IT rekvalifikace s garancí práce. Seniorní programátoři vydělávají až 160 000 Kč/měsíc a rekvalifikace je prvním krokem. Zjisti, jak na to!
Hledáme nové posily do ITnetwork týmu. Podívej se na volné pozice a přidej se do nejagilnější firmy na trhu - Více informací.

Lekce 10 - Pole v JavaScriptu

V předešlém cvičení, Řešené úlohy k 8.-9. lekci JavaScriptu, jsme si procvičili nabyté zkušenosti z předchozích lekcí.

V dnešním tutoriálu základů JavaScriptu si představíme datovou strukturu pole a vyzkoušíme si, co všechno umí.

Pole v JavaScriptu

Představme si, že si chceme uložit nějaké údaje o více prvcích. Například chceme v paměti uchovávat deset čísel, políčka šachovnice nebo jména registrovaných uživatelů. Asi nám dojde, že v programování bude nějaká lepší cesta, než začít vytvářet proměnné uzivatel1, uzivatel2uzivatel50. Nehledě na to, že jich může být třeba 1000!

Tento problém nám řeší pole, ve kterém lze uchovávat větší množství proměnných. Můžeme si ho představit jako řadu přihrádek, v každé pak máme uložený jeden prvek. Přihrádky jsou očíslované tzv. indexy, první má index 0:

Struktura pole - Základní konstrukce jazyka JavaScript

(Na obrázku je vidět pole osmi čísel.)

Velikost pole je možné měnit za běhu programu a do stejného pole lze ukládat různé datové typy. V některých jazycích musíme při vytváření pole zadat jeho přesnou velikost a datový typ proměnných, které chceme ukládat. Datový typ pak musí být stejný pro všechny prvky v poli. V JavaScriptu nemusíme specifikovat vůbec nic.

Výhody pole

Pole je jednoduchou datovou strukturou. Jeho prvky jsou v paměti jednoduše uloženy za sebou, proto se k nim pomocí indexů rychle přistupuje. Mnoho vestavěných funkcí a metod v JavaScriptu pracuje s poli nebo pole vrací. Je to klíčová struktura.

Pole úzce souvisí s cykly, protože se potom používají na manipulaci s prvky.

Práce s polem

Nyní si již ukážeme, jak s polem pracovat. V JavaScriptu můžeme deklarovat pole a zároveň ho inicializovat daty nebo ho můžeme deklarovat jako prázdné a později ho daty naplnit.

Vytvoření pole

Pole vytvoříme pomocí objektu Array a klíčového slova new, ke kterému se podrobně dostaneme až v kurzu OOP. Uvedeme jen, že pole je referenční (můžeme chápat jako složitější) datový typ:

let cisla = new Array();

Následující kód funguje úplně stejně jako ten výše, ale je kratší. Proto tento zápis polí budeme preferovat:

let cisla = [];

 Hranaté závorky [] na české klávesnici zapíšeme pomocí pravého ALT a znaků F a G:

Větší a menší - Základní konstrukce jazyka JavaScript

Přístup k prvkům pole

K prvkům pole potom přistupujeme také přes hranatou závorku. Pojďme na první index (tedy index 0) uložit číslo 1:

let cisla = [];
cisla[0] = 1;

Nyní vytvoříme pole představující nákupní košík a vložíme do něj nějaké ovoce. Následně vložené položky vypíšeme:

let kosik = []; // máme prázdný košík
kosik[0] = "jablko"; // jako první do košíku vložíme jablko
kosik[1] = "banán"; // na druhé místo přidáme banán

document.write(kosik[0] + "<br>" + kosik[1]); // obsah košíku poté vypíšeme

Pro deklaraci pole bychom stejně dobře mohli použít konstantu jako const kosik = []. Pole v konstantě bychom následně mohli libovolně upravovat. Pouze by do dané konstanty nešla vložit jiná hodnota, např. jiné pole.

Naplnění pole cyklem

Chceme-li naplnit pole čísly od 1 do 10, nebudeme to dělat ručně, ale využijeme cyklus for:

let cisla = [];
for (let i = 0; i < 10; i++) {
  cisla[i] = i + 1;
}

Abychom pole vypsali, stačí za předchozí kód připsat:

for (let i = 0; i < cisla.length; i++) {
  document.write(cisla[i] + " ");
}

Ve výpisu jsme použili vlastnost length, ve které je uložena délka pole, tedy počet jeho prvků.

