Vydělávej až 160.000 Kč měsíčně! Akreditované rekvalifikační kurzy s garancí práce od 0 Kč. Více informací.
Hledáme nové posily do ITnetwork týmu. Podívej se na volné pozice a přidej se do nejagilnější firmy na trhu - Více informací.

Lekce 2 - První objektová aplikace v Javě - Hello object world

Minulá lekce, Úvod do objektově orientovaného programování v Javě, nás uvedla do objektově orientovaného programování.

Již víme, že objekty mají atributy a metody. Také víme, že k vytvoření objektu vytvoříme nejprve třídu. Ta je vzorem, podle kterého následně tvoříme její instance.

Na začátku kurzu se základními strukturami jazyka Javy jsme si vytvořili program Hello world. Udělejme si nyní podobný program jako úvod do objektově orientovaného programování. Naprogramujme si aplikaci Hello object world!

Založme si novou Java aplikaci tak, jak jsme to dělali doposud.

 • V záložce Project klikneme pravým tlačítkem myši na na balík (package) našeho projektu a vybereme z menu položku New -> Java Class:

  Přidání nové třídy class k Java projektu v IntelliJ - Objektově orientované programování v Javě
 • V záložce Projects klikneme pravým tlačítkem myši na balík (package) našeho projektu a vybereme z menu položku New -> Java Class:
  Přidání nové třídy class k Java projektu v NetBeans - Objektově orientované programování v Javě

Vytvoříme třídu HelloObjects, ve které obvyklým způsobem vytvoříme hlavní metodu main().

Poté vytvoříme další třídu Zdravic a potvrdíme. Název třídy píšeme vždy notací PascalCase, tedy bez mezer a na rozdíl od proměnných (ty používají camelCase) má každé slovo velké první písmeno, tedy i první. Název je samozřejmě také bez diakritiky, tu v programu používáme maximálně uvnitř textových řetězců, nikoli v identifikátorech.

 • Vytvoření nové třídy v Javě v IntelliJ - Objektově orientované programování v Javě
 • Vytvoření nové třídy v Javě v NetBeans - Objektově orientované programování v Javě

Podle této třídy později vytvoříme objekt zdravic, který nás bude umět pozdravit. Vidíme, že se na program již díváme úplně jinak, za každou akci je zodpovědný nějaký objekt, nestačí pouze něco "nabušit" do metody main(). V našem případě vám to může přijít zbytečné, u složitějších aplikací si to budete pochvalovat :)

V našem package přibude další soubor .java a IDE nám ho otevře. K původnímu souboru HelloObjects.java s metodou main() se můžeme vrátit pomocí záložky nebo přes záložku Projects.

Podívejme se, co nám IDE vygenerovalo a kód si popišme. Následně si do třídy přidáme vlastní metodu pro pozdravení.

package cz.itnetwork;

public class Zdravic {

}

Klíčové slovo package nám označuje tzv. balíček. Stejně, jako se metody sdružují do tříd, tak se třídy sdružují do balíčků. Pokud chceme, aby byla naše třída viditelná i ve výchozí třídě, kde máme metodu main(), musíme ji mít ve stejném balíčku. To zde platí, IDE samo novou třídu vloží do toho samého balíčku, vy místo helloobjects budete mít název své aplikace, pokud jste ji nepojmenovali, bude tam pravděpodobně untitled1.

V package je tedy umístěná samotná třída, která se deklaruje klíčovým slovem class. Třída se jmenuje Zdravic a je prázdná.

Všimněte si, že kód je téměř stejný, jako ten v HelloObjects.java, již tedy rozumíme tomu, co jsme předtím ignorovali. Náš konzolový program byla vlastně třída umístěná v package, která obsahovala jednu metodu main(). Vidíme, že v Javě se v podstatě neobjektově programovat ani nedá, což je jen dobře :)

Nyní si do třídy Zdravic přidáme metodu pozdrav(), bude veřejně viditelná a nebude mít žádnou návratovou hodnotu ani atributy.

Deklarace metody v Javě je tedy následující:

[modifikátorPřístupu] [návratovýTyp] [názevMetody]([parametry])

Před metodou bude tzv. modifikátor přístupu, v našem případě public (veřejná). Metoda nebude vracet žádnou hodnotu, toho docílíme klíčovým slovem void. Dále bude následovat samotný název metody. Metody píšeme stejně jako proměnné velbloudí notací s malým počátečním písmenem. Závorka s parametry je povinná, my ji necháme prázdnou, protože metoda žádné parametry mít nebude. Do těla metody zapíšeme kód pro výpis na konzoli:

Naše třída bude nyní vypadat takto:

public class Zdravic {

  public void pozdrav() {
    System.out.println("Hello object world!");
  }

}

Zde jsme prozatím skončili, přejdeme do souboru HelloObjects.java.

