Slevový týden - Srpen
30 % bodů zdarma na online výuku díky naší Slevové akci!
Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se Javy.

Lekce 10 - Vlastnosti

V předešlém cvičení, Řešené úlohy k 9. lekci OOP v C# .NET, jsme si procvičili nabyté zkušenosti z předchozích lekcí.

V dnešním C# .NET tutoriálu se podíváme na další prvky tříd, které ještě neznáme. Začněme slíbenými vlastnostmi.

Vlastnosti

Velmi často se nám stává, že chceme mít kontrolu nad změnami nějakého atributu objektu zvenčí. Budeme chtít atribut nastavit jako read-only nebo reagovat na jeho změny. Založme si nový projekt (název Vlastnosti) a vytvořme následující třídu Student, která bude reprezentovat studenta v nějakém informačním systému.

class Student
{
  public string jmeno;
  public bool muz;
  public int vek;
  public bool plnolety;

  public Student(string jmeno, bool pohlavi, int vek)
  {
    this.jmeno = jmeno;
    this.muz = pohlavi;
    this.vek = vek;
    plnolety = true;
    if (vek < 18)
      plnolety = false;
  }

  public override string ToString()
  {
    string jsemPlnolety = "jsem";
    if (!plnolety)
      jsemPlnolety = "nejsem";
    string pohlavi = "muž";
    if (!muz)
      pohlavi = "žena";
    return String.Format("Jsem {0}, {1}. Je mi {2} let a {3} plnoletý.", jmeno, pohlavi, vek, jsemPlnolety);
  }

}

Třída je velmi jednoduchá, student se nějak jmenuje, je nějakého pohlaví a má určitý věk. Podle tohoto věku se nastavuje atribut plnolety pro pohodlnější vyhodnocování plnoletosti na různých místech systému. K uložení pohlaví používáme hodnotu bool, zda je student muž. Konstruktor dle věku určí, zda je student plnoletý. Metoda ToString() je navržena pro potřeby tutoriálu tak, aby nám vypsala všechny informace. V reálu by vrátila pravděpodobně jen jméno studenta. Pomocí konstruktoru si nějakého studenta vytvořme:

      Student s = new Student("Pavel Hora", true, 20);
      Console.WriteLine(s);
  class Student
  {
    public string jmeno;
    public bool muz;
    public int vek;
    public bool plnolety;

    public Student(string jmeno, bool pohlavi, int vek)
    {
      this.jmeno = jmeno;
      this.muz = pohlavi;
      this.vek = vek;
      plnolety = true;
      if (vek < 18)
        plnolety = false;
    }

    public override string ToString()
    {
      string jsemPlnolety = "jsem";
      if (!plnolety)
        jsemPlnolety = "nejsem";
      string pohlavi = "muž";
      if (!muz)
        pohlavi = "žena";
      return String.Format("Jsem {0}, {1}. Je mi {2} let a {3} plnoletý.", jmeno, pohlavi, vek, jsemPlnolety);
    }

  }

Výstup:

Konzolová aplikace
Jsem Pavel Hora, muž. Je mi 20 let a jsem plnoletý.

Vše vypadá hezky, ale atributy jsou přístupné jak ke čtení, tak k zápisu. Objekt tedy můžeme rozbít například takto (hovoříme o nekonzistentním vnitřním stavu):

      Student s = new Student("Pavel Hora", true, 20);
      s.vek = 15;
      s.muz = false;
      Console.WriteLine(s);
      Console.ReadKey();
  class Student
  {
    public string jmeno;
    public bool muz;
    public int vek;
    public bool plnolety;

    public Student(string jmeno, bool pohlavi, int vek)
    {
      this.jmeno = jmeno;
      this.muz = pohlavi;
      this.vek = vek;
      plnolety = true;
      if (vek < 18)
        plnolety = false;
    }

    public override string ToString()
    {
      string jsemPlnolety = "jsem";
      if (!plnolety)
        jsemPlnolety = "nejsem";
      string pohlavi = "muž";
      if (!muz)
        pohlavi = "žena";
      return String.Format("Jsem {0}, {1}. Je mi {2} let a {3} plnoletý.", jmeno, pohlavi, vek, jsemPlnolety);
    }

  }

Výstup:

Konzolová aplikace
Jsem Pavel Hora, žena. Je mi 15 let a jsem plnoletý.