Cyklus for...of

Pro čtení prvků pole můžeme použít zjednodušenou verzi cyklu pro práci s kolekcemi, známou někdy jako cyklus foreach. Ten projede všechny prvky v poli, délku pole pak tedy nemusíme zjišťovat. Jeho syntaxe je následující:

for (let nazevPromenne of nazevPole) {
  // příkazy
}

Cyklus projede prvky v kolekci (to je obecný název pro struktury, které obsahují více prvků, u nás to bude pole) postupně od prvního do posledního.

V minulosti se pro procházení polí v JavaScriptu používal i cyklus for...in. Ten ovšem do proměnné neukládá prvek, ale index, což je pro tento účel matoucí.

Přepišme tedy náš dosavadní program a pro výpis použijme cyklus for...of. Tento cyklus nemá řídící proměnnou a není tedy vhodný pro vytvoření našeho pole. Použijeme ho proto jen pro výpis:

let cisla = [];
for (let i = 0; i < 10; i++) {
  cisla[i] = i + 1;
}

for (let cislo of cisla) {
  document.write(cislo + " ");
}

Aktuálně získaný prvek máme v každé iteraci cyklu uložený v proměnné cislo.

Výsledek v prohlížeči:

Pole v JavaScriptu
localhost

Položky v poli můžeme také převést na textový řetězec pomocí metody join(), kterou jsme zmiňovali v lekci Textové řetězce v JavaScriptu. Místo cyklu pro výpis bychom tedy napsali document.write(cisla.join(' '));. Pokud žádný oddělovač nespecifikujeme, použije se jako výchozí oddělovač čárka bez mezery.

Naplnění pole výčtem prvků

Pole samozřejmě můžeme naplnit ručně i bez toho, abychom dosazovali jeho položky postupně do každého indexu. Jednoduše je v hranatých závorkách uvedeme všechny a oddělíme je čárkou. Textové řetězce zapisujeme samozřejmě s uvozovkami:

let dny = ["neděle", "pondělí", "úterý", "středa", "čtvrtek", "pátek", "sobota"];

Rozšiřme si ještě tento příklad. Zjistíme aktuální datum a pomocí metody getDay() získáme číslo od 0 do 6, které odpovídá danému dni v týdnu. Vrácená hodnota vychází z americkém vnímání týdne a začíná nedělí. Neděli tedy vložíme do pole jako první (na index 0) a posledním dnem v poli bude sobota:

let dny = ["neděle", "pondělí", "úterý", "středa", "čtvrtek", "pátek", "sobota"];
let dnes = new Date();
let denTydne = dnes.getDay();
document.write("Dnes je " + dny[denTydne]);

Skript vytvoří pole textových řetězců s názvy dnů. Pak zjistí aktuální datum a uloží je do proměnné dnes. Metoda getDay() vrátí číslo dne v týdnu pro aktuální datum. To uložíme do proměnné denTydne, kterou předáme jako index našemu poli a získáme tak odpovídající název dne z pole:

Pole v JavaScriptu
localhost

Když říkáme, že nám metoda něco vrátí, máme tím na mysli, že metoda nám poskytne nějakou hodnotu jako výsledek své činnosti. Získanou hodnotu pak můžeme uložit do proměnné, vypsat na obrazovku, použít v dalším výpočtu a podobně.

Práce s prvky v poli

Pojďme si nyní popsat některé metody, které při práci s poli využijeme.

Pro přidání nového prvku do pole máme k dispozici dvě metody. Metoda push() vloží novou položku na konec pole. Metoda unshift() ji vloží na začátek pole:

let dny = ["pondělí", "úterý", "středa", "čtvrtek", "pátek"];
dny.push("sobota"); // sobotu vloží na konec pole
dny.unshift("neděle"); // neděli vloží na začátek pole

Všimněte si, že na rozdíl od metod na řetězcích, které vracely upravený řetězec, metody na poli dané pole rovnou mění.

