Slevový týden - Květen Office week
Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se MS Office
30 % bodů zdarma na online výuku díky naší Slevové akci!

Lekce 9 - Statika

V předešlém cvičení, Řešené úlohy k 5.-8. lekci OOP v C# .NET, jsme si procvičili nabyté zkušenosti z předchozích lekcí.

Dnes se budeme věnovat pojmu statika. Až doposud jsme byli zvyklí, že data (stav) nese instance. Atributy, které jsme definovali, tedy patřily instanci a byly pro každou instanci jedinečné. OOP však umožňuje definovat atributy a metody na samotné třídě. Těmto prvkům říkáme statické (někdy třídní) a jsou nezávislé na instanci.

Pozor na statikuPOZOR! Dnešní lekce vám ukáže statiku, tedy postupy, které v podstatě narušují objektový model. OOP je obsahuje jen pro speciální případy a obecně platí, že vše jde napsat bez statiky. Vždy musíme pečlivě zvážit, zda statiku opravdu nutně potřebujeme. Obecně bych doporučoval statiku vůbec nepoužívat, pokud si nejste naprosto jisti, co děláte. Podobně, jako globální proměnné (které C# naštěstí nemá) je statika v objektovém programování něco, co umožňuje psát špatný kód a porušovat dobré praktiky. Dnes si ji tedy spíše vysvětlíme, abyste pochopili určité metody a třídy v .NET, které ji používají. Znalosti použijte s rozvahou, na světe bude potom méně zla.

Statické (třídní) atributy

Jako statické můžeme označit různé prvky. Začněme u atributů. Jak jsem se již v úvodu zmínil, statické prvky patří třídě, nikoli instanci. Data v nich uložená tedy můžeme číst bez ohledu na to, zda nějaká instance existuje. V podstatě můžeme říci, že statické atributy jsou společné pro všechny instance třídy, ale není to přesné, protože s instancemi doopravdy vůbec nesouvisí. Založme si nový projekt (název např. Statika) a udělejme si jednoduchou třídu Uzivatel:

class Uzivatel
{
  private string jmeno;
  private string heslo;
  private bool prihlaseny;

  public Uzivatel(string jmeno, string heslo)
  {
    this.jmeno = jmeno;
    this.heslo = heslo;
    prihlaseny = false;
  }

  public bool PrihlasSe(string zadaneHeslo)
  {
    if (zadaneHeslo == heslo)
    {
      prihlaseny = true;
      return true;
    }
    else
      return false; // hesla nesouhlasí
  }

}

Třída je poměrně jednoduchá, reprezentuje uživatele nějakého systému. Každá instance uživatele má své jméno, heslo a také se o ni ví, zda je přihlášená či nikoli. Aby se uživatel přihlásil, zavolá se na něm metoda PrihlasSe() a v jejím parametru se předá heslo, které člověk za klávesnicí zadal. Metoda ověří, zda se jedná opravdu o tohoto uživatele a pokusí se ho přihlásit. Vrátí true/false podle toho, zda přihlášení proběhlo úspěšně. V reálu by se heslo ještě tzv. hashovalo, ale to zde opomineme.

Když se uživatel registruje, systém mu napíše, jakou minimální délku musí jeho heslo mít. Toto číslo bychom měli mít někde uložené. Ve chvíli, kdy uživatele registrujeme, tak ještě nemáme k dispozici jeho instanci. Objekt není vytvořený a vytvoří se až po vyplnění formuláře. Nemůžeme tedy v třídě Uzivatel k tomuto účelu použít veřejný atribut minimalniDelkaHesla. Samozřejmě by bylo velmi přínosné, kdybychom měli údaj o minimální délce hesla uložený ve třídě Uzivatel, protože k němu logicky patří. Údaj uložíme do statického atributu pomocí modifikátoru static:

class Uzivatel
{
  private string jmeno;
  private string heslo;
  private bool prihlaseny;

  public static int minimalniDelkaHesla = 6;

  ...

}

Nyní se přesuňme do Program.cs a zkusme si atribut vypsat. K atributu nyní přistoupíme přímo přes třídu:

      Console.WriteLine(Uzivatel.minimalniDelkaHesla);
  class Uzivatel
  {
    private string jmeno;
    private string heslo;
    private bool prihlaseny;
    public static int minimalniDelkaHesla = 6;

    public Uzivatel(string jmeno, string heslo)
    {
      this.jmeno = jmeno;
      this.heslo = heslo;
      prihlaseny = false;
    }

    public bool PrihlasSe(string zadaneHeslo)
    {
      if (zadaneHeslo == heslo)
      {
        prihlaseny = true;
        return true;
      }
      else
        return false; // hesla nesouhlasí
    }

  }

Vidíme, že atribut opravdu náleží třídě. Můžeme se na ni ptát v různých místech programu bez toho, aniž bychom měli uživatele vytvořeného. Naopak na instanci uživatele tento atribut nenalezneme:

Uzivatel u = new Uzivatel("Tomáš Marný", "heslojeveslo");
Console.WriteLine(u.minimalniDelkaHesla);

Visual Studio zahlásí chybu a kód se nezkompiluje.