Nyní si v těle metody main() vytvoříme instanci třídy Zdravic. Bude to tedy ten objekt zdravic, se kterým budeme pracovat. Objekty se ukládají do proměnných, název třídy slouží jako datový typ. Instance má zpravidla název třídy, jen má první písmeno malé. Deklarujme si proměnnou a následně v ní založme novou instanci třídy Zdravic:

Zdravic zdravic;
zdravic = new Zdravic();

Tyto řádky říkají: "Chci proměnnou zdravic, ve které bude instance třídy Zdravic.". S proměnnými jsme vlastně již takto pracovali.

Na druhém řádku je klíčové slovo new, které nám vytvoří novou instanci třídy Zdravic. Tuto instanci přiřadíme do naší proměnné.

Při vytvoření nové instance se zavolá tzv. konstruktor. To je speciální metoda na třídě, proto při vytvoření instance píšeme ty prázdné závorky, jelikož voláme tuto "vytvářecí" metodu. Konstruktor zpravidla obsahuje nějakou inicializaci vnitřního stavu instance (např. dosadí výchozí hodnoty do proměnných). My jsme v kódu žádný konstruktor nedeklarovali, Java si proto vytvořila tzv. implicitní bezparametrický konstruktor. Vytvoření instance objektu je tedy podobné volání metody. Deklaraci můžeme samozřejmě zkrátit na:

Zdravic zdravic = new Zdravic();

Jelikož v proměnné nyní máme opravdu instanci třídy Zdravic, můžeme instanci nechat pozdravit. Zavoláme na ni metodu pozdrav() a to jako zdravic.pozdrav(). Kód metody main() bude tedy nyní vypadat následovně:

    Zdravic zdravic = new Zdravic();
    zdravic.pozdrav();

Program spustíme a v konzoli se nám zobrazí:

Konzolová aplikace
Hello object world!

Máme tedy svou první objektovou aplikaci!

Dejme nyní naší metodě pozdrav() parametr jmeno, aby dokázala pozdravit konkrétního uživatele. Přejdeme do souboru Zdravic.java:

public void pozdrav(String jmeno) {
  System.out.printf("Ahoj uživateli %s%n", jmeno);
}

Vidíme, že syntaxe parametru metody je stejná, jako syntaxe proměnné. Kdybychom chtěli parametrů více, oddělujeme je čárkou. Upravíme nyní naši metodu main() v souboru HelloObjects.java:

    Zdravic zdravic = new Zdravic();
    zdravic.pozdrav("Karel");
    zdravic.pozdrav("Petr");

Náš kód je nyní v metodě a my ho můžeme jednoduše pomocí parametrů volat znovu s různými parametry. Nemusíme 2x opisovat "Ahoj uživateli...". Kód budeme odteď dělit logicky do metod.

Konzolová aplikace
Ahoj uživateli Karel
Ahoj uživateli Petr

Třídě přidáme nějaký atribut, nabízí se atribut text, kde bude uložen text pozdravu. Atributy se definují stejně, jako proměnné. Jako u metod platí, že před ně píšeme modifikátor přístupu. Pokud modifikátor nenapíšeme, bude atribut přístupný v rámci daného balíčku (package), ale mimo něj už nikoliv. K čemu přesně modifikátory přístupu slouží si řekneme dále v kurzu. Upravme naši třídu Zdravic:

public class Zdravic {

  public String text;

  public void pozdrav(String jmeno) {
    System.out.printf("%s %s%n", text, jmeno);
  }

}

Text nyní musíme pochopitelně nastavit vytvořené instanci v HelloObjects.java:

    Zdravic zdravic = new Zdravic();
    zdravic.text = "Ahoj uživateli";
    zdravic.pozdrav("Karel");
    zdravic.pozdrav("Petr");
    zdravic.text = "Vítám tě tu programátore";
    zdravic.pozdrav("Richard");

Výsledek:

Konzolová aplikace
Ahoj uživateli Karel
Ahoj uživateli Petr
Vítám tě tu programátore Richard

Vzhledem k objektovému návrhu není nejvhodnější, aby si každý objekt ovlivňoval vstup a výstup, jak se mu zachce. Pochopitelně narážím na naše vypisování do konzole. Každý objekt by měl mít určitou kompetenci a tu by neměl překračovat. Pověřme náš objekt pouze sestavením pozdravu a jeho výpis si zpracujeme již mimo, v našem případě v metodě main(). Výhodou takto navrženého objektu je vysoká univerzálnost a znovupoužitelnost. Objekt doposud umí jen psát do konzole, my ho však přizpůsobíme tak, aby daná metoda text pouze vracela a bylo na jeho příjemci, jak s ním naloží. Takto můžeme pozdravy ukládat do souborů, psát na webové stránky nebo dále zpracovávat.