Pro odebrání prvku z pole využijeme metody pop() a shift(). První odebere položku, která je na konci pole, druhá smaže první prvek v poli:

let dny = ["neděle", "pondělí", "úterý", "středa", "čtvrtek", "pátek", "sobota"];
dny.pop(); // odstraní se sobota
dny.shift(); // odstraní se neděle

Metoda splice()

Pokud chceme vložit nebo odstranit prvek, který není ani na začátku ani na konci pole, použijeme na modifikaci pole metodu splice().

Jako první parametr bere index prvku, od kterého bude pole upraveno. Druhý parametr je volitelný a specifikujeme v něm, kolik prvků má být modifikováno. Pokud jej neuvedeme, provede se úprava až do konce pole. Následují další volitelné parametry, v nichž uvádíme položky, které chceme do pole přidat nebo jimi nahradit stávající prvky.

Ukažme si nejprve mazání prvků:

let ovoce = ["jablko", "hruška", "banán", "malina", "jahoda", "meruňka", "kiwi", "švestka"];
ovoce.splice(2, 3); // výstup: ["jablko", "hruška", "meruňka", "kiwi", "švestka"]
ovoce.splice(3); // výstup: ["jablko", "hruška", "meruňka"]

Nejprve jsme smazali tři prvky počínaje indexem 2. Z pole nám tedy zmizel banán, malina a jahoda. Potom jsme znovu zavolali metodu splice() s jedním parametrem, čímž jsme smazali prvky s indexem 3 a výš.

Metoda splice() umí také přidávat nové prvky. První parametr určí pozici vkládaného prvku, do druhého zadáme 0 a jako třetí doplníme prvek, který chceme vložit. Do ukázky výše tedy doplníme další řádek:

ovoce.splice(2, 0, "malina"); // výstup: ["jablko", "hruška", "malina", "meruňka"]

Pokud chceme prvek nahradit, zadáme do druhého parametru 1:

ovoce.splice(0, 1, "banán"); // výstup: ["banán", "hruška", "malina", "meruňka"]

Nakonec budeme chtít nahradit banán i hrušku. Do ukázky přidáme poslední řádek:

ovoce.splice(0, 2, "jahoda", "jablko"); // výstup: ["jahoda", "jablko", "malina", "meruňka"]

Řazení prvků v poli

Položky v poli lze jednoduše seřadit metodou sort(). Tato metoda nám seřadí textové řetězce podle abecedy (vzestupně):

let jmena = ["Dan", "Bohouš", "Cyril", "Anna"];
jmena.sort(); // výstup: ["Anna", "Bohouš", "Cyril", "Dan"]

Pořadí prvků v poli můžeme otočit pomocí metody reverse():

jmena.reverse(); // výstup: ["Dan", "Cyril", "Bohouš", "Anna"]

Pokud máme v poli čísla, metoda sort() je seřadí jako textové řetězce:

let cisla = [5, 3, 30, 25];
cisla.sort(); // výstup: [25, 3, 30, 5]

Tento výpis je ale správně pouze lexikograficky, nikoliv tak, jak jsme měli v úmyslu. Abychom docílili správného výsledku, musíme metodě přidat anonymní funkci, v níž určíme, podle čeho má prvky našeho pole porovnat. Použijeme tedy následující zápis:

let cisla = [5, 3, 30, 25];
cisla.sort(function(a, b) { return a - b }); // výstup: [3, 5, 25, 30]

Funkcím se budeme věnovat v lekci Funkce v JavaScriptu. Jednoduše řečeno zde metodě sort() určíme, že má zjistit rozdíl mezi dvěma prvky (a - b). Pokud je a větší než b, získáme kladnou hodnotu a metoda tato čísla prohodí. V opačném případě zůstane pořadí zachováno. Porovnávání položek v poli probíhá opakovaně až do chvíle, kdy jsou všechny prvky pole na správných pozicích a pole je celé seřazeno.

Práce s dvourozměrným polem

Na závěr si dnes představíme pole, které obsahuje další pole jako své prvky.

V následujícím příkladu vytvoříme skript vypisující, kdo má dnes svátek. Nejprve si vytvoříme pole, kam budeme ukládat další pole, ve kterém budou uloženy svátky v daném měsíci. Využijeme tedy právě dvourozměrné pole, přesněji pole polí. Postupně takto doplníme položky se všemi jmény v roce.