Jako další praktické využití statických atributů se nabízí číslování uživatelů. Budeme chtít, aby měl každý uživatel přidělené unikátní identifikační číslo. Bez znalosti statiky bychom si museli hlídat zvenčí každé vytvoření uživatele a počítat je. My si však můžeme vytvořit přímo na třídě Uzivatel privátní statický atribut dalsiId, kde bude vždy připraveno číslo pro dalšího uživatele. První uživatel bude mít id 1, druhý 2 a tak dále. Uživateli tedy přibude nový atribut id, který se v konstruktoru nastaví podle hodnoty dalsiId. Pojďme si to vyzkoušet:

class Uzivatel
{
  private string jmeno;
  private string heslo;
  private bool prihlaseny;
  private int id;
  private static int minimalniDelkaHesla = 6;
  private static int dalsiId = 1;

  public Uzivatel(string jmeno, string heslo)
  {
    this.jmeno = jmeno;
    this.heslo = heslo;
    prihlaseny = false;
    id = dalsiId;
    dalsiId++;
  }

  ...

}
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

Třída si sama ukládá, jaké bude id další její instance. Toto id přiřadíme nové instanci v konstruktoru a zvýšíme ho o 1, aby bylo připraveno pro další instanci. Statické však nemusí být jen atributy, možnosti jsou mnohem větší.

Statické metody

Statické metody se volají na třídě. Jedná se zejména o pomocné metody, které potřebujeme často používat a nevyplatí se nám tvořit instanci. Mnoho takovýchto metod již známe, jen jsme si to neuvědomovali. Nikdy jsme např. netvořili instanci konzole k tomu, abychom do ní mohli zapisovat. Metoda WriteLine() na třídě Console je statická. Konzole je jen jedna a bylo by zbytečné tvořit si z ní instanci, když ji chceme používat. Podobně je tomu např. u metody Round() na třídě Math. Když chceme zaokrouhlit číslo, nebudeme si k tomu přeci tvořit objekt. Jedná se tedy většinou o pomocné metody, kde by instanciace zbytečně zdržovala nebo nedávala smysl.

Ukažme si opět reálný příklad. Při registraci uživatele potřebujeme znát minimální délku hesla ještě před jeho vytvořením. Bylo by také dobré, kdybychom mohli před jeho vytvořením i heslo zkontrolovat, zda má správnou délku, neobsahuje diakritiku, je v něm alespoň jedno číslo a podobně. Za tímto účelem si vytvoříme pomocnou statickou metodu ZvalidujHeslo():

public static bool ZvalidujHeslo(string heslo)
{
  if (heslo.Length >= minimalniDelkaHesla)
  {
    // podrobnou logiku validace hesla vynecháme
    return true;
  }
  return false;
}

Opět si zkusíme, že metodu můžeme na třídě Uzivatel zavolat:

      Console.WriteLine(Uzivatel.ZvalidujHeslo("heslojeveslo"));
  class Uzivatel
  {
    private string jmeno;
    private string heslo;
    private bool prihlaseny;
    private int id;
    private static int minimalniDelkaHesla = 6;
    private static int dalsiId = 1;

    public Uzivatel(string jmeno, string heslo)
    {
      this.jmeno = jmeno;
      this.heslo = heslo;
      prihlaseny = false;
      id = dalsiId;
      dalsiId++;
    }

    public bool PrihlasSe(string zadaneHeslo)
    {
      if (zadaneHeslo == heslo)
      {
        prihlaseny = true;
        return true;
      }
      else
        return false; // hesla nesouhlasí
    }

    public static bool ZvalidujHeslo(string heslo)
    {
      if (heslo.Length >= minimalniDelkaHesla)
      {
        // podrobnou logiku validace hesla vynecháme
        return true;
      }
      return false;
    }

  }

Pozor! Díky tomu, že metoda ZvalidujHeslo() náleží třídě, nemůžeme v ní přistupovat k žádným instančním atributům. Tyto atributy totiž neexistují v kontextu třídy, ale instance. Ptát se na jmeno by v naší metodě nemělo smysl! Můžete si zkusit, že to opravdu nejde.