Určitě musíme ošetřit, aby se plnoletost obnovila při změně věku. Když se zamyslíme nad ostatními atributy, není nejmenší důvod, abychom je taktéž umožňovali modifikovat. Student si za normálních okolností asi jen stěží změní pohlaví nebo jméno. Bylo by však zároveň vhodné je vystavit ke čtení, nemůžeme je tedy pouze pouze nastavit jako private. V dřívějších lekcích C# kurzu jsme k tomuto účelu používali metody, které sloužily ke čtení privátních atributů. Jejich název jsme volili jako VratVek() a podobně. Ke čtení vybraných atributů vytvoříme také metody a atributy označíme jako privátní, aby se nedaly modifikovat zvenčí. Třída by nově vypadala např. takto (vynechal jsem konstruktor a ToString()):

class Student
{
  private string jmeno;
  private bool muz;
  private int vek;
  private bool plnolety;

  ...

  public string VratJmeno()
  {
    return jmeno;
  }

  public bool VratPlnoletost()
  {
    return plnolety;
  }

  public int VratVek()
  {
    return vek;
  }

  public bool Muz()
  {
    return muz;
  }

  public void NastavVek(int hodnota)
  {
    vek = hodnota;
    // přehodnocení plnoletosti
    plnolety = true;
    if (vek < 18)
      plnolety = false;
  }


}

Metody, co hodnoty jen vracejí, jsou velmi jednoduché. Nastavení věku má již nějakou vnitřní logiku, při jeho změně musíme totiž přehodnotit atribut plnolety. Zajistili jsme, že se do proměnných nedá zapisovat jinak, než my chceme. Máme tedy pod kontrolou všechny změny atributů a dokážeme na ně reagovat. Nemůže se stát, že by nám někdo vnitřní stav nekontrolovaně měnil a rozbil.

Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

Metodám k navrácení hodnoty se říká gettery a metodám pro zápis settery. Pro editaci ostatních atributů bychom udělali jednu metodu EditujStudenta, která by byla podobná konstruktoru. Jméno, věk a podobně by se tedy měnily pomocí této metody, tam bychom mohli např. kontrolovat, zda hodnoty dávají smysl, opět bychom odchytili všechny pokusy o změnu na jediném místě.

Ruční psaní getterů a setterů je jistě velmi pracné. Nemohl by to udělat někdo za nás? Ano, C# nám je umí vygenerovat. Poté již nehovoříme o atributech, ale o vlastnostech. Syntaxe vlastnosti je velmi podobná atributu:

public string Jmeno { get; set; }

Zprvu to vypadá, jako bychom deklarovali atribut. Jméno vlastnosti je však velkým písmenem, jedná se totiž o metodu (přesněji 2 metody). Ve složených závorkách poté specifikujeme, které metody si přejeme vygenerovat. Za vlastností nepíšeme středník! V ukázce výše se vygeneruje setter i getter, vlastnost půjde tedy normálně číst i modifikovat:

Console.WriteLine(objekt.Jmeno); // číst
objekt.Jmeno = "Jan Malý"; // zapisovat

Jediný rozdíl oproti atributu je zvenčí v tom, že počáteční písmeno je velké. C# ve skutečnosti vygeneruje privátní atribut a k němu dvě metody, které podle kontextu volá (pozná dle situace zda čteme nebo zapisujeme). Když do vlastnosti nevygenerujeme setter, nepůjde měnit ani zevnitř, ani zvenčí. Pokud si přejeme, aby vlastnost nešla mimo třídu měnit, označíme setter jako privátní:

public string Jmeno { get; private set; }

Tohoto budeme hojně využívat a právě takto bude vypadat většina vlastností našich budoucích tříd.

Pokud si přejeme, aby se v getteru nebo setteru dělo více, než jen načtení/zápis hodnoty, můžeme si ho definovat ručně. Ukažme si to na našem příkladu s plnoletostí, která se musí po změně věku přehodnotit:

private int vek;
public int Vek
{
  get
  {
    return vek;
  }
  set
  {
    vek = value;
    // kontrola plnoletosti
    Plnolety = true;
    if (vek < 18)
      Plnolety = false;
  }
}

Zprvu je nutné si vytvořit privátní atribut vek s malým písmenem, ve které bude hodnota ve skutečnosti uložena. V getteru a setteru poté pracujeme s tímto atributem, pokud použijete v get{} nebo set{} Vek, program se zacyklí!. Není možné definovat jen getter nebo setter, buď se oba vygenerují samy nebo oba definujeme ručně. Pro přístup k zadané hodnotě je nám v setteru k dispozici klíčové slovo value. Takto se v C# do verze 3.0 musely definovat všechny vlastnosti, až poté Microsoft zavedl tzv. autoimplementaci a zkrácený zápis, jaký jsme si uvedli výše. U drtivé většiny vlastností totiž v metodách nepotřebujeme žádnou logiku.