Poté zjistíme aktuální datum a pomocí metody getDate() získáme číslo dne. Metoda vrací hodnotu 131, pokud tedy chceme získat odpovídající index v poli pro aktuální den, musíme odečíst 1. Pořadové číslo měsíce získáme metodou getMonth(). Ta vrací hodnotu od 0 do 11, kde 0 odpovídá lednu a 11 prosinci, získanou hodnotu tedy již nemusíme upravovat. Nakonec vybereme hledaný prvek v poli polí, použijeme tedy nejprve index měsíce a poté index dne:

// Tento skript pochází z webu itnetwork.cz
// Smí být libovolně používán i modifikován, ale nesmí z něj být umazán tento text

// vytvoříme si prázdné pole měsíců a postupně do něj přidáme pole se svátky v daném měsíci
let mesice = [];

// leden
mesice.push(["Nový rok, Den obnovy samostatného českého státu", "Karina", "Radmila", "Diana", "Dalimil", "Tři králové", "Vilma", "Čestmír", "Vladan", "Břetislav", "Bohdana", "Pravoslav", "Edita", "Radovan", "Alice", "Ctirad", "Drahoslav", "Vladislav", "Doubravka", "Ilona", "Běla", "Slavomír", "Zdeněk", "Milena", "Miloš", "Zora", "Ingrid", "Otýlie", "Zdislava", "Robin", "Marika"]);
// únor
mesice.push(["Hynek", "Nela", "Blažej", "Jarmila", "Dobromila", "Vanda", "Veronika", "Milada", "Apolena", "Mojmír", "Božena", "Slavěna", "Věnceslav", "Valentýn", "Jiřina", "Ljuba", "Miloslava", "Gizela", "Patrik", "Oldřich", "Lenka", "Petr", "Svatopluk", "Matěj", "Liliana", "Dorota", "Alexandr", "Lumír", "Horymír"]);
// březen
mesice.push(["Bedřich", "Anežka", "Kamil", "Stela", "Kazimír", "Miroslav", "Tomáš", "Gabriela", "Františka", "Viktorie", "Anděla", "Řehoř", "Růžena", "Rút, Matylda", "Ida", "Elena, Herbert", "Vlastimil", "Eduard", "Josef", "Světlana", "Radek", "Leona", "Ivona", "Gabriel", "Marián", "Emanuel", "Dita", "Soňa", "Taťána", "Arnošt", "Kvido"]);
// duben
mesice.push(["Hugo", "Erika", "Richard", "Ivana", "Miroslava", "Vendula", "Heřman, Hermína", "Ema", "Dušan", "Darja", "Izabela", "Julius", "Aleš", "Vincenc", "Anastázie", "Irena", "Rudolf", "Valérie", "Rostislav", "Marcela", "Alexandra", "Evženie", "Vojtěch", "Jiří", "Marek", "Oto", "Jaroslav", "Vlastislav", "Robert", "Blahoslav"]);
// květen
mesice.push(["Svátek práce", "Zikmund", "Alexej", "Květoslav", "Klaudie", "Radoslav", "Stanislav", "Den vítězství", "Ctibor", "Blažena", "Svatava", "Pankrác", "Servác", "Bonifác", "Žofie", "Přemysl", "Aneta", "Nataša", "Ivo", "Zbyšek", "Monika", "Emil", "Vladimír", "Jana", "Viola", "Filip", "Valdemar", "Vilém", "Maxmilián", "Ferdinand", "Kamila"]);
// červen
mesice.push(["Laura", "Jarmil", "Tamara", "Dalibor", "Dobroslav", "Norbert", "Iveta, Slavoj", "Medard", "Stanislava", "Gita", "Bruno", "Antonie", "Antonín", "Roland", "Vít", "Zbyněk", "Adolf", "Milan", "Leoš", "Květa", "Alois", "Pavla", "Zdeňka", "Jan", "Ivan", "Adriana", "Ladislav", "Lubomír", "Petr a Pavel", "Šárka"]);
// červenec
mesice.push(["Jaroslava", "Patricie", "Radomír", "Prokop", "Cyril, Metoděj", "Den upálení mistra Jana Husa", "Bohuslava", "Nora", "Drahoslava", "Libuše, Amálie", "Olga", "Bořek", "Markéta", "Karolína", "Jindřich", "Luboš", "Martina", "Drahomíra", "Čeněk", "Ilja", "Vítězslav", "Magdaléna", "Libor", "Kristýna", "Jakub", "Anna", "Věroslav", "Viktor", "Marta", "Bořivoj", "Ignác"]);
// srpen
mesice.push(["Oskar", "Gustav", "Miluše", "Dominik", "Kristián", "Oldřiška", "Lada", "Soběslav", "Roman", "Vavřinec", "Zuzana", "Klára", "Alena", "Alan", "Hana", "Jáchym", "Petra", "Helena", "Ludvík", "Bernard", "Johana", "Bohuslav", "Sandra", "Bartoloměj", "Radim", "Luděk", "Otakar", "Augustýn", "Evelína", "Vladěna", "Pavlína"]);
// září
mesice.push(["Linda, Samuel", "Adéla", "Bronislav", "Jindřiška", "Boris", "Boleslav", "Regína", "Mariana", "Daniela", "Irma", "Denisa", "Marie", "Lubor", "Radka", "Jolana", "Ludmila", "Naděžda", "Kryštof", "Zita", "Oleg", "Matouš", "Darina", "Berta", "Jaromír", "Zlata", "Andrea", "Jonáš", "Václav, Den české státnosti", "Michal", "Jeroným"]);
// říjen
mesice.push(["Igor", "Olivie, Oliver", "Bohumil", "František", "Eliška", "Hanuš", "Justýna", "Věra", "Štefan, Sára", "Marina", "Andrej", "Marcel", "Renáta", "Agáta", "Tereza", "Havel", "Hedvika", "Lukáš", "Michaela", "Vendelín", "Brigita", "Sabina", "Teodor", "Nina", "Beáta", "Erik", "Šarlota, Zoe", "Den vzniku samostatného československého státu", "Silvie", "Tadeáš", "Štěpánka"]);
// listopad
mesice.push(["Felix", "Památka zesnulých (dušičky)", "Hubert", "Karel", "Miriam", "Liběna", "Saskie", "Bohumír", "Bohdan", "Evžen", "Martin", "Benedikt", "Tibor", "Sáva", "Leopold", "Otmar", "Mahulena, Den boje za svobodu a demokracii", "Romana", "Alžběta", "Nikola", "Albert", "Cecílie", "Klement", "Emílie", "Kateřina", "Artur", "Xenie", "René", "Zina", "Ondřej"]);
// prosinec
mesice.push(["Iva", "Blanka", "Svatoslav", "Barbora", "Jitka", "Mikuláš", "Benjamín", "Květoslava", "Vratislav", "Julie", "Dana", "Simona", "Lucie", "Lýdie", "Radana", "Albína", "Daniel", "Miloslav", "Ester", "Dagmar", "Natálie", "Šimon", "Vlasta", "Adam, Eva, Štědrý den", "1. svátek vánoční", "Štěpán, 2. svátek vánoční", "Žaneta", "Bohumila", "Judita", "David", "Silvestr"]);