Stejné funkčnosti při validaci hesla samozřejmě můžeme dosáhnout i bez znalosti statiky. Vytvořili bychom si nějakou třídu, např. ValidatorUzivatelu a do ní napsali tyto metody. Museli bychom poté vytvořit její instanci, abychom metody mohli volat. Bylo by to trochu matoucí, protože logika uživatele by byla zbytečně rozdělena do dvou tříd, když může být za pomoci statiky pohromadě.

U příkladu se statickým atributem minimalniDelkaHesla jsme porušili zapouzdření, neměli bychom dovolovat atribut nekontrolovaně měnit. Můžeme ji samozřejmě nastavit jako privátní a k jejímu čtení vytvořit statickou metodu. To ostatně dobře známe z minulých lekcí. Takovou metodu doplníme i pro navrácení id:

public static int VratMinimalniDelkuHesla()
{
  return minimalniDelkaHesla;
}

public int VratId()
{
  return id;
}

A vyzkoušíme si ještě nakonec naše metody. Program.cs bude vypadat takto:

      Uzivatel u = new Uzivatel("Tomáš Marný", "heslojeveslo");
      Console.WriteLine("ID prvního uživatele: {0}", u.VratId());
      Uzivatel v = new Uzivatel("Olí Znusinudle", "csfd1fg");
      Console.WriteLine("ID druhého uživatele: {0}", v.VratId());
      Console.WriteLine("Minimální délka hesla uživatele je: {0}", Uzivatel.VratMinimalniDelkuHesla());
      Console.WriteLine("Validnost hesla \"heslo\" je: {0}", Uzivatel.ZvalidujHeslo("heslo"));
      Console.ReadKey();
  class Uzivatel
  {
    private string jmeno;
    private string heslo;
    private bool prihlaseny;
    private int id;
    private static int minimalniDelkaHesla = 6;
    private static int dalsiId = 1;

    public Uzivatel(string jmeno, string heslo)
    {
      this.jmeno = jmeno;
      this.heslo = heslo;
      prihlaseny = false;
      id = dalsiId;
      dalsiId++;
    }

    public bool PrihlasSe(string zadaneHeslo)
    {
      if (zadaneHeslo == heslo)
      {
        prihlaseny = true;
        return true;
      }
      else
        return false; // hesla nesouhlasí
    }

    public static bool ZvalidujHeslo(string heslo)
    {
      if (heslo.Length >= minimalniDelkaHesla)
      {
        // podrobnou logiku validace hesla vynecháme
        return true;
      }
      return false;
    }

    public static int VratMinimalniDelkuHesla()
    {
      return minimalniDelkaHesla;
    }

    public int VratId()
    {
      return id;
    }

  }

A výstup bude:

Konzolová aplikace
ID prvního uživatele: 1
ID druhého uživatele: 2
Minimální délka hesla uživatele je: 6
Validnost hesla "heslo" je: False

Všimněte si, že i metoda Main() je statická, program totiž máme jen jeden. Z Main() můžeme volat také jen statické metody v hlavní třídě našeho programu. Umíte tedy přidávat metody přímo do Program.cs, což však úplně nemá smysl, neboť by se veškerá logika měla odehrávat v zapouzdřených objektech.

Statický konstruktor

Třída může mít i statický konstruktor. Ten se vykoná někdy ve chvíli, kdy se aplikace spustí a třída se zaregistruje k použití. Můžeme ho použít pro přípravné práce, výpočty a podobně. Můžeme v něm podobně jako v instančním konstruktoru vytvořit instance nějakých tříd a uložit si je do statických atributů.

Statické třídy

Pokud se nám vyskytne třída, která obsahuje jen pomocné metody nebo nemá smysl od ni tvořit instance (např. nikdy nebudeme mít 2 konzole), můžeme ji označit jako statickou. Takovouto třídu poté nelze instanciovat (vytvořit její instanci). Statické třídy v C# nelze dědit. Je to pravděpodobně z toho důvodu, aby nevznikaly příliš divoké a špatně napsané struktury. Statické třídy, se kterými jsme se setkali, jsou Console a Math. Zkusme si vytvořit instanci statické třídy Math:

Math m = new Math();

Dostaneme vyhubováno, statická třída má všechny prvky statické a tedy nedává smysl od ni tvořit instanci, ta by nic neobsahovala.

Statický registr

Pojďme si takovou jednoduchou statickou třídu vytvořit. Mohlo by se jednat o třídu, která obsahuje jen pomocné metody a atributy (jako Math). Já jsem se však rozhodl vytvořit tzv. statický registr. Ukážeme si, jak je možné předávat důležitá data mezi třídami, aniž bychom museli mít instanci.

