00]:");
  DateTime datumCas;
  while (! DateTime.TryParse(Console.ReadLine(), out datumCas))
    Console.WriteLine("Chybné zadání, zadejte znovu datum a čas: ");
  return datumCas;
}

Přidejme metodu VypisZaznamy(), která najde záznamy v daný den a vypíše je:

public void VypisZaznamy(DateTime den)
{
  List<Zaznam> zaznamy = databaze.NajdiZaznamy(den, false);
  foreach (Zaznam z in zaznamy)
    Console.WriteLine(z);
}

Metoda pro vyzvání uživatele k vložení parametrů nového záznamu a jeho přidání do databáze bude následující:

public void PridejZaznam()
{
  DateTime datumCas = ZjistiDatumCas();
  Console.WriteLine("Zadejte text záznamu:");
  string text;
  while (string.IsNullOrWhiteSpace(text = Console.ReadLine()))
  {
    Console.WriteLine("Zadej text znovu:");
  }
  databaze.PridejZaznam(datumCas, text);
}

IsNullOrWhiteSpace

Pomocí metody IsNullOrWhiteSpace() ošetříme situace, kdy uživatel nic nezadá nebo zadá jen pár mezer. Jestliže se tak stane, tak uživatele vyzveme pro nové zadání textu. Tato metoda vrací hodnotu true, když řetězec, který jí předáme, má hodnotu null, je prázdný nebo obsahuje jen mezery. Můžete ji ve svých programech takto využívat.

Zbývá záznamy vyhledávat a mazat. Metoda k vyhledání vrátí List s nalezenými záznamy (jen podle data, přesný čas nebude hrát roli). Vyzveme uživatele k zadání data a to předáme databázi. Výsledek zobrazíme.

public void VyhledejZaznamy()
{
  // Zadání data uživatelem
  DateTime datumCas = ZjistiDatumCas();
  // Vyhledání záznamů
  List<Zaznam> zaznamy = databaze.NajdiZaznamy(datumCas, false);
  // Výpis záznamů
  if (zaznamy.Count() > 0)
  {
    Console.WriteLine("Nalezeny tyto záznamy: ");
    foreach (Zaznam z in zaznamy)
      Console.WriteLine(z);
  }
  else
    // Nenalezeno
    Console.WriteLine("Nebyly nalezeny žádné záznamy.");
}

Mazání záznamů je triviální:

public void VymazZaznamy()
{
  Console.WriteLine("Budou vymazány záznamy v daný den a hodinu");
  DateTime datumCas = ZjistiDatumCas();
  databaze.VymazZaznamy(datumCas);
}

Jako poslední přidejme metodu pro vypsání úvodní obrazovky programu s aktuálním datem a časem a událostmi na dnešek a zítřek.

public void VypisUvodniObrazovku()
{
  Console.Clear();
  Console.WriteLine("Vítejte v diáři!");
  Console.WriteLine("Dnes je: {0}", DateTime.Now);
  Console.WriteLine();
  // výpis hlavní obrazovky
  Console.WriteLine("Dnes:\n-----");
  VypisZaznamy(DateTime.Today);
  Console.WriteLine();
  Console.WriteLine("Zítra:\n------");
  VypisZaznamy(DateTime.Now.AddDays(1));
  Console.WriteLine();
}

Můžeme vítězoslavně přejít do Program.cs a vytvořit instanci diáře. Zde umístíme také hlavní cyklus programu s menu programu a reakcí na volbu uživatele. Je to ta nejvyšší vrstva programu:

static void Main(string[] args)
{
  // instance diáře
  Diar diar = new Diar();
  char volba = '0';
  // hlavní cyklus
  while (volba != '4')
  {
    diar.VypisUvodniObrazovku();
    Console.WriteLine();
    Console.WriteLine("Vyberte si akci:");
    Console.WriteLine("1 - Přidat záznam");
    Console.WriteLine("2 - Vyhledat záznamy");
    Console.WriteLine("3 - Vymazat záznam");
    Console.WriteLine("4 - Konec");
    volba = Console.ReadKey().KeyChar;
    Console.WriteLine();
    // reakce na volbu
    switch (volba)
    {
      case '1':
        diar.PridejZaznam();
        break;
      case '2':
        diar.VyhledejZaznamy();
        break;
      case '3':
        diar.VymazZaznamy();
        break;
      case '4':
        Console.WriteLine("Libovolnou klávesou ukončíte program...");
        break;
      default:
        Console.WriteLine("Neplatná volba, stiskněte libovolnou klávesu a opakujte volbu.");
        break;
    }
    Console.ReadKey();
  }
}