Jelikož chceme, aby metoda vracela hodnotu String, změníme její dosavadní typ void na String. K návratu hodnoty použijeme příkaz return. Příkaz return metodu ukončí a navrátí hodnotu. Jakýkoli kód v těle metody po příkazu return se již neprovede! Upravme obě třídy:

Metoda pozdrav() v souboru Zdravic.java:

public String pozdrav(String jmeno) {
  return String.format("%s %s", text, jmeno);
}

Tělo metody main() v souboru HelloObjects.java:

    Zdravic zdravic = new Zdravic();
    zdravic.text = "Ahoj uživateli";
    System.out.println(zdravic.pozdrav("Karel"));
    System.out.println(zdravic.pozdrav("Petr"));
    zdravic.text = "Vítám tě tu programátore";
    System.out.println(zdravic.pozdrav("Richard"));

Nyní je náš kód dle dobrých praktik. Ještě naši třídu okomentujme, jak se sluší a patří. Komentáře budeme psát nad název třídy a nad název každého atributu a metody. K jejich zápisu použijeme /** Popisek */. Vyplatí se nám to ve chvíli, když na třídě používáme nějakou metodu, její popis se nám zobrazí v našeptávači. Zdokumentovaná třída může vypadat např. takto:

/**
 * Třída reprezentuje zdravič, který slouží ke zdravení uživatelů
 */
public class Zdravic {

  /**
   * Text pozdravu
   */
  public String text;

  /**
   * Pozdraví uživatele textem pozdravu a jeho jménem
   * @param jmeno Jméno uživatele
   * @return Text s pozdravem
   */
  public String pozdrav(String jmeno) {
    return String.format("%s %s", text, jmeno);
  }

}

Znaky /* začíná víceřádkový komentář a končí opačnými znaky */, syntaxe popisků se nazývá Javadoc.

 • Nad místem, kde chceme vytvořit dokumentaci (např. nad metodou/atributem) napíšeme /** a stiskneme klávesu Enter:

  Zkratka pro vygenerování Javadocu - Objektově orientované programování v Javě

  Metodu, atribut či třídu tak jednoduše a rychle popíšeme. Alternativně můžeme kliknout například metodu pozd|rav() (| značí kurzor v názvu metody) a stiskneme klávesy Alt a Enter.

  Klikneme kurzorem na metodu pozdrav() v metodě main() a IDE nám opravdu popisky zobrazí:

  Metody objektu zdravic v IntelliJ - Objektově orientované programování v Javě

  Pokud budete své třídy dobře popisovat, programátorskou dokumentaci k aplikaci vytvoříte poté jediným kliknutím. Z Javadoc umí IntelliJ generovat dokumentaci i ve formátu HTML. Kliknete pravým na třídu v záložce Project a zvolíte z hlavního menu položku Tools -> Generate Javadoc....

 • NetBeans umí Javadoc sám přidat do vašeho kódu, stačí ho pak jen vyplnit. Kliknete pravým na třídu v záložce Project a zvolíte položku Tools -> Analyze Javadoc, zaškrtáte chybějící políčka a potvrdíte. Z Javadoc umí IDE NetBeans generovat dokumentaci i ve formátu HTML. Pokud budete své třídy dobře popisovat, programátorskou dokumentaci k aplikaci vytvoříte poté jediným kliknutím.

  Klikneme kurzorem na metodu pozdrav() v metodě main() a IDE nám opravdu popisky zobrazí:

  Metody objektu zdravic v NetBeans - Objektově orientované programování v Javě

U metody pozdrav() nám to vygenerovalo klíčové slovo @param, za ním hned název parametru jmeno. To značí, že následující popisek bude patřit parametru jmeno (popisek může pokračovat i na dalším řádku pro větší přehlednost). Metoda může mít totiž více parametrů a tím se zajistí, že bude mít každý parametr vlastní popisek. Dále nám IDE vygenerovalo ještě klíčové slovo @return, to značí popisek toho, co nám metoda vrátí.

A jsme u konce. Námi napsaný program má již nějakou úroveň, i když vlastně nic nedělá. Za úkol máte předělat si naši konzolovou kalkulačku do objektů.

V následujícím cvičení, Řešené úlohy k 2. lekci OOP v Javě, si procvičíme nabyté zkušenosti z předchozích lekcí.


 

Měl jsi s čímkoli problém? Stáhni si vzorovou aplikaci níže a porovnej ji se svým projektem, chybu tak snadno najdeš.

Stáhnout

Stažením následujícího souboru souhlasíš s licenčními podmínkami

Staženo 1973x (11.25 kB)
Aplikace je včetně zdrojových kódů v jazyce Java

 

Předchozí článek
Úvod do objektově orientovaného programování v Javě
Všechny články v sekci
Objektově orientované programování v Javě
Přeskočit článek
(nedoporučujeme)
Řešené úlohy k 2. lekci OOP v Javě
Článek pro vás napsal David Hartinger
Avatar
Uživatelské hodnocení:
589 hlasů
David je zakladatelem ITnetwork a programování se profesionálně věnuje 15 let. Má rád Nirvanu, nemovitosti a svobodu podnikání.
Unicorn university David se informační technologie naučil na Unicorn University - prestižní soukromé vysoké škole IT a ekonomie.
Aktivity