Mějme aplikaci, řekněme nějakou větší a rozsáhlejší, např. diář. Aplikace bude obsahovat přepínání jazyka jejího rozhraní, zvolení používaných záložek, složky k ukládání souborů, barevného schématu a ještě třeba zda ji chceme spouštět při spuštění operačního systému. Bude mít tedy nějaká nastavení, ke kterým se bude přistupovat z různých míst programu. Bez znalosti statiky bychom museli všem objektům (kalendáři, úlohám, poznámkám...) předat v konstruktoru v jakém jazyce pracují, případně jim dodat tímto způsobem další nastavení, jako první den v týdnu (neděle/pondělí) a podobně.

Jednou z možností, jak toto řešit, je použít k uložení těchto nastavení statickou třídu. Bude tedy přístupná ve všech místech programu a to i bez vytvoření instance. Obsahovat bude všechna potřebná nastavení, která si z ní budou objekty libovolně brát. Mohla by vypadat např. nějak takto:

static class Nastaveni
{
  private static string jazyk = "CZ";
  private static string barevneSchema = "cervene";
  private static bool spustitPoStartu = true;

  public static string Jazyk()
  {
    return jazyk;
  }

  public static string BarevneSchema()
  {
    return barevneSchema;
  }

  public static bool SpustitPoStartu()
  {
    return spustitPoStartu;
  }

}

Všechny atributy i metody musí obsahovat modifikátor static, stejně tak i samotná třída. Záměrně jsem do třídy nedával veřejné atributy, ale vytvořil metody, aby se hodnoty nedaly měnit. Je to trochu nepohodlné pro programátora, příště si ukážeme, jak to udělat lépe, představíme si totiž vlastnosti.

Zkusme si třídu nyní použít, i když program diář nemáme. Vytvoříme si jen na ukázku třídu Kalendar a zkusíme si, že v ní máme opravdu bez problému přístup k nastavení. Vložíme do ni metodu, která vrátí všechna nastavení:

class Kalendar
{

  public string VratNastaveni()
  {
    string s = "";
    s += String.Format("Jazyk: {0}\n", Nastaveni.Jazyk());
    s += String.Format("Barevné schéma: {0}\n", Nastaveni.BarevneSchema());
    s += String.Format("Spustit po startu: {0}\n", Nastaveni.SpustitPoStartu());
    return s;
  }

}

Následně vše vypíšeme do konzole:

      Kalendar kalendar = new Kalendar();
      Console.WriteLine(kalendar.VratNastaveni());
      Console.ReadKey();
  static class Nastaveni
  {
    private static string jazyk = "CZ";
    private static string barevneSchema = "cervene";
    private static bool spustitPoStartu = true;

    public static string Jazyk()
    {
      return jazyk;
    }

    public static string BarevneSchema()
    {
      return barevneSchema;
    }

    public static bool SpustitPoStartu()
    {
      return spustitPoStartu;
    }

  }
  class Kalendar
  {

    public string VratNastaveni()
    {
      string s = "";
      s += String.Format("Jazyk: {0}\n", Nastaveni.Jazyk());
      s += String.Format("Barevné schéma: {0}\n", Nastaveni.BarevneSchema());
      s += String.Format("Spustit po startu: {0}\n", Nastaveni.SpustitPoStartu());
      return s;
    }

  }

Konzolová aplikace
Jazyk: CZ
Barevné schéma: cervene
Spustit po startu: True

Vidíme, že instance kalendáře má opravdu bez problému přístup ke všem nastavením programu.

Opět pozor, tento kód lze nesprávně použít pro předávání nezapouzdřených dat a používá se jen ve specifických situacích. Většina předávání dat do instance probíhá pomocí parametru v konstruktoru, nikoli přes statiku.

Statika se velmi často vyskytuje v návrhových vzorech, o kterých jsme se zde již bavili. Jsou to postupy, které dovádí objektově orientované programování k dokonalosti a o kterých se tu jistě ještě zmíníme. Pro dnešek je toho však již dost :).

V následujícím cvičení, Řešené úlohy k 9. lekci OOP v C# .NET, si procvičíme nabyté zkušenosti z předchozích lekcí.