Občas se můžete setkat s pojmenováním atributů vlastností s podtržítkem na začátku (tedy např. _vek). Cílem je odlišit tyto atributy od ostatních privátních atributů ve třídě, ale zas je to neobvyklé oproti tomu, jak se atributy v C# běžně pojmenovávají.

S Vek nyní pracujeme opět stejně, jako s atributem, jen s velkým písmenem. Nenápadné přiřazení do věku vnitřně spustí další logiku k přehodnocení vlastnosti Plnolety:

objekt.Vek = 15; // nyní se změní i plnoletost

Stejně můžeme pochopitelně implementovat i getter a například něco někam logovat.

Upravíme si naši třídu Student tak, aby používala vlastnosti. Vypadala by takto:

class Student
{
  public string Jmeno { get; private set; }
  public bool Muz { get; private set; }
  public bool Plnolety { get; private set; }
  private int vek;
  public int Vek
  {
    get
    {
      return vek;
    }
    set
    {
      vek = value;
      // kontrola plnoletosti
      Plnolety = true;
      if (vek < 18)
        Plnolety = false;
    }
  }

  public Student(string jmeno, bool pohlavi, int vek)
  {
    EditujStudenta(jmeno, pohlavi, vek);
    }

  public void EditujStudenta(string jmeno, bool pohlavi, int vek)
  {
    Jmeno = jmeno;
    Muz = pohlavi;
    Vek = vek;
  }

  public override string ToString()
  {
    string jsemPlnolety = "jsem";
    if (!Plnolety)
      jsemPlnolety = "nejsem";
    string pohlavi = "muž";
    if (!Muz)
      pohlavi = "žena";
    return String.Format("Jsem {0}, {1}. Je mi {2} let a {3} plnoletý.", Jmeno, pohlavi, Vek, jsemPlnolety);
  }

}

To je o hodně lepší, že? Vlastnosti budeme odteď používat stále, umožňují nám totiž objekty dokonale zapouzdřit. V .NET jsou všechny veřejné atributy tříd vlastnosti (např. nám známá vlastnost Length na stringu), platí pravidlo, že co jde ven je vlastnost, co se používá jen uvnitř je privátní atribut. Veřejný atribut se defakto příliš nepoužívá. Celou třídu i s ukázkovým programem si samozřejmě opět můžete stáhnout pod článkem. Kontrolu plnoletosti můžeme z konstruktoru nyní vyjmout, jakmile totiž dosadíme do vlastnosti Vek, nastaví se plnoletost sama. Ještě si opět vyzkoušejme problémový příklad:

      Student s = new Student("Pavel Hora", true, 20);
      s.Vek = 15;
      // s.Muz = false; // tento řádek nyní způsobí chybu a musí být odebrán
      Console.WriteLine(s);
  class Student
  {
    public string Jmeno { get; private set; }
    public bool Muz { get; private set; }
    public bool Plnolety { get; private set; }
    private int vek;
    public int Vek
    {
      get
      {
        return vek;
      }
      set
      {
        vek = value;
        // kontrola plnoletosti
        Plnolety = true;
        if (vek < 18)
          Plnolety = false;
      }
    }

    public Student(string jmeno, bool pohlavi, int vek)
    {
      EditujStudenta(jmeno, pohlavi, vek);
    }

    public void EditujStudenta(string jmeno, bool pohlavi, int vek)
    {
      Jmeno = jmeno;
      Muz = pohlavi;
      Vek = vek;
    }

    public override string ToString()
    {
      string jsemPlnolety = "jsem";
      if (!Plnolety)
        jsemPlnolety = "nejsem";
      string pohlavi = "muž";
      if (!Muz)
        pohlavi = "žena";
      return String.Format("Jsem {0}, {1}. Je mi {2} let a {3} plnoletý.", Jmeno, pohlavi, Vek, jsemPlnolety);
    }

  }

A výstup:

Konzolová aplikace
Jsem Pavel Hora, muž. Je mi 15 let a nejsem plnoletý.