Kód výše není složitý a již jsme tu podobný měli mockrát. Výslednou aplikaci jsem na vyzkoušení půjčil přítelkyni, zde vidíte výsledek :) :

Konzolová aplikace
Vítejte v diáři!
Dnes je: 13.6.2016 20:22:45

Dnes:
-----
13.6.2016 10:00:00 Shopping - Arkády Pankrác
13.6.2016 19:30:00 Vyvenčit mého yorkšírka Dennyho

Zítra:
------
14.6.2016 14:00:00 Power plate

Vyberte si akci:
1 - Přidat záznam
2 - Vyhledat záznamy
3 - Vymazat záznam
4 - Konec
2
Zadejte datum a čas ve tvaru [1.1.2012 14:00]:
15.6.2016
Nalezeny tyto záznamy:
15.6.2016 9:30:00 Zkouška - Ekonomika cestovního ruchu

Tímto jsme si List osvojili a bude nám poměrně dlouho stačit. Na závěr bych dodal, že takto si můžete udělat databázi čehokoli. Můžete použít např. třídu Uzivatel z lekce Vlastnosti nebo kteroukoli jinou třídu. Můžete ukládat články, úlohy, slony, cokoli, co chcete v databázi spravovat. A co dál?

V následujícím cvičení, Řešené úlohy k 12.-13. lekci OOP v C# .NET, si procvičíme nabyté zkušenosti z předchozích lekcí.


 

Stáhnout

Staženo 1028x (43.17 kB)
Aplikace je včetně zdrojových kódů v jazyce C#

 

Předchozí článek
List
Všechny články v sekci
Objektově orientované programování v C# .NET
Článek pro vás napsal David Čápka
Avatar
Jak se ti líbí článek?
32 hlasů
Autor pracuje jako softwarový architekt a pedagog na projektu ITnetwork.cz (a jeho zahraničních verzích). Velmi si váží svobody podnikání v naší zemi a věří, že když se člověk neštítí práce, tak dokáže úplně cokoli.
Unicorn university Autor sítě se informační technologie naučil na Unicorn College - prestižní soukromé vysoké škole IT a ekonomie.
Aktivity (17)

 

 

Komentáře
Zobrazit starší komentáře (37)

Avatar
Patrik Pastor:26.1.2019 22:38

Hezký den,
Všechno funguje jak má, ale mám asi malou chybku. Když chcu uložit událost v tento den, reps. i zítřejší, tak se mi událost uloží ale pouze pokud NEZADAM konkrétní čas (napíšu pouze den/měsíc/rok). Když zadám čas (např 20:30 za datum, neuloží se mi to a já to v "dnes":\n----- neuvidím). Vím že to je kosmetická chyba, ale mohl by mi někdo prodati? diky.

 
Odpovědět
26.1.2019 22:38
Avatar
Jan Novák
Člen
Avatar
Jan Novák:3.8.2019 15:48

Hoj, není metoda diar.VypisZaznamy() v kódu nadbytečně, když její funkci vykonává diar.Vyhledej­Zaznamy() a navíc v mainu se pak používá výlučně druhá jmenovaná.

 
Odpovědět
3.8.2019 15:48
Avatar
Jiří Dvořák:26.9.2019 20:52

Do téhle chvíle to bylo celkem v pohodě... ale po tomhle článku mi vybuchla hlava xD tohle si budu muset pročíst víckrát :D