 

Stáhnout

Staženo 675x (54.94 kB)
Aplikace je včetně zdrojových kódů v jazyce C#

 

 

Článek pro vás napsal David Čápka
Avatar
Jak se ti líbí článek?
37 hlasů
Autor pracuje jako softwarový architekt a pedagog na projektu ITnetwork.cz (a jeho zahraničních verzích). Velmi si váží svobody podnikání v naší zemi a věří, že když se člověk neštítí práce, tak dokáže úplně cokoli.
Unicorn College Autor sítě se informační technologie naučil na Unicorn College - prestižní soukromé vysoké škole IT a ekonomie.
Předchozí článek
Řešené úlohy k 5.-8. lekci OOP v C# .NET
Všechny články v sekci
Objektově orientované programování v C#
Miniatura
Následující článek
Řešené úlohy k 9. lekci OOP v C# .NET
Aktivity (22)

 

 

Komentáře

Avatar
Ľuboš Čurgó
Redaktor
Avatar
Ľuboš Čurgó:14.6.2013 14:40

Neskutočne dobrý tutorial, velmi mi pomohol pochopit statiku. Dakujem :]

 
Odpovědět
14.6.2013 14:40
Avatar
Libor Šimo (libcosenior):10.9.2013 10:58

Môže niekto uviesť konkrétny príklad použitia tohto?

Statický konstruktor
Třída může mít i statický konstruktor. Ten se vykoná někdy ve chvíli, kdy se aplikace spustí a třída se zaregistruje k použití. Můžeme ho použít pro přípravné práce, výpočty a podobně. Můžeme v něm podobně jako v instančním konstruktoru vytvořit instance nějakých tříd a uložit si je do statických proměnných.

Neviem si to nejak predstaviť.
Ďakujem.

Odpovědět
10.9.2013 10:58
Aj tisícmíľová cesta musí začať jednoduchým krokom.
Avatar
Libor Šimo (libcosenior):11.9.2013 13:38

Zdá sa, že môj dotaz (vyššie) zapadol v záplave ďalších do zabudnutia a tí, ktorí by vedeli odpovedať ho ani nečítali.
Tak ho teda pripomínam.

Odpovědět
11.9.2013 13:38
Aj tisícmíľová cesta musí začať jednoduchým krokom.
Avatar
David Čápka
Tým ITnetwork
Avatar
Odpovídá na Libor Šimo (libcosenior)
David Čápka:11.9.2013 16:20

Prostě označíš konstruktor jako statický, si to zkus.

Odpovědět
11.9.2013 16:20
Jsem moc rád, že jsi na síti, a přeji ti top IT kariéru, ať jako zaměstnanec nebo podnikatel. Máš na to! :)
Avatar
Libor Šimo (libcosenior):11.9.2013 16:42

Označiť, to je samozrejmé, len neviem k čomu by to mohlo byť dobré.
Už to, že si mi odpovedal ty a nie niekto iný, naznačuje, že túto konštrukciu asi nikto nepoužíva. Buď jej nerozumejú (tak isto ako ja), alebo nie je výhodná.

Odpovědět
11.9.2013 16:42
Aj tisícmíľová cesta musí začať jednoduchým krokom.
Avatar
Petr Nymsa
Redaktor
Avatar
Odpovídá na Libor Šimo (libcosenior)
Petr Nymsa:11.9.2013 16:47

Statický konstruktor se zavolá tehdy kdy je jednodušše řečeno připravena aplikace. V konstruktoru si můžeš inicializovat nějaké proměnné, instance které budeš potřebovat pro další chod programu

Odpovědět
11.9.2013 16:47
Pokrok nezastavíš, neusni a jdi s ním vpřed
Avatar
Odpovídá na David Čápka
Libor Šimo (libcosenior):11.9.2013 16:48

Teraz ma napadlo. V lekcii píšeš, statiku používa aj .NET. Vieš uviesť nejaký príklad, kde je použitý statický konštruktor? To bude určite na profesionálnej úrovni a pomože mi to pochopiť.

Odpovědět
11.9.2013 16:48
Aj tisícmíľová cesta musí začať jednoduchým krokom.
Avatar
Odpovídá na Petr Nymsa
Libor Šimo (libcosenior):11.9.2013 16:55

Ruku na srdce. Použil si to už niekedy?

Odpovědět
11.9.2013 16:55
Aj tisícmíľová cesta musí začať jednoduchým krokom.
Avatar
David Čápka
Tým ITnetwork
Avatar
Odpovídá na Libor Šimo (libcosenior)
David Čápka:11.9.2013 16:55

V článku je vysvětleno k čemu se to používá.

Odpovědět
11.9.2013 16:55
Jsem moc rád, že jsi na síti, a přeji ti top IT kariéru, ať jako zaměstnanec nebo podnikatel. Máš na to! :)
Avatar
Odpovídá na David Čápka
Libor Šimo (libcosenior):11.9.2013 17:07

Ok. V článku odporúčaš statiku nepouživať, pokiaľ nevieme presne čo to robí, tak okrem Id inštancií to používať nebudem.
Díky za odpovede.