Pokud celou vlastnost označíme jako private, nelze poté settery nebo gettery označit jako public.

Lambda výrazy

Zápis jednoduchých getterů a setterů můžeme ještě zkrátit pomocí tzv. lambda výrazů =>, které obecně zkracují zápisy metod vynecháním slova return a závorek { }. K lambdám se sice v kurzu podrobně teprve dostaneme, ale toto jednoduché použití si můžeme představit již nyní, abychom měli kapitolu vlastností kompletní.

Libovolnou vlastnost bychom za předpokladu, že getter i setter obsahuje pouze jeden řádek, napsali takto:

private int vlastnost;

public int Vlastnost
{
  get => vlastnost; // getter může obsahovat libovolnou operaci na jeden řádek
  private set => vlastnost = value; // setter může obsahovat libovolnou operaci na jeden řádek
}

Konkrétně bychom lambdu v příkladu s naším člověkem mohli využít pro kontrolu plnoletosti a místo do setteru Vek ji vložit do getteru Plnolety, čímž by tyto vlastnosti vypadaly následovně:

public int Vek { get; set; }
public bool Plnolety => Vek > 18;

O lambda výrazech se podrobně ještě dozvíme dále v OOP kurzu.

V příští lekci, Datum a čas v C#, se podíváme jak se v .NET pracuje s datem a časem.


 

Stáhnout

Staženo 1178x (26.85 kB)
Aplikace je včetně zdrojových kódů v jazyce C#

 

Předchozí článek
Řešené úlohy k 9. lekci OOP v C# .NET
Všechny články v sekci
Objektově orientované programování v C# .NET
Článek pro vás napsal David Čápka
Avatar
Jak se ti líbí článek?
34 hlasů
Autor pracuje jako softwarový architekt a pedagog na projektu ITnetwork.cz (a jeho zahraničních verzích). Velmi si váží svobody podnikání v naší zemi a věří, že když se člověk neštítí práce, tak dokáže úplně cokoli.
Unicorn university Autor sítě se informační technologie naučil na Unicorn College - prestižní soukromé vysoké škole IT a ekonomie.
Aktivity (24)

 

 

Komentáře
Zobrazit starší komentáře (64)

Avatar
Placka03
Člen
Avatar
Placka03:13.4.2018 15:57

Ano, ale nevím, jak by se dal switch použít v tomto případě: vytvořím si třídu s funkcí například na změnění barvy pozadí konzole. Jejím parametrem bude string barva. Budu využívat ConsoleColors. Se switchem by to vypadalo asi takto:

class Trida
{
    public void ZmenPozadi(string barva)
    {
        switch(barva)
        {
            case "Red":
                Console.BackgroundColor = ConsoleColors.Red;
            break;
            case "Green":
                Console.BackgroundColor = ConsoleColors.Green;
            break;
// a ještě dalších spoustu řádků kódu, z nichž každé 3 řádky by znamenaly 1 barvu.

Pokud bych ovšem použil eval, vešlo by se mi to na pár řádků:

class Trida
{
    public void ZmenPozadi(string barva)
    {
        eval("Console.BackgroundColor = ConsoleColors." + barva + ";");
    }
}

Omlouvám se, pokud tam mám nějakou chybu. Psal jsem to teď z hlavy :)

 
Odpovědět
13.4.2018 15:57
Avatar
Dušan Kovářík:27.6.2018 5:11

Skvělý tutoriál! Musím přiznat, že vlastnosti se mi na C# velice líbí. Usnadňuje to spoustu psaní a přehlednost kódu. Docela by mě zajímalo, jestli něco podobného existuje v Javě, nebo se tam ke všemu musí psát přístupové metody?

 
Odpovědět
27.6.2018 5:11
Avatar
Odpovídá na Placka03
Erik Šťastný:27.6.2018 8:18

Pokud ti jde tak moc o počet řádku, tak můžeš změnit parametr metody takto:

class Trida
{
  public void ZmenPozadi(ConsoleColor color)
  {
    Console.BackgroundColor = color;
  }
}

Případně pokud trváš na parametru string, tak můžeš převést string na ten Enum.