 
Odpovědět
26.9.2019 20:52
Avatar
Lukáš Novák:7. února 11:55
 1. Jak ví metoda "zaznamy.Remo­ve(z);", který objekt má vymazat, když objekt "z" je z listu "nalezeno" ? Jestli jsem správně pochopil předešlé lekce, tak jsou v listech pouze "reference" na objekt v paměti. Ale to je jedno, jsou to dvě ruzné reference. Pokud tedy metoda "zaznamy.Remo­ve(z);" zjistí, že existuje v listu "zaznamy" reference na stejné místo v paměti, jako jí předaný parametr "z", tak odstraní tento záznam (resp. referenci) ?
 2. Když budu mít v listu "zaznamy" dvě reference na stejné místo v paměti smažou se obě dvě metodou "zaznamy.Remo­ve(z);" ?
 3. Kdyby v "nalezeno" byly klony (Lekce 4: Dále můžeme použít klonování, ale o tom zas až někdy jindy. ), pak by to tedy takto jednoduše nefungovalo a musel by se celý objekt nějak porovnat?
Editováno 7. února 11:56
 
Odpovědět
7. února 11:55
Avatar
Odpovídá na Lukáš Novák
Michal Štěpánek:7. února 12:15

List "nalezene" je pouze seznam, nebo "výcuc" položek objektu "zaznamy". Tím pádem položky v listu "nalezene" korespondují s původní kolekcí.

Odpovědět
7. února 12:15
Nikdy neříkej nahlas, že to nejde. Vždycky se totiž najde blbec, který to neví a udělá to...
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!
Avatar
David Holohlavský:18. dubna 14:41

Díky za článek. ;-)

 
Odpovědět
18. dubna 14:41
Avatar
Fodo
Člen
Avatar
Odpovídá na Patrik Pastor
Fodo:4. května 22:52

Záznam to uloží, ale nezobrazí ho, problém je v podmienke if v metode Databaza.Najdi­Zaznamy()

takto vyzera:

if (((podlaCasu) && (z.DatumACas == datum)) || ((!podlaCasu) && (z.DatumACas == datum.Date)))
    najdene.Add(z);

A takto treba prerobit:

if (((podlaCasu) && (z.DatumACas == datum)) || ((!podlaCasu) && (z.DatumACas.Date == datum.Date)))
    najdene.Add(z);

v druhej časti podmienky za z.DatumACas doplnené .Date. inač to porovnáva dátum, aj s časom

 
Odpovědět
4. května 22:52
Avatar
Bohumír Bednařík:7. srpna 12:44

Cvičení je pěkné, ale v kódu jsou podle mě následující chyby:

 1. V metode VyhledejZaznamy mi Visual Studio sděluje, že vlastnost Count nelze použít jako metodu (něměly by tedy za ní být závorky).
 2. Console.ReadKey() v hlavním programovém cyklu by podle mě mělo být až za ukončovací závorkou cyklu while, protože když přidávám nový záznam, musím stisknout enter dvakrát (je to matoucí). Naopak by měl být ještě navíc za vyhledáním záznamů, abych viděl, co se našlo a mohl to pak enterem odklepnout (ideálně by tam mělo být vypsáno něco jako pokračuj libovolnou klávesou. Respektive by to mohlo být přímo součástí dané metody.
 3. vyhledávání záznamů neumožňuje hledat záznamy dle času, tzn. vyžadovat zadání času je zbytečné, když mi to vždy vrátí všechny záznamy v daném dni. Chtělo by to tedy doplnit nějaký if nebo se uživatele zeptat, zda chce všechny záznamy v daném dni nebo jen pro konkrétní zadaný čas, ale to byl možná záměr, takže to možná není chyba..
 4. Do funkce pro přidávání záznamů by mohl být doplněn nějaký sort, aby záznamy seřadil dle data a času (ale to taky není chyba, ale jen nedostatek, pro který ještě nemáme na této úrovni znalosti - metodu Sort jsme si představili jen v základní verzi, bez možností její úpravy pro záznamy podobného typu, škoda, zajímalo by mě to, snad to bude v pozdějších lekcích).
 
Odpovědět
7. srpna 12:44
Avatar
Bohumír Bednařík:7. srpna 13:05

Souhlasím, viz můj předchozí komentář. Console.ReadKey je tam špatně.

 
Odpovědět
7. srpna 13:05
Avatar
Odpovídá na Jan Novák
Bohumír Bednařík:7. srpna 13:21

Ne není tam zbytečně, protože se pak používá v hlavní programové smyčce na výpis záznamů pro daný den (dnešek/zítřek).

 
Odpovědět
7. srpna 13:21
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 10 zpráv z 47. Zobrazit vše