Odpovědět
11.9.2013 17:07
Aj tisícmíľová cesta musí začať jednoduchým krokom.
Avatar
xxx
Člen
Avatar
Odpovídá na Libor Šimo (libcosenior)
xxx:18.4.2014 21:09

Staticky konstruktor sluzi na inicializaciu staticky datovych poloziek triedy. Tak ako pre instancne datove polozky ma zmysel instancny konstruktor tak pre staticke datove polozky ma zmysel staticky konstruktor. Staticky konstruktor musi byt bezparametricky a nemoze byt teda pretazeny. Nemozes ho explicitne volat. Je volany automaticky pred vytvorenim prvej instancie(ak sa nachadza v tele instancnej triedy) alebo pred prvym pokusom o pristup k statickemu clenu triedy.

Odpovědět
18.4.2014 21:09
kto chce hlada sposoby, kto nechce hlada dovody...
Avatar
meowxiik
Člen
Avatar
meowxiik:3.11.2014 17:55

Já jsem třeba v Javě používal statické metody jako "tvořiče", abych si usnadnil vytváření objektů, takže např.:

Bullet bt = Bullet.createBullet(10,10,4,8);

Dá se to použít i v C#?

 
Odpovědět
3.11.2014 17:55
Avatar
Kafac
Člen
Avatar
Kafac:24.1.2015 20:52

:D většinou si píšu ze všech kapitol zápisky už mám popsáno asi 219 stran od zdejších tutoriálu na c#,ale přemýšlím jestli si tu statiku budu vůbec psát.

Odpovědět
24.1.2015 20:52
"Lepší, než předpovídat budoucnost, je vytvořit ji." Bill Gates
Avatar
Odpovídá na Kafac
Michal Žůrek - misaz:24.1.2015 20:53

Místo poznámek piš zdrojové kódy.

 
Odpovědět
24.1.2015 20:53
Avatar
Kafac
Člen
Avatar
Odpovídá na Michal Žůrek - misaz
Kafac:25.1.2015 14:59

Já si píšu zdrojové kódy i výpisky :).Ale asi si budu psát už jen ty zdrojáky,ale tu statiku asi vynechám,vždy se to dá napsat bez statiky a prý to jsou špatné návyky :D,tak si to radši jen přečtu a půjdu dál.

Odpovědět
25.1.2015 14:59
"Lepší, než předpovídat budoucnost, je vytvořit ji." Bill Gates
Avatar
Jan Vargovský
Redaktor
Avatar
Odpovídá na Kafac
Jan Vargovský:25.1.2015 15:30

Statika je dobrá věc, obzvláště u C# :) (neříkám, že v tomto kontextu jako je to ukázáno tady)

Editováno 25.1.2015 15:31
 
Odpovědět
25.1.2015 15:30
Avatar
Kafac
Člen
Avatar
Odpovídá na Jan Vargovský
Kafac:25.1.2015 16:47

No tak já si teda něco radši zapíšu a zapamatuju,třeba to někdy pooužiju. :)

Odpovědět
25.1.2015 16:47
"Lepší, než předpovídat budoucnost, je vytvořit ji." Bill Gates
Avatar
Skelag
Člen
Avatar
Skelag:18.2.2015 17:08

Co přesně je špatně na tom kdybych si proměnné v programu ukládal do public static proměnných které bych měl např. ve třídě data?

Editováno 18.2.2015 17:09
 
Odpovědět
18.2.2015 17:08
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!
Avatar
pracansky
Člen
Avatar
Odpovídá na meowxiik
pracansky:12.4.2015 22:22

Nejde o to co by šlo ale co je lepší :)

Vzpomněl jsem si třeba na tohle:

Graphics gr = Graphics.FromImage(new Bitmap("obrazek.bmp"));

Osobně bych čekal spíš tohle:

Graphics gr = new Graphics(new Bitmap("obrazek.bmp"));

ale možná k tomu měl MS nějaký dobrý důvod.

 
Odpovědět
12.4.2015 22:22
Avatar
pracansky
Člen
Avatar
Odpovídá na Skelag
pracansky:12.4.2015 22:38
 1. Zdejší programátoři by tě zlynčovali :), ale program by ti nejspíš fungoval pokud by byl hodně jednoduchý.
 2. Pokud bys potřeboval dvě stejné struktury s daty tak tak by se nedala vytvořit druhá instance. Ukazovala by totiž na stejná data. Musel bys udělat něco jako Data2.
 3. Nejspíš bys narazil na omezení s dědičností.
 4. Konstruktor by se volal ještě před main funkcí. Nebylo by tedy možné ho zavolat s daty které budeš mít později.

a milion dalších problémů...