// nyní přistoupíme k samotnému výpisu
let dnes = new Date();
let den = dnes.getDate()-1;
let mesic = dnes.getMonth();
document.write("Dnes má svátek " + mesice[mesic][den]);

Výsledek:

Pole v JavaScriptu
localhost

V následujícím cvičení, Řešené úlohy k 10. lekci JavaScriptu, si procvičíme nabyté zkušenosti z předchozích lekcí.


 

Měl jsi s čímkoli problém? Stáhni si vzorovou aplikaci níže a porovnej ji se svým projektem, chybu tak snadno najdeš.

Stáhnout

Stažením následujícího souboru souhlasíš s licenčními podmínkami

Staženo 782x (6.63 kB)
Aplikace je včetně zdrojových kódů v jazyce JavaScript

 

Předchozí článek
Řešené úlohy k 8.-9. lekci JavaScriptu
Všechny články v sekci
Základní konstrukce jazyka JavaScript
Přeskočit článek
(nedoporučujeme)
Řešené úlohy k 10. lekci JavaScriptu
Článek pro vás napsal David Hartinger
Avatar
Uživatelské hodnocení:
838 hlasů
David je zakladatelem ITnetwork a programování se profesionálně věnuje 15 let. Má rád Nirvanu, nemovitosti a svobodu podnikání.
Unicorn university David se informační technologie naučil na Unicorn University - prestižní soukromé vysoké škole IT a ekonomie.
Aktivity