ConsoleColor MyStatus = (ConsoleColor)Enum.Parse(typeof(ConsoleColor), "Red", true);

Používat eval na takovou "pitomost" opravdu nedoporučuju :)

Editováno 27.6.2018 8:21
 
Odpovědět
27.6.2018 8:18
Avatar
Placka03
Člen
Avatar
Odpovídá na Erik Šťastný
Placka03:27.6.2018 15:11

Aha, moc děkuju. Udělat to takhle mě vůbec nenapadlo :-)

 
Odpovědět
27.6.2018 15:11
Avatar
Daniel Buchar:12.3.2019 20:38

Ahoj,

je nutne zapisovat do konstruktoru pres metodu EditujStudenta, nebo muzu nechat zapis hodnot pres konstruktor(viz nize)? Popripade jake to ma vyhody, nevyhody, kdyz mohu menit vlastnosti, teda krom toho ze zmenim vsechny vlastnosti v jedne metode?

class Student
{
public string Jmeno { get; private set; }
public bool Muz { get; set; }
public int vek;
public int Vek
{
get
{
return vek;
}
set
{
vek = value;
if (vek > 17)
Plnoletost = true;
else
Plnoletost = false;
}
}
public bool Plnoletost { get; private set; }

public Student(string Jmeno, bool Muz, int Vek)
{
this.Jmeno = Jmeno;
this.Muz = Muz;
this.vek = Vek;

}
public override string ToString()
{
string pohlavi = "muz";
if (!Muz)
pohlavi = "zena";
string plnoletosString = "plnolety";
if (!Plnoletost)
plnoletostString = "nejsem plnolety";
return string.Format("Jme­nuji se {0}, jsem {1}, je mi {2}let a {3}", Jmeno, pohlavi, Vek, plnoletostString);

}
}
}

 
Odpovědět
12.3.2019 20:38
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!
Avatar
Martin Ben
Člen
Avatar
Martin Ben:16.7.2019 12:55

Ahoj, je nutné ukládat informaci o plnoletosti do interního atributu? nebylo by lepší ji v případě potřeby vypočítat?

public int Vek { get; set; }
public bool Plnolety
{
  get
  {
    return Vek >= 18;
  }
  private set { }
}
 
Odpovědět
16.7.2019 12:55
Avatar
Ondřej Štorc
Redaktor
Avatar
Odpovídá na Martin Ben
Ondřej Štorc:16.7.2019 13:16

V tomto případě ano, ale šlo by to zapsat ještě lépe:

public int Vek { get; set; }
public bool Plnolety
{
  get
  {
    return Vek >= 18;
  }
}
// A ještě lépe jednou:
public int Vek { get; set; }
public bool Plnolety
{
  get => Vek >= 18;
}
// A nakonec i takto:
public bool Plnoletost => Vek >= 18;
Odpovědět
16.7.2019 13:16
Život je příliš krátký na to, abychom bezpečně odebírali USB z počítače..
Avatar
Martin Ben
Člen
Avatar
Martin Ben:16.7.2019 13:22

Hezké :-)
S C# teprve začínám, ale asi se mi bude líbit.

 
Odpovědět
16.7.2019 13:22
Avatar
Martin Petrovaj
Redaktor
Avatar
Odpovídá na Martin Ben
Martin Petrovaj:16.7.2019 14:39

Myslím, že autor článku nechcel hneď od začiatku navádzať začínajúcich programátorov k tomu, aby za vlastnosti schovávali nejakú komplexnú logiku.

Ak je to len jednoduché overenie podmienky proti jednej premennej, alebo napr. spočítanie dvoch iných premenných, tak zapísať to takto zmysel dáva. Akonáhle ale potrebuješ kódu viac (napr. zavolať nejakú vlastnú metódu, alebo napísať viac než 1 statement), tak na 99% niečo robíš zle.

V takom prípade máš 2 najbežnejšie možnosti: buď nepoužiješ vlastnosť, ale spravíš z toho kódu normálnu metódu, napr. GetPlnolety() (a používateľom tvojej triedy bude jasné, že tá metóda musí na pozadí vykonávať nejaké zložitejšie operácie - čo by pri použití vlastnosti programátor bežne neočakával), alebo môžeš hodnotu tejto vlastnosti cachovať, tak ako je to spravené v článku, a updatovať ju zakaždým keď je na to dôvod.

Odpovědět
16.7.2019 14:39
if (this.motto == "") { throw new NotImplementedException(); }
Avatar
David Holohlavský:16. dubna 10:09

Díky za článek. ;-)

 
Odpovědět
16. dubna 10:09
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 10 zpráv z 74. Zobrazit vše