 
Odpovědět
12.4.2015 22:38
Avatar
Daniel Šup
Člen
Avatar
Daniel Šup:1.8.2017 12:33

Zdravím,

v článku je zmíněno, že třída může mít statický konstruktor a ve statickém konstruktoru můžeme vytvořit instance nějakých tříd a ukládat si je do statických atributů. Rád bych věděl, kdy je vhodné použít statický konstruktor. Zajímaly by mě nějaké vhodné příklady užití.
Do článku by podle mého názoru bylo vhodné doplnit, že statický konstruktor se volá před vytvořením první instance dané třídy. Jinak je článek velice kvalitní a problematika je zde srozumitelně popsána. :-)

 
Odpovědět
1.8.2017 12:33
Avatar
Odpovídá na Daniel Šup
Ondřej Štorc:1.8.2017 13:52

Statický konstruktor se hodí když chceš připravit statické proměnné před prvním použitím oné třídy. Například si načíst data z app.configu, připravit si nějaký logger atd. Dále bych tě jen doplnil že se nevolá jen u vytvoření první instance třídy, ale i u dotazování na nějakou statickou proměnou či metodu.

Odpovědět
1.8.2017 13:52
Život je příliš krátký na to, abychom bezpečně odebírali USB z počítače..
Avatar
Daniel Šup
Člen
Avatar
Odpovídá na Ondřej Štorc
Daniel Šup:1.8.2017 14:02

Ahoj,

velice ti děkuji za odpověď. Díky za doplnění, že statický konstruktor se volá i před dotazováním na statickou proměnnou či metodu. :-) Tohle mi při psaní příspěvku uniklo.

 
Odpovědět
1.8.2017 14:02
Avatar
Pavel Skála
Člen
Avatar
Pavel Skála:3.9.2017 13:51

Ahoj,
nevim, zda se sem jeste nekdou koukne, ale zkusim to.
Proc bych mel chtit vytvaret static class, ze ktere nemohu dedit? Je duvod, proc bych nemel vytvaret class, kde vse je staticke, ale samotna class neni? Ve svem programu jsem takovych class vyuzival jako pomocnych -- mel jsem class Fighter a potomka Mage, k tomu pomocne class CreateFighter a potomka CreateMage (ktereho bych mit nemohl, kdybych class CreateFighter oznacil jako static), kde jsem v podstate jen vypisoval na konzoli, nacital z konzole a ukladal do promeny, ktere jsem pak predal dal.
Sam si dovedu predstavit, ze se bez tech pomocnych trid da obejit, ale v tu chvili se mi to zdalo jako nejprehlednejsi reseni.

Editováno 3.9.2017 13:53
 
Odpovědět
3.9.2017 13:51
Avatar
Odpovídá na Pavel Skála
Ondřej Štorc:3.9.2017 15:33

Tak dá se to využít například při tvorbě pomocný metod, která nevyžadují, či je nesmyslné vytvářet jejich instance. Krásným příkladem je například třída System.Math.
Jinak je statická třída vyžadována při tvorbě rozšířujících metod: https://docs.microsoft.com/…sion-methods

Odpovědět
3.9.2017 15:33
Život je příliš krátký na to, abychom bezpečně odebírali USB z počítače..
Avatar
Pavel Skála
Člen
Avatar
 
Odpovědět
5.9.2017 12:35
Avatar
Riči Jak
Člen
Avatar
Riči Jak:20.9.2017 13:53

Mám se tedy tomu věnovat, když to mám spíše nepoužívat?

 
Odpovědět
20.9.2017 13:53
Avatar
Odpovídá na Riči Jak
Michal Štěpánek:20.9.2017 14:39

Samozřejmě, že se tomu máš věnovat, protože čas od času je třeba to použít...
Minimálně bys měl vědět, že něco takového existuje a jak to máš použít (když to bude nevyhnutelné)...

Odpovědět
20.9.2017 14:39
Nikdy neříkej nahlas, že to nejde. Vždycky se totiž najde blbec, který to neví a udělá to...
Avatar
Riči Jak
Člen
Avatar
Odpovídá na Michal Štěpánek
Riči Jak:20.9.2017 15:42

tak dík, pročtu si to teda :-)

 
Odpovědět
20.9.2017 15:42
Avatar
Dušan Kovářík:24.6.2018 18:58

Když jsem kdysi četl základy C++ nebo Javy v knihách, tak tam vždy bylo o statických metodách a proměnných třídy pojednáno. Ale co se týká toho opravdu důležitého - totiž poznámek, které David Čápka zdůraznil, kdy je vhodné statiku použít a kdy je to naopak silně nevhodné až kontraproduktivní, tak v těch knihách ticho po pěšině :) No a pak jsem v tom měl vždy zmatek - nevěděl jsem, kdy něco udělat statické a kdy instanci...moje aplikace podle toho vypadaly a troufám si říci, že tento zmatek byl i jednou z příčin, které mě docela otrávily do dalšího pokračování ve svém vlastním zdokonalování. Proto moc děkuji za tento tutoriál! Je to poprvé, kdy někde čtu, v jakých situacích statika ano, v jakých ne a proč!

 
Odpovědět
24.6.2018 18:58
Avatar
Jiří Dvořák:6.10.2019 17:42

Mám otázku, jak je na konci článku code:

class Kalendar
{

  public string VratNastaveni()
  {
    string s = "";
    s += String.Format("Jazyk: {0}\n", Nastaveni.Jazyk());
    s += String.Format("Barevné schéma: {0}\n", Nastaveni.BarevneSchema());
    s += String.Format("Spustit po startu: {0}\n", Nastaveni.SpustitPoStartu());
    return s;
  }

}

tak proč je tam

string s = "";

místo

string s;

má to nějaký hlubší význam nebo je to uplně jedno?

 
Odpovědět
6.10.2019 17:42
Avatar
Odpovídá na Jiří Dvořák
Reaktivní uživatel:6.10.2019 18:33

Hned na dalším řádku k s přičítáš. Pokud se nepletu, mělo by ti přičítání k null vyhodit chybu. Však proč by sis to vlastně nemohl zkusit sám? ;-)

Odpovědět
6.10.2019 18:33
Kdo je připraven, toho zaskočí něco jiného
Avatar
Libor Novák
Člen
Avatar
Libor Novák:7.12.2019 17:20

Jen malá poznámka
nesouhlasím s tím, že statika porušuje principy OOP a že se dá vše napsat i bez statiky.
Statika je podle mých zkušeností a znalostí OOP (hlavně v Javě) velmi důležitou součástí OOP, která může významně programátorovi usnadnit život a také snížit nároky na paměť a tím i zrychlit běh aplikace. Autor článku zde uvádí krásné příklady, jak je statika užitečná.
Např. příklad se třídou Math. Pokud potřebujeme použít nějakou matematickou funkci, je přece zbytečné vytvářet instanci a pak volat její metodu námi požadovanou matematickou funkcí. Jednodušší je použít statickou funkci třidy Math. Je to i méně náročné na režiji.
O tom, že statika je důležitou součástí OOP svědčí i fakt, že metoda main() je také statická.
V OOP musíme rozlišovat, jestli pracujeme na úrovni instance (objektu) a nebo třídy (šablony podle které se objekt vytváří). Proto všechny atributy a metody, které se týkají konkrétních objektů by měli být instanční. Naproti tomu všechny metody a atributy, které s konkrétním objektem nesouvisí a jsou obecnějšího charakteru, pak většinou souvisí přímo se třídou a měli by být statické.
Na tvrzení, že všechno se dá napsat objektové bez použití statiky, mohu argumentovat tím, že všechno se dá napsat procedurálně tedy bez použití OOP.
Pokud budeme potřebovat někde ukládat informaci, kolik instancí jsme od určité třídy vytvořili, pak se bez statiky moc neobejdeme. Stačí ve třídě definovat nějaký statický atribut např. pocetInstanci a jeho hodnotu vždy zvýšit o 1 při vytvoření další instance.
Bez statiky bychom museli vytvářet nějaký pomocný objekt, což by bylo řešení přes ruku.
Čtenář ocení výhody statiky, při hlubších znalostech OOP.
Jinak tento článek hodnotím pozitivně. Oceňuji zde použité názorné příklady.

 
Odpovědět
7.12.2019 17:20
Avatar
Odpovídá na Libor Novák
Nositelka Změny:16. ledna 18:03

Rozhodně souhlasím. Statika objektové principy nenarušuje, naopak umocňuje, protože umožňuje zapouzdřit i data, která sice s danou třídou souvisí, ale nepatří k jednotlivým instancím. Vždyť je to napsané přímo v tom článku. ;-) Osobně si dokonce troufám říct, že vše se dá naprogramovat bez C#, nestrukturovaně, dokonce ve strojovém kódu, na štítcích... Žít by se dalo dokonce i bez samotného programování, ale rozhodně tím nechci shazovat jeho význam. :-) Jenom škoda, že nemůžeme vytvářet statické proměnné uvnitř metod, jako to lze v C++. Pravda, je to něco, co s objektově orientovanou statikou vůbec nesouvisí, ale občas by se hodilo ji mít.

Odpovědět
16. ledna 18:03
j.k.j
Avatar
David Holohlavský:15. dubna 16:06

Díky za článek. ;-)

 
Odpovědět
15. dubna 16:06
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 35 zpráv z 35.